Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW

Tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19).

Chủ động thực hiện với quyết tâm cao

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 27/11/2017 học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Bên cạnh đó, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt ở cấp mình và chỉ đạo học tập ở cấp cơ sở đảm bảo phổ biến, quán triệt nội dung các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW
Ảnh minh hoạ

Kết quả 100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt; trên 97% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và trên 90% nhân dân được học tập, quán triệt, phổ biến nội dung các nghị quyết của Trung ương; 100% đối tượng tham gia học tập đều có bài viết thu hoạch cá nhân, trong đó có nhiều bài viết có chất lượng, tâm huyết, thể hiện ý thức và trách nhiệm cao.

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Với nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”, “làm thí điểm trước, nhân rộng sau”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo. Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy là Phó Trưởng ban, thành viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Từ đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 12 đề án xem xét, quyết định việc hợp nhất, sáp nhập và phê duyệt 38 đề án, phương án hợp nhất, sáp nhập của các huyện, thị, thành ủy; cho chủ trương để UBND tỉnh phê duyệt, ban hành 47 đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo đúng thẩm quyền để triển khai thực hiện.

Các đề án ban hành đã đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, giải quyết đồng bộ các vấn đề về tinh gọn bộ máy, quy định khung tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và bố trí cán bộ sau sắp xếp phù hợp gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch đề ra. Việc tinh giản bộ máy được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cao.

Nhân rộng hiệu quả

Kiên định mục tiêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 và 19, ngày 5/1/2022, Tỉnh uỷ Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW giai đoạn 2022 - 2025 và năm 2022.

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể về sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo đó, căn cứ các quy định, quy chế của Trung ương, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, hướng dẫn về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Bám sát tình hình thực tế, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở sơ kết, tổng kết, đánh giá toàn diện tính hiệu quả, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; tiếp tục đề xuất lộ trình, cách làm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, từng lĩnh vực trong thời gian tới.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khối chính quyền theo; đẩy mạnh rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung rà soát, sắp xếp lại các chi cục thuộc sở, phòng thuộc chi cục, phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu đến năm 2025 giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021 (trừ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông).

Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo nguyên tắc Nhà nước không làm những việc tư nhân có thể làm hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025 có 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục nghề nghiệp, sự nghiệp kinh tế và một số lĩnh vực sự nghiệp khác với lộ trình phù hợp; phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính so với năm 2021...

Đối với tinh giản biên chế, xác định lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2025 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và kiên trì thực hiện nghiêm túc; trong đó, đến năm 2025 tiếp tục giảm biên chế công chức, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đánh giá bằng kết quả cụ thể theo phương châm “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm đối với các tổ chức và cá nhân người đứng đầu trong hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn.

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, vận hành có hiệu quả mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, ứng dụng khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa công vụ, tạo lập nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đổi mới phương thức phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể theo hướng chuyển từ “giao kế hoạch” sang cơ chế “khoán chi, đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ”; nghiên cứu triển khai phương án khoán chi hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

Ngoài ra, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị; sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc gắn với thực hiện nghiêm quy định về miễn nhiệm, từ chức. Chuẩn bị sẵn sàng áp dụng chế độ chi trả lương theo vị trí việc làm; chế độ khen thưởng, nâng bậc lương dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

Phương Hoàng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Thực hiện nhiều giải pháp đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống

Thanh Hóa: Thực hiện nhiều giải pháp đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống

Tỉnh Thanh Hóa có 100% tổng số người nộp thuế phải thực hiện hóa đơn điện tử, với 14.707 tổ chức, doanh nghiệp, 1.092 hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử.
TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ

Việc đầu tư cảng trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu, tạo sự đột phá phát triển kinh tế biển cho TP. Hồ Chí Minh và cả nước.
Hà Nội: Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 7,79%

Hà Nội: Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 7,79%

6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GRDP của thành phố ước tính tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 6,02%; quý II tăng 9,49%.
Khu công nghiệp Bình Dương thu hút 2,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Khu công nghiệp Bình Dương thu hút 2,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các khu công nghiệp tại Bình Dương đã thu hút 2,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 192% kế hoạch năm 2022.
Sai phạm tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu: Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Sai phạm tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu: Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm khu vực đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Nỗ lực giảm nghèo vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và là vùng thụ hưởng quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia.
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phục hồi nhanh, chạm được trạng thái trước dịch

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phục hồi nhanh, chạm được trạng thái trước dịch

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá như vậy tại phiên họp thương kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, sáng 29/6.
Thương mại dịch vụ: Động lực cho kinh tế Yên Bái phát triển

Thương mại dịch vụ: Động lực cho kinh tế Yên Bái phát triển

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thương mại điện tử từng bước đi vào cuộc sống, thương mại dịch vụ đã và đang đóng góp tích cực vào kinh tế tỉnh Yên Bái.
Đề xuất nâng công suất Cảng hàng không Pleiku lên 5 triệu khách/năm

Đề xuất nâng công suất Cảng hàng không Pleiku lên 5 triệu khách/năm

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất điều chỉnh quy hoạch nâng công suất Cảng hàng không Pleiku lên 5 triệu hành khách/năm đến năm 2050.
Thành phố Đà Nẵng cần làm gì để thu hút các “đại bàng” đến đầu tư?

