Quốc hội thông qua Luật Đường bộ tại Kỳ họp thứ 7

Sáng 27/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đường bộ bằng hình thức biểu quyết điện tử, với tỷ lệ tán thành cao.
Đề nghị không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn trong dự thảo Luật Đường bộ Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh Phí sử dụng đường cao tốc được quy định thế nào tại dự thảo Luật Đường bộ?

Sáng 27/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Đường bộ bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 447 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 91,98%). Như vậy, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Ông Lê Tấn Tới cho biết, ngày 26/6/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo số 891/BC-UBTVQH15 về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ gửi Đại biểu Quốc hội.

Theo đó, về giải thích từ ngữ (Điều 2), có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 6 không rõ, theo đó, người sử dụng đường bộ phải là người tham gia giao thông, là tổ chức, cá nhân, còn người chủ sở hữu khai thác, vận hành đường bộ thì có thể là tư nhân hoặc Nhà nước vì đó là tài sản công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cụm từ “Người quản lý, sử dụng đường bộ” nhằm chỉ 2 nhóm chủ thể gồm: Các cơ quan quản lý đường bộ được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công về kết cấu hạ tầng đường bộ; chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng đường chuyên dùng, đường trong nội bộ chung cư, trong nhà ga, bến cảng do tổ chức, cá nhân khác là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý.

Cụm từ này phù hợp với quy định tại Điều 124, Điều 126 của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan. Trong Luật này, cụm từ “Người quản lý, sử dụng đường bộ” chỉ quy định đối với các hoạt động sử dụng “công trình đường bộ” (bao gồm các công trình phục vụ quản lý, vận hành, khai thác đường bộ), do chủ thể trực tiếp quản lý công trình đường bộ thực hiện, không phải là người tham gia giao thông, vì người tham gia giao thông chỉ sử dụng “đường bộ”. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát quy định của Bộ luật Hình sự và nhận thấy, Điều 7 dự thảo Luật Đường bộ và Điều 9 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thể hiện đầy đủ các hành vi cấu thành “tội cản trở giao thông đường bộ” tại Điều 261 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Giải trình, tiếp thu quy định về phân loại đường bộ theo cấp quản lý (Điều 8), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý, bổ sung điểm d khoản 1 Điều này trên cơ sở sử dụng thống nhất với quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cũng trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 1 Điều 8 như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua. Đồng thời, để làm rõ trách nhiệm quản lý đường bộ của từng cấp chính quyền địa phương, trên cơ sở pháp luật hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 4 Điều này theo hướng xác định rõ trách nhiệm quản lý đường bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc quản lý đối với các loại đường bộ thuộc địa phương quản lý.

Quốc hội thông qua Luật Đường bộ tại Kỳ họp thứ 7
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường bộ bằng hình thức biểu quyết điện tử

Về cấp kỹ thuật của đường bộ (Điều 10), có ý kiến đề nghị bổ sung đường tốc độ cao để bao quát hết tất cả các loại đường và tổ chức giao thông phù hợp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo như sau: Để xác định bổ sung một loại cấp kỹ thuật đường bộ cần xem xét, đánh giá kỹ và cần xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mặt khác, đường cấp I đã có thiết kế tối đa tới 120 km/h.

Tham khảo quy định của một số nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc không quy định và không có tiêu chuẩn riêng cho đường tốc độ cao. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội không bổ sung cấp đường này trong dự thảo Luật.

Đối với quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ (Điều 12), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc quy định cụ thể tỷ lệ đất dành cho đường bộ trong đô thị cần phải phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; đồng thời phải xem xét trên cơ sở đánh giá toàn diện quỹ đất dành cho các lĩnh vực giao thông khác (đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không).

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Điều này phù hợp với Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/02/2022 của Bộ Chính trị; đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn từng giai đoạn phát triển và tính đặc thù của các loại đô thị.

Về sử dụng hành lang an toàn đường bộ (Điều 16), khoản 2, khoản 3, có ý kiến đề nghị bổ sung cụ thể các hoạt động cá nhân được thực hiện trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ chưa được Nhà nước thu hồi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc sử dụng đất trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ cần tuân thủ và thống nhất với quy định của Luật Đất đai. Theo đó, tại khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật đã quy định trường hợp đất hành lang an toàn đường bộ chưa được thu hồi thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật Đất đai và phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phạm vi bảo vệ trên không và phía dưới đường bộ (Điều 17), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 2 Điều 17; đồng thời, chỉ đạo rà soát quy định của Luật Điện lực và thấy rằng, tại khoản 5 dự thảo Luật Đường bộ và khoản 5 Điều 51 của Luật Điện lực quy định chiều cao của dây dẫn điện đi trên đường bộ chưa thống nhất.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung này theo hướng không quy định cụ thể chiều cao tối thiểu của đường dây dẫn điện đi trên đường bộ và giao Chính phủ quy định chi tiết; đồng thời chỉ đạo bổ sung khoản 4 Điều 84 dự thảo Luật quy định sửa đổi khoản 5, bổ sung khoản 5a Điều 51 của Luật Điện lực và đề nghị Chính phủ chỉ đạo đánh giá tác động để kiến nghị quy định cụ thể trong dự thảo Luật Điện lực trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

Về hoạt động vận tải đường bộ (Điều 56), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được bổ sung loại hình xe 4 bánh có gắn động cơ vào khoản 5 và các khoản có liên quan tại Điều 56; đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo bổ sung như sau: Dự thảo Luật đã quy định loại hình xe hợp đồng và xe du lịch thành loại hình xe hợp đồng do hai loại hình này có đặc điểm, tính chất tương đồng về tổ chức vận tải; có phạm vi hoạt động, đối tượng phục vụ và hình thức giao kết hợp đồng giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê vận tải tương tự nhau. Khi quy định chung 2 loại hình này thành xe hợp đồng thì vẫn được ưu tiên hoạt động tại các khu vực, điểm du lịch, vận chuyển khách du lịch như quy định hiện hành...

