Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gắn liền với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gắn liền với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Chính sách phát triển bền vững của Việt Nam

Chuyển đổi phương thức phát triển để hướng tới xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững là mục tiêu quan trọng của các quốc gia, phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu. Nhiều quốc gia lựa chọn hướng phát triển kinh tế bền vững là mô hình phát triển mới để giải quyết đồng thời những vấn nạn môi trường đang diễn ra phức tạp. Mô hình kinh tế mới này ghi nhận giá trị và vai trò của đầu tư vào vốn tự nhiên, tạo ra việc làm, là trụ cột để giảm nghèo. Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nền kinh tế phát triển bền vững sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp, khuyến khích sử dụng nguồn lực và năng lượng hiệu quả hơn nữa để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, thực tiễn tại các nước cũng cho thấy, việc thúc đẩy tăng trưởng xanh hay quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát triển bền vững đã tạo ra những tín hiệu tích cực vô cùng to lớn.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (2012), Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể (2017), Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 (2019) và gần đây nhất ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 136 về phát triển bền vững để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Như vậy, có thể thấy phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua, phát triển bền vững gắn với phát triển kinh tế, môi trường đã có nhiều cơ chế, chính sách được ban hành và triển khai, bước đầu mang lại những chuyển biến tích cực.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Xu hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam

Năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia nói chung và đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là một nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tục. Để đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế bền vững, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh và quyết tâm thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành năng lượng theo định hướng xanh hơn, sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 55) có ý nghĩa to lớn thể hiện đường lối đúng đắn của Đảng về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 55 đã nêu 14 mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu: Tỉ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 15-20% vào năm 2030 và 25-30% vào năm 2045; Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đạt 7% năm 2030 và 14% năm 2045; Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng đạt 15% năm 2030 và 20% năm 2045; Năng lực nhập khẩu LNG đạt 8 tỷ m3 năm 2030 và 15 tỷ m3 năm 2045...; Nghị quyết 55 đề ra 10 giải pháp, trong đó giải pháp phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững.

Ngoài ra, theo như Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) bằng nguồn lực trong nước và tăng đóng góp lên tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế, trong đó phân bổ cho ngành năng lượng chiếm 5,5% và 16,7% tương ứng theo từng kịch bản cắt giảm.

Để cụ thể hóa định hướng chiến lược phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo Nghị quyết 55, Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện VIII, theo đó tổng công suất nguồn điện sạch bao gồm thủy điện và điện khí sẽ chiếm 73% vào năm 2030 và 88% vào năm 2045 (không bao gồm các nhà máy điện than chuyển đổi nhiên liệu biomass/amoniac); trong đó tính riêng công suất nguồn điện năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) chiếm khoảng 26% vào năm 2030 và 54% vào năm 2045.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Định hướng Chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Triển khai thực hiện Nghị quyết 55 và để phù hợp với bối cảnh chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã xây dựng, điều chỉnh Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trình các cấp thẩm quyền với mục tiêu tổng quát, đó là: “Xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực; có vị trí và vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”. Chiến lược phát triển Petrovietnam gắn liền với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy tìm kiếm và phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi hoạt động của Petrovietnam và được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực hoạt động chính.

Trong lĩnh vực Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, Petrovietnam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế để nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm, thăm dò, khai thác các nguồn năng lượng mới/năng lượng sạch, phi truyền thống như: khí hydrate (băng cháy), khí sét, khí than, hydro, nguồn địa nhiệt,… Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn khí tự nhiên có hàm lượng CO₂ cao trong nước để có thể nhận lợi ích đồng thời từ việc sử dụng nguồn Hydrocabon và CO₂ nhằm giảm phát thải khí nhà kính; song song với việc ứng dụng các giải pháp thu hồi, giảm đốt bỏ và rò rỉ khí ra môi trường và nghiên cứu tích hợp sử dụng nguồn điện năng lượng tái tạo.