Thành phố Đà Nẵng cần làm gì để thu hút các “đại bàng” đến đầu tư?

Thành phố Đà Nẵng mới chỉ là nơi đáng đến. Để trở thành thành phố đáng sống, đáng đầu tư, Đà Nẵng phải giải quyết tốt việc quy hoạch và thu hút nhân tài.
Nghệ An: Nông dân phấn khởi khi giá hành lá tăng 4 lần

Nghệ An: Nông dân phấn khởi khi giá hành lá tăng 4 lần

Hành lá hiện được thương lái thu mua tại ruộng với giá dao động từ 15.000-16.000 đồng/kg, mức giá cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2022.
Tỉnh Đắk Nông: Sản xuất công nghiệp và thương mại tăng trưởng khá

Tỉnh Đắk Nông: Sản xuất công nghiệp và thương mại tăng trưởng khá

Nửa đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp và thương mại của tỉnh Đắk Nông đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định.
Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Hà Giang: Thu hút đầu tư hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ

Với mục tiêu phát triển thương mại – dịch vụ nhanh, bền vững, Hà Giang đang đẩy mạnh thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại với nhiều chính sách ưu đãi.
Tỉnh Gia Lai: Hàng loạt cây thông tại dự án "khủng" của FLC có nguy cơ chết khô

Tỉnh Gia Lai: Hàng loạt cây thông tại dự án "khủng" của FLC có nguy cơ chết khô

Hơn 2.500 cây thông ở huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) có nguy cơ chết khô do di dời để thực hiện dự án sân golf do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.
Đắk Nông: Đấu giá chợ nông sản sau gần 10 năm bỏ hoang

Đắk Nông: Đấu giá chợ nông sản sau gần 10 năm bỏ hoang

Gần 10 năm bỏ hoang, chợ nông sản Tuy Đức đang được tỉnh Đắk Nông xem xét cho phép chuyển đổi quyền sử dụng đất chợ sang đất thương mại dịch vụ để bán đấu giá.
Quảng Nam xin chuyển 25ha rừng tự nhiên để làm đường đến vùng sâm Ngọc Linh

Quảng Nam xin chuyển 25ha rừng tự nhiên để làm đường đến vùng sâm Ngọc Linh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xin chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng khoảng 25ha để triển khai thực hiện dự án đường giao thông đến vùng sâm Ngọc Linh.
Tỉnh Quảng Ninh: Công tác giải ngân vốn đầu tư công đang bị chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Ninh: Công tác giải ngân vốn đầu tư công đang bị chậm tiến độ

Hiện chi ngân sách trên toàn tỉnh Quảng Ninh là hơn 8.100 tỷ đồng, chậm so với tiến độ và cùng kỳ năm 2021.
Thừa Thiên Huế: Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư khởi sắc

Thừa Thiên Huế: Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư khởi sắc

Sáu tháng đầu năm 2022, công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế khởi sắc, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn tìm hiểu, đầu tư dự án.
Phát huy tối đa tiềm năng vùng kinh tế Đông Bắc bộ

Phát huy tối đa tiềm năng vùng kinh tế Đông Bắc bộ

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với giao thông phát triển đang tạo ra “tam giác vàng” phát triển về nhiều mặt tạo nên cực tăng trưởng rất năng động của cả nước.
Nghệ An: Nhức nhối khai thác hải sản kiểu tận diệt

Nghệ An: Nhức nhối khai thác hải sản kiểu tận diệt

Việc khai thác hải sản dùng kích điện, lồng bát quái...theo kiểu tận diệt đã bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An xử phạt, tuy nhiên vẫn như "ném đá ao bèo".
Bình Dương được vinh danh Top 7 cộng đồng thông minh tiêu biểu thế giới lần thứ 2 liên tiếp

Bình Dương được vinh danh Top 7 cộng đồng thông minh tiêu biểu thế giới lần thứ 2 liên tiếp

Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới vừa vinh danh Vùng Thông minh Bình Dương Top 7 cộng đồng có Chiến lược phát triển thông minh trên thế giới năm 2022.
Yên Bái tăng cường cải cách hành chính toàn diện

Yên Bái tăng cường cải cách hành chính toàn diện

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.
Đồng Tháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Đồng Tháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Sở Công Thương Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành công thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp.
Tỉnh Quảng Ninh tìm cách gỡ khó cho các chủ tàu thuyền khi giá nhiên liệu tăng cao

Tỉnh Quảng Ninh tìm cách gỡ khó cho các chủ tàu thuyền khi giá nhiên liệu tăng cao

Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực đẩy mạnh việc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chủ tàu thuyền hoạt động trên biển.
Thu hút đầu tư tại tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm: Đạt gần 610 triệu USD

Thu hút đầu tư tại tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm: Đạt gần 610 triệu USD

Tính đến giữa tháng 6/2022, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 26 dự án đầu tư, với tổng số vốn ước đạt gần 610 triệu USD.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động