Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/08/2019 21:32

PV Power tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019

11:05 | 19/04/2019
Ngày 19/4/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tại đại hội PV Power đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.  

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018; Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Tổng công ty năm năm 2019 và miễn nhiệm thành viên HĐQT, điều chỉnh cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

pv power to chuc dai hoi co dong thuong nien nam 2019

Năm 2018 là năm khó khăn của ngành Dầu khí và trong đó PV Power nói riêng. Sản lượng điện hợp đồng được giao cho các nhà máy giảm mạnh so với tính toán đã ảnh hưởng đến chào giá thị trường điện và vận hành của các nhà máy, nguồn khí Đông và Tây Nam bộ cấp cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và 2 ngày càng suy giảm.

Năm 2018, sản lượng điện hợp nhất toàn tổng công ty đạt 21.007trKwh, chiếm 11% tổng sản lượng thương phẩm toàn quốc. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của tổng công ty đạt 33.260 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.663 tỷ đồng đạt 129% kế hoạch. Nộp ngân sách 1.295 tỷ đồng đạt 105% .

Năm 2019, PV Power phấn đấu sản lượng điện đạt 21.600trKwh. Tổng doanh thu phấn đấu đạt 32.769,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 2.500,2 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước là 1.304,5 tỷ đồng.

Trong năm 2019, công ty sẽ trùng tu Nhà máy thủy điện Hủa Na, tiểu tu các nhà máy điện Cà Mau 1, Nhơn Trạch 1 và 2 và đảm bảo cung cấp thân ổn định cho Vũng Áng 1. Tiếp tục tái cấu trúc công ty mẹ và các đơn vị thành viên, thoái vốn theo phương án đã được duyệt

Về công tác nhân sự tại đại hội cổ đông lần này một số nội dung quan trọng được đưa ra xin ý kiến đại hội, miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó miễn nhiệm ông Vũ An Huy thành viên HĐQT nghỉ chế độ hưu, điều chỉnh số lượng HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên.