Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

PV

PV

Ngày này năm xưa 29/3 là ngày đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư ĐCS Đông Dương; Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.
Ngày này năm xưa 27/3: Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu Ngày này năm xưa 28/3: Thành lập Bộ Công nghiệp

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, sự kiện quốc tế và các sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 29/3.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 29/3/1938, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã được triệu tập tại xã Tân Thới Nhất, Bà Điểm, Gia Định với sự tham dự của các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Vǎn Cừ, Nguyễn Chi Diểu... Nghị quyết của Hội nghị đã đề cập tới chính sách cai trị của chính quyền Đông Dương, phong trào quần chúng và công tác nội bộ Đảng.

Bản nghị quyết cũng vạch rõ nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới như: Thực hiện mặt trận thống nhất dân chủ, công tác quần chúng, củng cố tổ chức Đảng, đảm bảo giao thông liên lạc, kết hợp giữa hoạt động bí mật và công khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện và quan hệ với các đảng phái chính trị khác. Tại hội nghị này đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương.

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương
Chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Vào ngày 29/3/1945, Toàn quyền Nhật ở Đông Dương ra nghị định áp đặt việc toàn cõi Đông Dương thực hiện tính giờ theo múi thứ 9 (Múi giờ mà Nhật Bản thực hiện). Theo đây thời gian được tính ở Đông Dương sẽ nhanh lên 120 phút.

Sau khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, cách tính giờ ở Đông Dương lại trở lại tương ứng múi giờ thứ 7. Trong những nǎm nước nhà bị chia cắt 2 miền, ở miền Bắc Chính phủ ta quyết định chính thức tính theo múi thứ 7, ở miền Nam chính quyền Sài Gòn lại quy định áp dụng theo múi giờ thứ 8. Từ tháng 5/1975 trên toàn lãnh thổ Việt Nam giờ pháp định được tính thống nhất theo múi giờ thứ 7.

Chiều ngày 29/3/1973 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam đã trao trả cho phía Hoa Kỳ những phi công Mỹ cuối cùng bị bắt trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc nước ta. Toán phi công Mỹ đầu tiên được ta trao trả vào ngày 12 tháng 2 nǎm 1973.

Ngày 29/3/1975, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng đã kết thúc thắng lợi. Chiến dịch này mở đầu ngày 21/3/1975.

Ngày 29/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

Ngày 29/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 351/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương
Hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam đã được quan tâm chú trọng đầu tư trong những năm qua

Mục tiêu tổng quát của chương trình: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng cơ bản để kêu gọi, xúc tiến, đặc biệt là thu hút và triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn; phát triển các ngành, lĩnh vực tại các khu vực ven biển, cửa khẩu và các khu vực khác có tiềm năng; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này hướng dẫn việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư cũng quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh chuyên sâu. Việc xác định địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư. Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 29/3/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 29/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2021/NĐ-CP quy định Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quy chế này quy định việc quản lý tài chính đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; bao gồm việc quản lý vốn của Công ty mẹ đầu tư vào doanh nghiệp khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định của pháp luật nơi doanh nghiệp được thành lập.

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội

Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (bao gồm cả người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại doanh nghiệp khác) có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý tài chính và đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Quy chế này. Đối với những vấn đề chưa được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan.

Căn cứ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, quy định của Chính phủ, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định tại Quy chế này; Công ty mẹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế quản lý tài chính đối với công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Sự kiện quốc tế

Ngày 29/3/1798: Nước Cộng hòa Thụy Sĩ được thành lập.

Ngày 29/3/1853: Manchester được ban tư cách thành phố, đây là thành phố công nghiệp đầu tiên trên thế giới, và trung tâm của vùng đô thị lớn thứ nhì tại Anh.

Ngày 29/3/1981: London marathon, một trong những cuộc thi chạy việt dã lớn nhất thế giới, diễn ra lần đầu tiên tại Luân Đôn.

Ngày 29/3/2021, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối thoại về ô nhiễm rác thải nhựa và hoạt động thương mại đồ nhựa bền vững thân thiện với môi trường.

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương
Rác thải nhựa gây ô nhiễm đại dương đang trở thành vấn đề toàn cầu

Trong ngày này, Ủy ban thương mại và Phát triển của WTO cũng có phiên thảo luận đặc biệt về các hiệp định mậu dịch ưu đãi.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 29/3/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp tướng Mỹ Chennault, Tư lệnh Không đoàn số 14 của Mỹ, cũng là người đại diện cao nhất của Đồng Minh ở vùng Hoa Nam Trung Quốc để thoả thuận sự hợp tác chống phát xít Nhật ở Đông Dương. Chennault đã cảm ơn việc cứu phi công Mỹ và hỏi Việt Minh có sẵn sàng giúp cứu phi công Đồng Minh bị rơi ở Đông Dương không? Hồ Chủ tịch đã trả lời rằng bổn phận của những người chống phát xít là làm tất cả những việc có thể làm được để giúp đỡ Đồng Minh. Trước khi chia tay, viên tướng Mỹ đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một tấm chân dung của mình kèm theo lời đề tặng: Bạn chân thành của ông.

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ Việt kiều tại Pháp, năm 1946. (Nguồn: Tài liệu lưu trữ Bộ Ngoại giao)

Ngày 29/3/1948, qua Báo Cứu Quốc, Bác Hồ gửi thư khen các vị thân hào, thân sĩ và đồng bào thôn Hải Lạng có thành tích tiêu thổ kháng chiến, tổ chức tản cư cho dân. Bức thư viết: “Có nước thì sẽ có nhà, chúng ta kiên quyết phá hoại để đánh giặc. Đến ngày kháng chiến thắng lợi, thống nhất và độc lập thành công, chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp nhà cửa, những phố làng đường hoàng và đẹp đẽ hơn, xứng đáng với đời sống mới của nhân dân Việt Nam mới... Chúng ta phá hoại được, chúng ta nhất định kiến thiết được”.

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập năm 1957. Ảnh: hochiminh.vn.

Ngày 29/3/1955, Báo Nhân Dân đăng số báo 392, trong đó có bài viết với nhan đề “Một công nhân gương mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết, Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng: Muốn thi đua đạt kết quả tốt thì đầu óc phải suy nghĩ, tìm tòi và phải có sáng kiến thì mới thu được kết quả tốt, cũng như chân tay phải cần cù nhanh nhẹn, có như vậy kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công.

Sự kiện hôm nay

Ngày 29/3/2023, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thế lực thù địch trong tình hình mới.

Ngày 29/3/2023, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị Triển khai Luật Cạnh tranh năm 2018 và Nghị định số 03/2023/NĐ-CP.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 9/6: Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Oman

Ngày này năm xưa 9/6: Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Oman

Ngày này năm xưa 9/6 là ngày thành lập Tổ chức Quốc tế các nhà báo, 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Oman.
Ngày này năm xưa 8/6: Phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

Ngày này năm xưa 8/6: Phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

Ngày này năm xưa 8/6/2020, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Ngày này năm xưa 7/6: Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 7/6: Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Ngày này năm xưa 7/6, Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
Ngày này năm xưa 6/6: Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Ngày này năm xưa 6/6: Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Ngày này năm xưa 6/6/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
Ngày này năm xưa 5/6: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày này năm xưa 5/6: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày này năm xưa 5/6: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Bộ Thương mại ban hành Thông tư hướng dẫn cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 4/6: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày này năm xưa 4/6: Thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Ngày này năm xưa 4/6: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 769/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Ngày này năm xưa 3/6: Ngày truyền thống ngành Công nghiệp Việt Nam

Ngày này năm xưa 3/6: Ngày truyền thống ngành Công nghiệp Việt Nam

Ngày này năm xưa – Ngày 3/6/2005, Chính phủ ban hành Quyết định số 459/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Công nghiệp Việt Nam.
Ngày này năm xưa 2/6: Thủ tướng ban hành Chỉ thị tiết kiệm trong sử dụng điện

Ngày này năm xưa 2/6: Thủ tướng ban hành Chỉ thị tiết kiệm trong sử dụng điện

Ngày này năm xưa 2/6, Thủ tướng ban hành Chỉ thị tiết kiệm trong sử dụng điện, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày này năm xưa 1/6: Bộ Công Thương ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”

