Sửa đổi Quyết định 24: Định hướng cơ chế giá điện theo tín hiệu thị trường

Việc sửa đổi Quyết định 24 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá điện bình quân là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.
Quy định về thời gian, thẩm quyền điều chỉnh giá điện hàng năm và trong năm Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần Cảnh giác trước thông tin xuyên tạc sự thật về việc điều chỉnh giá điện

Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Trần Việt Hoà – Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương về vấn đề này.

Mới đây, Bộ Công Thương gửi Thủ tướng về Dự thảo quyết định thay thế Quyết định 24/2017 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Xin ông cho biết những điểm mới của Dự thảo lần này?

Dự thảo QĐ 24 về cơ chế giá điện: Làm rõ hơn vai trò của các Bộ, ngành
Ông Trần Việt Hoà - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực

Nhiệm vụ nghiên cứu sửa đổi cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg (Quyết định 24) đã được Bộ Công Thương thực hiện từ lâu và đã trải qua nhiều lần trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24. Về cơ bản, một số quy định chính trong Dự thảo Quyết định được kế thừa từ Quyết định 24, như về thẩm quyền điều chỉnh giá bán điện bình quân, công thức tính và nguyên tắc chính của việc điều chỉnh giá điện.

Tại Dự thảo Quyết định, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất giữ nguyên thẩm quyền quyết định điều chỉnh giá điện như tại Quyết định 24, theo đó nếu giá điện cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quyết định điều chỉnh, từ 5% đến dưới 10% thì EVN báo cáo Bộ Công Thương chấp thuận trước khi thực hiện, từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô thì Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Công thức tính toán giá bán điện bình quân tiếp tục được áp dụng tương tự Quyết định 24, trong đó ngoài chi phí sản xuất kinh doanh điện dự kiến phát sinh trong năm của các khâu trong chuỗi sản xuất - cung ứng điện (bao gồm phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, điều hành - quản lý ngành), giá bán điện bình quân có tính đến các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện, đây là các khoản chi phí được phép tính nhưng chưa được tính vào giá điện ở những lần điều chỉnh trước.

Điểm mới của Dự thảo lần này so với Quyết định 24 đó là cơ chế điều chỉnh giá điện theo hướng rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện tối thiểu từ 06 tháng xuống 03 tháng; quy định cụ thể về hồ sơ phương án giá điện của EVN và quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, vai trò giám sát của các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan trong quy trình xây dựng và điều chỉnh giá điện.

Việc đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện bán lẻ tối thiểu từ 6 tháng xuống 3 tháng, theo ông việc điều chỉnh này có giúp cho việc quản lý, điều hành giá điện được hiệu quả hơn hay không?

Quyết định 24 quy định giá điện được xem xét điều chỉnh theo biến động thông số đầu vào ở thời điểm tính toán so với thông số sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành. Thực tế việc điều chỉnh giá bán điện bình quân các năm qua cho thấy để giảm thiểu ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và sản xuất của doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân, mức điều chỉnh thực tế có thể thấp hơn so với phương án đề xuất của EVN và so với kết quả rà soát, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này dẫn đến chi phí bị dồn tích do mức điều chỉnh không đủ để thu hồi chi phí phát sinh (sẽ có nhiều khoản chi phí chưa được tính đầy đủ hoặc chưa được tính vào giá điện).

Hiện nay, chu kỳ điều chỉnh giá điện quy định tại Quyết định 24 là tối thiểu 06 tháng kể từ lần điều chỉnh gần nhất. Trong quá trình xem xét đề xuất điều chỉnh giá điện của EVN năm 2022 và 2023, Thường trực Chính phủ có ý kiến về việc nghiên cứu điều chỉnh giá điện theo lộ trình, có thể điều chỉnh giá điện nhiều lần trong năm để tránh gây tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, đồng thời đảm bảo phản ánh kịp thời biến động của các thông số đầu vào tới giá điện. Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 cũng đã yêu cầu một trong những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong ngắn hạn giai đoạn trước 2025 là điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ điện theo biến động thực tế của thông số đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá và rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện.