Đối với lĩnh vực Công nghiệp Khí, đảm bảo thu gom tối đa sản lượng khí của các lô/mỏ khai thác tại Việt Nam nhằm hạn chế tối đa đốt bỏ khí; phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu trong chuỗi LNG trong đó xem xét ưu tiên đầu tư hạ tầng đi trước. Cùng với đó, tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm từ khí; phát triển lĩnh vực hóa dầu từ khí, tăng cường đầu tư chế biến sâu khí tự nhiên để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm khí, ưu tiên sử dụng nguồn khí giá rẻ trong nước để phát triển các dự án hóa hóa dầu.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Tại lĩnh vực Công nghiệp Điện, bên cạnh việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả và giải pháp nhằm xanh hóa các nhà máy điện; Tập đoàn sẽ ưu tiên phát triển nhiệt điện khí sử dụng nguồn khí tự nhiên khai thác trong nước kết hợp với nguồn LNG nhập khẩu, cũng như tham gia đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện gió ngoài khơi nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm triển khai các công trình trên biển. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2030 đạt 8.000-14.000 MW, trong đó nguồn điện năng lượng tái tạo chiếm từ 5% - 10% tổng công suất của Tập đoàn và đạt 8% - 10% tổng công suất lắp đặt hệ thống điện Việt Nam; trong đó, công suất nguồn điện năng lượng tái tạo chiếm 10% - 20% tổng công suất của Petrovietnam trong giai đoạn 2031-2045.

Trong lĩnh vực Chế biến, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí, tập trung phát triển lĩnh vực hóa dầu (bao gồm cả hóa dầu từ khí), hóa chất để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dầu khí, tạo ra các nguyên, nhiên liệu, vật liệu để phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất công nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển nhiên liệu sinh học nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường; đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm cách thức cải tiến/nâng cao chất lượng sản phẩm theo xu hướng thay đổi của thị trường cũng như đáp ứng các chỉ số an toàn toàn môi trường theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải. Ngoài ra, Petrovietnam cũng sẽ tiến tới nghiên cứu sản xuất hydro, sản xuất năng lượng tái tạo, tích hợp với nhà máy lọc hóa dầu, hóa chất, phân bón, sử dụng làm nhiên liệu cho pin nhiên liệu, định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị hydro khâu sau.

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Giải pháp thực thi thành công Chiến lược phát triển của Petrovietnam

Bên cạnh 10 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xây dựng về Quản trị - quản lý doanh nghiệp, Tái cấu trúc Petrovietnam, Chuyển đổi số, Khoa học Công nghệ, An toàn môi trường, Thị trường, Đầu tư, Tài chính, Phát triển Nguồn nhân lực, Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại và Văn hóa Doanh nghiệp, để thực thi Chiến lược phát triển thành công nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ, hiệu quả và bền vững, Petrovietnam cũng đã và đang tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể như:

Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phân cấp, giao trách nhiệm cho từng lãnh đạo Petrovietnam cũng như người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại các đơn vị thành viên.

Xây dựng/phê duyệt/chấp thuận Chiến lược phát triển Petrovietnam theo 5 lĩnh vực kinh doanh chính (Thăm dò, khai thác dầu khí, Công nghiệp Khí, Chế biến dầu khí, Công nghiệp Điện và Năng lượng tái tạo, Dịch vụ dầu khí); Chiến lược phát triển các đơn vị thành viên; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm theo từng giai đoạn chiến lược… Để đảm bảo Chiến lược phát triển Petrovietnam được thiết lập/phân cấp cụ thể đến từng đơn vị thành viên, theo từng giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Xây dựng các chính sách hỗ trợ thực thi chiến lược như: Lộ trình/Chiến lược phát triển về thị trường/marketing, Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, chính sách về tiền lương…

Thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững và chặng đường phát triển

Xây dựng và quản trị danh mục đầu tư trong toàn hệ thống Petrovietnam để tối ưu hóa nguồn lực và kiểm soát hiệu quả đầu tư; trong đó ưu tiên xây dựng giá trị chuỗi của Petrovietnam thông qua việc tổ hợp, tích hợp các nguồn lực để phát triển đồng bộ, chặt chẽ, tăng cường sử dụng nguồn lực nội bộ từ đó đảm bảo gia tăng dòng tiền, lợi nhuận giữa các đơn vị thành viên.

Nâng cao vai trò công tác dự báo, quản trị rủi ro và quản trị Chiến lược, trong đó thành lập Bộ phận Chiến lược trực thuộc Hội đồng Thành viên Petrovietnam nhằm mục đích tham mưu, tư vấn cho HĐTV trong việc định hướng, hoạch định chiến lược phát triển và giám sát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh Chiến lược phát triển của Petrovietnam.

