Sửa đổi quy định quản lý ngân quỹ Nhà nước: Bảo đảm cân đối ngân sách trung ương

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi nghị định về quản lý ngân quỹ Nhà nước, trong đó đề xuất bổ sung nhiều quy định để bảo đảm sự minh bạch và tiến sát thực tế
Đề xuất tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Bộc lộ nhiều hạn chế, chưa bám sát thực tế

Bộ Tài chính đang có dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước. Theo Bộ Tài chính: Nghị định số 24/2016/NĐ-CP bước đầu đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ Nhà nước theo hướng hiện đại, đáp ứng mục tiêu quản lý an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý ngân quỹ Nhà nước đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, gắn kết chặt chẽ giữa công tác quản lý ngân quỹ, ngân sách và quản lý nợ; đồng thời, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai, theo đánh giá của Bộ Tài chính nghị định này cũng bộc lộ nhiều hạn chế chưa phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể: Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa quy định cụ thể nguyên tắc sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Trong khi đó, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối, chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam là “thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam. “Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi toàn bộ ngoại tệ của Kho bác Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”; “Thủ tướng Chính phủ quy định mức ngoại tệ Bộ Tài chính được giữ lại từ nguồn thu ngân sách để chi các khoản chi ngoại tệ thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Số ngoại tệ còn lại Bộ Tài chính bán cho Dự trữ ngoại hối nhà nước tập trung tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Do vậy, cần bổ sung nguyên tắc việc sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số quy định về sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa phù hợp với Luật Quản lý nợ công năm 2017, cụ thể: Nghị định quy định hình thức sử dụng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách là “tạm ứng” (điểm a, b khoản 1 Điều 7); trường hợp ngân sách trung ương hoặc ngân sách cấp tỉnh khó khăn, nguồn thu không đáp ứng đủ các nhu cầu chi theo kế hoạch, được gia hạn tạm ứng với thời hạn tối đa không quá 01 năm.

Sửa đổi quy định quản lý ngân quỹ Nhà nước: Bảo đảm cân đối ngân sách trung ương
Bộ Tài chính đang trình đề xuất nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý ngân quỹ Nhà nước (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Luật Quản lý nợ công quy định ngân sách trung ương, ngân sách địa phương được “vay ngân quỹ Nhà nước”. Trên thực tế, theo Bộ Tài chính để tiết kiệm chi phí vay nợ cho ngân sách trung ương trong bối cảnh huy động vốn từ phát hành thị trường trái phiếu trong nước phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thị trường, Bộ đã tăng dần nguồn vay từ ngân quỹ Nhà nước để cân đối ngân sách trung ương. Đến nay số dư nợ vay ngân quỹ của ngân sách trung ương tương đối lớn (tính đến ngày 31/12/2021 là 288.864,5 tỷ đồng). Dự báo trong những năm tới, ngân sách trung ương còn tiếp tục khó khăn, chưa thể bố trí đủ nguồn để hoàn trả ngay các khoản vay ngân quỹ Nhà nước, cần phải tiếp tục gia hạn nhiều lần. Tuy nhiên, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa quy định rõ nội dung này.

Ngoài ra, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định hạn mức tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho từng ngân sách địa phương cấp tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi được ưu tiên sử dụng cho ngân sách trung ương khi gặp khó khăn, hạn mức tạm ứng cho 63 tỉnh, thành phố duy trì ở mức thấp. Đồng thời, nhu cầu sử dụng ngân quỹ của các địa phương phát sinh rất ít (năm 2020: 03 tỉnh; năm 2021: 01 tỉnh). Bên cạnh đó, trong quá trình tạm ứng ngân quỹ cho ngân sách địa phương cấp tỉnh, Kho bạc đã thực hiện kiểm soát đảm bảo tổng mức dư nợ vay của từng địa phương không vượt quá mức dư nợ vay theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng, việc phân bổ hạn mức sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi chi tiết cho 63 tỉnh, thành phố (trong khi nhiều địa phương không có nhu cầu tạm ứng vẫn được phân bổ hạn mức) là không phù hợp.

