Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 20:43

Tiền gửi nào được bảo hiểm và tiền gửi nào không được bảo hiểm?

17:18 | 01/11/2021
Theo quy định của pháp luật, không phải loại tiền gửi nào cũng được bảo hiểm. Thông tin được giải đáp chi tiết bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG).

Câu hỏi: Loại tiền gửi nào được bảo hiểm và tiền gửi nào không được bảo hiểm theo quy định hiện hành?

Trả lời: Tiền gửi được bảo hiểm

Điều 18, Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định: “Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia BHTG dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này.”

Tiền gửi nào được bảo hiểm và tiền gửi nào không được bảo hiểm?

Vậy tất cả các loại tiền gửi cá nhân phù hợp với quy định nêu trên đều là tiền gửi được bảo hiểm.

Tiền gửi không được bảo hiểm

Điều 19, Luật BHTG, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định:

- Tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD) của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính TCTD đó.

- Tiền gửi tại TCTD của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của chính TCTD đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

- Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia BHTG phát hành.

Ngoài ra, tiền gửi không phải bằng Đồng Việt Nam, tiền gửi tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô, tiền gửi không phải của cá nhân thì không được bảo hiểm.

BHTGVN