Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Xin ông cho biết những nét cơ bản nhất về vai trò của tín dụng chính sách đối với việc giảm nghèo?

Tín dụng chính sách là một hình thức tín dụng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ phi lợi nhuận; nguồn tín dụng chính sách này đến từ ngân sách nhà nước là chính; hơn thế, thủ tục để tiếp cận với nguồn vốn mang tính chất ưu đãi cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi so với ngân hàng thương mại.

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
Ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc

Những năm qua, tín dụng chính sách đã phát huy được vai trò quan trọng của mình, đó là đòn bẩy kinh tế vùng dân tộc thiểu số miền núi. Điều này thể hiện ở những điểm chính: Đây là công cụ chính sách của Đảng, Nhà nước để người dân tiếp cận được nguồn vốn và mang lại hiệu quả to lớn trong suốt 2 thập niên vừa qua; giúp người nghèo - đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận được nguồn tín dụng, tránh được bẫy tín dụng đen.

Với chính sách tương đối rộng và phủ khắp, từ tín dụng cho người nghèo, tín dụng hộ cận nghèo, tín dụng hộ mới thoát nghèo, tín dụng học sinh sinh viên, tín dụng tạo việc làm, tín dụng vùng khó khăn, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 6 chính sách lớn này thời gian qua đã phát huy được vai trò.

Bên cạnh đó, nguồn tín dụng tiếp cận được từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi suất ưu đãi đó là đòn bẩy thực sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp bà con thoát nghèo. Như vậy sẽ góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội ở vùng này.

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội; góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước: Giai đoạn 2001 - 2005 từ 17% xuống 7%; giai đoạn 2005 - 2010 từ 22% xuống 9,45%; giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%; giai đoạn 2016 - 2021 từ 9,88% xuống 2,23%.

Hiện nay trên cả nước có bao nhiêu địa phương thực hiện trích ngân sách địa phương uỷ thác sang ngân hàng chính sách xã hội để tiếp sức cho người dân vươn lên phát triển kinh tế, thưa ông?

Qua công tác theo dõi 52 tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chúng tôi thấy tất cả các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt những tỉnh còn khó khăn về kinh tế, chưa tự cân đối được nguồn ngân sách, còn nhận nguồn hỗ trợ từ Trung ương như Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Trà Vinh, Sóc Trăng… nhưng đã dành một nguồn ngân sách thỏa đáng cho công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho tín dụng chính sách thông qua ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, 100% các tỉnh, huyện vùng dân tộc thiểu số đã thực hiện được chính sách này. Đây là một điểm sáng trong thực hiện tín dụng chính sách thời gian vừa qua.

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
Tín dụng chính sách là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi
Hiện nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay, đưa tổng nguồn vốn thực hiện của ngân hàng chính sách xã hội đến ngày 30/9/2023 đạt 333 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 310 nghìn tỷ đồng.

Theo ông, để hệ thống ngân hàng chính sách xã hội thực sự là cơ quan thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững, chúng ta cần chú trọng những giải pháp gì, đặc biệt là vấn đề về vốn?

Câu chuyện chúng ta nhắc đến là tín dụng chính sách - đòn bẩy để đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và người nghèo nói chung, những đối tượng yếu thế trên cả nước thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Hơn 20 năm qua chúng ta đã thực hiện hiệu quả chính sách này, vậy giải pháp trong thời gian tới chúng ta cần phải bàn đó là câu chuyện chiến lược.

Lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành một chiến lược về chính sách dân tộc bằng Nghị quyết số 10 của Chính phủ. Quốc hội cũng lần đầu tiên ban hành Nghị quyết 88 phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hiến pháp 2013, điều 5 lần đầu tiên quy định khoản 4 là câu chuyện Nhà nước thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn diện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước.