Đặc biệt, về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước, Nghị định số 24/2916/NĐ-CP quy định, định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý hoặc trước ngày 20/12 năm trước, Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ Nha nước quý, năm sau. Bộ Tài chính phê duyệt trước ngày 1 tháng đầu quý sau hoặc trước ngày 1/1 của năm sau. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, để xây dựng phương án điều hành quý/năm sau thì cần phải đánh giá lại tình hình thực hiện thu, chi ngân quỹ Nhà nước quý/năm hiện hành, đặc biệt là tình hình thu, chi ngân sách. Song trên thực tế, các khoản thu ngân sách thường được nộp vào cuối tháng. Vì vậy, dẫn đến việc đánh giá tình hình thực hiện ngân quỹ quý hiện hành chưa sát hoặc phải thực hiện chậm so với quy định.

Bổ sung nhiều điểm mới

Nhằm hoàn thiện, sửa đổi bám sát thực tế, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngân quỹ, dự thảo của Bộ Tài chính đã đưa ra một số quy định cụ thể: Về nguyên tắc quản lý ngân quỹ Nhà nước, để phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung nguyên tắc việc sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Về việc sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi, Bộ Tài chính cho rằng: Để phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Chính phủ cần phê duyệt, bổ sung quy định theo hướng cho ngân sách trung ương, cấp tỉnh, được “tạm ứng”, “vay”.

Đồng thời, để ưu tiên sử dụng và góp phần hỗ trợ cân đối ngân sách trung ương, nâng cao trách nhiệm trả nợ của các địa phương, tránh phát sinh các khoản vay của ngân sách cấp tỉnh bị kéo dài trong thời gian trước đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo hướng: Các khoản tạm ứng của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh phải hoàn trả trong năm ngân sách và không được gia hạn; các khoản vay của ngân sách trung ương được phép gia hạn với thời hạn mỗi lần tối đa không quá 12 tháng; các khoản vay của ngân sách cấp tỉnh được phép gia hạn một lần với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cho biết về biện pháp phòng ngừa rủi ro, để phù hợp với thực tiễn về nhu cầu sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của các địa phương (có địa phương có nhu cầu nhưng không được tạm ứng/vay; nhiều địa phương không có nhu cầu tạm ứng/vay nhưng được phân bổ hạn mức), Bộ đã trình Chính phủ bãi bỏ quy định hạn mức sử dụng ngân quỹ Nhà nước cho từng ngân sách địa phương cấp tỉnh tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính sẽ quyết định sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để tạm ứng, cho vay đối với từng địa phương; đảm bảo tổng số dư nợ tạm ứng, vay và các khoản dư nợ huy động khác của ngân sách địa phương cấp tỉnh nằm trong mức được phép huy động tối đa theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, để phù hợp với thực tiễn về tổng hợp, phân tích số liệu về thu, chi ngân sách Nhà nước và đảm bảo tính khả thi về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành theo hướng: Đối với phương án điều hành ngân quỹ quý, Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1 của tháng đầu quý. Bộ Tài chính phê duyệt "chậm nhất ngày 5 của tháng đầu quý". Đối với phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước năm, Kho bạc Nhà nước trình Bộ Tài chính "chậm nhất ngày 1 tháng 1 của năm". Bộ Tài chính phê duyệt "chậm nhất ngày 5 tháng 1 của năm".

