Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gắn liền với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gắn liền với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Chính sách phát triển bền vững của Việt Nam

Chuyển đổi phương thức phát triển để hướng tới xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng của các quốc gia, phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu. Nhiều quốc gia lựa chọn hướng phát triển kinh tế bền vững là mô hình phát triển mới để giải quyết đồng thời những vấn nạn môi trường đang diễn ra phức tạp. Mô hình kinh tế mới này ghi nhận giá trị và vai trò của đầu tư vào vốn tự nhiên, tạo ra việc làm, là trụ cột để giảm nghèo. Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nền kinh tế phát triển bền vững sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp, khuyến khích sử dụng nguồn lực và năng lượng hiệu quả hơn nữa để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, thực tiễn tại các nước cũng cho thấy, việc thúc đẩy tăng trưởng xanh hay quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát triển bền vững đã tạo ra những tín hiệu tích cực vô cùng to lớn.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (2012), Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể (2017), Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 (2019) và gần đây nhất ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 136 về phát triển bền vững để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Như vậy, có thể thấy phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua, phát triển bền vững gắn với phát triển kinh tế, môi trường đã có nhiều cơ chế, chính sách được ban hành và triển khai, bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Xu hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam

Năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia nói chung và đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là một nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tục. Để đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế bền vững, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh và quyết tâm thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành năng lượng theo định hướng xanh hơn, sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 55) có ý nghĩa to lớn thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 55 đã nêu 14 mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu: Tỉ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 15-20% vào năm 2030 và 25-30% vào năm 2045; Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đạt 7% năm 2030 và 14% năm 2045; Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng đạt 15% năm 2030 và 20% năm 2045; Năng lực nhập khẩu LNG đạt 8 tỷ m3 năm 2030 và 15 tỷ m3 năm 2045...; Nghị quyết 55 đề ra 10 giải pháp, trong đó giải pháp phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững.

Ngoài ra, theo như Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) bằng nguồn lực trong nước và tăng đóng góp lên tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế, trong đó phân bổ cho ngành năng lượng chiếm 5,5% và 16,7% tương ứng theo từng kịch bản cắt giảm.

Để cụ thể hóa định hướng chiến lược phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo Nghị quyết 55, Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện VIII, theo đó tổng công suất nguồn điện sạch bao gồm thủy điện và điện khí sẽ chiếm 73% vào năm 2030 và 88% vào năm 2045 (không bao gồm các nhà máy điện than chuyển đổi nhiên liệu biomass/amoniac); trong đó tính riêng công suất nguồn điện năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) chiếm khoảng 26% vào năm 2030 và 54% vào năm 2045.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Định hướng Chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Triển khai thực hiện Nghị quyết 55 và để phù hợp với bối cảnh chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã xây dựng, điều chỉnh Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trình các cấp thẩm quyền với mục tiêu tổng quát, đó là: “Xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực; có vị trí và vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”. Chiến lược phát triển Petrovietnam gắn liền với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy tìm kiếm và phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi hoạt động của Petrovietnam và được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực hoạt động chính.

Trong lĩnh vực Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, Petrovietnam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế để nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm, thăm dò, khai thác các nguồn năng lượng mới/năng lượng sạch, phi truyền thống như: khí hydrate (băng cháy), khí sét, khí than, hydro, nguồn địa nhiệt,… Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn khí tự nhiên có hàm lượng CO₂ cao trong nước để có thể nhận lợi ích đồng thời từ việc sử dụng nguồn Hydrocabon và CO₂ nhằm giảm phát thải khí nhà kính; song song với việc ứng dụng các giải pháp thu hồi, giảm đốt bỏ và rò rỉ khí ra môi trường và nghiên cứu tích hợp sử dụng nguồn điện năng lượng tái tạo.

