Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tầm nhìn đến năm 2045

Tại Thông báo số 202/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tập trung thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bình Định sẽ là trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển Tạo tính đột phá, huy động tối đa nguồn lực phát triển bền vững kinh tế biển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 202/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tầm nhìn đến năm 2045
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tập trung thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ảnh minh họa

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Theo Thông báo số 202, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự cố gắng của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành và 28 địa phương có biển trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập như: Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra chưa đạt được; việc thực hiện chủ trương phát triển một số ngành kinh tế biển mũi nhọn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; sự liên kết giữa các vùng biển, giữa địa phương có biển với địa phương không có biển và giữa các ngành, lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, kém hiệu quả; khoa học và công nghệ, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực biển chưa trở thành nhân tố then chốt trong phát triển bền vững kinh tế biển…; hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, thiếu hiệu lực, hiệu quả.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại nêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong công tác tổ chức thực hiện Chiến lược, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương là thành viên Ủy ban chỉ đạo cần quan tâm hơn nữa, đầu tư hơn nữa cho công tác này, trong đó cần tạo sự đột phá về cách thức chỉ đạo thực hiện Chiến lược, cần thiết thành lập các nhóm công tác chuyên đề của Ủy ban chỉ đạo để giúp: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển bền vững kinh tế biển; tham mưu chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chiến lược; tăng cường các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chiến lược tại các bộ, ngành và địa phương có biển.

Các bộ, ngành và các địa phương có biển sớm hoàn thiện, triển khai quy hoạch liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tăng cường tính liên kết trong việc phát triển các ngành kinh tế nói chung với phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng vùng để phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban có các chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 nhằm đạt được sự thay đổi quan trọng trong nhận thức của các cấp và người dân về tầm quan trọng của việc thực hiện Chiến lược.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo (nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ sau khi được phê duyệt).

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá công tác chỉ đạo của Ủy ban trình Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo Quốc gia xem xét, quyết định; khẩn trương rà soát thành phần Ủy Ban chỉ đạo Quốc gia, nắm chắc danh sách các thành viên Ủy ban chỉ đạo Quốc gia, trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiện toàn Ủy ban chỉ đạo Quốc gia; xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia xem xét, phê duyệt Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ủy ban.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc hoạt động của các Nhóm công tác chuyên đề khi được Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quyết định thành lập; chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chiến lược tại bộ, ngành, địa phương liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc xây dựng bộ tiêu chí thống kê quốc gia về biển và hải đảo, bộ chỉ tiêu đánh giá quốc gia biển mạnh; xác định các nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhiệm vụ thu hút các nguồn vốn khác trong và ngoài nước; ưu tiên và kịp thời bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai, phát huy hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình dự án đã phê duyệt; nghiên cứu đề xuất động lực tăng trưởng mới, lĩnh vực đột phá, phù hợp cho các đột phá để tập trung nguồn lực thực hiện; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển các cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh (Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 26/7/2022).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan ưu tiên bố trí, cân đối kinh phí để triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 26/NQ-CP, các dự án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo… và Chiến lược khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo phê duyệt tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, và cơ quan có liên quan tăng cường các hoạt động đối ngoại, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế để thúc đẩy, sớm hoàn thành phân định ranh giới trên biển.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiện toàn tổ chức bộ máy ở trung ương và địa phương có biển về quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả có tính đến những thực tế mang tính đặc thù trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển: tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp nêu tại Nghị quyết 36-NQ/TW và các đề án, dự án, nhiệm vụ của địa phương nêu tại Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ; chủ động bố trí, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển; khẩn trương thành lập hoặc rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của địa phương, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, thành lập Tổ công tác chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Phối hợp các bộ, ngành thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát Quy chế làm việc của Ủy ban chỉ đạo (được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBCĐQG ngày 21/8/2020) nhằm tăng cường vai trò chỉ đạo của Ủy ban, tăng cường tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo của Ủy ban đối với các nội dung có tính đa ngành, đa lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban chỉ đạo; nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành quy định về cơ chế điều phối đa ngành trong phát triển bền vững kinh tế biển, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong đó quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi ngành; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các bộ, ngành là thành viên Ủy ban chỉ đạo chủ động theo lĩnh vực quản lý nhà nước của mình chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo thành lập ngay các Nhóm công tác chuyên đề, cụ thể như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về thể chế liên quan đến phát triển kinh tế biển.