Nhóm PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sacommbank triển khai hỗ trợ lãi suất 2% cho khách hàng

Sacommbank triển khai hỗ trợ lãi suất 2% cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Gần 100 nhà đầu tư thế giới tham dự hội nghị Nhà đầu tư năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh

Gần 100 nhà đầu tư thế giới tham dự hội nghị Nhà đầu tư năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh

Gần 100 nhà đầu tư đến từ các quốc gia trên thế giới đã tham dự hội nghị Nhà đầu tư năm 2022 do VinaCapital tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
Tỷ giá USD hôm nay 6/10: Đô la Mỹ bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 6/10: Đô la Mỹ bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 6/10, trên thị trường thế giới bất ngờ đảo chiều tăng mạnh. Đồng đô la hiện đứng ở mức 111,64 điểm, tăng 1,58 điểm, tương đương 1,43%.
PTI ra mắt sản phẩm bảo hiểm thiệt hại vật chất PIN xe ô tô điện

PTI ra mắt sản phẩm bảo hiểm thiệt hại vật chất PIN xe ô tô điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) chính thức ra mắt sản phẩm mới Bảo hiểm PIN cho tất cả khách hàng sử dụng xe ô tô điện tại Việt Nam.
Đắk Lắk: “Dư địa” còn rất lớn trong phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đắk Lắk: “Dư địa” còn rất lớn trong phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tỉnh Đắk Lắk được đề nghị cần phát huy thế mạnh trung tâm, “thủ phủ” của Tây Nguyên với “dư địa” rất lớn trong phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tin cùng chuyên mục

Khuyến cáo thận trọng với các ứng dụng đầu tư Passion Invest, Finhay, Tikop…

Khuyến cáo thận trọng với các ứng dụng đầu tư Passion Invest, Finhay, Tikop…

UBCKNN vừa có khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động huy động vốn trên không gian mạng mà chưa được cấp phép. Điều này có thể khiến nhà đầu tư gặp rủi ro.
Ngành ngân hàng số hóa để tiến lên phía trước đón đầu tương lai

Ngành ngân hàng số hóa để tiến lên phía trước đón đầu tương lai

2 năm đại dịch đã làm thay đổi mạnh mẽ hành vi tiêu dùng của khách hàng, ngành ngân hàng buộc phải thay đổi và thích nghi.
Điều tra, bắt giữ 8.718 vụ buôn lậu trong 9 tháng đầu năm 2022

Điều tra, bắt giữ 8.718 vụ buôn lậu trong 9 tháng đầu năm 2022

Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện 54.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 8.718 vụ.
Tỷ giá USD hôm nay 5/10: Đồng đô la giảm 1,05 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 5/10: Đồng đô la giảm 1,05 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 5/10, trên thị trường thế giới lao dốc. Các nhà kinh tế kỳ vọng đồng tiền này sẽ tiếp tục suy yếu ở mức thấp trước khi Fed tăng lãi suất.
Điều hành, quản lý giá: Tập trung xử lý đúng trọng điểm, "đánh trúng huyệt, không dàn trải"

Điều hành, quản lý giá: Tập trung xử lý đúng trọng điểm, "đánh trúng huyệt, không dàn trải"

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có công văn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện 679/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá
9 tháng đầu năm, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 328.832 tỷ đồng

9 tháng đầu năm, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 328.832 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 328.832 tỷ đồng.
Top các ngân hàng gửi tiền có lãi cao nhất hiện nay

Top các ngân hàng gửi tiền có lãi cao nhất hiện nay

Khảo sát tại 35 ngân hàng thương mại, hầu hết các nhà băng đã điều chỉnh tăng mạnh biểu lãi suất huy động. Người dân gửi tiền có lãi cao nhất lên tới hơn 8%/năm
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato: Hợp tác đào tạo về an toàn thông tin

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato: Hợp tác đào tạo về an toàn thông tin

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato (New Zealand) đã kí kết hợp tác giai đoạn 2022-2025, trong đó có việc hỗ trợ đào tạo về an toàn thông tin.
Tỷ giá USD hôm nay 4/10: Đồng đô la rời khỏi mức đỉnh 20 năm

Tỷ giá USD hôm nay 4/10: Đồng đô la rời khỏi mức đỉnh 20 năm

Tỷ giá USD hôm nay 4/10, trên thị trường thế giới đồng đô la tiếp tục giảm mạnh, rời khỏi mức cao nhất của 20 năm.
Cổ phiếu EPC tăng bất thường hơn 383%: Bóng dáng đại gia đứng phía sau

