Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/10/2021 09:10

Thông báo về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

16:00 | 12/06/2020
Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 như sau.    
 1. Thời gian: 08 giờ 30, thứ Tư, ngày 24/6/2020 (Đón tiếp Cổ đông từ 07 giờ 30).
 2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
thong bao ve viec hop dai hoi dong co dong thuong nien 2020

3. Nội dung:

 • Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 • Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 • Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 • Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 • Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ban KS năm 2020;
 • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.
 • Dự thảo Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ.
 1. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông ngày 30/3/2020 (Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Họp ĐHĐCĐ vui lòng đem theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và Giấy ủy quyền (nếu áp dụng ủy quyền tham dự Họp ĐHĐCĐ) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng).
 2. Cổ đông thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
 3. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Họp Đại hội đồng Cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác trên website: www.ptsc.com.vn, hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 10/6/2020.

Chi tiết xem tại đây.