Tranh chấp về đồng sở hữu sáng chế tại Việt Nam: Phải làm gì?

Sáng chế đồng sở hữu phát sinh khi hai hoặc nhiều bên cùng nhau tạo ra một sáng chế và thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo hộ sáng chế đó.
Xác định xâm phạm sáng chế tại Việt Nam như thế nào? Tập đoàn Viettel tiếp tục được cấp sáng chế độc quyền tại Mỹ Định phí bản quyền cho các bằng sáng chế, thúc đẩy quyền sở hữu trí tuệ

Sẽ thế nào nếu một sáng chế được tạo ra bởi hai bên, nhưng chỉ một bên đứng tên là “tác giả sáng chế” kiêm “chủ sở hữu sáng chế”, còn bên kia chỉ đứng tên là “tác giả sáng chế”? Điều này có gây ra hậu quả pháp lý nào không?

Bài viết này sẽ đi sâu vào các chi tiết cụ thể của vụ việc và tác động của nó đến quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Tranh chấp về đồng sở hữu sáng chế tại Việt Nam: Phải làm gì?
Ảnh minh họa

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã đưa ra một quyết định có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam về “quyền nộp đơn sáng chế” trong trường hợp một sáng chế được nhiều tác giả cùng nhau tạo ra. Tại Quyết định 3612w/QĐ-SHTT ban hành ngày 24/02/2023, Bằng độc quyền sáng chế số 21899 cho sáng chế “Nhà quay 360 độ trong bể nước và phương pháp thi công nhà quay 360 độ trong bể nước” đã bị hủy bỏ hiệu lực. Việc hủy bỏ hiệu lực được thực hiện theo yêu cầu của một tác giả cùng tạo ra sáng chế khi thấy rằng mình không được ghi nhận là người đồng sở hữu bằng sáng chế.

Tranh chấp khởi phát khi một “đồng tác giả” phát hiện ra mình không được ghi nhận là người “đồng sở hữu” bằng sáng chế, mặc dù cùng là người tạo ra sáng chế. Không đạt được thỏa thuận với tác giả sáng chế còn lại, tác giả sáng chế còn lại đã nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế số 21899, trên cơ sở rằng chủ sở hữu bằng sáng chế không có quyền nộp đơn.

Điều 86.1 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các cá nhân, tổ chức có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Các tổ chức, cá nhân này bao gồm các tác giả đã tạo ra tài sản trí tuệ bằng công sức và chi phí của chính họ, cũng như các tổ chức hoặc cá nhân đã đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả.

Trong vụ việc này, cả hai tác giả đều có tên trong đơn xin cấp bằng sáng chế. Để thiết lập quyền nộp đơn theo Điều 86.1 Luật Sở hữu trí tuệ, các tác giả này cần chứng minh rằng họ là những tác giả thực sự đã tạo ra tài sản trí tuệ bằng sức lao động và chi phí của chính họ. Ngoài ra, họ cũng có thể chứng minh rằng họ đã thiết lập các thỏa thuận theo Điều 86.1(b) cho phép họ có quyền nộp đơn.

Do cả hai tác giả đều không có tài liệu chứng minh được điều này, Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng hai nhà sáng chế đều có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế. Điều này có nghĩa rằng chủ sở hữu bằng sáng chế duy nhất (một trong hai tác giả) cần chứng minh rằng tác giả kia đã chuyển giao quyền nộp đơn cho mình để đứng tên là chủ sở hữu sáng chế. Do đó, Cục Sở hữu trí tuệ kết luận rằng chủ sở hữu sáng chế không có toàn quyền nộp đơn, theo đó, đã ra quyết định hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế số 21899.

Những điều cần ghi nhớ

Vụ tranh chấp sáng chế này cho thấy tầm quan trọng của việc xác định và xác lập các tài liệu về quyền đồng sở hữu sáng chế tại Việt Nam. Nếu không, khó khăn và tranh chấp pháp lý là không thể tránh khỏi. Vụ việc cũng cho thấy ý nghĩa của việc trao đổi thông tin rõ ràng và thỏa thuận giữa các tác giả sáng chế về quyền nộp đơn và quyền sở hữu bằng sáng chế nếu sáng chế đó được bảo hộ. Tranh chấp quyền sở hữu sáng chế có thể tốn kém và mất thời gian, vì vậy, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng tất cả các bên phải có thỏa thuận và xác lập các tài liệu hợp lệ ngay từ đầu.