Cổ phiếu EPC tăng bất thường hơn 383%: Bóng dáng đại gia đứng phía sau

Bất chấp thị trường chứng khoán lao dốc và kết quả kinh doanh thua lỗ nhưng cổ phiếu EPC của Cà Phê Ea Pốk vẫn tăng trần liên tiếp.
Tỷ giá USD hôm nay 3/10: Đồng USD ở mức 112,17 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 3/10: Đồng USD ở mức 112,17 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 3/10, trên thị trường thế giới đứng ở mức 112,17 điểm, giảm 0,08 điểm (tương đương 0,07%) so với phiên giao dịch trước.
Ngân hàng số Timo bổ nhiệm Chủ tịch điều hành và Tổng giám đốc mới

Ngân hàng số Timo bổ nhiệm Chủ tịch điều hành và Tổng giám đốc mới

Ngân hàng số Timo vừa bổ nhiệm ông Henry Nguyễn là Chủ tịch điều hành, đồng thời ông Jonas Eichhorst chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc mới.
Các nhà đầu tư ngoại vẫn đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Các nhà đầu tư ngoại vẫn đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhiều quỹ ngoại vẫn hút ròng,tiếp tục rót vốn vào sàn Việt trong tháng 9 “đỏ lửa”. Điều này cho thấy các nhà đầu tư ngoại vẫn đặt niềm tin vào chứng khoán Việt.
Các nhà quản lý cảnh báo châu Âu đối mặt rủi ro nghiêm trọng với hệ thống tiền tệ

Các nhà quản lý cảnh báo châu Âu đối mặt rủi ro nghiêm trọng với hệ thống tiền tệ

Các cơ quan quản lý tiền tệ hàng đầu của châu Âu đã đưa ra cảnh báo chưa từng có về "rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định tài chính".
Tỷ giá USD hôm nay 2/10: Lạm phát vẫn ở mức cao, đồng USD hạ nhiệt

Tỷ giá USD hôm nay 2/10: Lạm phát vẫn ở mức cao, đồng USD hạ nhiệt

Tỷ giá USD hôm nay 2/10, trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 112,17 điểm. Đồng USD hạ nhiệt trong bối cảnh lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao.
Dừng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/10

Dừng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/10

Từ 1/10, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động được điều chỉnh, không còn mức hỗ trợ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Khối ngoại tích cực tham gia bắt đáy phiên 30/9, mua mạnh nhóm phân bón - hóa chất

Khối ngoại tích cực tham gia bắt đáy phiên 30/9, mua mạnh nhóm phân bón - hóa chất

Phiên VN-Index hồi phục đầy bất ngờ, khối ngoại có phiên giao dịch sôi động và trở lại mua ròng 190 tỷ đồng, với tâm điểm mua vào cổ phiếu hóa chất - phân bón.
Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Nhà đầu tư bán tháo, đồng USD lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay 1/10: Nhà đầu tư bán tháo, đồng USD lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay 1/10, trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh. Đồng bạc xanh bị bán tháo sau khi lập mức cao kỷ lục từ giữa tuần.
TS. Lê Xuân Nghĩa: Doanh nghiệp chỉ dựa vào phát hành trái phiếu riêng lẻ để “sống” là một “sai lầm”

TS. Lê Xuân Nghĩa: Doanh nghiệp chỉ dựa vào phát hành trái phiếu riêng lẻ để “sống” là một “sai lầm”

TS. Lê Xuân Nghĩa: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là phát hành “đẳng cấp thấp”, doanh nghiệp chỉ dựa vào đó để “sống” là một “sai lầm”.
Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản

Cần có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hộ cho người lao động tại các doanh nghiệp phá sản không có khả năng thu hồi nợ bảo hiểm xã hội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động