Ngày này năm xưa 1/6: Bộ Công Thương ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”

Ngày này năm xưa - Ngày 1/6/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2879/QĐ-BCT về việc phê duyệt và ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”.
Ngày này năm xưa 31/5: Ký thỏa thuận song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập WTO

Ngày này năm xưa 31/5: Ký thỏa thuận song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập WTO

Ngày này năm xưa 31/5: Chính thức ký thỏa thuận song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập WTO; Ngày Thế giới không thuốc lá.
Ngày này năm xưa 30/5: Ban hành Danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày này năm xưa 30/5: Ban hành Danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày này năm xưa: Ngày 30/5/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam.
Ngày này năm xưa 29/5: Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

Ngày này năm xưa 29/5: Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

Ngày này năm xưa 29/5, Bộ Công Thương ban hành quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài.
Ngày này năm xưa 28/5: Ban hành quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày này năm xưa 28/5: Ban hành quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày này năm xưa: ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Ngày này năm xưa 27/5: Ngành điện vận hành đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam

Ngày này năm xưa 27/5: Ngành điện vận hành đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam

Ngày này năm xưa, ngành điện lực Việt Nam bắt đầu vận hành đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam; Bác Hồ dự phiên thảo luận về Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình.
Ngày này năm xưa 26/5: Bộ Công nghiệp ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy

Ngày này năm xưa 26/5: Bộ Công nghiệp ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy

Ngày này năm xưa là ngày Quần thể Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy.
Ngày này năm xưa 25/5: Chính phủ phê duyệt quy định về cụm công nghiệp; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Ngày này năm xưa 25/5: Chính phủ phê duyệt quy định về cụm công nghiệp; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Ngày này năm xưa, Chính phủ phê duyệt nghị định về về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”.
Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày này năm xưa 24/5, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; ngày thành lập tỉnh Gia Lai.
Ngày này năm xưa 23/5: Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010

Ngày này năm xưa 23/5: Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010

Ngày này năm xưa 23/5/2002, Thủ tướng Chính phủ ra QĐ 64/2002/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010.
Ngày này năm xưa 22/5: Ban hành quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Ngày này năm xưa 22/5: Ban hành quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Ngày này năm xưa 22/5: Ban hành quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN; Đổi tên Vệ Quốc đoàn thành Quân đội quốc gia Việt Nam.
Ngày này năm xưa 21/5:  Phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam

Ngày này năm xưa 21/5: Phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam

Ngày này năm xưa 21/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày này năm xưa 20/5: Chính phủ ban hành Nghị định về An toàn hoá chất

Ngày này năm xưa 20/5: Chính phủ ban hành Nghị định về An toàn hoá chất

Ngày này năm xưa 20/5, Chính phủ ban hành Nghị định về An toàn hoá chất; Bộ Công Thương dừng áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số mặt hàng thép.
Ngày này năm xưa 18/5/1960: Hình thành khu công nghiệp quy mô đầu tiên tại Hà Nội

Ngày này năm xưa 18/5/1960: Hình thành khu công nghiệp quy mô đầu tiên tại Hà Nội

Ngày này năm xưa 18/5/1960, nhiều nhà máy được khánh thành tại thủ đô Hà Nội, góp phần hình thành khu công nghiệp quy mô đầu tiên tại Hà Nội.
Ngày này năm xưa 17/5: Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất, phân phối xăng dầu

Ngày này năm xưa 17/5: Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất, phân phối xăng dầu

Ngày này năm xưa 17/5, Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến 2025.
Ngày này năm xưa 16/5: Bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Ngày này năm xưa 16/5: Bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Ngày này năm xưa 16/5: Bộ Công Thương bổ sung danh mục hàng tiêu dùng phục vụ xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu; Lần đầu tiên tổ chức Lễ trao giải Oscar...
Ngày này năm xưa 15/5: Đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ

Ngày này năm xưa 15/5: Đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ

Ngày này năm xưa 15/5, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 34/2000/QĐ-BCN đổi tên Viện thiết kế máy Năng lượng và Mỏ thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động