“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

"Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam.
Công đoàn Việt Nam: 90 năm vinh quang đồng hành cùng đất nước Công đoàn Việt Nam kêu gọi đồng lòng vượt khó

"Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nói đến vai trò của tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển.

Khi chưa giành được chính quyền, công đoàn có vai trò là trường học đấu tranh giai cấp, công đoàn vận động, tổ chức công nhân, lao động đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Cuộc đấu tranh của công đoàn ngày càng phát triển, từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị với mục đích lật đổ giai cấp thống trị xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.

Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của công đoàn ngày càng khẳng định.

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I. Điều 10 đã ghi rõ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Luật Công đoàn đă được Quốc hội nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua (tại kỳ họp thứ 7 khoá VIII ngày 30/6/1990) đã khẳng định: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động”.

Vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày nay càng được mở rộng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự mở rộng vai trò công đoàn là phù hợp với tính tất yếu, khách quan, tính qui luật vận động và phát triển của tổ chức công đoàn, nó phù hợp với qui luật chung của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực tế, trong chặng đường lịch sử của đất nước những năm qua, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rõ vai trò của mình đối với xã hội, Công đoàn đã thu hút, vận động giáo dục, tổ chức công nhân, viên chức và lao động tham gia tích cực vào công cuộc cách mạng. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá và tư tưởng), Công đoàn đă tỏ rõ sự tham gia tích cực, tác động mạnh mẽ của mình thông qua hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, ngành, cơ sở, thông qua lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Vai trò của Công đoàn thể hiện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – tư tưởng và lĩnh vực xã hội.

Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là Công đoàn có vai trò gì trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Lịch sử đã chứng minh, trải qua hơn 93 năm xây dựng Đảng, gần 78 năm xây dựng đất nước, Công đoàn Việt Nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với toàn thể người lao động. Công đoàn hoạt động không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng vì Đảng là bộ phận tiên phong nhất, tích cực nhất của giai cấp công nhân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn được hình thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đảng lãnh đạo công đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp ủy Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của mình triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương trình công tác của tổ chức mình. Đảng lãnh đạo công đoàn thông qua phát huy vai trò của từng đảng viên trong tổ chức công đoàn các cấp.

Vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thể hiện ở một số công việc cụ thể sau:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và người lao động được Công đoàn triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, các cuộc họp của Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng, mít-tinh nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và cơ quan Bộ, Cục;

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Người đã chỉ rõ: “Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động, phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân viên chức. Công đoàn các cấp cần cải tiến lề lối làm việc, cần đi sát quần chúng, tăng cường đôn đốc công tác kiểm tra, cần bớt giấy tờ từng đống và hội họp lu bù”. Cùng với đó là việc nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, bản lĩnh của cá nhân và tổ chức để gắn bó, thu hút, làm chỗ dựa tin cậy cho người lao động và bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong mọi trường hợp. Từ đó tạo dựng được lòng tin của người lao động đối với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giúp họ vững vàng, không dao động trước các thế lực thù địch đang ngày đêm tìm mọi cách nhằm bôi nhọ, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Có được lòng tin vào Đảng, vào tổ chức, người lao động sẽ sẵn sàng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng vững mạnh.

Tổ chức các phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; Phong trào thi đua của đơn vị được gắn kết với hoạt động tuyên truyền giáo dục, giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc tổ chức các phong trào hoạt động xã hội khác như phong trào học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ…qua đó gắn kết người lao động, tạo dựng sức mạnh tập thể, đoàn kết, nhất trí góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và sự phát triển của đơn vị Cục nói riêng. Làm tốt công tác này là yếu tố quyết định cho việc tạo dựng niềm tin yêu sâu sắc của tất cả công đoàn viên trong đơn vị, từ đó giúp họ thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, một lòng đi theo Đảng; biến những nhận thức, niềm tin thành hành động cách mạng, thành ý chí quyết tâm; phát huy cao độ tinh thần vượt qua mọi khó khăn gian khổ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sự bùng nổ của xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường hiện nay như thế nào? Tổ chức công đoàn cần làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới?

