Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đến nay cơ bản 98/98 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 100% so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025
Doanh thu du lịch của tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 3.500 tỷ đồng trong tháng 1/2023 Tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều ngày 8/2, tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2022; triển khai nhiệm vụ 2023 -2025.

Đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay cơ bản 98/98 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 100% so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; 54/98 chiếm 55,1% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 26/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%; 6/6 thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02 huyện đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025...Đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản đạt 7/8 nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản đạt 7/8 nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đến hết năm 2020, tiêu chí về hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế đã hoàn thành. Từ năm 2021, tỉnh tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng động lực với vùng khó khăn, gắn kết với các trung tâm kinh tế, trung tâm đô thị, các vùng động lực, khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm thúc đẩy vùng phát triển nhanh bền vững; tiếp tục đầu tư, nâng cấp công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, hạ tầng điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở vật chất giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế.

Tỉnh tập trung chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Kinh tế tập thể được tập trung phát triển về số lượng, chất lượng; việc triển khai liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP được mở rộng, đã phát triển 40 chuỗi liên kết và có nhiều mô hình sản xuất VietGAP, ứng dụng công nghệ cao; tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản bình quân đạt gần 4%/năm. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên đưa chỉ tiêu trồng rừng cây Lim, Giổi, Lát trong Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, năm 2022 đã thực hiện trồng Lim, Giổi, Lát 2.150 ha, vượt 7,5% so với mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy.

Chương trình OCOP đã khẳng định nét riêng có của Quảng Ninh, là hướng đi đúng góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nông sản; Chương trình OCOP của Quảng Ninh đã được Trung ương đánh giá cao, được Chính phủ thành lập ban chỉ đạo quốc gia về chương chình này và khuyến khích nhân rộng ra toàn quốc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 566 sản phẩm tham gia chương trình OCOP; đã có 336 sản phẩm đạt từ 3-5 sao trong đó có 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Công tác xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP được tỉnh quan tâm thực hiện thông qua các hội chợ nông sản, hội trợ OCOP, và sàn thương mại điện tử.

Với các giải pháp thực hiện giảm nghèo trong thời gian qua tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh Quảng Ninh từ 7,68% đầu năm 2011, đến hết năm 2022, toàn tỉnh còn 258 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,067% tổng số hộ dân toàn tỉnh; 2.454 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,635% tổng số hộ dân toàn tỉnh đứng thứ 4. Tuy nhiên, Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về sửa đổi, bổ sung quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh do đó đã không còn hộ nghèo theo quy định của Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 vẫn còn một số hạn chế như: công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cấp ủy chưa thực sự quyết liệt; kết quả xây dựng nông thôn mới trong tỉnh có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương; một số vùng khó khăn chưa thật sự bền vững; Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, việc liên kết trong sản xuất chưa nhiều, sản phẩm OCOP ít và chưa ổn định; khâu bảo quản, chế biến sâu chưa phát triển. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp còn thấp, chưa được quan tâm củng cố về tổ chức, năng lực quản trị. Cơ chế chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã cơ bản đầy đủ nhưng chưa hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

Phấn đấu tăng gấp đôi thu nhập cho người dân nông thôn

Trong năm 2023 – 2025, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu mục tiêu: 5/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 03 huyện so với năm 2022: Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà); 58/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 04 xã so với năm 2022); 32/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 06 xã so với năm 2022); Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 2,0 lần so với năm 2020 (tương đương 92,2 triệu đồng/người/năm), phát triển thêm ít nhất 10 sản phẩm OCOP Quảng Ninh tiềm năng đạt 5 sao cấp quốc gia; phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế/năm tham gia chương trình; đảm bảo 100% sản phẩm OCOP (trừ các sản phẩm thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch) được dán tem điện tử hoặc có mã số mã vạch truy xuất nguồn gốc

Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu các cáo cơ quan có thẩm quyền nâng mức chuẩn nghèo và cận nghèo của Tỉnh giai đoạn 2023-2025: Khu vực thành thị đối với hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.800.000 đồng và Khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.300.000 đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện Tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược trong xây dựng nông thôn mới: Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo kết nối chặt chẽ với thành thị và nông thôn, nội vùng, liên vùng, đồng bộ, hiện đại; Tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn gắn với tạo việc làm theo nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp; Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở ...

Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; phát triển sản phẩm OCOP theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung gắn giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; chất lượng các dịch vụ y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; Tiếp tục triển khai Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng nông thôn mới chủ thể cũng là người dân, do vậy đây là việc phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài với mục tiêu cụ thể hàng năm phải đổi mới cách nghĩ, cách làm và vận động nhân dân chủ động, tự giác tham gia làm để thay đổi chất lượng cuộc sống của mình mới là điều cốt lõi;

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới có 86/98 xã thuộc khu vực miền núi, biên giới, bãi ngang, hải đảo; có 8/13 đơn vị cấp huyện thuộc miền núi, biên giới nhưng phải thực hiện theo Bộ tiêu chí nông thôn mới áp dụng cho các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng, với tiêu chuẩn cao nhất cả nước. Do vậy đòi hỏi sự quyết tâm chính trị rất cao của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia của người dân và quyết tâm cao thực hiện thành công các mục tiêu đến năm 2025.

Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc ghi nhận kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đánh giá cao kết quả tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là các nghị quyết, chuyên đề chuyên sâu, tập trung, các cơ chế chính sách phù hợp từng vùng, từng địa bàn, phù hợp nguyện vọng người dân. Kết quả đã minh chứng Quảng Ninh có nhiều mô hình hay được trung ương, các tỉnh ghi nhận, đến học tập trong xây dựng NTM. Trong giảm nghèo bền vững, tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh thời gian qua ấn tượng, hiện còn chưa đầy 1%. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 đã được vinh danh, khen thưởng.

Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: nông thôn mới

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chăn nuôi heo theo mô hình kinh tế tuần hoàn thu tỷ suất lợi nhuận lên tới 60%

Chăn nuôi heo theo mô hình kinh tế tuần hoàn thu tỷ suất lợi nhuận lên tới 60%

Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn trên một số trang trại heo quy mô trên 5.000 con đạt tỷ suất lợi nhuận lên đến 60%, thời gian hoàn vốn từ 2 - 3 năm.
Vụ ngộ độc cá chép ủ chua, ngành nông nghiệp chỉ đạo khẩn

Vụ ngộ độc cá chép ủ chua, ngành nông nghiệp chỉ đạo khẩn

Vụ ngộ độc cá chép ủ chua, Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường đề nghị cơ quan chức năng địa phương phối hợp điều tra và báo cáo kết quả trước 23/3
Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vấn đề rừng chưa có chủ đã tồn tại nhiều năm qua, trong khi hàng nghìn hộ dân sống ở các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đang rất thiếu đất sản xuất.
Quản lý thiết bị giám sát hành trình: Cần xử phạt nghiêm vi phạm để răn đe

Quản lý thiết bị giám sát hành trình: Cần xử phạt nghiêm vi phạm để răn đe

Việc các tàu tháo gỡ, thu gom, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 1 tàu giữ là hành vi đối phó và vi phạm pháp luật, cần xử lý để răn đe.
Đây là thời điểm quan trọng để thay đổi tư duy về du lịch nông nghiệp, nông thôn

Đây là thời điểm quan trọng để thay đổi tư duy về du lịch nông nghiệp, nông thôn

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, đây là thời điểm quan trọng để thay đổi tư duy về tầm quan trọng của giá trị tích hợp du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị khẩn để

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị khẩn để 'cứu' ngành chăn nuôi

Mỗi con heo xuất chuồng lỗ gần 1 triệu đồng, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai có đơn kiến nghị khẩn đề nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương để cứu ngành chăn nuôi.
Nông dân "đấu trí" về canh tác cà phê thông minh

Nông dân "đấu trí" về canh tác cà phê thông minh

Đêm Chung kết hội thi Nhà nông đua tài năm 2023 diễn ra với các phần thi vui vẻ nhưng đầy trí tuệ đến từ những người nông dân sản xuất cà phê.
Xây dựng chuỗi ngành hàng cà phê bền vững gắn với tăng trưởng xanh

Xây dựng chuỗi ngành hàng cà phê bền vững gắn với tăng trưởng xanh

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đóng góp nhiều ý kiến quan trọng xây dựng chuỗi ngành hàng cà phê bền vững gắn với tăng trưởng xanh.
Đắk Nông hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững

Đắk Nông hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan lưu ý tỉnh Đắk Nông cần phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững...
Chống khai thác IUU, đề xuất xử lý bằng hình ảnh các trường hợp vi phạm

Chống khai thác IUU, đề xuất xử lý bằng hình ảnh các trường hợp vi phạm

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp họp bàn với các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai Kế hoạch 180 ngày hành động gỡ "thẻ vàng" IUU.
Chương trình OCOP- Mỗi sản phẩm là một viên gạch tạo dựng nông thôn mới

