Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 03/08/2020 22:09

Thái Nguyên: Xây dựng kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt

08:07 | 25/10/2019
Thấm nhuần quan điểm nhất quán của Đảng “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Theo PGS, TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống của quê hương cách mạng “Thủ đô kháng chiến”, đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hoàn thành nhiệm vụ qua từng năm. Kinh tế xã hội của tỉnh liên tục phát triển, một số lĩnh vực có sự đột phá quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch hàng năm; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức… Qua đó, diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao.

Tính riêng trong 5 năm trở lại đây (2013 - 2018), các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thái Nguyên chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người tăng 2,4 lần, từ 32,33 triệu đồng năm 2013 lên 77,7 triệu đồng/người năm 2018. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp.

Cụ thể, nếu như năm 2013, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 35,2%; khu vực dịch vụ chiếm 42,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22,6% thì đến năm 2018 khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 57,2%; khu vực dịch vụ chiếm 31,9%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,9%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 87,8% năm 2013 đã tăng lên chiếm 99% năm 2018 trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 4.506,8 tỷ đồng năm 2013 lên 15.023 tỷ đồng năm 2018.

thai nguyen xay dung kinh te la trong tam xay dung dang la then chot
Khu công nghiệp Điềm Thụy - Thái Nguyên

Xác định rõ công nghiệp là một lợi thế, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh phát triển các nhóm ngành, sản phẩm có lợi thế như: luyện kim, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản, chế biến lâm sản, nhiệt điện đều có bước phát triển khá. Một số sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước như: thép cán, sản phẩm cơ khí, chè, xi măng… góp phần từng bước nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng phát triển của nền kinh tế, tạo ra giá trị hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Đặc biệt, thời gian gần đây, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên phát triển tập trung ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thuộc tổ hợp Samsung và công nghiệp phụ trợ cho Samsung; khu vực kinh tế dân doanh cũng có nhiều khởi sắc…

Vai trò của Đảng trong mọi hoạt động

Cùng với việc xác định phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên khẳng định là nhiệm vụ then chốt và bổ sung thêm nhiều nội dung mới trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thấm nhuần quan điểm đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về công tác tổ chức và cán bộ, đảm bảo gắn kết chặt chẽ thực hiện quy trình, các khâu trong công tác cán bộ như: Tuyển chọn, bố trí sử dụng, đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, quy định, khách quan, công khai, dân chủ.

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền được cấp ủy các cấp quan tâm, nhất là tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

thai nguyen xay dung kinh te la trong tam xay dung dang la then chot
Nhà máy Samsung - một trong những điểm nhấn cho phát triển công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên

PGS, TS. Trần Quốc Tỏ khẳng định, một trong những nguyên nhân để Thái Nguyên dành được những thành tựu có ý nghĩa, đó là Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ luôn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ luôn coi trọng việc không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng của chi bộ, đảng bộ cơ sở nhằm phát huy vai trò “hạt nhân chính trị” lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác của địa phương, đơn vị.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên đã, đang và tiếp tục chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chắc chắn rằng, khi khâu then chốt được coi trọng đúng mức sẽ là động lực mạnh mẽ để các địa phương nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thanh Tâm - Quỳnh Nga