Phản bác luận điệu xuyên tạc về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam.
Khẳng định mối liên hệ biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần thiết phải bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phản bác luận điệu xuyên tạc về  giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Nhà nước. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, chúng triệt để sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội tán phát nhiều tin, bài với các nội dung quan điểm sai trái, thù địch, nhằm tác động đến tâm lý người dân và đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Mục đích làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tác động tiêu cực đến tư tưởng nhân dân hòng làm phai nhạt, tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Một số luận điệu phản động, thù địch phổ biến như:

Một là, bác bỏ lý luận hình thái kinh tế - xã hội Mác-xít nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Với mục đích phủ nhận lý luận hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin, các thế lực này đã coi yếu tố khoa học, kỹ thuật là yếu tố quyết định sự vận động, phát triển của xã hội loài người. Nếu Việt Nam không thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà đi theo con đường tư bản chủ nghĩa thì sẽ không xảy ra chiến tranh và nghèo đói. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, chính chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân với mưu đồ xâm chiếm, muốn biến nước ta thành thuộc địa đã mang đạn dược, vũ khí tàn sát hàng triệu đồng bào ta. Và thực tế cho thấy, chế độ tư bản có thực sự bình đẳng, tự do hay không?

Hai là, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc và lập luận rằng, ở các nước tư bản phát triển ngày nay, giai cấp công nhân không còn vô sản và cũng không còn nghèo đói như ở thế kỷ XIX. Do đó, giai cấp công nhân ở các nước này không còn sứ mệnh lịch sử như C.Mác và Ph.Ăng-ghen luận giải nữa. Cho rằng trí thức thay thế công nhân để làm cách mạng; giai cấp công nhân không còn giữ vai trò toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa trong bối cảnh mới, họ bị thay thế bằng máy móc, công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng 4.0. Cuối cùng, công nhân ở các nước không còn bị bóc lột hoặc bóc lột không đáng kể. Thực chất của những quan điểm này là sự biện hộ cho địa vị thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản nhằm khẳng định sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản trên cơ sở phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Ba là, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, đòi đưa chủ nghĩa Mác - Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Các thế lực phản động đã hạ thấp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm xoá bỏ tiền đề lý luận của chủ nghĩa xã hội. Có thể thấy, trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được Đảng và Nhà nước vận dụng sáng tạo trong sự thay đổi liên tục của tình hình trong và ngoài nước. Vậy mà, chúng muốn cắt rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin với mục tiêu phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, cô lập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm làm cho quan điểm lệch lạc này thấm dần vào nhân dân, từng bước dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Ngoài ra, tạo nên sự chia rẽ giữa các nước xã hội chủ nghĩa cũng như đối với các quốc gia khác trên thế giới về mặt tư tưởng.

Bốn là, Đảng Cộng sản Việt Nam đã độc tôn lãnh đạo cách mạng, làm mất dân chủ, nên cần thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”. Các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, mong muốn một nước đa đảng, nhằm hạn chế và thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với đất nước, xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; chuyển nền dân chủ tư sản. Theo chúng, dân chủ tự do là người dân có quyền được theo bất cứ đảng nào mà họ muốn. Nhưng có thể thấy, các nước đa đảng cũng tồn tại những vấn đề nhất định, điển hình là sự cạnh tranh không công bằng, chia phe đảng phái dẫn đến các vấn đề về an ninh trật tự và an ninh chính trị quốc gia.

Năm là, xuyên tạc mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch luôn lựa chọn những thời điểm nhạy cảm như bầu cử, tiếp xúc cử tri hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước để xuyên tạc, chống phá. Chúng cho rằng, chủ nghĩa xã hội của C.Mác và Ph.Ăng-ghen là một hình thức chủ nghĩa xã hội không tưởng, chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho dân tộc bị cô lập trên trường quốc tế… Tuy nhiên, thực tiễn 37 năm đổi mới cho thấy, Việt Nam đã và đang là nước phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực với tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường.

Sáu là, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị sử dụng nhiều phương thức. Mục đích phủ nhận học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh, Quân đội, phủ nhận lập trường chính trị của lực lượng vũ trang cách mạng, chia rẽ Quân đội với Đảng, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ từng bước phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thiếu niềm tin, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện, gần 80 năm qua luôn là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực phản động, thù địch.

Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Có thể khẳng định, trước những thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cũng như sự chống phá của thế lực thù địch, đòi hỏi Đảng cần tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo, nhận thức và vận dụng sáng tạo trong xu thế phát triển. Thông qua công tác dân vận, công tác quần chúng làm cho nhân dân hiểu, tin tưởng và vận dụng hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động, công tác.

Trước bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến chính trị phức tạp, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, đã đặt ra cho Đảng, Nhà nước những yêu cầu, nhiệm vụ bức thiết cần phải tiếp tục khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Trong đó, cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội XIII, Đảng nhấn mạnh tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kiên định và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở trung thành với nguyên tắc cách mạng, khoa học và nhân văn, đồng thời vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp lý luận mác-xít với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại. Đây là đòi hỏi khách quan, là yêu cầu có tính nguyên tắc, giữ vai trò nền tảng, then chốt đối với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để vận dụng phù hợp vào tình hình thực tiễn đất nước. Học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn. Đồng thời hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cần phải theo nguyên tắc thường xuyên gắn kết những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn của đất nước và thời đại. Hiểu đúng tinh thần, thực chất, tránh bệnh kinh viện, giáo điều trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng các nguyên lý cơ bản đó trong thực tiễn. Học tập, nghiên cứu mỗi nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong mối quan hệ với các nguyên lý khác, mỗi bộ phận cấu thành trong mối quan hệ với các bộ phận cấu thành khác để thấy sự thống nhất phong phú và nhất quán của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời cũng cần nhận thức các nguyên lý đó trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại.

Ngoài ra, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần được các cấp ủy triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam

đã giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp tục là kim chỉ nam để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần đưa nước ta phát triển vững chắc, từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ năm xưa.

www.xaydungdang.org.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khi ông Cù Huy Hà Vũ lợi dụng mạng xã hội TikTok để “đánh bóng” hình ảnh

Khi ông Cù Huy Hà Vũ lợi dụng mạng xã hội TikTok để “đánh bóng” hình ảnh

Trong một clip 1 phút 48 giây được đăng tải trên mạng xã hội TikTok, Cù Huy Hà Vũ phát biểu rằng, mục tiêu của ông ta là 'phụng sự lợi ích của quốc gia'.
Bài 2: Giữ vững đà xuất khẩu và uy tín cho hàng hoá Việt Nam trên sân chơi kinh tế toàn cầu

Bài 2: Giữ vững đà xuất khẩu và uy tín cho hàng hoá Việt Nam trên sân chơi kinh tế toàn cầu

Để giữ vững đà xuất khẩu hàng hoá, công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được đẩy mạnh.
Cần nghiêm khắc xử lý việc TikTok thả nổi thông tin xuyên tạc về lãnh đạo Việt Nam

Cần nghiêm khắc xử lý việc TikTok thả nổi thông tin xuyên tạc về lãnh đạo Việt Nam

Cứ mỗi dịp Việt Nam có các ngày kỷ niệm lớn, mạng xã hội như Facebook, YouTube rồi TikTok lại xuất hiện những tài khoản “dự đoán, phân tích” về nhân sự A, B.
Bài 1: Khẳng định vai trò chiến lược, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng

Bài 1: Khẳng định vai trò chiến lược, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng

Trong những năm qua, công tác phòng vệ thương mại đã từng bước được đẩy mạnh cả về phạm vi, mức độ, góp phần nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế.
Không thể lợi dụng dân chủ xuyên tạc về quản lý giá xăng dầu ở Việt Nam

Không thể lợi dụng dân chủ xuyên tạc về quản lý giá xăng dầu ở Việt Nam

Những hành động xuyên tạc các chủ trương điều hành kinh tế, trong đó có quản lý giá xăng dầu luôn nằm trong tâm điểm chống phá của các thế lực thù địch.