Đối với ý kiến đề nghị quản lý chặt chẽ hơn đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, các quy định cụ thể sẽ do Chính phủ quy định chi tiết theo khoản 14 Điều này và thực tiễn hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Đối với phí giao thông nội đô, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định phí giao thông nội đô áp dụng đối với ô tô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong những khung thời gian nhất định hạn chế sự phát triển quá mức của phương tiện giao thông cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị; đồng thời bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tăng cường hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ và hệ thống giao thông công cộng trong các đô thị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định về phí giao thông nội đô không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chưa quy định nội dung này trong dự thảo Luật.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đối với ông Lưu Xuân Vĩnh

Thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đối với ông Lưu Xuân Vĩnh

Ngày 23/7/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.
Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chào từ biệt

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chào từ biệt

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Bổ sung dự án Luật Dữ liệu vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Bổ sung dự án Luật Dữ liệu vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

UBTVQH bổ sung Luật Dữ liệu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2024.
Sẵn sàng cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57

Sẵn sàng cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24-27/7/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Viêng Chăn, Lào.

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đảm nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đảm nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các tướng lĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến xây dựng quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các tướng lĩnh tiếp tục có nhiều ý kiến xây dựng quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang đã đến dâng hương, tri ân các cố lãnh đạo Đảng, quân đội và thăm các cựu tướng lĩnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Ban liên lạc Đại đoàn 305 Dù - Đặc công

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Ban liên lạc Đại đoàn 305 Dù - Đặc công

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Đại đoàn 305 Dù - Đặc công hướng tới 70 năm Ngày truyền thống của đơn vị.
Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Việt Nam luôn chú trọng triển khai hiệu quả Công ước Di sản thế giới, đề cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị 8 di sản thế giới tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt đến báo chí cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt đến báo chí cách mạng Việt Nam

Trước khi là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà báo, trưởng thành từ làm báo, là tấm gương sáng của Báo chí cách mạng Việt Nam.
Biến nỗi tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành tình đoàn kết

Biến nỗi tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành tình đoàn kết

Những ngày qua, nỗi thương tiếc vô bờ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người suốt đời vì dân vì nước, trở thành thông điệp chủ đạo trên các nền tảng trực tuyến.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kreyness đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư trong những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 'truyền lửa' và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã khiến nhiều nhà khoa học đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến người chiến sĩ cách mạng giản dị, khiêm nhường.
Bộ Công Thương tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Bộ Công Thương tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Bộ Công Thương tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn cơ quan.
Cận cảnh căn phòng bệnh nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị

Cận cảnh căn phòng bệnh nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều trị

Căn phòng bệnh gần 20 mét vuông tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn bó khi điều trị bệnh cũng như những ngày cuối đời.
Cấm tham gia đấu giá tới 5 năm với người trúng đấu giá không thanh toán tiền

Cấm tham gia đấu giá tới 5 năm với người trúng đấu giá không thanh toán tiền

Luật Đấu giá 2024 bổ sung chế tài cấm tham gia đấu giá tới 5 năm nếu người trúng đấu giá quyền sử dụng đất vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần: Sự mất mát để lại niềm tin gắn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần: Sự mất mát để lại niềm tin gắn kết

Trái tim lớn đã ngừng đập, song sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một niềm tin và tinh thần gắn kết của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.
Từ 1/9, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang

Từ 1/9, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang

Ngày 23/7, UBTVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang.
Luật Thủ đô có chính sách nào đột phá nhất?

Luật Thủ đô có chính sách nào đột phá nhất?

Trong Luật Thủ đô có nhiều chính sách mang tính vượt trội, đặc thù được thể hiện ở việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền Thủ đô.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của các bác sỹ Bệnh viện 108

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lời kể của các bác sỹ Bệnh viện 108

Với các cán bộ y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí thư là một vị lãnh đạo mộc mạc, gần gũi, hài hước và dành toàn tâm, toàn ý cho công việc…
Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Sáng 23/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.
Bánh tam giác mạch, đặc sản làm từ loài hoa dại

Bánh tam giác mạch, đặc sản làm từ loài hoa dại

Từ nguyên liệu bình dị là hạt tam giác mạch, người dân nơi đây đã tạo nên món bánh đặc sản thơm ngon, mềm xốp được du khách ghé thăm Hà Giang yêu thích.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam

Báo Công Thương trân trọng giới thiệu bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về một số luật mới được Quốc hội thông qua

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về một số luật mới được Quốc hội thông qua

Ngày 23/7, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về một số luật mới được Quốc hội thông qua.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động