Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 23/06/2021 23:19

PVGAS D tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

15:03 | 06/05/2021
Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D), sáng ngày 26/4/2021, PVGas D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự là 19 cổ đông; tương ứng với 86.820.072 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,47% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của PVGas D.

PVGAS D tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Lãnh đạo Công ty chúc mừng các thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020) thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với PV GAS, CNG Việt Nam, Khí Miền Nam bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản; Tờ trình về việc thông qua phương án mua cổ phiếu của Tokyo Gas dẫn đến sở hữu 25% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PVGas D…

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi chưa từng có, đặc biệt là tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm mạnh, nhưng dưới sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo và CBCNV PVGas D đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 dự kiến còn diễn biến phức tạp; giá dầu nhiều biến động; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt… Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới và đặt kế hoạch năm 2021 với: Tổng sản lượng khí tiêu thụ: 1.063,1 triệu Sm3, doanh thu 8.308,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 255,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 204,5 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 89,3 tỷ đồng.

Đại diện PV GAS - cổ đông lớn của PVGas D, ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT PV GAS đã phát biểu ý kiến, khẳng định những thành tựu nổi bật mà PVGas D đạt được trong năm 2020 là hết sức đáng trân trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của PV GAS cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn khó khăn vừa qua. PV GAS với tư cách là cổ đông lớn đồng thời là nhà cung cấp khí của PVGas D sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của PVGas D.

Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban lãnh đạo PVGas D đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng với PVGas D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVGas D 2021 đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty.

Đại hội được tổ chức đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh: Thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi ngồi họp.

Ngân Kim