Tin cùng chuyên mục

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng.
Điện khí hoá thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới

Điện khí hoá thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới

Việc phát triển hệ thống lưới điện nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được xem là động thực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công Thương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công Thương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục ngành Công Thương luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Những thành tựu trong gần 40 năm đổi mới là minh chứng, luận cứ đanh thép phản bác mọi xuyên tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Ngành Công Thương góp phần tô thắm lý luận, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là đột phá cơ bản về lý luận và được minh chứng tính đúng đắn bằng thành tựu đổi mới...
Bài cuối: Hoàn thiện chính sách xây dựng thương hiệu nông sản hướng đến xuất khẩu

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách xây dựng thương hiệu nông sản hướng đến xuất khẩu

Khẳng định việc xây dựng và bảo hộ thương hiệu nông sản Việt “muộn còn hơn không”, do đó, hoàn thiện chính sách pháp luật là việc cần phải làm.
Bài 3: Nghị định 32 và những thay đổi mang tính bước ngoặt cho phát triển cụm công nghiệp

Bài 3: Nghị định 32 và những thay đổi mang tính bước ngoặt cho phát triển cụm công nghiệp

Nghị định 32/2024/NĐ-CP do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo đã đưa ra nhiều điểm mới, tạo không gian thoáng hơn cho cụm công nghiệp phát triển.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban quý 2/2024.
Kỳ cuối:

Kỳ cuối: 'Rút ngắn' khoảng cách thương mại xuyên biên giới

Để hiện thực hoá giấc mơ đưa hàng Việt xuyên biên giới cần bản lĩnh "dám mơ lớn" của chính doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý Nhà nước và Chính phủ.
Bài 3: Xây dựng thương hiệu: Kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam

Bài 3: Xây dựng thương hiệu: Kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam

Cà phê Colombia, THAI’S RICE;… là những thương hiệu được nhiều người tiêu dùng trên thế giới biến đến. Kinh nghiệm của các nước cũng là bài học cho Việt Nam.
Bài 2: Bộ Công Thương nỗ lực "xây nền chính sách" cho phát triển cụm công nghiệp

Bài 2: Bộ Công Thương nỗ lực "xây nền chính sách" cho phát triển cụm công nghiệp

Trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của Đảng, là đơn vị trực tiếp quản lý, Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh, ban hành chính sách cho phát triển cụm công nghiệp.
Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa triển khai có hiệu quả trong thời gian qua.
Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Từ Nghị quyết của Đảng đến sự quyết liệt triển khai trong thực tế, cụm công nghiệp đã và đang góp sức vào công cuộc công nghiệp hóa nông thôn.
Kỳ 3: Hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Kỳ 3: Hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Từ doanh thu tăng trưởng vượt mong đợi, doanh nghiệp cho rằng, sàn thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm Việt ra quốc tế.
Bài 2 - Tăng năng suất lao động: Yếu tố quan trọng để phát triển bền vững

Bài 2 - Tăng năng suất lao động: Yếu tố quan trọng để phát triển bền vững

Việt Nam từng có tốc độ tăng GDP nhanh nhất thế giới, để duy trì kỳ tích này, chìa khóa cần nắm chắc là tăng năng suất lao động.
Bài 2: Xây dựng thương hiệu: Nút thắt do đâu?

Bài 2: Xây dựng thương hiệu: Nút thắt do đâu?

Xây dựng thương hiệu nông sản có 3 cấp độ gồm: doanh nghiệp; ngành hàng/địa phương; quốc gia. Tuy nhiên, ở cả 3 cấp độ này đều đang rất vướng.
Bài 1: Khoảng lặng của hạt gạo Việt

Bài 1: Khoảng lặng của hạt gạo Việt

Dù Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu nằm trong Top 3 về sản lượng, nhưng tên tuổi hay sự nhận diện thương hiệu gạo Việt vẫn còn khá mờ nhạt.
Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Nâng cao năng suất lao động là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Kỳ 2: "Giai đoạn vàng" để xuất khẩu trực tuyến tăng tốc

Kỳ 2: "Giai đoạn vàng" để xuất khẩu trực tuyến tăng tốc

Xuất khẩu trực tuyến-thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, là thời cơ 'vàng' để hàng Việt vươn xa.
Kỳ 1: Bệ đỡ cho hàng Việt vươn xa toàn cầu

Kỳ 1: Bệ đỡ cho hàng Việt vươn xa toàn cầu

Nhờ tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từ một ngành non trẻ, thương mại điện tử đã trở thành 'trợ thủ' dẫn dắt nền kinh tế số Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động