Một số câu hỏi pháp lý có liên quan và các ý kiến được KENFOX IP & Law Office cung cấp dưới đây để bạn tham khảo:

1. Nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho sáng chế do hai tác giả sáng chế cùng nhau tạo ra tại Việt Nam: Ai có quyền?

Theo Điều 86.1 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về các đối tượng sau:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác …

Nếu một sáng chế được đồng sáng tạo bởi hai tác giả sáng chế tại Việt Nam, thì cả hai tác giả sáng chế đều có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đó. Tuy nhiên, họ phải cung cấp đầy đủ bằng chứng rằng họ đáp ứng các yêu cầu của Điều 86.1, với tư cách là các tác giả đã tạo ra sáng chế bằng nỗ lực và nguồn lực của chính họ hoặc với tư cách là những người đồng sở hữu đã đồng ý nộp đơn cùng nhau. Nếu không thể xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế hoặc không đạt được thỏa thuận về việc nộp đơn đăng ký sáng chế, thì có thể xảy ra tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý.

2. Nếu một trong những đồng tác giả không có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam: Điều gì xảy ra?

Theo Điều 86.1 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả sáng chế đã tạo ra sáng chế bằng chính sức lao động và chi phí của mình có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân đã cung cấp kinh phí hoặc cơ sở vật chất cho tác giả sáng chế dưới hình thức giao việc hoặc thuê, trừ trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận khác, cũng có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế.

Nếu một trong những đồng tác giả không có quyền nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, thì đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu sáng chế còn lại phải cung cấp bằng chứng rằng họ có thỏa thuận về quyền nộp đơn. Nếu không thể cung cấp bằng chứng đó và nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp mà chủ đơn không có toàn quyền nộp đơn hoặc quyền sở hữu thích hợp, đơn đăng ký đó có thể bị từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực.

3. Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp sáng chế được đồng sáng tạo bởi nhiều tác giả sáng chế tại Việt Nam: Quy trình xác định như thế nào?

Tại Việt Nam, khi một sáng chế được nhiều tác giả sáng chế cùng nhau tạo ra, thì việc xác định quyền nộp đơn đăng ký sáng chế được thực hiện căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định có liên quan. Quy trình xác định quyền nộp đơn có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, nhưng nhìn chung bao gồm các bước sau:

Xác định các đồng tác giả: Bước đầu tiên là phải xác định được tất cả các tác giả đã góp phần tạo ra sáng chế. Mỗi tác giả đồng sáng tạo ra sáng chế phải được nêu tên trong đơn xin cấp bằng sáng chế.

Xác định quyền sở hữu: Tiếp theo, phải xác định quyền sở hữu đối với sáng chế. Quyền sở hữu có thể được thiết lập thông qua thỏa thuận, hợp đồng giữa các đồng tác giả hoặc dựa trên sự đóng góp của mỗi người cùng tạo ra sáng chế.

Xác định quyền nộp đơn: Sau khi xác định quyền sở hữu, quyền nộp đơn phải được xác lập. Quyền nộp đơn thường thuộc về tác giả tạo hoặc các đồng tác giả đã tạo ra sáng chế bằng sức lao động của chính họ và chi phí của họ. Nếu sáng chế được tạo ra với sự trợ giúp của cá nhân hoặc tổ chức khác thì quyền nộp đơn có thể được cấp cho họ.

4. Tôn trọng và bảo vệ quyền nộp đơn đăng ký sáng chế: Các đồng tác giả cần làm gì?

Để bảo vệ quyền của mình và đảm bảo rằng quyền nộp đơn đăng ký sáng chế được tôn trọng tại Việt Nam, các đồng tác giả sáng chế có thể thực hiện các bước sau:

Thỏa thuận: Ký kết thỏa thuận bằng văn bản (hợp đồng) với các đồng tác giả khác về quyền nộp đơn đăng ký sáng chế và quyền sở hữu sáng chế. Nếu không có thỏa thuận hoặc tranh chấp phát sinh, hãy tham khảo ý kiến luật sư hoặc chuyên gia sở hữu trí tuệ để được tư vấn và hướng dẫn pháp lý.

