Mục đích của kinh tế là không ngừng nâng cao đời sống nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam.
Khẳng định mối liên hệ biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh Nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Trong đó, tư tưởng về phát triển kinh tế nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân là một nội dung quan trọng, hàm chứa nhiều luận điểm có chiều sâu triết lý, mang giá trị định hướng cải tạo thực tiễn, kể cả trong giai đoạn hiện nay, mai sau.

Về mục đích phát triển kinh tế, trong Di Chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Mục đích phát triển kinh tế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập phản ánh bản chất nhân đạo, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều chế độ xã hội khác nhau có thể làm cho một bộ phận nào đó của người Việt Nam trở nên giàu có, nhưng chỉ duy nhất một chế độ xã hội làm cho mọi người Việt Nam trở nên giàu có, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu này cũng là ham muốn tột bậc của Người: "Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"; cũng là mong muốn, khát vọng khôn nguôi nung nấu trong tâm khảm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến hơi thở cuối cùng: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Mục đích của kinh tế là không ngừng nâng cao đời sống nhân dân
TS. Đinh Quang Thành tại buổi nói chuyện chuyên đề tại Học viện phụ nữ Việt Nam

Để phát triển kinh tế, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng vật chất vững chắc cho sự phát triển lâu dài, ổn định. Kinh tế có phát triển, mọi việc khác mới giải quyết được: Việc làm gia tăng; thu nhập ổn định; an sinh xã hội được giải quyết triệt để, tận gốc... Chủ tịch Hồ Chí Minh chú ý phát triển kinh tế đô thị và nông thôn, khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển mạnh cả công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; coi đó như một chiến lược lâu dài, bảo đảm sự phát triển bền vững và ổn định. Quan điểm khoan thư nông dân ở Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vì nông dân mà chính là vì cơ sở xã hội chủ yếu, lực lượng xã hội, chỗ dựa đáng tin cậy của chế độ, của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách mà Người đề nghị áp dụng đối với nông dân thấu tình, đạt lý, đặt nền móng cho quan niệm phát triển "tam nông" của Đảng ta trong thời hiện đại.

Bên kinh tế công, nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của thương nghiệp trong nền kinh tế quốc dân: "Trong nền kinh tế quốc dân có ba mặt quan trọng: Nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp. Ba mặt công tác quan hệ mật thiết với nhau. Thương nghiệp là cái khâu giữa nông nghiệp và công nghiệp. Thương nghiệp đưa hàng đến nông thôn phục vụ nông dân, thương nghiệp lại đưa nông sản, nguyên liệu cho thành thị tiêu dùng. Nếu khâu thương nghiệp bị đứt thì không liên kết được nông nghiệp với công nghiệp, không củng cố được công nông liên minh. Công tác thương nghiệp không chạy thì hoạt động nông nghiệp, công nghiệp sẽ bị rời rạc".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nhiệm vụ của thương nghiệp: "Thương nghiệp làm nhiệm vụ đưa hàng hóa công nghiệp về bán cho nông dân, rồi lại mua các thứ nông sản về cho nhà máy. Thương nghiệp phải cố gắng làm công việc đó cho tốt, phải bảo đảm chất lượng hàng hóa và có tinh thần phục vụ người mua. Người ta cần thứ gì, bán thứ đó, người mua chỉ cần phân bón, lại bắt mua cả vôi kèm theo thì không được".

Trong tổ chức mua hàng, bán hàng của ngành thương nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: "Ngành thương nghiệp phải mua bán công bằng, chớ nên ép cấp, ép giá"6. Phải thuận mua vừa bán "Mua những thứ đã khuyến khích đồng bào bán, bán những thứ đồng bào cần mua. Giá cả cần đúng mức, thái độ cần khiêm tốn". Người yêu cầu xây dựng ngành thương nghiệp lành mạnh, phù hợp với quy luật cung - cầu: "Mua bán phải theo giá cả thích đáng. Thường thường, người mua muốn mua rẻ, người bán muốn bán đắt. Đối với chúng ta không thể làm thế được. Giá cả phải bảo đảm cho Nhà nước, hợp tác xã và xã viên cùng có lợi để xây dựng nước nhà".

Ngoài ra, chúng ta còn thấy rõ tầm nhìn viễn kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua chỉ dẫn của Người về những điều kiện và giải pháp để phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Theo đó, cần phát huy vai trò lãnh của Đảng cầm quyền trong xây dựng và phát triển kinh tế; Đảng phải chủ động xây dựng kế hoạch, có trí tuệ, tầm nhìn xa và đủ bản lĩnh đưa ra các quyết sách chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ phải huy động các nguồn lực của nhân dân để phát triển kinh tế. Bởi vì, xây dựng, phát triển kinh tế "là công việc rất to lớn, nặng nề và phức tạp mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân"9. Phương châm là "đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân".