Đối với lĩnh vực Công nghiệp Khí, đảm bảo thu gom tối đa sản lượng khí của các lô/mỏ khai thác tại Việt Nam nhằm hạn chế tối đa đốt bỏ khí; phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu trong chuỗi LNG trong đó xem xét ưu tiên đầu tư hạ tầng đi trước. Cùng với đó, tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm từ khí; phát triển lĩnh vực hóa dầu từ khí, tăng cường đầu tư chế biến sâu khí tự nhiên để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm khí, ưu tiên sử dụng nguồn khí giá rẻ trong nước để phát triển các dự án hóa hóa dầu.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Tại lĩnh vực Công nghiệp Điện, bên cạnh việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả và giải pháp nhằm xanh hóa các nhà máy điện; Tập đoàn sẽ ưu tiên phát triển nhiệt điện khí sử dụng nguồn khí tự nhiên khai thác trong nước kết hợp với nguồn LNG nhập khẩu, cũng như tham gia đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện gió ngoài khơi nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm triển khai các công trình trên biển. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2030 đạt 8.000-14.000 MW, trong đó nguồn điện năng lượng tái tạo chiếm từ 5% - 10% tổng công suất của Tập đoàn và đạt 8% - 10% tổng công suất lắp đặt hệ thống điện Việt Nam; trong đó, công suất nguồn điện năng lượng tái tạo chiếm 10% - 20% tổng công suất của Petrovietnam trong giai đoạn 2031-2045.

Trong lĩnh vực Chế biến, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí, tập trung phát triển lĩnh vực hóa dầu (bao gồm cả hóa dầu từ khí), hóa chất để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dầu khí, tạo ra các nguyên, nhiên liệu, vật liệu để phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất công nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển nhiên liệu sinh học nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường; đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm cách thức cải tiến/nâng cao chất lượng sản phẩm theo xu hướng thay đổi của thị trường cũng như đáp ứng các chỉ số an toàn toàn môi trường theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải. Ngoài ra, Petrovietnam cũng sẽ tiến tới nghiên cứu sản xuất hydro, sản xuất năng lượng tái tạo, tích hợp với nhà máy lọc hóa dầu, hóa chất, phân bón, sử dụng làm nhiên liệu cho pin nhiên liệu, định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị hydro khâu sau.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Giải pháp thực thi thành công Chiến lược phát triển của Petrovietnam

Bên cạnh 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xây dựng về Quản trị - quản lý doanh nghiệp, Tái cấu trúc Petrovietnam, Chuyển đổi số, Khoa học Công nghệ, An toàn môi trường, Thị trường, Đầu tư, Tài chính, Phát triển Nguồn nhân lực, Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại và Văn hóa Doanh nghiệp, để thực thi Chiến lược phát triển thành công nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững, Petrovietnam cũng đã và đang tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể như:

Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phân cấp, giao trách nhiệm cho từng lãnh đạo Petrovietnam cũng như người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại các đơn vị thành viên.

Xây dựng/phê duyệt/chấp thuận Chiến lược phát triển Petrovietnam theo 5 lĩnh vực kinh doanh chính (Thăm dò, khai thác dầu khí, Công nghiệp Khí, Chế biến dầu khí, Công nghiệp Điện và Năng lượng tái tạo, Dịch vụ dầu khí); Chiến lược phát triển các đơn vị thành viên; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm theo từng giai đoạn chiến lược… Để đảm bảo Chiến lược phát triển Petrovietnam được thiết lập/phân cấp cụ thể đến từng đơn vị thành viên, theo từng giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Xây dựng các chính sách hỗ trợ thực thi chiến lược như: Lộ trình/Chiến lược phát triển về thị trường/marketing, Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, chính sách về tiền lương…

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Xây dựng và quản trị danh mục đầu tư trong toàn hệ thống Petrovietnam để tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát hiệu quả đầu tư; trong đó ưu tiên xây dựng giá trị chuỗi của Petrovietnam thông qua việc tổ hợp, tích hợp các nguồn lực để phát triển đồng bộ, chặt chẽ, tăng cường sử dụng nguồn lực nội bộ từ đó đảm bảo gia tăng dòng tiền, lợi nhuận giữa các đơn vị thành viên.

Nâng cao vai trò công tác dự báo, quản trị rủi ro và quản trị Chiến lược, trong đó thành lập Bộ phận Chiến lược trực thuộc Hội đồng Thành viên Petrovietnam nhằm mục đích tham mưu, tư vấn cho HĐTV trong việc định hướng, hoạch định chiến lược phát triển và giám sát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh Chiến lược phát triển của Petrovietnam.

