Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 06/08/2021 09:26

Thừa Thiên Huế: Phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế

15:39 | 14/12/2019
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là cơ sở hết sức quan trọng để khẳng định định hướng phát triển của địa phương.

Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, cho thấy: Trong bối cảnh vừa có thuận lợi, đan xen với các khó khăn thách thức; 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 48 của Bộ Chính trị, đạt được những thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ của Kết luận 48 và tiềm năng, lợi thế của tỉnh, kết quả đạt được của Thừa Thiên Huế vẫn còn những mặt hạn chế. Vì vậy, thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị năm 2019, Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020”, giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trên. Mục tiêu tổng quát của Đề án là đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận số 48, đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

thua thien hue phat trien tren nen tang bao ton phat huy gia tri di san va ban sac van hoa hue
Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường...

Theo đó, quan điểm Nghị quyết nêu rõ, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ là riêng của Thừa Thiên Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Xây dựng Thừa Thiên Huế phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của Trung ướng và nỗ lực của địa phương.

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, lợi thế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng; sự năng động, thông minh, sáng tạo và tự lực, tự cường của người dân Huế.

thua thien hue phat trien tren nen tang bao ton phat huy gia tri di san va ban sac van hoa hue
Thừa Thiên Huế sẽ là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu

Mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Chỉ tiêu giai đoạn 2021 – 2025, Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù, trọng tâm là các tiêu chí về văn hóa đặc sắc và đô thị di sản. Hoàn thành việc mở rộng thành phố Huế theo quy hoạch trước năm 2022. Tăng trưởng GRDP giai đoạn này là 7,5-8,5%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng 12-13%/năm; đến năm 2025 GRDP/người đạt 3.500-4.000 USD; cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm 53-54% GRDP, công nghiệp và xây dựng 31-32%, nông nghiệp 7-9%...; giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP 7-8%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng 13-15%/năm; đến năm 2030 GRDP/người đạt 5.500-6.000 USD (theo cách tính hiện hành), 100% dân số sử dụng nước sạch, 100% các khu đô thị, 85% khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn….

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Về ý nghĩa việc ban hành Nghị quyết đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc ban hành Nghị quyết là cơ sở hết sức quan trọng để khẳng định định hướng phát triển của Thừa Thiên Huế, đó cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện, là cơ sở để các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, Bộ Chính trị hỗ trợ, tạo điều kiện cho Thừa Thiên Huế thực hiện đúng với các nhiệm vụ, mục tiêu được thể hiện trong Nghị quyết. “Đây là quá trình làm việc lâu dài, xem xét kỹ lưỡng của Bộ Chính trị, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với định hướng phát triển của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm.

Nguyễn Tuấn