Quốc hội thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Chiều 24/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Đủ điều kiện xem xét thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Đề nghị làm rõ quy định về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng

Chiều 24/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 95,14%). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ông Lê Tấn Tới cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự thảo Luật; Chính phủ đã có văn bản nhất trí với dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý. Ngày 23/11/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ số 693/BC-UBTVQH15.

Về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự tại (Điều 5, Điều 6), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa phân loại và phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự; làm rõ công trình loại nào thuộc Nhóm đặc biệt, loại công trình nào thuộc Nhóm I, Nhóm II và Nhóm III và đề nghị quy định cụ thể trong dự thảo Luật; rà soát để thống nhất với các quy định của dự thảo Luật.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, qua rà soát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho thay thế từ “là” bằng từ “gồm” tại một số điểm, khoản của 2 điều này cho phù hợp với nội dung điều luật; đồng thời, chỉnh lý lại Điều 5 và Điều 6 như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về công trình lưỡng dụng (Điều 7), có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 6 cho phù hợp; bổ sung những quy định đặc thù trong quản lý, bảo vệ công trình lưỡng dụng khi sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng; rà soát nội dung Điều này để bảo đảm chặt chẽ, khả thi.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm khi áp dụng Luật phù hợp với các đối tượng khác nhau sở hữu công trình dân sự có tính lưỡng dụng và tránh chồng chéo trong các quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bỏ cụm từ “pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”, bổ sung cụm từ “được lập hồ sơ quản lý, thống kê, kiểm kê công trình quản lý, thống kê, kiểm kê công trình theo quy định tại Điều 10 và Điều 14” tại điểm a khoản 6, đồng thời, chỉnh lý lại khoản 2 và khoản 4 Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung từ “trục lợi” vào trước cụm từ “xâm hại lợi ích của Nhà nước” tại khoản 6 và bỏ nội dung “giao công trình quốc phòng và khu quân sự cho đơn vị không đúng quy định”, vì đã được quy định tại khoản 3 Điều này.

Đối với quy định về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự (Điều 12), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để thống nhất quy định về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự liên quan đến việc thu hồi đất quốc phòng được quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý điểm a khoản 3 Điều 12 dự thảo Luật này.

Cụ thể như sau: “Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự sang mục đích khác đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, đồng thời xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất có công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển sang mục đích khác”.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Việc quy định thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự trong phạm vi Bộ Quốc phòng, vẫn sử dụng cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại điểm b khoản này được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở luật hóa các quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng tài sản công đã thực hiện ổn định. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Về phá dỡ công trình quốc phòng và khu quân sự (Điều 13), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung cụm từ “do yêu cầu bảo đảm bí mật Nhà nước mà”, bỏ cụm từ “hoặc bán, thanh lý” tại cuối điểm c khoản 1 Điều này và chỉnh lý lại như sau: “Không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhưng do yêu cầu bảo đảm bí mật Nhà nước mà không được chuyển mục đích sử dụng”; để rõ ràng, cụ thể hơn về trường hợp không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà không thể chuyển mục đích sử dụng, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu về xác định phạm vi bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự (Điều 17), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung cụm từ “hoặc khoảng không của khu quân sự khi được thiết lập trên không” vào cuối điểm b khoản 1 Điều này để thống nhất với khoản 2 Điều 2 dự thảo Luật, phù hợp với thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý khi thiết lập, bố trí trang, thiết bị quân sự và khu quân sự trên không.

Đồng thời, qua rà soát, để bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý lại khoản 2, 3 và khoản 4 như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Đối với chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự; vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự (Điều 18), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, thực tế hiện nay, hệ thống ăng-ten quân sự có nhiều chủng loại, các chướng ngại vật ăng-ten cũng rất đa dạng.