Cùng với sự bùng nổ của xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường như hiện nay là sự xuất hiện của các lực lượng thù địch với nhiều phương thức, thủ đoạn mới để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Có thể nói, chưa bao giờ các phương tiện thông tin kỹ thuật số, mạng Internet lại được các thế lực thù địch huy động, sử dụng triệt để, ráo riết, tinh vi như hiện nay. Hiệu quả từ các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, blog… với nhiều tính năng tiện ích như chia sẻ, lan tỏa thông tin, kết nối nhanh, nhưng cũng là công cụ để thế lực thù địch, các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị tuyên truyền những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta; bôi nhọ, bóp méo thành quả vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta; đánh giá sai, coi thường những thành quả mà tổ chức công đoàn đã cố gắng, nỗ lực đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phủ nhận hoàn toàn vai trò và những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Công đoàn Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Trong khi đó, nhận thức chính trị của một số bộ phận công chúng chưa được cao, dễ dẫn đến bị lôi kéo, kích động khi gặp các thông tin sai lệch được đăng tải trên mạng xã hội và thông tin không chính thống.

Nhận thức được thực tế trên, Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành các kế hoạch hành động, cũng như phát động Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với đối tượng tham gia dự thi là cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động đang công tác tại bộ/ngành Công Thương. Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu trong Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Việc quán triệt và triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của tổ chức Công đoàn Bộ Công Thương trong đó có Công đoàn Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên được ví như “kiềng ba chân” của bất kỳ một đơn vị nào. Trong đó, tổ chức Công đoàn là tổ chức có đầy đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân và người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời là tổ chức tiên phong, nòng cốt trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Để phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay, công việc tiên quyết mà Công đoàn Bộ cũng như Công đoàn các cấp cần làm là:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho công nhân viên chức và người lao động, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là sự lựa chọn của lịch sử; là sự bắt nhịp xu hướng thời đại; đã được kiểm định bởi lịch sử dân tộc ta qua 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho công nhân viên chức, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhận thức sâu sắc, toàn diện về giai cấp, về Đảng, về chế độ xã hội chủ nghĩa, về công đoàn và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Hai là, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chủ động nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền. Tham mưu tăng cường cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức Công đoàn.

Ba là, đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên về mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội hợp lý

Trong bối cảnh hiện nay, việc trang bị cho đoàn viên công đoàn các kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng ngày càng mang tính cấp thiết. Cần đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên về mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội hợp lý. Đồng thời, động viên đoàn viên, công chức tự học, tự trang bị các kiến thức, kinh nghiệm sống để nhận diện thông tin xấu và độc hại, hình thành khả năng phân tích trước các thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Phát huy vai trò định hướng của cấp uỷ Đảng và tổ chức Công đoàn cũng như tính tự giác của đoàn viên, người lao động khi tham gia mạng xã hội; đề ra cơ chế kiểm soát thông tin, loại bỏ các nội dung xuyên tạc, gây bất an trong dư luận trên mạng xã hội…

Bốn là, làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội

Chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân, người lao động nhất là đối với một số vụ việc nổi cộm, kéo dài; từ đó nắm rõ hơn một số nội dung mà người dân thắc mắc, chưa đồng tình để có ý kiến với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay cũng như tránh mất cảnh giác có thể dẫn đến hậu quả khôn lường thì đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp. Trong đó, việc chăm lo bộ máy của hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự gần dân và vì dân là vô cùng cần thiết. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, kết hợp với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường minh bạch cho sự phát triển; đồng thời, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cùng âm mưu, thủ đoạn lợi dụng những sơ hở, hạn chế trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng chống đối, gây mất ổn định xã hội.

Nhằm hiện thực hóa các giải pháp nêu trên, thời gian qua, Công đoàn Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn bó, kết nối tất cả các đoàn viên công đoàn của các đơn vị thuộc Bộ. Trong đó, Công đoàn Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) được ghi nhận là một trong những đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Công đoàn Bộ phát động. Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, các phong trào văn nghệ - thể thao, các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và của Bộ, ngành, đoàn viên công đoàn Cục TMĐT và KTS ngày càng tự tin, đoàn kết, trách nhiệm với công việc, gắn bó với cơ quan… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết lịch sử, nhận thức trách nhiệm với xã hội, từ đó kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

Hoạt động về nguồn do Ban chấp hành Công đoàn Cục tổ chức - Đoàn công tác của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Bộ Công Thương

Trong thời gian tới, Công đoàn Bộ Công Thương cũng như công đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức để thu hút tập hợp đoàn viên, người lao động. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, người lao động; thông qua đó, bồi dưỡng, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào Đảng và Nhà nước, tổ chức công đoàn. Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời cung cấp thông tin định hướng cho đoàn viên, người lao động; qua đó giúp đoàn viên, người lao động nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch để đoàn viên, người lao động tự nhận biết, chủ động đấu tranh phản bác. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, tạo ra sức lan toả rộng lớn để đoàn viên, người lao động sáng tạo, phát huy hàm lượng trí tuệ, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên mạng xã hội thì việc phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn, công chức, người lao động có ý nghĩa to lớn và ngày càng trở nên cấp thiết. Làm tốt công tác này, không những góp phần vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng mà còn góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, người lao động tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn có môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để rèn luyện, cống hiến.