Với việc giá điện cần điều chỉnh theo lộ trình để giảm thiểu tác động tới kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện, cần xem xét tới việc rút ngắn chu kỳ tối thiểu điều chỉnh giá điện để vừa đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của EVN; bên cạnh đó cũng dần đưa giá điện thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào theo thị trường. Nội dung đề xuất này cũng phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng. Tuy nhiên, cần lưu ý Dự thảo Quyết định đề xuất rút ngắn thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá từ 06 tháng xuống 03 tháng không có nghĩa là cứ 03 tháng điều chỉnh giá điện một lần mà còn tùy thuộc vào đánh giá tác động tới kinh tế vĩ mô, cũng như tùy thuộc vào kết quả tính toán cập nhật giá điện đã đủ mức để được xem xét điều chỉnh theo quy định hay chưa.

Dự thảo QĐ 24 về cơ chế giá điện: Làm rõ hơn vai trò của các Bộ, ngành
Về cơ bản, Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mang tính kế thừa

thể khẳng định, Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò chính trong điều hành giá điện, tuy nhiên vừa qua nhiều ý kiến cho rằng việc đề cập đến trách nhiệm của Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê… là chưa hợp lý vì quy định đã có. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Trước hết, tôi khẳng định, Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24 có tính kế thừa và chỉ điều chỉnh một số nội dung mới cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ về thị trường năng lượng nói chung, thị trường điện nói riêng; phù hợp với thực tiễn và xu hướng hội nhập.

Và với vai trò là Bộ quản lý ngành, Bộ Công Thương vẫn giữ vai trò, trách nhiệm chính trong quá trình kiểm tra, rà soát phương án giá điện do EVN xây dựng và trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh giá điện, cũng như là tham mưu Thủ tướng Chính phủ trong điều hành giá điện.

Trên cơ sở quy định về Quy chế làm việc của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan liên quan đã được quy định, việc tham gia quá trình xây dựng cơ chế, kiểm tra, rà soát phương án giá điện do EVN xây dựng và trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh giá điện là một trong những nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Ở Dự thảo mới, chúng tôi chỉ làm rõ hơn (chứ không phải bổ sung) vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan như: Bộ Tài chính có ý kiến tham gia với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giá; Tổng cục Thống kê sẽ có trách nhiệm đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến kinh tế vĩ mô; các Bộ, cơ quan liên quan (trong đó có Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) có ý kiến tham gia đối với các nội dung liên quan trong phạm vi được phân công quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

Việc đưa vào dự thảo cũng là để tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bên đối với một cơ chế quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong xã hội theo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch.

Xin cảm ơn ông!

Nguyên Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Giá điện

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thi công đường dây 500kV mạch 3: Thêm 1 tập thể 41 cá nhân được khen thưởng đột xuất

Thi công đường dây 500kV mạch 3: Thêm 1 tập thể 41 cá nhân được khen thưởng đột xuất

Ngày 27/5/2024, lãnh đạo Tổng công ty EVNNPT trao khen thưởng đột xuất của Tổng công ty cho 1 tập thể và 41 cá nhân thi công đường dây 500kV mạch 3.
Tuần 21/2024: Phụ tải giảm, cung ứng điện được đảm bảo

Tuần 21/2024: Phụ tải giảm, cung ứng điện được đảm bảo

Theo thông tin từ Cục Điều tiết điện lực, trong tuần 21 từ ngày 20/05 – 26/05, nhu cầu điện giảm. Việc cung cấp điện tiếp tục được đảm bảo tốt.
Viết tiếp bản hùng ca thời kỳ đổi mới trên công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Viết tiếp bản hùng ca thời kỳ đổi mới trên công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Sau 30 năm vận hành đường dây 500kV mạch 1 hiệu quả, hôm nay, ngành điện đang tiếp tục viết bản hùng ca mới trên công trình đường dây 500 kV mạch 3.
Đường dây 500kV mạch 3 Nam Định I – Phố Nối: Gói thầu dựng cột đầu tiên vượt tiến độ 5 ngày

Đường dây 500kV mạch 3 Nam Định I – Phố Nối: Gói thầu dựng cột đầu tiên vượt tiến độ 5 ngày

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa cho biết, gói thầu dựng cột số 63 đường dây 500kV mạch 3 Nam Định I- Phố Nối đã hoàn thành, vượt tiến độ 5 ngày.
Gần 958 tỷ đồng cho dự án 28,5 km đường dây 220kV tại Quảng Ninh

Gần 958 tỷ đồng cho dự án 28,5 km đường dây 220kV tại Quảng Ninh

Dự án đường dây 220kV Yên Hưng – Nam Hòa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có chiều dài 28,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 958 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp tại Phú Yên đồng hành phong trào tiết kiệm điện