Nộp đơn đăng ký sáng chế: Nộp đơn đăng ký sáng chế, liệt kê tất cả các đồng tác giả là các đồng chủ đơn để đảm bảo sự bình đẳng về quyền nộp đơn đăng ký và quyền sở hữu sáng chế.

Hành động pháp lý: Nếu một tác giả nộp đơn đăng ký sáng chế mà không có sự đồng ý hoặc thỏa thuận của (các) tác giả còn lại, thì (các) tác giả sáng chế còn lại có quyền phản đối đơn sáng chế và yêu cầu xác định quyền nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu bằng sáng chế đã được cấp cho một đồng sáng chế, thì tác giả sáng chế còn lại có thể thách thực hiệu lực của bằng sáng chế thông qua thủ tục hủy bỏ hiệu lực bằng sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.

5. Vấn đề quan trọng khác: Đồng tác giả cần xem xét điều gì?

Sáng chế đồng sở hữu phát sinh khi hai hoặc nhiều bên cùng nhau tạo ra một sáng chế và tìm cách đạt được sự bảo hộ bằng sáng chế đó.

Khi thỏa thuận về quyền đồng sở hữu sáng chế, có một số khía cạnh quan trọng cần được giải quyết trong thỏa thuận.

Vấn đề thứ nhất cần xem xét là liệu người đồng sở hữu sáng chế sở hữu có thể khai thác sáng chế đồng sở hữu mà không cần sự đồng ý của người đồng sở hữu còn lại hay không. Trong một số trường hợp, đồng chủ sở hữu có thể cần phải có được sự đồng ý của người đồng chủ sở hữu kia trước khi khai thác bằng sáng chế.

Vấn đề thứ hai cần xem xét là liệu người đồng sở hữu có nghĩa vụ trả tiền bản quyền hoặc các khoản phí khác cho người đồng sở hữu kia khi khai thác bằng sáng chế đồng sở hữu hay không. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải xác định liệu người đồng sở hữu có nghĩa vụ chia sẻ tiền bản quyền hoặc các khoản phí khác nhận được từ người được cấp phép (người được li-xăng) hay không. Nghĩa vụ này có thể phát sinh khi người đồng sở hữu khai thác bằng sáng chế vì mục đích thương mại và tạo ra doanh thu từ bằng sáng chế.

Vấn đề thứ ba cần xem xét là liệu người đồng sở hữu có thể chuyển nhượng phần sở hữu bằng sáng chế của mình cho người khác chỉ khi có hoặc không cần sự đồng ý của người đồng sở hữu kia hay không. Nếu vậy, điều quan trọng là phải xác định liệu người đồng sở hữu đã cấp giấy phép (cấp li-xăng) có nghĩa vụ phải chia sẻ tiền bản quyền hoặc các khoản phí khác nhận được từ người được cấp phép với người đồng sở hữu khác hay không?

Việc giải quyết “tỷ lệ sở hữu” của những người đồng sở hữu cũng rất quan trọng. Nếu các bên không ghi rõ tỷ lệ sở hữu chung, thì được coi là sở hữu chung ngang nhau (bằng nhau). Tuy nhiên, các chủ sở hữu chung không phải lúc nào cũng tìm cách trở thành những chủ sở hữu chung bình đẳng.

Tóm lại, điều quan trọng đối với những người đồng sở hữu bằng sáng chế là phải giải quyết cụ thể các vấn đề khai thác, chuyển nhượng và cấp phép trong thỏa thuận của họ. Thỏa thuận nên quy định một cách thỏa thuận các quyền tương ứng của các chủ sở hữu chung trước khi tiến hành đăng ký bằng sáng chế.

6. Luật áp dụng: Việt Nam hay nước ngoài?

Theo luật pháp Việt Nam, các bên trong thỏa thuận có quyền lựa chọn luật quốc gia nào sẽ điều chỉnh thỏa thuận. Do đó, việc lựa chọn một luật nước ngoài để điều chỉnh một thỏa thuận là có thể chấp nhận được, với điều kiện là việc thực hiện thỏa thuận theo luật nước ngoài đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Điều 667 BLDS Việt Nam quy định “Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó”. Về vấn đề này, nếu việc thực hiện hợp đồng không trái với các nguyên tắc của pháp luật Việt Nam thì luật pháp nước ngoài sẽ là luật để giải thích hợp đồng, như được quy định trong hợp đồng.

