Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 19/10/2021 00:13

Quảng Ninh ra quy định chi tiết về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn

11:04 | 24/08/2021
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quy định về Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, hoạt động du lịch tại các khu du lịch cấp tỉnh phải không làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái động thực vật, ảnh hưởng đến các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bản sắc dân tộc…

Cụ thể, các hoạt động sẽ phải tuân thủ các quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Ngoài ra, các hoạt động phải phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh, phát triển du lịch Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo đó, những khu du lịch cấp tỉnh được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo Luật Du lịch 2017 và các quy định có liên quan sẽ được quản lý dựa trên các nội dung về: công tác quy hoạch và đầu tư phát triển; hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; bảo đảm an toàn cho khách du lịch, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại các khu du lịch cấp tỉnh; xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch; các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Khu du lịch Yên Tử - một điểm đến thu hút khách du lịch đến tham quan mỗi khi đến Quảng Ninh
Khu du lịch Yên Tử - một điểm đến thu hút khách du lịch tham quan mỗi khi đến Quảng Ninh

Về mô hình, đối với các khu du lịch cấp tỉnh do Nhà nước đầu tư, quản lý: Các khu du lịch sau khi được công nhận phải thành lập Ban quản lý để thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật và nội dung của quy định này. Đối với các khu du lịch cấp tỉnh trùng với di tích (khu, cụm, quần thể… di tích) lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng các cấp đã thành lập Ban quản lý di tích thì giữ nguyên mô hình đã có và bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khu du lịch cấp tỉnh vào chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý di tích.

Đối với các khu du lịch cấp tỉnh đã thành lập đơn vị quản lý thì giữ nguyên mô hình hiện có; đơn vị quản lý có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác khu du lịch cấp tỉnh theo quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với các khu du lịch cấp tỉnh chưa thành lập đơn vị quản lý, căn cứ tình hình thực tế, cơ quan chủ quản (UBND cấp huyện) quyết định mô hình Ban quản lý để thực hiện công tác quản lý khu du lịch cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định này.

Với mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh do tổ chức, cá nhân đầu tư, không bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Chủ sở hữu khu du lịch cấp tỉnh phải thành lập Ban quản lý để hoạt động theo quy định của pháp luật và quy định này. Tổ chức quản lý khu du lịch cấp tỉnh phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành theo quy định. Đối với khu du lịch cấp tỉnh nằm trên 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, căn cứ quy mô, tính chất, yêu cầu phát triển tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định.

Tiến Dũng