Có thể thấy rằng, Ngành năng lượng Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện chủ trương phát triển bền vững. Là một Công ty dầu khí quốc gia, có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là một trong những trụ cột góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bên cạnh chịu sự tác động trực tiếp của sự chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam có trách nhiệm trong việc chung tay cùng Chính phủ vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu – góp phần thực thi thành công Chiến lược phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Petrovietnam đã xây dựng Chiến lược phát triển với định hướng phát triển thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực, trong đó ưu tiên mở rộng phát triển các nguồn năng lượng sạch bền vững cho đất nước như: khí tự nhiên/LNG, điện gió ngoài khơi, Hydro/amoniac xanh... Để thực thi định hướng chiến lược thành công, Petrovietnam hiện tập trung vào các công tác như: dự báo, quản trị rủi ro, quản trị danh mục đầu tư và quản trị chiến lược; tái cấu trúc phát triển mô hình doanh nghiệp cacbon thấp và đẩy mạnh phát triển và ứng dụng Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo… Với những chủ trương, định hướng đúng đắn của Chính phủ Việt Nam cùng các giải pháp triển khai quyết liệt cụ thể nêu trên, Petrovietnam tin rằng sẽ thực thi thành công Chiến lược phát triển của Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Luôn ủng hộ phân bón Cà Mau với những chương trình ý nghĩa như thế

Luôn ủng hộ phân bón Cà Mau với những chương trình ý nghĩa như thế

Chương trình “Mùa vàng thắng lớn” của Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã qua một nửa với sức hút và thành công vang dội.
Ngành dệt may, da giày và nỗi lo chi phí: Bài 1: Đơn hàng tăng, lợi nhuận thấp

Ngành dệt may, da giày và nỗi lo chi phí: Bài 1: Đơn hàng tăng, lợi nhuận thấp

Đơn hàng tăng cao nhờ đón được luồng dịch chuyển từ Trung Quốc giúp doanh nghiệp dệt may, da giày có thêm đà hồi phục sau 2 năm kiệt quệ bởi đại dịch.
200 điện lực quận, huyện phía Nam đảm bảo cấp điện cho kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022

200 điện lực quận, huyện phía Nam đảm bảo cấp điện cho kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022

Tổng công ty Điện lực miềm Nam sẽ đảm bảo cấp điện phục vụ cho 635 điểm thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2022 tại các tỉnh thành phía Nam.
6 tháng, 5.230 gói thầu được EVN đấu thầu qua mạng

6 tháng, 5.230 gói thầu được EVN đấu thầu qua mạng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai đấu thầu qua mạng được 5.230 gói thầu.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Duy trì sản lượng khai thác, nộp ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam duy trì ổn định sản lượng khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực, nộp ngân sách Nhà nước 66,1 nghìn tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất giảm 3 loại phí hàng hải cho đội tàu biển mang cờ Việt Nam

Đề xuất giảm 3 loại phí hàng hải cho đội tàu biển mang cờ Việt Nam

Cục Hàng hải Việt Nam kiến nghị giảm thu khoảng 20% đối với 3 loại phí, lệ phí hàng hải cho doanh nghiệp có tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam.
Nhiệt điện Hải Phòng cán mốc sản lượng 70 tỷ kWh

Nhiệt điện Hải Phòng cán mốc sản lượng 70 tỷ kWh

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã phát điện đạt mốc 70 tỷ kWh, góp phần cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hàng tiêu dùng tạo đòn bẩy giúp Nova Consumer phát triển mảng kinh doanh cốt lõi

Hàng tiêu dùng tạo đòn bẩy giúp Nova Consumer phát triển mảng kinh doanh cốt lõi

Nova Consumer đã hoàn tất thương vụ M&A Sunrise Foods vào cuối quý 2 năm nay và ngành hàng tiêu dùng được mở rộng từ các thương hiệu như xúc xích, đồ hộp...
45% doanh nghiệp châu Âu hài lòng với chính sách thu hút FDI của Việt Nam