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về nguồn lực thực hiện Chiến lược.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ biển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về đào tạo nguồn nhân lực cần thiết cho phát triển kinh tế biển.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về xây dựng cơ sở dữ liệu về biển, kinh tế biển để phục vụ cho hoạt động của Ủy ban chỉ đạo, cho công tác thông tin, tuyên truyền về biển, phát triển kinh tế biển

Bộ Công Thương chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về năng lượng ở biển (như điện gió, điện khí, dầu khí…), công nghiệp ven biển.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về hạ tầng giao thông biển, logistics, hàng hải.

Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về xây dựng các khu đô thị sinh thái ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về nuôi trồng thủy sản, nuôi biển xa bờ công nghệ cao, hình thành các trung tâm dịch vụ, hậu cần nghề cá.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia thành lập Nhóm công tác chuyên đề về chuyển đổi nghề cho người dân ở khu vực ven biển.

Các nhóm chuyên đề được thành lập có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của nhóm tại các cuộc họp của Ủy ban chỉ đạo; được đề xuất, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia xem xét, quyết định tổ chức các cuộc họp chuyên đề và chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp chuyên đề này.

Song Hà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: kinh tế biển

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chiều 24/6: Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm thực hiện EPR

Chiều 24/6: Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm thực hiện EPR

Chiều 24/6 tại Hà Nội, Báo Công Thương sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thực hiện EPR: Chính sách và thực tiễn”.
Sơn La phát triển công nghiệp chế biến theo hướng kinh tế tuần hoàn

Sơn La phát triển công nghiệp chế biến theo hướng kinh tế tuần hoàn

Việc hình thành các dự án đầu tư sản xuất, chế biến theo hướng kinh tế tuần hoàn, xây dựng tín chỉ carbon rừng là hướng đi mà Sơn La đã và đang thực hiện.
Lâm Đồng: Bảo tồn đa dạng sinh học cần có những định hướng cụ thể nào?

Lâm Đồng: Bảo tồn đa dạng sinh học cần có những định hướng cụ thể nào?

Đến năm 2030, Lâm Đồng sẽ định hướng, đề ra mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách bảo tồn các loài và nguồn gen nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.
Câu chuyện ít biết về chú hổ hoang dã cuối cùng được giải cứu ở Thừa Thiên Huế

Câu chuyện ít biết về chú hổ hoang dã cuối cùng được giải cứu ở Thừa Thiên Huế

Hổ Lâm Nhi, chú hổ cuối cùng trong tự nhiên mắc bẫy của thợ săn ở Thừa Thiên Huế năm 1998, cũng là chú hổ đầu tiên sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt.
Thông tin mới nhất về cá thể hổ sống hoang dã xuất hiện ở Quảng Bình

Thông tin mới nhất về cá thể hổ sống hoang dã xuất hiện ở Quảng Bình

Sau khi người dân ở Quảng Bình phản ánh khi vào rừng lấy dây mây đã giáp mặt với một con hổ lớn ở khoảng cách khoảng 30m nhưng đến nay hổ vẫn chưa xuất hiện.

Tin cùng chuyên mục

Lo ngại

Lo ngại 'thuế chồng thuế' với quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Góp ý Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, doanh nghiệp lo ngại hiện tượng 'thuế chồng thuế' khi áp dụng quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Bình Thuận: Huyện Tánh Linh hoàn thành việc di dời các điểm thu mua phế liệu ra khỏi khu dân cư

Bình Thuận: Huyện Tánh Linh hoàn thành việc di dời các điểm thu mua phế liệu ra khỏi khu dân cư

Tính đến ngày 13/6, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã hoàn thành việc di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư.
Tuyên Quang: 6 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 60 triệu USD

Tuyên Quang: 6 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 60 triệu USD

Theo Chi cục Hải quan Tuyên Quang, trong 6 tháng năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 60 triệu USD; thu ngân sách xuất nhập khẩu đạt 9 tỷ đồng.
Sản xuất công nghiệp bền vững nhìn từ Khu công nghiệp DEEP C

