Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/06/2020 06:27

Rà soát, hệ thống hóa văn bản ngành bảo hiểm xã hội

16:43 | 12/06/2019
Nhằm đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn diện do BHXH Việt Nam ban hành từ ngày 1/1 - 31/12/2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1973/KH-BHXH về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2019.    

Kế hoạch 1973/KH-BHXH về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2019 theo BHXH Việt Nam còn để lập và công bố các danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản đang còn hiệu lực thi hành nhằm công khai, minh bạch hệ thống văn bản do BHXH Việt Nam ban hành. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản không còn phù hợp, văn bản chồng chéo; huỷ bỏ, bãi bỏ các văn bản có nội dung trái pháp luật (nếu có); ban hành văn bản mới cho lĩnh vực cần thiết, lĩnh vực còn trống chưa có văn bản điều chỉnh. Hệ thống hoá văn bản theo quy định của pháp luật, đảm bảo thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng.

ra soat he thong hoa van ban nganh bao hiem xa hoi
Việc triển khai rà soát nhằm công khai, minh bạch hệ thống văn bản của ngành BHXH

Theo kế hoạch, đối tượng rà soát là các văn bản do BHXH Việt Nam ban hành trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ còn hiệu lực hoặc hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2018. Bao gồm: Quyết định ban hành quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ có phạm vi điều chỉnh toàn ngành; công văn hướng dẫn nghiệp vụ toàn ngành; các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn ngành.

BHXH Việt Nam hiện giao cho Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả rà soát, trao đổi, thảo luận với các đơn vị về kết quả rà soát và trình lãnh đạo ngành phương án xử lý kết quả rà soát. Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các công việc được phân công theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thực hiện công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản còn hiệu lực thi hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH và Báo BHXH.

Trong quá trình rà soát, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần chủ động tham mưu việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thay thế văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; BHXH tỉnh, thành phố tích cực đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn của ngành phù hợp với thực tiễn; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

Hoa Quỳnh