Doanh nghiệp tại Phú Yên đồng hành phong trào tiết kiệm điện

Trước dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên chủ động các phương án nhằm sử dụng điện một cách hiệu quả nhất.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu khẩn trương, quyết liệt hoàn thành các dự án điện khí

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu khẩn trương, quyết liệt hoàn thành các dự án điện khí

Ngày 24/5, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với các địa phương và nhà đầu tư liên quan đến các dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Triển khai Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025: Khó ở vốn

Triển khai Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025: Khó ở vốn

Việc triển khai Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025 vẫn gặp vướng mắc về vốn.
Thi công đường dây 500kV mạch 3: EVNNPT huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ

Thi công đường dây 500kV mạch 3: EVNNPT huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ

Với quyết tâm đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng chỉ đạo của Thủ tướng, EVNNPT đã huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ thi công dựng cột, kéo dây.
5 nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện từ nay đến hết năm 2024

5 nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện từ nay đến hết năm 2024

Nhằm đảm báo cấp điện từ nay đến hết năm 2024, Bộ Công Thương sẽ triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.
Quảng Bình: Đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm điện trong mùa cao điểm

Quảng Bình: Đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm điện trong mùa cao điểm

Các đơn vị, sở ngành chuyên môn của tỉnh Quảng Bình đã chung tay xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm trong năm 2024.
Bộ Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp

Bộ Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).
Cần Thơ: Đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm mùa khô

Cần Thơ: Đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm mùa khô

Cần Thơ triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, an toàn, ổn định cho người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa cao điểm.
Điện lực Thạch Thất chủ động phương án trước nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao

Điện lực Thạch Thất chủ động phương án trước nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao

Để chủ động trước nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trong dịp tới, Công ty Điện lực Thạch Thất đang triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho huyện.
Lào Cai: Doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Lào Cai: Doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Công ty Điện lực Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện hệ thống lưới điện và vận động các khách hàng lớn tham gia tiết kiệm điện…
Phản bác thông tin doanh nghiệp phải

Phản bác thông tin doanh nghiệp phải 'tự nguyện' giảm 30% mức dùng điện: EVN nói gì?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định không có kế hoạch và không thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.
Không có chuyện kêu gọi doanh nghiệp tiết giảm 30% mức sử dụng điện

Không có chuyện kêu gọi doanh nghiệp tiết giảm 30% mức sử dụng điện

Thông tin “cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện” là không chính xác.
Nhu cầu điện tuần 20 đã bớt căng thẳng

Nhu cầu điện tuần 20 đã bớt căng thẳng

Thống kê thực tế cho thấy, nhu cầu điện tuần 20 (từ 13-19/5) đã giảm so với tuần trước, giảm so với kế hoạch tháng 5/2024.
Ngành điện miền Nam lắng nghe cử tri để nâng cao chất lượng

Ngành điện miền Nam lắng nghe cử tri để nâng cao chất lượng

Lắng nghe, ghi nhận và nỗ lực thực hiện tốt những kiến nghị của cử tri để nâng cao chất lượng cấp điện đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của ngành điện miền Nam.
Cao Bằng: Triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng

Cao Bằng: Triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng

Trong thời gian qua, Cao Bằng đã tích cực triển khai các nhóm giải pháp giảm tổn thất điện năng mang lại hiệu quả cao.
EVN nỗ lực đưa đường dây 500KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối về đích

EVN nỗ lực đưa đường dây 500KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối về đích

Theo hạn định đặt ra của Thủ tướng Chính phủ, các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối chỉ còn 40 ngày để về đích.
Động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 nhân dịp Tháng Công nhân

Động viên người lao động thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 nhân dịp Tháng Công nhân

Thực hiện Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn ngành điện đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trong đó có lực lượng lao động thi công đường dây 500kV mạch 3.
Chuẩn bị trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Chuẩn bị trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo về việc xây dựng Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp.
PC Quảng Ninh nỗ lực lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện - hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn”

PC Quảng Ninh nỗ lực lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện - hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn”

Thời gian qua, công ty Điện lực Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường khả năng cung ứng điện và nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện.
Lào Cai: Củng cố lưới điện trong mùa nắng nóng, mưa bão

Lào Cai: Củng cố lưới điện trong mùa nắng nóng, mưa bão

Đảm bảo vận hành ổn định tin cậy lưới điện 110kV, hạn chế tối đa sự cố dẫn đến gián đoạn cung cấp điện, Công ty Điện lực Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động