Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 11:46

Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

17:19 | 14/01/2021
Sau khi ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và người dân đã viết bài, bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao và cho rằng, những bài viết đó không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII của Đảng mà còn có giá trị trong công tác xây dựng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, Báo Nhân Dân đã tập hợp, lựa chọn nhiều bài viết đăng trên các báo, phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, xuất bản cuốn Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc.

Gồm 560 trang, cuốn sách chia làm ba phần, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự tin tưởng và những ý kiến tâm huyết về các vấn đề mà người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta định hướng, để tổ chức thành công Đại hội, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, gắn liền với hai mốc lịch sử kỷ niệm 100 năm ngày Đảng, Nhà nước ta ra đời. Các tác giả có bài viết trong cuốn sách là những nhà nghiên cứu lý luận chính trị, người làm công tác đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên và nhiều người dân. Với cách nhìn dưới nhiều góc độ, những bài viết đó đã phân tích, làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị tư tưởng, nội dung nêu trong ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội lần này có nhiều đổi mới, từ sự chỉ đạo quyết liệt đến cách thức tiến hành bài bản, công phu cả trong xây dựng văn kiện và giới thiệu nhân sự, từ đại hội đảng bộ các cấp đến Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được coi như một thông điệp truyền đến cho toàn dân tinh thần mới, ý chí mới, vững tin vào Đại hội; và đó cũng chính là tình cảm chân thành, lòng nhiệt huyết của đồng chí, tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Dù đề cập nội dung nào, các bài viết trong cuốn sách đều chung nhận định, ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang tầm nhìn chiến lược, khẳng định Đại hội Đảng là một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Những điểm mới trong chỉ đạo đại hội thể hiện rõ tư duy khoa học, gắn lý luận với thực tiễn; thông qua tổng kết nhiệm kỳ và nhìn lại chặng đường lịch sử 35 năm qua để bổ sung, từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới, làm sáng rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhiều bài viết tâm huyết với cách nhìn biện chứng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đó là sự kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Kiên định nhưng không giáo điều, rập khuôn máy móc mà gắn liền với đổi mới và sáng tạo, phù hợp xu thế của thời đại; ngược lại, đổi mới, sáng tạo nhưng tuyệt đối không được xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Kế thừa kết quả đạt được, nhưng phải thường xuyên cập nhật tình hình mới, nhất là những thành tựu của văn minh nhân loại để tạo đột phá phát triển đất nước. Người đọc cuốn sách vững tin hơn khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh phải xử lý tốt hơn các mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân thủ các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa,… Đó cũng là một số bài học rút ra qua 35 năm đổi mới.

Lật mở các trang sách, người đọc sẽ cảm nhận rõ từng dòng, từng chữ đều toát lên niềm tin son sắt vào công cuộc đổi mới của Đảng, vào đại hội. Đồng tình với những điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm, ngay từ đầu đề, nhiều bài viết đã khẳng định: Đại hội là một dịp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đảng ta phải thật sự vững vàng; Sáng tạo và đổi mới, kế thừa và phát triển; Người kiến tạo thành công của đại hội; Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định sẽ giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ; Một làn gió mới củng cố, tập hợp, quy tụ niềm tin của toàn Đảng, toàn dân; Vững niềm tin ở tương lai...

Có thể thấy ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gói trọn các vấn đề cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn phát triển mới mà Đại hội lần này cần thống nhất cả về tư tưởng, ý chí và hành động mới thực hiện thành công. Và các tác giả có bài viết trong cuốn sách như muốn được chia sẻ về từng nội dung cụ thể, để tạo sự đồng thuận trong xã hội, cùng nhau hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình, biến ý chí, quyết tâm của Đảng thành hiện thực, góp một phần nhỏ nhoi vào thành công đại hội.

Trong ba bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành một bài phân tích sâu về công tác nhân sự Đại hội XIII; đây cũng là bài được bạn đọc đón nhận và có nhiều ý kiến tâm huyết nhất, bày tỏ sự tin tưởng và hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là người thống nhất mạnh mẽ giữa lời nói và hành động. Mong muốn nêu trong bài viết đã được đồng chí chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt suốt nhiệm kỳ Đại hội XII và quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Đó là chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ với phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên; kỷ luật một vài người để cứu muôn người, ai sai phạm đều phải xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, để làm trong sạch đội ngũ cán bộ các cấp. Đó là yêu cầu khi lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, nhất là nhân sự cấp cao. Vì thế, cuốn sách có nhiều bài viết bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Trong đó, một số nội dung, yêu cầu cụ thể được khá nhiều bài viết đề cập, kiến nghị thêm các giải pháp để lựa chọn Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao về ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng; là những người có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ trong từng lĩnh vực. Không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, nhưng cũng kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người có tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng...

Nhiều người chia sẻ trong bài viết của mình, những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích không chỉ là “cẩm nang” trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội mà còn giúp các cấp ủy phương pháp tư duy, cách nhìn, cách phân tích, đánh giá và giải quyết từng vấn đề đặt ra hằng ngày cũng như trước mỗi giai đoạn phát triển mới. Người đọc cũng đón nhận được trong đó nhiều kiến thức bổ ích cho chính bản thân mình vận dụng trong công tác và cuộc sống. Mỗi nội dung, mỗi cách đặt vấn đề như một lời nhắn nhủ- lời nhắn nhủ từ đáy lòng của người lãnh đạo có tâm, có tầm, không hề màng danh vọng, có lối sống giản dị, trong sáng, hết mình vì Đảng, vì dân, vì sự phát triển của đất nước, luôn được nhân dân ta và bạn bè quốc tế kính trọng, tin yêu. Chính vì những điều ấy, như một lẽ tự nhiên đã thôi thúc bạn đọc trân trọng bày tỏ tình cảm, tìm hiểu kỹ thêm để nhận thức sâu sắc những điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm, để có thêm bản lĩnh, niềm tin, ý thức, trách nhiệm trước mọi công việc của Đảng, của đất nước và nhân dân.

Cuốn sách là một tài liệu quý, góp phần truyền tải tư tưởng chỉ đạo của Đảng kịp thời đến cán bộ, đảng viên, nhất là những đại biểu dự Đại hội XIII sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mình khi vinh dự được tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Qua cuốn sách càng thấy rõ, tình cảm, niềm tin yêu vô bờ bến của nhân dân dành trọn cho Đảng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

nhandan.com.vn