Quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự kiệt xuất, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những tư duy chiến lược về kinh tế biển, đảo Thủ tướng dự lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự kiệt xuất, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, người đã có những cống hiến xuất sắc, góp phần vào nhiều thắng lợi quan trọng làm thay đổi lịch sử dân tộc, góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2023) là dịp nhìn lại sâu sắc hơn nữa những tư duy quân sự của Đại tướng về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân..., gắn với xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày 30/12/1972.
Quân đội của nhân dân

Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xây dựng Quân đội nhân dân trước hết phải thấu triệt quan điểm “vừa vũ trang cho quần chúng cách mạng, vừa xây dựng Quân đội nhân dân, kết hợp Quân đội nhân dân với lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng vũ trang quần chúng với Quân đội nhân dân” (Theo “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân). Đây là vấn đề thuộc về chiến lược quân sự của Đảng nhằm phát huy sức mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện để bảo vệ Tổ quốc.

Quan điểm này được thể hiện rõ qua việc Đại tướng đã tham mưu cho Trung ương Đảng phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân (dân quân tự vệ du kích, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của bộ đội chủ lực; đồng thời, trực tiếp tổ chức mở rộng, phát triển lực lượng vũ trang cả về số lượng, chất lượng, quy mô tổ chức, trình độ, khả năng chiến đấu; chỉ đạo phát triển chiến tranh du kích, kết hợp chặt chẽ với chiến tranh chính quy.

Đại tướng cho rằng, lực lượng vũ trang luôn có hai thành phần cơ bản kết hợp lại với nhau: “một là, Quân đội nhân dân, bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương; hai là, lực lượng vũ trang quần chúng, bao gồm các tổ chức dân quân và tự vệ đông đảo”. Thực chất đây là sự kết hợp xây dựng lực lượng nòng cốt với lực lượng rộng rãi, lực lượng cơ động với lực lượng tại chỗ nhằm phát huy thế trận và sức mạnh chiến tranh nhân dân. Xây dựng Quân đội nhân dân phải giải quyết tốt mối quan hệ trong xây dựng các lực lượng, không tuyệt đối hóa mặt nào; tuy nhiên phải có quân đội cách mạng được tổ chức tới một trình độ nhất định làm lực lượng xung kích, tiến công tiêu diệt địch thì mới cổ vũ cho quần chúng xông lên.

Đây cũng là một khía cạnh trong tư tưởng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong tư duy, chỉ đạo, trong các tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đó là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng độc lập, tự chủ, ngày càng hiện đại, gắn liền với sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, y tế, thể thao...

Giải quyết sáng tạo vấn đề hiện đại hóa quân đội

Nhận thấy vai trò quan trọng của việc chính quy hóa, hiện đại hóa đối với nhiệm vụ nâng cao sức mạnh của quân đội, ngay sau khi miền bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại tướng đã chỉ đạo: “Xây dựng một quân đội hiện đại có nhiều binh chủng và quân chủng, có lục quân, không quân và hải quân; lục quân gồm có bộ binh, pháo binh, thiết giáp, công binh, thông tin, phòng hóa, vận tải... Bộ đội chủ lực được tổ chức thành những binh đoàn mạnh, vũ khí trang bị ngày càng hiện đại, khả năng cơ động được nâng cao, trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng ngày càng tiến bộ, sức mạnh chiến đấu ngày càng lớn. Bộ đội địa phương được củng cố, trang bị được tăng cường, khả năng chiến đấu được nâng cao”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tham mưu cho Trung ương Đảng và trực tiếp xây dựng, phát triển quân đội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đại tướng trực tiếp kiến nghị với Trung ương và chỉ đạo khẩn trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại; gửi cán bộ sang học tập tại Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em nhằm bổ sung lực lượng, nâng cao trình độ chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng để chuẩn bị khung cán bộ chỉ huy cấp binh đoàn, quân đoàn; xây dựng các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; Binh chủng Đặc công...

Đặc biệt, gần cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tướng đề xuất thành lập các quân đoàn chủ lực (1, 2, 3, 4) nhằm tăng cường sức mạnh quân sự đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn, thực hiện những trận đánh quan trọng, chiến dịch quyết chiến chiến lược. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là minh chứng khẳng định những đề xuất, quan điểm của Đại tướng là sáng tạo, chính xác, phù hợp với yêu cầu chiến trường, đáp ứng đòi hỏi khách quan của quy luật phát triển quân đội.

Để xây dựng quân đội chính quy hóa và hiện đại hóa, theo Đại tướng, chúng ta phải xây dựng một quân đội hiện đại thích hợp với điều kiện cụ thể và đáp ứng tốt nhất yêu cầu quốc phòng của nước ta. Do đó, quá trình xây dựng quân đội chính quy, hiện đại phải quán triệt đường lối quân sự của Đảng, xuất phát từ khả năng, điều kiện thực tế của đất nước; nghiên cứu các yếu tố như đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự Việt Nam, thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới... để giải quyết sáng tạo vấn đề hiện đại hóa quân đội.

Bên cạnh đó, Đại tướng cho rằng, một quân đội vững mạnh còn là thành tựu của việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người với vũ khí trang bị, hậu cần kỹ thuật, thể hiện rõ qua việc kết hợp hài hòa giữa yếu tố tinh thần và yếu tố vật chất. Dù tinh thần chiến đấu cao, nhưng trình độ trang bị kỹ thuật yếu kém, tổ chức bộ đội không hợp lý thì cũng không thể tạo ra sức chiến đấu mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và quân đội ta đã xây dựng một nền quân sự ưu việt, với những nét đặc sắc, phản ánh quy luật của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Một trong những quan điểm chủ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc là cần phải nghiên cứu khoa học quân sự để nắm vững quy luật chiến tranh, âm mưu, thủ đoạn và quy luật hoạt động của địch; nắm vững phương pháp chuẩn bị và tiến hành chiến tranh của ta, phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu tạm thời.

Vì vậy, từ những kinh nghiệm qua thực tiễn đấu tranh, chúng ta không chỉ tổng kết nghệ thuật quân sự trong chiến tranh mà cần hết sức coi trọng việc nghiên cứu những vấn đề mới cho bảo vệ đất nước sau này, làm nền cho khoa học quân sự phát triển, không những đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mà còn phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ giữ nước.

Đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tấm gương mẫu mực về lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị làm cơ sở để quân đội tiến lên chính quy, hiện đại; luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về “chính trị trọng hơn quân sự”, “lấy chính trị làm gốc” trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Đại tướng đã có nhiều công lao và đóng góp xuất sắc vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đại tướng là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

nhandan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quân đội nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đại đoàn kết.
Hà Nội: Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Hà Nội: Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được ban hành.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 28/2, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đạị đoàn kết.
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên đội ngũ báo cáo viên... của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII

Tin cùng chuyên mục

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh Hưng Yên tăng nhiều.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở TW Đảng,Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng Tiểu ban Văn kiện.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động