Có thể thấy rằng, Ngành năng lượng Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện chủ trương phát triển bền vững. Là một Công ty dầu khí quốc gia, có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là một trong những trụ cột góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bên cạnh chịu sự tác động trực tiếp của sự chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam có trách nhiệm trong việc chung tay cùng Chính phủ vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu – góp phần thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Petrovietnam đã xây dựng Chiến lược phát triển với định hướng phát triển thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực, trong đó ưu tiên mở rộng phát triển các nguồn năng lượng sạch bền vững cho đất nước như: khí tự nhiên/LNG, điện gió ngoài khơi, Hydro/amoniac xanh... Để thực thi định hướng chiến lược thành công, Petrovietnam hiện tập trung vào các công tác như: dự báo, quản trị rủi ro, quản trị danh mục đầu tư và quản trị chiến lược; tái cấu trúc phát triển mô hình doanh nghiệp cacbon thấp và đẩy mạnh phát triển và ứng dụng Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo… Với những chủ trương, định hướng đúng đắn của Chính phủ Việt Nam cùng các giải pháp triển khai quyết liệt cụ thể nêu trên, Petrovietnam tin rằng sẽ thực thi thành công Chiến lược phát triển của Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Vụ Dầu khí và than

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

PC Quảng Bình: Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

PC Quảng Bình: Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2024.
Rạng Đông công bố tổ chức chuỗi các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Rạng Đông công bố tổ chức chuỗi các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Ngày 26 - 27/4/2024 tới, Rạng Đông sẽ tổ chức các gian hàng trải nghiệm các sản phẩm mới và Lễ Kỷ niệm chính thức 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm.
Job3s.vn tài trợ cuộc thi lớn của Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Job3s.vn tài trợ cuộc thi lớn của Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vừa qua, lễ phát động cuộc thi Meeting with PM 2024 chính thức diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Job3s.vn vinh dự là nhà tài trợ cho cuộc thi này.
Đẩy nhanh tiến độ các công trình bảo vệ môi trường khu vực Đông Triều, Uông Bí

Đẩy nhanh tiến độ các công trình bảo vệ môi trường khu vực Đông Triều, Uông Bí

Mới đây, lãnh đạo Công ty Môi trường - TKV đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện thi công các công trình bảo vệ môi trường tại khu vực Đông Triều, Uông Bí.
Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động

Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động

Năm 2023 là năm thứ 4 công tác “Quản trị biến động” của Petrovietnam đạt được kết quả ấn tượng; là yếu tố quan trọng, tác động đến hoạt động SXKD của Tập đoàn.

Tin cùng chuyên mục

"Siêu dự án" sân bay Long Thành sắp triển khai 5 gói thầu giá trị lớn

"Siêu dự án" sân bay Long Thành sắp triển khai 5 gói thầu giá trị lớn

Theo kế hoạch, trong quý II tới đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV sẽ tiếp tục mời thầu hàng loạt gói thầu "khủng" tại dự án sân bay Long Thành.
Đảm bảo cung cấp than cho Nhiệt điện Quảng Ninh và các nhà máy nhiệt điện

Đảm bảo cung cấp than cho Nhiệt điện Quảng Ninh và các nhà máy nhiệt điện

Tại Nhiệt điện Quảng Ninh vừa qua, đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã có buổi làm việc với các bên và yêu cầu cung ứng than để sản xuất điện năm 2024.
TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt Viện Phát triển Dữ liệu và Công nghệ số Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh: Ra mắt Viện Phát triển Dữ liệu và Công nghệ số Việt Nam

Tại TP. Hồ Chí Minh vừa diễn ra diễn đàn "Chuyển đổi số - Nâng tầm doanh nghiệp Việt", tại đây đã cho ra mắt Viện Phát triển Dữ liệu & công nghệ số Việt Nam.
Petrolimex tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu

Petrolimex tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu

Tại TP. Hồ Chí Minh, diễn ra Lễ ký kết hợp đồng thuê cửa hàng giữa Công ty TNHH Thương mại Năng lượng Đông Sài Gòn và 3 đơn vị thành viên của Petrolimex.
Quan tâm đến đời sống người lao động

Quan tâm đến đời sống người lao động

Những năm vừa qua, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã triển khai nhiều giải pháp để chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động
Cảng Chu Lai - Kết nối nông sản Việt ra thị trường thế giới

