Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Bình chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về những nỗ lực nhằm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Cải thiện sinh kế, bảo tồn văn hóa truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số Trồng và phát triển dược liệu: Giải pháp sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua ?

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa có 11 huyện miền núi và 06 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi; là nơi sinh sống của 07 dân tộc chủ yếu: Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao và Khơ Mú, với dân số gần 1 triệu người. Trong đó, người dân tộc thiểu số hơn 700 nghìn người, chiếm gần 19% dân số cả tỉnh và hơn 70% dân số của khu vực miền núi; đây là vùng tiếp giáp với nước CHDCND Lào với chiều dài 213,6 km đường biên giới thuộc 05 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân.

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Ông Mai Xuân Bình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về những nỗ lực của địa phương trong công tác giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai thực hiện có hiệu quả đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác giảm nghèo ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi năm 2022 đạt 34,6 triệu đồng; đầu tư công trình điện cho 20 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia; tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; tỷ lệ trạm y tế xã được xây dựng kiên cố đạt 89,7%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 96%; tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 91,4%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94,7%; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,9% xuống còn 15,19% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025); Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 7,33%. Có 01 huyện (huyện Như Xuân) thoát khỏi diện huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; có 79 xã (sau sáp nhập là 74 xã) ĐBKK vùng dân tộc thiểu số và miền núi gia đoạn 2016 - 2020, thoát khỏi diện ĐBKK giai đoạn 2021 – 2025. Hiện nay có 02/06 huyện nghèo (huyện Bá Thước và huyện Thường Xuân) đã đăng ký, phấn đấu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo.

Quá trình triển khai công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh ta có những những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc gì ?

Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết riêng về giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi: Nghị quyết số 09- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025); UBND tỉnh ban hành nhiều Đề án giảm nghèo, phát triển kinh tế -xã hội cho khu vực miền núi.

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Nhờ chính sách của Đảng, đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát đã phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong quá trình triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn cũng gặp khó khăn như: Khu vực miền núi của tỉnh có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, độ dốc lớn, xa các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, hệ thống hạ tầng còn thiếu và yếu kém, nhất là giao thông, thủy lợi, gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội. Là khu vực thường xảy ra thiên tai; chịu tác động bất lợi của thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, gây hậu quả nặng nề như: Sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hạn hán, gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và đời sống nhân dân. Địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nơi xa xôi, cách trở, biên giới, thuận lợi cho các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy hoạt động; tình trạng di cư tự do, nghiện hút, truyền đạo trái phép vẫn chưa được giải quyết.

Từ thực tiễn trong triển khai công tác giảm nghèo, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc miền núi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý tự ti, cam chịu, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Phát huy vai trò của các lực lượng tại cơ sở, nhất là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội,

lực lượng biên phòng, công an, quân sự, giáo viên, những người có uy tín trong cộng đồng ở vùng dân tộc, miền núi... trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo chủ động, tích cực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; tích cực thực hiện các chủ trương, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới, vùng dân tộc.

Xin ông cho biết kết quả của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số đến nay như thế nào ?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế từ mô hình của Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 1,79%, vượt mục tiêu Chương trình đề ra (Kế hoạch đề ra là 1,5%); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm: 7,33%, vượt mục tiêu Chương trình đề ra (Kế hoạch đề ra là 3%); Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 5,4%, vượt kế hoạch đề ra (Kế hoạch đề ra là 4 - 5%); Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi giảm từ 19,9% (năm 2021) xuống còn 15,19% (năm 2022) bình quân giảm 4,71%;

Mục tiêu công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh ta trong thời gian tới như thế nào và để đạt được mục tiêu trên Ban Dân tộc sẽ tập trung thực hiện những vấn đề gì, thưa ông ?

Theo Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025) thì mục tiêu đến năm 2025 là: Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực miền núi gấp 2 lần so với năm 2020 (năm 2020 là 33,1 triệu đồng); Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào; Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống cho Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: Hoàn thành công tác định canh, định cư; quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 4.501 hộ dân đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, di cư tự do đến các điểm dân cư nông thôn, khu dân cư mới theo quy định.

Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 100%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 75%, tiểu học 80%, THCS 70%, THPT 70%; tỷ lệ người dân biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 30 tuổi đạt 99%; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 100%; học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt 100%, học THCS đạt 100%, học THPT đạt 95%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, số lao động được tạo việc làm bình quân đạt 20.000 người/năm.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: Tỷ lệ trạm y tế xã được xây dựng kiên cố đạt 100%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; số trạm y tế có bác sỹ đạt 95%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới 15%; Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%.

Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa - khu thể thao đạt 80% trở lên; có từ 55% số thôn, bản có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên; Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,67%/năm; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%/năm.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giúp Bát Xát chuyển mình

Lào Cai: Triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giúp Bát Xát chuyển mình

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng nghìn hộ dân ở huyện biên giới Bát Xát (Lào Cai) đã thoát nghèo.
Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

Sắp diễn ra “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai

“Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024 sẽ đồng bộ thực hiện mặc trang phục truyền thống các dân tộc trên phạm vi toàn tỉnh.
Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới xứ Thanh

Với đặc thù là xã vùng cao biên giới, nhưng với sức mạnh từ sự đoàn kết, xây dựng nông thôn mới tại Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa) đang hoàn thiện từng ngày.
Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Du khách sẽ được tham dự Tết Chôl Chnăm Thmây tại Làng Văn hoá các dân tộc

Tết Chôl Chnăm Thmây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4) tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Giá trị thẩm mỹ trong trang phục truyền thống phụ nữ Xá Phó

Với cách thiết kế tỉ mỉ, họa tiết độc đáo, bố cục chặt chẽ đã tạo nên bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Xá Phó mang nhiều giá trị về nghệ thuật thẩm mỹ.

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá răn dạy con người biết sống có tình, có nghĩa

Lễ hội Hết Chá của dân tộc Thái nhằm răn dạy con người biết sống có tình có nghĩa, biết ơn những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, hoạn nạn.
Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Lào Cai đặt mục tiêu mỗi xã đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2024

Chiều 25/3, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor gần gũi với thiên nhiên

Gần gũi với thiên nhiên, trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cor luôn thể hiện nét duyên, kín đáo nhưng lại quyến rũ lạ thường.
Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Nét duyên trong trang phục phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc

Sự kết hợp hoàn hảo giữa váy, áo, khăn, thắt lưng… đã tạo nét duyên dáng trong trang phục của phụ nữ dân tộc Lào vùng Tây Bắc.
Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Lào Cai: Bố trí hơn 103 tỷ đồng sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2024

Trong năm 2024, tỉnh Lào Cai dự kiến sắp xếp, bố trí ổn định cho 613 hộ dân cư với kinh phí hơn 103 tỷ đồng.
Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 sẽ diễn ra từ ngày 18/4/2024 đến ngày 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.
Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar - Lan tỏa các giá trị văn hóa Chăm

Lễ hội Rija Nagar lan tỏa bản sắc đặc trưng của văn hóa Chăm như: Âm nhạc, vũ điệu, trang phục, ẩm thực, văn khấn và những lời chúc tụng đầy tình cảm…
Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Thổ cẩm, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào S’tiêng

Bằng đôi tay khéo léo, sự cần cù, óc sáng tạo những phụ nữ dân tộc S’tiêng đã dệt nên những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, độc đáo với nét văn hóa đặc trưng.
Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của dân tộc S’tiêng

Lễ mừng cơm mới là một lễ hội lớn, được coi là Tết cổ truyền của người S’tiêng, thể hiện lòng tôn kính thần lúa đã đem lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.
Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Thanh Hóa: Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc

Sau nhiều nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận.
Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Nét đặc sắc trong trang phục truyền thống của người Bru - Vân Kiều

Lấy màu đỏ, đen làm chủ đạo, sắc màu tượng trưng cho âm dương, sự giao hòa với thiên nhiên, tạo nên sự hài hòa trang phục truyền thống dân tộc Bru - Vân Kiều.
Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Cộng đồng Hồi giáo có nhiều đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho rằng, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo thành phố đã có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.
Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Lào Cai: Quan tâm hỗ trợ phát triển nhân lực người dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị.
Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Đồng Nai: 571 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Năm 2024 Đồng Nai dành 571 tỷ đồng triển khai 10 dự án hỗ trợ phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Thừa Thiên Huế: Xoá nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho người dân là mục tiêu quan trọng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với huyện A Lưới.
Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai: Nét ứng xử văn hoá của dân tộc Tày

Lễ hội Nàng Hai thể hiện nét ứng xử rất văn hoá của dân tộc Tày, là tâm tư, nguyện vọng của đồng bào cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Trải nghiệm Lễ hội trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Du khách và đồng bào được trài nghiệm Lễ hội trỉa lúa của dân tộc Bru - Vân Kiều ngay tại Thủ đô Hà Nội nhân Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.
Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Lai Châu: Đặc sắc Lễ hội Xòe chiêng Bản Bo

Tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã diễn ra Lễ hội Xòe chiêng chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc xã Bản Bo”
Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lào Cai: Nghề dệt của người Thu Lao được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề dệt của người Thu Lao, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ Then Kin Pang: Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và diễn xuất

Lễ Then Kin Pang: Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và diễn xuất

Lễ Then Kin Pang là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xuất... thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Lai Châu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động