Sản xuất công nghiệp bền vững nhìn từ Khu công nghiệp DEEP C

Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên mỗi năm, Khu công nghiệp DEEP C Đình Vũ (Hải Phòng) đã tiết kiệm được 5.760.000 kWh; 89.700 m3 nước…
Góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản: Cần chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp

Góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản: Cần chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp

Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản đang được Bộ TN&MT soạn thảo cơ bản khắc phục được tồn tại của Luật Khoáng sản năm 2010, song còn nhiều nội dung cần làm rõ.
AEON Việt Nam: Thúc đẩy tiêu dùng bền vững

AEON Việt Nam: Thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Với việc sử dụng 100% túi nilon phân hủy sinh học để bao gói hàng hóa, AEON Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trong thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Ngành dệt may Việt Nam tăng tốc "xanh hóa"

Ngành dệt may Việt Nam tăng tốc "xanh hóa"

Để đáp ứng tiêu chuẩn “xanh” tại thị trường quốc tế, đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững, ngành dệt may Việt Nam đang nỗ lực xanh hóa sản xuất.
Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh taxi chuyển đổi sang xe điện

Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh taxi chuyển đổi sang xe điện

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, để xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh taxi chuyển đổi sang xe điện.
Thực hành ESG: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng

Thực hành ESG: Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng

Bên cạnh cần những quy định cụ thể, thông suốt về ESG, việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thực hành ESG là yếu tố vô cùng quan trọng.
Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình đạt nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo

Việt Nam là quốc gia thu nhập trung bình đạt nhiều tiến bộ về đổi mới sáng tạo

Việt Nam là một trong bảy quốc gia có thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.
Doanh nghiệp bền vững CSI 2024 sẽ được đánh giá qua 153 chỉ số

Doanh nghiệp bền vững CSI 2024 sẽ được đánh giá qua 153 chỉ số

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo phát động Chương trình CSI 2024 diễn ra tại Hà Nội sáng ngày 6/5/2024.
Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6

Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 5/ 6 năm 2024 là “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động.
Ngành than nỗ lực xử lý chất thải sau khai thác

Ngành than nỗ lực xử lý chất thải sau khai thác

Hiện nay, các doanh nghiệp ngành than luôn nỗ lực triển khai các giải pháp khai thác than gắn với việc bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.
Sau mở rộng, cao tốc Cam Lộ - La Sơn tác động thế nào đến giao thông khu vực?

Sau mở rộng, cao tốc Cam Lộ - La Sơn tác động thế nào đến giao thông khu vực?

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 4.768 tỷ đồng.
Phát triển bền vững: Cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính xanh

Phát triển bền vững: Cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính xanh

Phát triển bền vững không chỉ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh mà còn giúp nâng cao cơ hội cạnh tranh.
Những giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản

Những giải pháp căn cơ nhằm chấm dứt tình trạng chảy máu tài nguyên khoáng sản

Để tránh "chảy máu" tài nguyên khoáng sản, thất thoát ngân sách, Bộ Công Thương đã có những giải pháp thiết thực nhằm chấm dứt tình trạng này.
Bài 3: "Chìa khoá" thành công của Tây Nguyên

Bài 3: "Chìa khoá" thành công của Tây Nguyên

Việc thúc đẩy liên kết vùng, liên vùng vô cùng cấp bách, cần thiết và cần có những giải pháp đồng bộ, bài bản, then chốt để đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá.
Thực thi tiêu dùng xanh phải bắt đầu từ nhận thức

Thực thi tiêu dùng xanh phải bắt đầu từ nhận thức

Theo các chuyên gia, để thúc đẩy tiêu dùng xanh, trước tiên phải thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng, tạo động lực cho sản xuất xanh.
Đề cao trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp muốn “phủ xanh” Việt Nam

Đề cao trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp muốn “phủ xanh” Việt Nam

Đề cao trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực xanh hoá hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp Việt Nam hoàn thành cam kết tại COP26.
Bộ Công Thương nỗ lực cụ thể hoá cam kết tại COP26

Bộ Công Thương nỗ lực cụ thể hoá cam kết tại COP26

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình kế hoạch để hiện thực hoá cam kết tại COP26
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động