Cảng Chu Lai - Kết nối nông sản Việt ra thị trường thế giới

THILOGI đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kết nối hoạt động giao nhận vận chuyển đường bộ - cảng biển - đường biển, tối ưu hóa chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản
Công ty bảo hiểm FWD giành cú đúp giải thưởng trong nước lẫn quốc tế về dịch vụ

Công ty bảo hiểm FWD giành cú đúp giải thưởng trong nước lẫn quốc tế về dịch vụ

Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD vừa giành cú đúp giải thưởng trong nước và quốc tế nhờ mang đến nhiều cải tiến với trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.
Hành trình khác biệt giúp Coca-Cola khẳng định cam kết phát triển bền vững

Hành trình khác biệt giúp Coca-Cola khẳng định cam kết phát triển bền vững

Tại Hội nghị Phát triển nền kinh tế mới, Coca-Cola đã gợi lên nhiều cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp trước xu thế chuyển dịch tất yếu theo hướng bền vững.
BamBoo Capital (BCG): Doanh thu và lợi nhuận quý 1/2024 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

BamBoo Capital (BCG): Doanh thu và lợi nhuận quý 1/2024 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Hết quý 1/2024, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 đạt 98,2 tỷ đồng
Ngành điện Thừa Thiên Huế: Xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

Ngành điện Thừa Thiên Huế: Xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

PC Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Công đoàn EVNCPC động viên người lao động PC Quảng Bình

Công đoàn EVNCPC động viên người lao động PC Quảng Bình

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung cùng đoàn công tác đã đến động viên, tặng quà người lao động PC Quảng Bình.
PC Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác phòng chống trộm cắp điện

PC Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác phòng chống trộm cắp điện

Tính đến hết quý I năm 2024, toàn PC Quảng Bình đã thực hiện 6.541 lượt kiểm tra ngày đêm, phát hiện và xử lý 213 vụ vi phạm sử dụng điện, truy thu 2.298 kWh.
EVNCPC bảo đảm cung cấp điện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, 1/5

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4, 1/5

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đảm bảo nguồn cung điện ổn định và an toàn cho hơn 4,7 triệu khách hàng trong dịp lễ quan trọng.
Dây cáp điện CADI-SUN khẳng định chất lượng sản phẩm trên các công trình

Dây cáp điện CADI-SUN khẳng định chất lượng sản phẩm trên các công trình

Với hệ thống dây chuyền, thiết bị hiện đại được đầu tư đồng bộ, sản phẩm dây và cáp điện CADI-SUN có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập.
Phát động Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ 2024

Phát động Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ 2024

Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ 2024 vừa được Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ phát động.
Công Viên Ánh Sáng Đồi Rồng - điểm nhấn độc đáo lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng

Công Viên Ánh Sáng Đồi Rồng - điểm nhấn độc đáo lần đầu xuất hiện tại Hải Phòng

Trong dịp lễ 30/4 & 1/5/2024 tại Hải Phòng thành phố cảng sôi động lần đầu tiên xuất hiện Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng
Chiếc điện thoại siêu bảo mật thu hút giới thượng lưu Việt Nam sau loạt lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng

Chiếc điện thoại siêu bảo mật thu hút giới thượng lưu Việt Nam sau loạt lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng

Người dùng liên tục bị tấn công mã hoá dữ liệu. Giới thượng lưu, giới doanh nhân Việt lập tức có động thái nâng cấp điện thoại để đề phòng rủi ro.
Doanh thu của Tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex tăng trưởng ngoạn mục

Doanh thu của Tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex tăng trưởng ngoạn mục

Tập đoàn thời trang Tây Ban Nha Inditex đã công bố kết quả tăng trưởng doanh thu ấn tượng 10,4%.
AB InBev vững bước trên hành trình hướng tới tương lai có nhiều niềm vui hơn

AB InBev vững bước trên hành trình hướng tới tương lai có nhiều niềm vui hơn

AB InBev nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 3 liên tiếp với Giải thưởng Doanh nghiệp đóng góp tích cực cho các hoạt động bền vững.
Doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu tại Việt Nam chiếm 51%

Doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu tại Việt Nam chiếm 51%

Tại Việt Nam, hiện hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ, 51% doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so với các quốc gia khác.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động