Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 02:33

Quảng Ninh: Nông thôn mới kiểu mẫu đi vào cuộc sống

10:05 | 16/11/2020
Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí tại xã đã đạt chuẩn NTM, xây dựng xã NTM kiểu mẫu tiến tới huyện NTM kiểu mẫu, được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng.

Từ năm 2018, Quảng Ninh thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM, vườn đạt chuẩn NTM để tổ chức triển khai thực hiện.

1912-anh-bai-duoi
Công trình hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, hoàn thiện theo quy chuẩn

Kết quả sau hơn 2 năm thực hiện, việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã có sự chuyển biến tích cực; người dân nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể như: Tập trung phát triển kinh tế; chỉnh trang vườn nhà, cảnh quan môi trường thôn, xóm, đảm bảo an ninh trật tự...

Các công trình hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, hoàn thiện theo quy chuẩn; vệ sinh môi trường nông thôn có chuyển biến tích cực; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được đẩy mạnh; Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) được phát triển mạnh mẽ; kinh tế hộ có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 3,54% xuống còn 1,28%.

Diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường có nhiều khởi sắc; phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ngày càng đi vào cuộc sống, cổ vũ động viên nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Đáng chú ý, tại thị xã Đông Triều, với việc 4 xã trên địa bàn vừa chính thức nhận quyết định công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 (Tân Việt, Bình Khê, An Sinh và Yên Đức) và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Tràng Lương, Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây), đã nâng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn là 5. Trong đó, năm 2019, xã Việt Dân là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thị xã Đông Triều đã và đang là điểm sáng của tỉnh Quảng Ninh và cả nước về chương trình này.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian tới, tỉnh xác định rõ một số giải pháp sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Theo đó, thực hiện chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó. Các ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách; các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hàng năm; chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển sản phẩm thông qua Chương trình OCOP; rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sát thực tế. Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn Quảng Ninh đã chuyển dần từ nâng cao số lượng các tiêu chí sang chất lượng tiêu chí, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Nguyễn Hạnh