Đây là điểm mới của Hiến pháp 2013 qua 10 năm thực hiện đến nay đã triển khai những vấn đề mang tính dài hơi. Quan điểm của Đảng, cụ thể là Ban Bí thư có Chỉ thị số 40 ban hành năm 2014 về việc nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách và Kết luận số 06 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40.

Tuy nhiên, theo tôi, công tác tín dụng chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải thực hiện căn cơ. Hiện, Việt Nam có 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững. Ba chương trình này không thể tách rời độc lập mà sẽ gắn kết ở tính nhân dân. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là vùng không thể chia cắt. Vì thế, việc gắn kết, lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia rất quan trọng, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trung ương đã có Ban chỉ đạo trung ương, để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia này có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo cùng 3 bộ trưởng của 3 bộ, ngành. Các tỉnh phải do Chủ tịch là nhạc trưởng, phải thực hiện phù hợp với thực tiễn, tránh thực hiện manh mún, dàn trải.

Bên cạnh đó, phải thay đổi câu chuyện truyền thống, đó là muốn hỗ trợ được người nghèo vùng đó thì cần phải nắm lấy các doanh nghiệp, đặc biệt là mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị như thế nào để nâng cao hiệu quả; phải thổi hồn được các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua phát triển du lịch, OCOP...

Cần phải nhấn mạnh thêm, đầu tàu kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được xác định trong chương tình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị đã cho vay đến tận các xã, doanh nghiệp trong vùng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia đạt tỷ lệ là được phép tiếp cận với nguồn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thì phải có cơ chế phối hợp giữa các sở ngành liên quan, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng chung tay góp sức thực hiện công tác giảm nghèo với mục tiêu hết sức nhân văn đó là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, song song với phát triển kinh tế cần phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tín dụng chính sách xã hội là một trong những công cụ, giải pháp quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Tâm thực hiện
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: dân tộc thiểu số

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Giải ngân 827 tỷ đồng tín dụng mua máy tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh

Giải ngân 827 tỷ đồng tín dụng mua máy tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh

Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân hơn 827 tỷ đồng chương trình tín dụng chính sách vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 1/3/2024: Nhà băng nào giảm lãi suất mạnh nhất tháng 2?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 1/3/2024: Nhà băng nào giảm lãi suất mạnh nhất tháng 2?

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 1/3/2024, lãi suất tiết kiệm 1/3, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
MSB chốt ngày cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024

MSB chốt ngày cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024

Ngày 8/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).
Ngân hàng Nhà nước: Cần khuyến khích, đa dạng hóa nhà đầu tư tham gia sâu vào thị trường chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước: Cần khuyến khích, đa dạng hóa nhà đầu tư tham gia sâu vào thị trường chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục đa dạng hóa các nhà đầu tư, khuyến khích các quỹ, công ty bảo hiểm tham gia sâu vào thị trường chứng khoán.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 28/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng vắng bóng mức lãi 5%/năm

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 28/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng vắng bóng mức lãi 5%/năm

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 28/2/2024, lãi suất tiết kiệm 28/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà trụ sở Techcombank được trao chứng nhận quốc tế

Tòa nhà trụ sở Techcombank được trao chứng nhận quốc tế

Trụ sở Techcombank đã trở thành tòa nhà văn phòng đầu tiên của ngành ngân hàng Việt Nam được Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ trao tặng chứng chỉ LEED Vàng.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 26/2/2024: Kỳ hạn 36 tháng lãi cao nhất 6,2%/năm

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 26/2/2024: Kỳ hạn 36 tháng lãi cao nhất 6,2%/năm

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 26/2/2024, lãi suất tiết kiệm 26/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng chạm “đỉnh” sau 9 tháng

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng chạm “đỉnh” sau 9 tháng

Sau khi hạ nhiệt vào 2 phiên giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã liên tục tăng vọt trong tuần này và chạm đỉnh sau 9 tháng.
17 cam kết hành động của Chính phủ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