45% doanh nghiệp châu Âu hài lòng với chính sách thu hút FDI của Việt Nam

Theo Chỉ số Môi trường Kinh doanh, 45% doanh nghiệp châu Âu hài lòng với chính sách thu hút và giữ chân FDI của Việt Nam, 76% kỳ vọng sẽ tăng vốn vào quý 3 này.
6 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn TKV tăng 124% so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn TKV tăng 124% so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt doanh thu 79.937 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch, bằng 124% so với cùng kỳ.
Công ty PVCoating tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty PVCoating tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating, mã chứng khoán: PVB) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn VNPT

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn VNPT

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tổng thể, toàn diện giai đoạn 2022-2026.
EVNCPC: Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

EVNCPC: Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cho biết, đơn vị đã sẵn sàng phương án cấp điện an toàn, liên tục phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Điện lực Thủy Nguyên: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng, vận hành an toàn lưới điện

Điện lực Thủy Nguyên: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng, vận hành an toàn lưới điện

Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, giảm thiểu sự cố do vi phạm hành lang lưới điện, Điện lực Thủy Nguyên đã tìm giải pháp nâng cao chất lượng vận hành.
Báo Công Thương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát triển bền vững ngành bán hàng đa cấp”

Báo Công Thương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát triển bền vững ngành bán hàng đa cấp”

Ngày 5/7, Báo Công Thương tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát triển bền vững ngành bán hàng đa cấp: Vai trò quản lý nhà nước và trách nhiệm cộng đồng doanh nghiệp”
Đoàn Thanh niên EVN: Xung kích trong hoạt động đổi mới, sáng tạo

Đoàn Thanh niên EVN: Xung kích trong hoạt động đổi mới, sáng tạo

Với 622 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát huy sức trẻ trong các hoạt động đổi mới, sáng tạo.
Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết trở thành tân chủ tịch Tập đoàn FLC

Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết trở thành tân chủ tịch Tập đoàn FLC

Ông Lê Bá Nguyên vừa được Tập đoàn FLC vừa thống nhất bầu trở thành tân chủ tịch Tập đoàn FLC.
Doanh nghiệp có nhiều lợi thế khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp có nhiều lợi thế khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Không chỉ tận dụng được cơ hội từ các FTA, việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế từ cơ chế hỗ trợ, gia tăng lợi nhuận...
Bước đầu thực hiện công tác chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung

Bước đầu thực hiện công tác chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung

Công ty Thủy điện Sông Bung đã có những bước triển khai nhận thức, thực hiện để đáp ứng yêu cầu, xu thế chuyển đổi số trong toàn Tổng Công ty Phát điện 2.
Sunshine Group ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Sunshine Group ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Sáng ngày 01/7, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) và Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF Group).
Thủy điện Sê San 3A: Đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm

Thủy điện Sê San 3A: Đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm

Nhà máy thủy điện Sê San 3A là bậc thang thứ 5 trên sông Sê San với quy mô công suất lắp máy Nlm = 108 MW, điện lượng trung bình hàng năm 428,4 triệu kWh.
Sony Electronics Việt Nam lên kệ các dòng Smart TV BRAVIA XR 2022

Sony Electronics Việt Nam lên kệ các dòng Smart TV BRAVIA XR 2022

Sony Electronics Việt Nam chính thức công bố giá bán các sản phẩm mới thuộc thế hệ Smart TV BRAVIA XR 2022 với kích thước đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dùng.
Petrovietnam và Tổng công ty Khí Việt Nam ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng

Petrovietnam và Tổng công ty Khí Việt Nam ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng

Ngày 27/6, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng.
Công đoàn TKV: Nhiều sáng kiến tạo đột phá trong sản xuất kinh doanh

Công đoàn TKV: Nhiều sáng kiến tạo đột phá trong sản xuất kinh doanh

Ngày 1/7, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) đã tổ chức chương trình Vinh quang thợ Mỏ - Tuyên dương công nhân, cán bộ xuất sắc tiêu biểu.
Phát triển chiến lược logistics “liên vùng, liên vận” tại miền Trung

Phát triển chiến lược logistics “liên vùng, liên vận” tại miền Trung

Công ty Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải thuộc Tập đoàn Thaco đã thực hiện chiến lược “liên vùng, liên vận” nhằm phục vụ nhu cầu về vận chuyển.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động