Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 12:59

Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

17:29 | 05/04/2021
Kết quả bỏ phiếu chiều ngày 5/4/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Bắt đầu quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Theo đó, nhân sự được đề cử là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đầu giờ chiều 5/4, Chủ tịch Nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Kết quả, Quốc hội thống nhất bầu ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - làm Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ cũng được Quốc hội thông qua với 462/466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỉ lệ 96,25%).

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu khi nhậm chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Việc được tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chính phủ là vinh dự cá nhân, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đồng thời, ông nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

“Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - tân Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tân Thủ tướng khẳng định, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo đó, tân Thủ tướng nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực, chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, quyết liệt. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tân Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động phòng chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện phát huy giá trị sức mạnh con người, văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển và xây dựng đất nước… Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó, tiếp tục quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng cũng mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, của Chủ tịch nước, các cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các vị đại biểu Quốc hội; sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lão thành cách mạng; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, của cử tri, nhân sỹ, trí thức, đồng bào ở trong nước và ở nước ngoài .

“Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ tướng qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc” - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời trân trọng cảm ơn Thủ tướng tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ, những người đã đóng góp rất tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Chính phủ thời gian qua trên các lĩnh vực và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đối với bản thân ông.

Nhân dịp này, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng hoa thể hiện tình cảm, sự kính trọng đối với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị mới được Đảng, Nhà nước và nhân dân tín nhiệm, tin tưởng giao phó.

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10/12/1958, quê quán: Thanh Hóa; là Tiến sỹ Luật học, Phó Giáo sư ngành Khoa học An ninh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa XIV.

Quỳnh Nga - Đỗ Nga