17 cam kết hành động của Chính phủ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Chính phủ vừa đưa ra 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 23/2/2024: Sacombank bất ngờ tăng lãi suất

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 23/2/2024: Sacombank bất ngờ tăng lãi suất

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 23/2/2024, lãi suất tiết kiệm 23/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Nhiều nhà băng chốt lịch đại hội cổ đông và bật mí kế hoạch chia cổ tức

Nhiều nhà băng chốt lịch đại hội cổ đông và bật mí kế hoạch chia cổ tức

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 10 ngân hàng công bố kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức thu hút sự quan tâm của cổ đông.
Gia hạn Thông tư 02: Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Gia hạn Thông tư 02: Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Nút thắt Thông tư 02 đã phần nào được nới lỏng khi Ngân hàng Nhà nước có quan điểm sẽ gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng và cả nền kinh tế.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024: Techcombank điều chỉnh lãi suất 4 ngày liên tiếp

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024: Techcombank điều chỉnh lãi suất 4 ngày liên tiếp

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/2/2024, lãi suất tiết kiệm 21/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Lãnh đạo các ngân hàng nói gì về tín dụng tăng trưởng chậm, công khai lãi suất cho vay?

Tại Hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, lãnh đạo các ngân hàng nêu nhiều ý kiến về tình trạng tín dụng tăng trưởng chậm và việc khai lãi suất cho vay.
Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Tiến độ giải ngân các gói tín dụng ưu đãi hiện nay ra sao?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cập nhật thông tin về tiến độ giải ngân của một loạt các gói tín dụng ưu đãi như: nhà ở xã hội, hỗ trợ lãi suất, lâm thủy sản.
Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 20/02/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024: Kỳ hạn 6 tháng lãi suất cao nhất 5,1%

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 19/2/2024, lãi suất tiết kiệm 19/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế nói về các bước đi để trả vàng về với thị trường

Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, đề xuất thí điểm xây dựng sàn vàng, cùng với xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng.
Xuân sang rộn ràng, vàng trao phát lộc cùng BAOVIET Bank

Xuân sang rộn ràng, vàng trao phát lộc cùng BAOVIET Bank

Từ ngày 15/02 - 21/02/2024, BAOVIET Bank tặng lì xì Bình An cho khách hàng gửi mới Thẻ tiết kiệm tại quầy với số dư từ 50 triệu đồng trở lên
Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngân hàng mạnh tay “lì xì” cả tỷ đồng để hút tiền gửi sau Tết

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hàng loạt ngân hàng mạnh tay “lì xì” cho khách hàng với tổng số tiền nhiều tỷ đồng để hút tiền gửi của người dân.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024: Một ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền ở đâu lãi suất cao nhất?

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 16/2/2024, lãi suất tiết kiệm 16/2, giảm lãi suất huy động, lãi suất thấp, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
Ngân hàng Nhà nước: Đổi mới cơ chế điều hành, gỡ “nút thắt” tín dụng

Ngân hàng Nhà nước: Đổi mới cơ chế điều hành, gỡ “nút thắt” tín dụng

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, để tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã đổi mới cơ chế điều hành mức tăng trưởng tín dụng.
Tín dụng đầu năm tăng thấp, Ngân hàng Nhà nước "thúc" giải ngân

Tín dụng đầu năm tăng thấp, Ngân hàng Nhà nước "thúc" giải ngân

Đánh giá tăng trưởng tín dụng đầu năm khá thấp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm.
Quy định và lộ trình giới hạn cấp tín dụng trong Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Quy định và lộ trình giới hạn cấp tín dụng trong Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Quy định giới hạn cấp tín dụng là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng tập trung cấp tín dụng với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan...
TP. Hồ Chí Minh: Hệ thống ATM hoạt động ổn định, thông suốt

TP. Hồ Chí Minh: Hệ thống ATM hoạt động ổn định, thông suốt

Tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống các cây ATM hoạt động ổn định trong những ngày cận Tết, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động