Chương trình OCOP- Mỗi sản phẩm là một viên gạch tạo dựng nông thôn mới

Chương trình OCOP không chỉ là điểm sáng mà dần được xem như nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới.
Điện lực Đức Cơ (PC Gia Lai) đồng hành xây dựng nông thôn mới

Điện lực Đức Cơ (PC Gia Lai) đồng hành xây dựng nông thôn mới

Đưa “điện đi trước một bước”, Điện lực Đức Cơ (PC Gia Lai) đã góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo động lực thay đổi diện mạo nông thôn cho xã Ia Đơk.
Công ty Vương Thành Công: Thành công với cà phê hữu cơ

Công ty Vương Thành Công: Thành công với cà phê hữu cơ

Thay đổi tư duy canh tác truyền thống sang trồng cà phê hữu cơ, Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty Vương Thành Công thành phố Buôn Ma Thuột đã nâng tầm cà phê Việt.
Lịch sử hơn 100 năm cây cà phê đến với thủ phủ Đắk Lắk

Lịch sử hơn 100 năm cây cà phê đến với thủ phủ Đắk Lắk

Vào năm 1922, hơn một thập kỷ trôi qua thì từng đó năm cây cà phê được người phương Tây di thực đến vùng đất Đắk Lắk.
Hơn 700 nông dân tham gia chương trình chia sẻ kinh nghiệm về cà phê

Hơn 700 nông dân tham gia chương trình chia sẻ kinh nghiệm về cà phê

Hơn 700 nông dân đến từ 8 huyện trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk sẽ tham gia chương trình chia sẻ kinh nghiệm về cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.
Xúc tiến thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Lào

Xúc tiến thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Lào

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ phối hợp xúc tiến thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Lào
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Ngày 27/2/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
VIPA khuyến cáo không tiêu thụ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc

VIPA khuyến cáo không tiêu thụ sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc

Bên cạnh việc ngăn chặn gia cầm nhập lậu vào Việt Nam,Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng không tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Kiểm soát chặt, ngăn nhập lậu gia cầm vào Việt Nam

Kiểm soát chặt, ngăn nhập lậu gia cầm vào Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghị lực lượng chức năng kiểm soát chặt, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu gia cầm vào Việt Nam.
Mozambique tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển hợp tác xã tại Việt Nam

Mozambique tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển hợp tác xã tại Việt Nam

Đoàn công tác của Mozambique vừa có chuyến tham quan kéo dài 1 tuần để học tập kinh nghiệm phát triển hợp tác xã ở Việt Nam.
Diện tích sầu riêng phát triển nóng, Cục Trồng trọt chỉ đạo khẩn

Diện tích sầu riêng phát triển nóng, Cục Trồng trọt chỉ đạo khẩn

Việc tăng diện tích sầu riêng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát sẽ đến dư thừa, dội chợ, thậm chí còn gây thiệt hại nghiệm trọng về năng suất, chất lượng sầu riêng
180 ngày hành động gỡ "thẻ vàng" trước khi Ủy ban châu Âu vào thanh tra IUU lần thứ 4

180 ngày hành động gỡ "thẻ vàng" trước khi Ủy ban châu Âu vào thanh tra IUU lần thứ 4

Theo kế hoạch, tháng 6 tới, Ủy ban châu Âu vào thanh tra lần thứ 4 về việc Việt Nam tháo gỡ “thẻ vàng” cho hải sản. Việt Nam có 180 ngày để dồn lực cho việc này
Tránh ‘đồng phục hóa’ trong xây dựng nông thôn mới

Tránh ‘đồng phục hóa’ trong xây dựng nông thôn mới

Sáng 17/2, Bộ Nông nghiệp phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2023.
Chuỗi 3 hội nghị tập huấn một số kiến thức về xây dựng nông thôn mới

Chuỗi 3 hội nghị tập huấn một số kiến thức về xây dựng nông thôn mới

Từ ngày 15 - 17/02, tại Hải Phòng diễn ra chuỗi 3 hội nghị tập huấn một số kiến thức về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Phát triển mạng lưới nhà báo điều tra, đưa tin chống buôn bán động vật hoang dã trái phép

Phát triển mạng lưới nhà báo điều tra, đưa tin chống buôn bán động vật hoang dã trái phép

Chiều 15/2, diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển mạng lưới nhà báo, phóng viên điều tra, đưa tin chống buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động