Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 30/09/2020 07:35

Luật Đầu tư (sửa đổi) chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

19:12 | 17/06/2020
Ngành nghề kinh doanh đòi nợ sẽ chính thức bị cấm kể từ ngày Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV có hiệu lực.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật Đầu tư, liên quan đến kinh doanh dịch vụ đòi nợ, các đại biểu đã nhất trí với quy định như điều 6 cấm loại hình kinh doanh này với tỷ lệ 436/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ trước đó trong thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư đa số ý kiến đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”. Một số ý kiến đề nghị không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà thực hiện theo quy định của Luật hiện hành, đồng thời đổi tên là "kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội và xin tiếp thu theo đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, quy định cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” tại điểm h khoản 1 Điều 6.

5049 202006121019482053 toan cynh phien hyp copy
Toàn cảnh phiên họp ngày 17/6/2020 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp là giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý giao dịch đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan.

Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), 92,34% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi).

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục để xác định và giải quyết đối với dự án bị đình chỉ đầu tư kinh doanh do có hoạt động gây phương hại đến quốc phòng, an ninh.

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định tại khoản 3 điều 5 Luật Đầu tư (sửa đổi) phù hợp với Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, kinh nghiệm quốc tế và điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam là thành viên.

Để thực hiện chính sách trên, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều quy định về quốc phòng, an ninh quốc gia, xác định thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể. Trong đó, quy định chỉ Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ngừng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (khoản 3 Điều 47). Qua đó, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, đồng thời hạn chế gia tăng thủ tục hành chính, tránh gây khó khăn cho các nhà đầu tư.

Trước đó trong phiên họp sáng ngày 17/6/2020, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với 90,68% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Liên quan đến việc có nên đưa hộ kinh doanh thành một đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp hay không, trên cơ sở đa số ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu theo hướng bỏ quy định tại Chương VIIa về hộ kinh doanh; bỏ quy định về chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (Điều 199a).

Đồng thời, để bảo đảm tính liên tục cho đến khi ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh, cần thiết giao Chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh (khoản 4 Điều 217 quy định về điều khoản thi hành).

Về doanh nghiệp nhà nước (điều 88), theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, quy định doanh nghiệp nhà nước gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như dự thảo Luật nhằm thể chế hóa chủ trương về tỷ lệ cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Dự thảo Luật đã sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc phân chia các loại doanh nghiệp có sở hữu nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau, mỗi loại hình doanh nghiệp có quy định về tổ chức quản trị phù hợp để nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Quang Lộc - Đình Dũng