Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/09/2021 06:21

Phong trào thi đua là động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển công thương địa phương

06:00 | 02/10/2020
Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, những năm qua, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhân tố quan trọng; động lực to lớn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng hành cùng địa phương

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi phát triển ngành Công Thương tại các địa phương trong cả nước, những năm qua, Cục CTĐP đã làm tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá về tình hình phát triển CTĐP; tích cực tham mưu, giúp việc, thực hiện tốt vai trò đầu mối, phối hợp với đơn vị thuộc Bộ để xây dựng các báo cáo về công nghiệp, thương mại phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương trong công tác chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

0327-ynh-2

Phối hợp chặt chẽ với các Sở Công Thương triển khai thực hiện chương trình hành động của ngành

Ngoài nhiệm vụ theo dõi sự phát triển của CTĐP, Cục CTĐP còn được giao quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và hoạt động khuyến công; tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN); thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối giúp lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ về Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, để đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cả nước, Cục CTĐP đã cập nhật, phân tích, đánh giá về tình hình phát triển công nghiệp của các địa phương, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ trong quản lý nhà nước; tổ chức các hội nghị ngành Công Thương để lãnh đạo Bộ nắm vững tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành, thường xuyên nắm vững tình hình sản xuất công nghiệp và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương, giúp lãnh đạo Bộ kịp thời chỉ đạo, điều hành tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp và kinh doanh.

Đáng chú ý, trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, Cục đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn xây dựng kế hoạch, đăng ký bổ sung Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) và những vấn đề liên quan đến công tác khuyến công giúp các địa phương và cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu và quy định hiện hành…

Trong năm 2019, Cục CTĐP được giao quản lý và tổ chức thực hiện kinh phí khuyến công 140 tỷ đồng/179 đề án/nhiệm vụ; hỗ trợ, thực hiện nhiều chương trình, đề án về đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại cho cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); tổ chức Hội nghị thường niên về hoạt động khuyến công năm 2019 tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam... Ngoài ra, Cục CTĐP cũng tham gia phối hợp với Vụ Thị trường trong nước thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)…

Đồng thời, hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 2 cụm CN-TTCN tại những địa bàn khó khăn để thu hút đầu tư, di dời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tại các làng nghề. Trong đó, hoàn thành công tác tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển CCN. Xây dựng báo cáo của Bộ gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình NTM giai đoạn 2016 - 2020, Cục CTĐP đã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình NTM tại một số địa phương; theo dõi, hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Xây dựng đơn vị vững mạnh

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Cục CTĐP luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng, là đòn bẩy để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác và thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước, Bộ Công Thương giao. Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua với nhiều nội dung thiết thực nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công chức và người lao động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các Chi bộ đảng, các đơn vị, tổ chức quần chúng trong Cục, gắn với đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, Cục CTĐP đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình thiện nguyện, nhằm khơi gợi tinh thần yêu nước, đền ơn đáp nghĩa và phát huy hơn nữa tinh thần lao động, sáng tạo, hăng say làm việc, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy Bộ Công Thương, lãnh đạo Bộ, sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, Cục CTĐP đã phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn bộ các đơn vị của Cục. Đồng thời, khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, phát huy, nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục CTĐP đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động, giúp cán bộ, công chức và người lao động yên tâm làm việc, xây dựng tập thể Cục CTĐP phát triển toàn diện, vững mạnh.

Trong những năm qua, Cục CTĐP đã đạt được nhiều thành tích: 5 lần đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc (năm 2013, 2015, 2016, 2017,2018), 4 lần nhận Cờ Thi đua của Bộ Công Thương (năm 2013, 2014, 2016, 2018), 4 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2013, 2015, 2017, 2019), Cờ Thi đua của Chính phủ (2015).

Thu Trang