Nguyễn Vũ Quân- Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ KENFOX
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Sở hữu trí tuệ

Tin mới nhất

Sẽ xuất hiện các cuộc chiến giành lãnh địa trên không gian mạng

Sẽ xuất hiện các cuộc chiến giành lãnh địa trên không gian mạng

Các cuộc chiến tranh giành lãnh địa trên không gian mạng sẽ xuất hiện và gia tăng giữa các nhóm tội phạm mạng khi nhiều đối thủ tập trung vào cùng một mục tiêu.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài báo chí

Ngày 01/12/2023, tại Lâm Đồng, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp cùng Vinamilk tổ chức chương trình tập huấn cho lãnh đạo các cơ quan báo chí.
MobiEdu và Mobifone Meet là hai nền tảng được công nhận trở thành nền tảng số quốc gia

MobiEdu và Mobifone Meet là hai nền tảng được công nhận trở thành nền tảng số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công nhận 2 nền tảng số MobiEdu và Mobifone Meet trở thành nền tảng số quốc gia
Các nhà khoa học Việt Nam làm chủ công nghệ sơn chống cháy và sơn phản xạ nhiệt

Các nhà khoa học Việt Nam làm chủ công nghệ sơn chống cháy và sơn phản xạ nhiệt

Hiện các nhà khoa học của Viện Hàn lâm và Khoa học công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sơn chống cháy và sơn phản xạ nhiệt.
Gia hạn thời gian thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024

Gia hạn thời gian thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024

Chính phủ ban hành nghị quyết về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Tin cùng chuyên mục

Những thủ thuật dùng Google Maps hiệu quả, tránh bị nhầm đường

Những thủ thuật dùng Google Maps hiệu quả, tránh bị nhầm đường

Google Maps là công cụ phổ biến để tìm đường được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên người tham gia giao thông vẫn gặp nhiều lỗi đôi lúc bị chỉ nhầm đường.
Bất ngờ với kết quả thử nghiệm chữa cháy pin Lithium-ion của xe máy điện, xe đạp điện

Bất ngờ với kết quả thử nghiệm chữa cháy pin Lithium-ion của xe máy điện, xe đạp điện

Hiệp hội PCCC và cứu hộ, cứu nạn Việt Nam (VFRA) đã tổ chức thử nghiệm chữa cháy pin Lithium-ion của xe máy điện, xe đạp điện bằng bình chữa cháy xách tay.
Bế mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện – Châu Á 2023

Bế mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện – Châu Á 2023

Chiều 15/11 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện–Châu Á 2023 đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra với 153 báo cáo KH được trình bày.
iPhone 17 có thể sẽ được trang bị pin công nghệ mới hiệu suất vượt trội

iPhone 17 có thể sẽ được trang bị pin công nghệ mới hiệu suất vượt trội

Dự kiến, công nghệ này sẽ bắt đầu được áp dụng từ thế hệ iPhone 17 ra mắt vào năm 2025.
Vĩnh Phúc: Khánh thành tổ hợp nhà máy sản xuất camera thông minh và thiết bị điện tử công nghệ cao

Vĩnh Phúc: Khánh thành tổ hợp nhà máy sản xuất camera thông minh và thiết bị điện tử công nghệ cao

Ngày 11/11/2023, tại Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ khánh thành tổ hợp nhà máy sản xuất camera thông minh và các thiết bị điện tử công nghệ cao.
Hé lộ nhiều tính năng mới của iPhone 16 Pro

Hé lộ nhiều tính năng mới của iPhone 16 Pro

Ngay sau khi dòng iPhone 15 vừa trình làng thì một số thông tin về iPhone 16 Pro bắt đầu xuất hiện khiến iFan thêm phần hào hứng.
Vì sao người dùng iPhone nên cập nhật iOS 17.1.1?

Vì sao người dùng iPhone nên cập nhật iOS 17.1.1?

Rạng sáng ngày 8/11 (theo giờ Việt Nam), Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 17.1.1 và khuyến cáo người dùng iPhone nên cập nhật ngay lập tức.
AI Camera giám sát thông minh của Việt Nam được trình diễn tại VIIE 2023

AI Camera giám sát thông minh của Việt Nam được trình diễn tại VIIE 2023

Tại Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2023), 4 sản phẩm AI Camera giám sát ứng dụng xử lý dữ liệu tại biên made in Việt Nam đã được giới thiệu.
Ích lợi từ công nghệ in 3D để giảm thiểu bao bì nhựa

Ích lợi từ công nghệ in 3D để giảm thiểu bao bì nhựa

Sử dụng công nghệ in 3D trong sản xuất và phương pháp giảm thiểu bao bì nhựa bằng cách sử dụng rơm rạ là giải pháp vừa được giới thiệu tại TP Hồ Chí Minh.
Wifi HaLow: Giải pháp cho khu công nghiệp thông minh

Wifi HaLow: Giải pháp cho khu công nghiệp thông minh

Wifi HaLow là một giao thức wifi mới dựa trên chuẩn IEEE 802.11ah, hoạt động ở tần số dưới 1GHz, mang lại khả năng kết nối internet ở khoảng cách xa hơn 1km.
Mac Apple mới ra mắt ngày 30/10 có gì đặc biệt?

Mac Apple mới ra mắt ngày 30/10 có gì đặc biệt?

Apple tiếp tục gửi thư mời đến giới truyền thông về sự kiện Scary Fast ra mắt các sản phẩm mới lúc 17h ngày 30/10 (7h ngày 31/10 giờ Việt Nam)
Xu hướng trải nghiệm tour ảo nở rộ khiến các tín đồ du lịch say mê

Xu hướng trải nghiệm tour ảo nở rộ khiến các tín đồ du lịch say mê

Công nghệ phát triển, nhu cầu trải nghiệm du lịch số ngày càng tăng và các tour ảo cùng những tiện ích hiện đại được ưa chuộng nhiều hơn với trải nghiệm mới mẻ.
Sắp diễn đàn công nghệ quốc tế - FPT Techday 2023

Sắp diễn đàn công nghệ quốc tế - FPT Techday 2023

Ngày 12/10, Tập đoàn FPT công bố sự kiện diễn đàn công nghệ quốc tế FPT (FPT Techday 2023) với chủ đề "35 năm kiến tạo hạnh phúc" sẽ diễn ra vào 24-25/10/2023.
Vì sao nhiều chuyên gia hàng không quốc tế thăm cơ sở bảo dưỡng máy bay của Việt Nam?

Vì sao nhiều chuyên gia hàng không quốc tế thăm cơ sở bảo dưỡng máy bay của Việt Nam?

Sáng 6/10, chuyên gia hàng không của 22 tổ chức, hãng hàng không từ 14 quốc gia trên thế giới đã đến thăm cơ sở bảo dưỡng máy bay của Việt Nam tại Nội Bài.
Galaxy S24 Ultra lộ thiết kế hoàn chỉnh với khung viền siêu mỏng

Galaxy S24 Ultra lộ thiết kế hoàn chỉnh với khung viền siêu mỏng

Theo Gizmochina, Galaxy S24 Ultra không khác mấy so với Galaxy S23 Ultra với cụm 4 camera ở mặt sau, mặt lưng phẳng và cạnh cong nhẹ.
Genetica hợp tác chiến lược với MSB cung cấp dịch vụ kết hợp công nghệ và tài chính

Genetica hợp tác chiến lược với MSB cung cấp dịch vụ kết hợp công nghệ và tài chính

Lễ ký kết giữa Công ty giải mã gen sở hữu công nghệ lõi độc quyền dành cho người châu Á (Genetica) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa diễn ra.
iPhone 15 Pro Max đạt kết quả ấn tượng trên AnTuTu

iPhone 15 Pro Max đạt kết quả ấn tượng trên AnTuTu

Trong bài kiểm tra của nền tảng đo điểm chuẩn smartphone AnTuTu, iPhone 15 Pro Max vừa được Apple ra mắt đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạ tầng số, dữ liệu số chuyên ngành năm 2023

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạ tầng số, dữ liệu số chuyên ngành năm 2023

Thủ đô Hà Nội hoàn thành nhiều hạ tầng số, dữ liệu số chuyên ngành với quy mô rất lớn và khối lượng công việc không nhỏ.
Vinh danh 12 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc

Vinh danh 12 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc

12 giải pháp đổi mới sáng tạo xuất sắc đại diện cho 12 hạng mục giải thưởng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp đã được vinh danh.
ITE đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS 3.2.1 level 2 chỉ trong vòng 2 tháng

ITE đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS 3.2.1 level 2 chỉ trong vòng 2 tháng

ITE đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS 3.2.1 level 2 dành cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán do Tổ chức ControlCase trao tặng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động