Thanh niên Bộ Công Thương xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.
Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chuyển đổi số Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững: Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng

Để hiểu rõ hơn về vai trò của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Phạm Khắc Huy – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Xin ông cho biết một số đánh giá về vai trò của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua?

Chủ động nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ nền tư tưởng của Đảng
Đồng chí Phạm Khắc Huy – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Đảng ta đã xác định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội hậu bị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, do đó, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Bộ.

Có thể nói vai trò của tổ chức Đoàn ở đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là trách nhiệm xã hội trong suốt tiến trình cách mạng và xây dựng đất nước, cả trước mắt cũng như lâu dài. Thực tế hiện nay, tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng đóng vai trò chủ chốt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội; đội ngũ đoàn viên, thanh niên có những kiến thức sâu, rộng, tốt hơn và cơ bản hơn các thế hệ đi trước về nhận thức, hành động. Do đó, có nhiều điều kiện để khẳng định vai trò, đóng góp của mình.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ Công Thương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương không chỉ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, công tác chuyên môn được giao, mà còn chủ động nâng cao vai trò của tổ chức đoàn về công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng thông qua nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể.

Nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã triển khai, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức như: Phổ biến các tài liệu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở” cho cán bộ đoàn; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Đồng thời, chủ động đề xuất các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, đơn vị với đoàn viên, thanh niên; nghiêm túc tham gia các chương trình phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đoàn Khối, tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn hàng năm; phát động trong đoàn viên thanh niên tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Những hoạt động rất cụ thể nêu trên đã góp phần thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Thưa ông, Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương thời gian qua đã có những chỉ đạo như thế nào để thúc đẩy vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch?

Thời gian qua, Lãnh đạo Bộ đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tuổi trẻ Bộ Công Thương có môi trường tốt nhất để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành về mọi mặt. Đoàn viên thanh niên của Bộ ngày càng phát huy được tinh thần nhiệt huyết, sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tích cực triển khai thực hiện các phần việc được giao, để qua đó góp phần cùng toàn ngành Công Thương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo về công tác thanh niên nói chung, công tác xây dựng và phát triển tổ chức đoàn nói riêng. Công tác xây dựng tổ chức đoàn được đặt trong tổng thể mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Lãnh đạo Bộ quan tâm, chăm lo cho thanh niên và tổ chức đoàn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển các lĩnh vực của ngành; bảo đảm cho thanh niên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức đoàn hoạt động, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên.

Chủ động nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ nền tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tháng 7/202

Nhờ sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ, những cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, được thử thách qua phong trào thanh niên, tích cực đào tạo, bồi dưỡng. Những phong trào, hoạt động đoàn được triển khai bài bản, chuyên nghiệp và đặc biệt là được gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Công Thương, nâng cao vai trò của tổ chức đoàn và năng lực của cán bộ đoàn trong thực hiện các công tác chuyên môn. Qua đó, đội ngũ cán bộ trẻ của Bộ Công Thương có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, tham gia gánh vác những trọng trách của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và xu hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với thế hệ trẻ, có tác động rất lớn đến nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch ra sức kích động, lôi kéo, chuyển hóa thanh niên, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng lý tưởng đối với thanh niên. Vì vậy, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Bộ cần tích cực tuyên truyền, quán triệt đến các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không ngừng đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; điều động, luân chuyển cán bộ đoàn các cấp để họ có điều kiện học tập, trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân; tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn.

Qua đó, tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; nhận thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đồng thời, xây dựng được một đội ngũ cán bộ đoàn năng động, có trình độ chuyên môn, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Ðảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Bộ sẽ triển khai những nhiệm vụ gì nhằm hiện thực hóa vai trò của ĐTN trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt, ngăn chặn, xử lý, xóa bỏ các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội về những nội dung sai trái liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương?

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch.

Chủ động nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ nền tư tưởng của Đảng
Đoàn Thanh niên Bộ tham gia sinh hoạt chính trị tại Phòng Truyền thống ngành Công Thương

Xác định được nhiệm vụ này, bám sát sự chỉ đạo, định hướng cụ thể của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Hằng năm triển khai hiệu quả việc học tập các chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tổ chức, tham gia diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; phổ biến các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên tham gia, như: liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử - cách mạng, hành trình đến với bảo tàng, thăm các địa chỉ đỏ…

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã đẩy mạnh công tác truyền thông các chương trình, hoạt động và phổ biến thông tin của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp qua Trang thông tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương (https://www.facebook.com/doanthanhnien.moit) nhằm đảm bảo nguồn thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời đến với tuổi trẻ ngành Công Thương. Qua đó, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp cận được những thông tin cần thiết nhanh chóng, chính thống và tránh được các nội dung sai trái, không đúng sự thật.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đang tích cực triển khai, vận động đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương hoàn thành việc kiểm tra Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam nhằm đảm bảo 100% đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương đều được nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết.

Thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt những năm gần đây, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã từng bước nâng cao trách nhiệm cán bộ đoàn các cấp trong việc nắm bắt, định hướng dư luận của đoàn viên, thanh niên nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030" để tuổi trẻ Bộ Công Thương rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, hoàn thiện nhân cách, thực sự xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng ta.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đỗ Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.

Tin cùng chuyên mục

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 23 thành viên, do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường làm Trưởng Ban.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách vừa được xuất bản.
Phản bác luận điệu xuyên tạc về  giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phản bác luận điệu xuyên tạc về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tại TP. Hồ Chí Minh.
Học giả Brazil đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Brazil đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động