“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

Cục TMĐT và KTS trao giải và tổng kết Cuộc thi viết về Bác (Cuộc thi được sự hưởng ứng của gần 100% cán bộ công đoàn viên với 95 tác phẩm là 95 bài học giá trị)

Một số giải pháp để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Để xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước,… bài viết xin đưa ra một số giải pháp sau:

Một là, được Công đoàn cấp trên cũng như tổ chức Đảng và chính quyền tại đơn vị tạo điều kiện và hướng dẫn trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới;

Ba là, xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn;

Bốn là, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn;

Năm là, Công đoàn phối hợp với Công đoàn cấp trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên lao động, đặc biệt cần có những giải pháp tích cực, phù hợp trong việc tham gia với cấp uỷ, phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao trình độ nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Làm tốt công tác tổ chức động viên các phong trào thi đua hành động cách mạng, duy trì thường xuyên các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Ban Chấp hành Công đoàn phải xây dựng các nội dung, chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong từng năm;

Sáu là, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và quy chế dân chủ ở cơ quan. Quan tâm công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng trước mắt và lâu dài của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn cần coi đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong mọi hoạt động của mình, nhất là việc động viên đoàn viên công đoàn thực hành tiết kiệm và giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra đồng thời bảo vệ được quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn;

Trong bối cảnh hiện nay, các nhiệm vụ trên của công đoàn khi triển khai sẽ gặp nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cục TMĐT và KTS với bản lĩnh, trí tuệ tập thể, sẽ từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hành động, đổi mới, vươn lên hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện, góp phần vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới./.

Phạm Thanh Hương - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.

Tin cùng chuyên mục

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương phát động từ tháng 3/2023 đã có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ.
Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến nhất ngày nay. Ngành điện lực từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp.
Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng bằng sự thấu hiểu đặc điểm dân tộc và tinh thần sáng tạo.
"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là mục tiêu quan trọng.
Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA không chỉ mang đến cơ hội về tăng trưởng xuất khẩu mà còn giúp cho ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh công tác tái cơ cấu.
Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Quyết định truy tố của các CQ chức năng đối với 1 số cán bộ và những cái “bắt tay, móc ngoặc công tư, những vòi bạch tuộc” đã lộ diện dưới ánh sáng của công lý.
Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ và từng cơ quan.
Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam để đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Mục tiêu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn mới.
Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Nhiều cán bộ, đảng viên nói chung, ngành Công Thương nói riêng, trong đó có một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu.
Bài 3: Cần cơ chế "trợ lực" để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ, tự cường

Bài 3: Cần cơ chế "trợ lực" để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ, tự cường

Bộ Công Thương đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng thể chế đối với chiến lược phát triển công nghiệp cũng như các ngành công nghiệp chủ lực.
Bài 2: Từng bước xây dựng nền tảng để những “sếu đầu đàn” tự tin sải cánh

Bài 2: Từng bước xây dựng nền tảng để những “sếu đầu đàn” tự tin sải cánh

Các chủ trương, quyết sách của Đảng, Chính phủ xây dựng nền công nghiệp tự chủ được triển khai mạnh mẽ, đã làm nên bức tranh công nghiệp với gam màu tươi sáng.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phận sự của đảng viên trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phận sự của đảng viên trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, tác phẩm thể hiện sâu sắc tư tưởng của Người về công tác cán bộ trên các mặt.
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Bài 5: Quản lý tiên tiến để thúc đẩy tốc độ hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng

Bài 5: Quản lý tiên tiến để thúc đẩy tốc độ hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng

Những sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng có được chính là nhờ việc đầu tư đúng hướng cho đội ngũ làm công tác khoa học; công tác nghiên cứu khoa học.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong công cuộc chuyển đổi số của lực lượng Quản lý thị trường

Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong công cuộc chuyển đổi số của lực lượng Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường thêm một lần nữa khẳng định là cơ quan thuộc Bộ Công Thương luôn đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Quản lý thị trường - Lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quản lý thị trường - Lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quản lý thị trường - Lực lượng chủ công trên mặt trận kiểm tra kiểm soát thị trường, tiên phong trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động