Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/10/2020 12:53

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại

22:29 | 16/10/2020
Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động đo lường Việt Nam cần phải có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Chiều ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

0444-thu-truong-le-xuan-dinh-phat-bieu-tai-hoi-nghi
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng, phát triển hạ tầng đo lường quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong suốt hơn 7 thập niên qua (kể từ khi Hồ Chủ tịch ký ban hành Sắc lệnh số 08/SL về đo lường ngày 20/1/1950).

Ngày 10/8/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996).

Để tổ chức triển khai nhiệm vụ này, ngày 16/1/2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện triển khai Đề án 996 và một số văn bản khác như: Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 Phê duyệt “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN ngày 13/10/2020 ban hành TCVN13187: 2020 Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường.

Trong bối cảnh mới hiện nay, hoạt động đo lường Việt Nam cần phải có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Bộ KH&CN đã hoàn thiện Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, gồm Luật Đo lường, 2 Nghị định, 8 Thông tư và ban hành Hệ thống 298 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam tương thích với các tổ chức đo lường quốc tế như Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML), Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), ...

Đồng thời, Việt Nam hiện đã là thành viên của 4 tổ chức quốc tế và khu vực về đo lường; tham gia một số Ban kỹ thuật/tiểu ban kỹ thuật của các tổ chức đo lường quốc tế và được quốc tế thừa nhận khả năng đo và hiệu chuẩn đối với nhiều phép đo... Đây là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tham gia thị trường quốc tế.

0606-hoi-nghi-tang-cuong-doi-moi-hoat-dong-do-luong

Bên cạnh hệ thống các cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền đã được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, hạ tầng đo lường quốc gia còn bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường và hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia từ cấp quốc gia, đến địa phương và doanh nghiệp. Hệ thống các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn cả nước đã được xác lập và phát triển với hơn 350 tổ chức được cấp giấy chứng nhận, trên 3.000 kiểm định viên đã và đang kiểm định khoảng 32 triệu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, hiệu chuẩn trên phạm vi cả nước.

Ông Cao Xuân Quân - Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam khẳng định, với mục tiêu chung là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam..., Đề án 996 đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa....

Quỳnh Nga