Dự thảo Luật chỉ quy định chế độ bảo vệ đối với hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống ăng-ten quân sự thực hiện nhiệm vụ của cấp chiến dịch, chiến lược mà không điều chỉnh đối với hệ thống ăng-ten thông tin liên lạc của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện và tương đương.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm cụ thể, rõ ràng, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý khoản 4 Điều 2 và điểm a khoản này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang nhiều ý nghĩa rất đặc biệt

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang nhiều ý nghĩa rất đặc biệt

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia, New Zealand lần này có ý nghĩa rất đặc biệt.
Việt Nam-New Zealand: Khai thác tối đa các lợi thế và cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Việt Nam-New Zealand: Khai thác tối đa các lợi thế và cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng thương mại

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới New Zealand mang ý nghĩa đặc biệt, mở ra nhiều cơ hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa hai nền kinh tế.
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand

Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Việt Nam đã lên đường dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand.
Năm 2023, doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách khoảng 166 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch

Năm 2023, doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách khoảng 166 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch

Trong năm 2023, dù phải đối diện với nhiều khó khăn, song các tập đoàn, tổng công ty khối doanh nghiệp nhà nước tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường.
Ông Phạm Văn Thanh: Petrolimex kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối

Ông Phạm Văn Thanh: Petrolimex kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nêu rõ, năm 2023 Petrolimex đã kịp thời đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng “1 vốn nhà 4 vốn người”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng “1 vốn nhà 4 vốn người”

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, doanh nghiệp Nhà nước cần huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước theo công thức 1 vốn nhà 4 vốn người để phát triển.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phú Yên cần tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phú Yên cần tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư.
Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường trong nền kinh tế

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường trong nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ luôn bên cạnh các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Chuyến công tác quan trọng của Thủ tướng với 3 quan hệ đối tác chiến lược

Chuyến công tác quan trọng của Thủ tướng với 3 quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand.
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024.
Thủ tướng: Khai thác hiệu quả hơn nữa tài sản, nguồn vốn rất lớn đang có tại các doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng: Khai thác hiệu quả hơn nữa tài sản, nguồn vốn rất lớn đang có tại các doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang đồng chủ trì cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phú Yên cần xác định công nghiệp là một trong những động lực chính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phú Yên cần xác định công nghiệp là một trong những động lực chính

Chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
Phú Yên phải trở thành vùng đất bình yên và phú quý

Phú Yên phải trở thành vùng đất bình yên và phú quý

Đây là mong muốn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, chiều 2/3.
Khánh Hòa cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao

Khánh Hòa cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Khánh Hòa quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng, kinh tế số...
Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ triển khai cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ triển khai cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đã xây dựng tờ trình để báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới, đánh giá tác động khi cải cách tiền lương...
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024: Tình hình kinh tế xã hội hồi phục tích cực

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024: Tình hình kinh tế xã hội hồi phục tích cực

Chiều 2/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo thường kỳ tháng 2/2024.
Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới

Thủ tướng: Tăng tốc phát triển với động lực mới, khí thế mới, cảm hứng mới

Thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu của quý I cũng như nửa đầu năm, cả năm 2024 và nhiệm kỳ 5 năm.
Công bố Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

Công bố Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045

Sáng 2/3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.
Chính phủ họp thường kỳ tháng 2/2024: Làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu

Chính phủ họp thường kỳ tháng 2/2024: Làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu

Ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hoàn thành sớm đề án tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hoàn thành sớm đề án tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có kết luận chỉ đạo đối với đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập
Thủ tướng cho ý kiến về việc sử dụng cát nhân tạo thay thế hoàn toàn cát tự nhiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng cho ý kiến về việc sử dụng cát nhân tạo thay thế hoàn toàn cát tự nhiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về giải pháp sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên tại ĐBSCL.
Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao nhà Đại đoàn kết tại Khánh Hoà

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao nhà Đại đoàn kết tại Khánh Hoà

Chiều 1/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao 200 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.
Italy muốn trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam về nông nghiệp

Italy muốn trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam về nông nghiệp

Chiều 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền lương thực và Lâm nghiệp Italy Francesco Lollobrigida đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Khởi động dự án đường kết nối Khánh Hoà, Lâm Đồng và Ninh Thuận

Khởi động dự án đường kết nối Khánh Hoà, Lâm Đồng và Ninh Thuận

Ngày 1/3, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 – kết nối với tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận.
Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Hồ An Phong

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Hồ An Phong

Ngày 1/3 đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ông Hồ An Phong.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động