Thấm nhuần những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên tinh thần xác định con người thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; giải phóng con người là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng, những năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra nhiều quyết sách để phát triển kinh tế từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, nhân dân ta đang từng bước tiến đến bến bờ tự do và hạnh phúc.

Tuy nhiên, hiện nay sự nghiệp phát triển kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn thách thức, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đời sống của nhân dân ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất ổn. Những vấn đề đó đã đặt ra yêu cầu mới đối với Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý sự nghiệp phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta cần thực hiện ngay những giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Cần coi đây là khâu then chốt bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ. Phát triển kinh tế chăm lo đời sống nhân dân không nằm ngoài quy luật đó.

Thứ hai: Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "những điều đảng viên không được làm", Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp", Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". Trong đó, có yêu cầu cán bộ, đảng viên phải: "Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân"; về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: "Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú"; về quan hệ với nhân dân phải: "Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân".

Ba là, gắn thực hiện nội dung phát triển kinh tế chăm lo đời sống nhân dân với việc tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

TS. Đinh Quang Thành - Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực là yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế công tác đấu tranh.
Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Sáng 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đừng nhìn giáo dục một cách phiến diện

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đừng nhìn giáo dục một cách phiến diện

Không chỉ ở Việt Nam mà tại tất cả các quốc gia trên thế giới, giáo dục là một trong những lĩnh vực mà người dân đặc biệt quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư vừa ra mắt bạn đọc.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt, trong đó có tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua báo chí đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng.
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Áp dụng những thành tựu của công nghệ số nhằm xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Từ 12-14/11, Đảng bộ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Phú Yên cho 140 đảng viên.
Cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.
Vai trò của Đảng uỷ EVN trong chuyển đổi số

Vai trò của Đảng uỷ EVN trong chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, năm 2021, Đảng ủy EVN đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc thực hiện chuyển đổi số.
Đặt tính liêm chính của cán bộ trong chống tham nhũng lên hàng đầu

Đặt tính liêm chính của cán bộ trong chống tham nhũng lên hàng đầu

Nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đánh giá cao về Quy định số 132-QĐ/TW, cho rằng đây là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8/11/2023, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty.
Đảng bộ Khối các Cơ quan TW đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối các Cơ quan TW đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Đảng bộ Khối thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức,...
"Bức tường lửa" ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

"Bức tường lửa" ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định số 131-QĐ/TW sẽ là "bức tường lửa" để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa mình,... góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Ngày 2/11/2023, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023.
Đà Nẵng: Khẩn trương, quyết liệt khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy của cán bộ, công chức

Đà Nẵng: Khẩn trương, quyết liệt khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy của cán bộ, công chức

Kip thời nhận diện, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ là vô cùng cấp thiết đối với TP. Đà Nẵng hiện nay.
Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn văn Quy định về kiểm soát quyền lực,phòng,chống tham nhũng,tiêu cực trong công tác kiểm tra,giám sát, thi hành kỷ luật đảng, hoạt động thanh tra, kiểm toán
Kỳ cuối: Đảng viên “4 dám” trên không gian mạng

Kỳ cuối: Đảng viên “4 dám” trên không gian mạng

Việc đảng viên phải 4 dám “dám nghĩ đúng; dám viết trúng; dám đấu tranh và dám hành động vì lợi ích chung” trên không gian mạng là vô cùng quan trọng.
Kỳ 2: Cần lắm những “Bí thư chi bộ mạng” trên không gian mạng

Kỳ 2: Cần lắm những “Bí thư chi bộ mạng” trên không gian mạng

Thâm nhập Chi bộ Đảng khu 14, Đảng bộ xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, tôi được Bí thư Chi bộ Bùi Mạnh Cường giới thiệu về đảng viên Phạm Đức Hưởng.
Kỳ 1: Quản lý đảng viên trên không gian mạng

Kỳ 1: Quản lý đảng viên trên không gian mạng

Hiện chưa có con số thống kê chính xác về số lượng đảng viên tham gia và sử dụng mạng xã hội. Trong số hơn 5 triệu đảng viên, phần lớn đều tham gia, sử dụng MXH
Cuốn sách của Tổng Bí thư: Phát huy sức mạnh đoàn kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuốn sách của Tổng Bí thư: Phát huy sức mạnh đoàn kết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động