Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024):

Liên hiệp mọi tầng lớp vì độc lập và quyền lợi dân tộc

Mặt trận Việt Minh đã góp phần xây dựng và phát triển lực lượng chính trị, vũ trang, là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc” Không được lãng quên lịch sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam

Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và chủ trương đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng dân tộc

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị họp tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 - 19/5/1941. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống Pháp - Nhật lấy tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày 19/5/1941 thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, ngày 25/10/1941, Mặt trận Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Tuyên ngôn của Việt Minh giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, chủ trương: “Liên hiệp các giới đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc giải phóng và sinh tồn”.

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)
Hà Nội trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Ảnh tư liệu

Với chủ trương cứu nước, Mặt trận Việt Minh cũng khẳng định, “Việt Minh chủ trương liên hiệp hết các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể cách mạng, các dân tộc bị áp bức ở Đông Dương, đặng đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, làm cho nước Việt Nam và cả xứ Đông Dương được hoàn toàn độc lập”.

Với tinh thần coi quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy, Việt Minh sẵn sàng giơ tay đón tiếp các cá nhân, đoàn thể thành thực muốn đánh đuổi Nhật - Pháp; cũng như sẵn sàng bắt tay với các dân tộc bị áp bức châu Á để thành lập mặt trận liên minh chống đế quốc phát xít. Mặt trận Việt Minh đã đề ra Chương trình cứu nước gồm 44 điểm bao gồm các chính sách về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, các tầng lớp nhân dân. Các chính sách này nhằm thực hiện hai mục tiêu: Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; làm cho dân Việt Nam sung sướng, tự do.

Chương trình cứu nước của Mặt trận Việt Minh là sự cụ thể hóa tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chính sách này vừa đảm bảo quyền lợi nhất định của những giai cấp cơ bản, vừa chiếu cố tới quyền lợi của các giai cấp tầng lớp khác trong xã hội, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chung của tất cả các thành viên tham gia phong trào giải phóng dân tộc nên đã đoàn kết, tập hợp được mọi lực lượng có lợi cho cách mạng.

Nhờ có chủ trương, chính sách rõ ràng, đúng đắn, Mặt trận Việt Minh đã phát triển nhanh chóng từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi. Mặt trận Việt Minh thông qua hoạt động cách mạng của mình, giương cao ngọn cờ độc lập, tự do, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và đoàn kết thống nhất toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông. Đây là sự sáng tạo tuyệt vời về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Với chủ trương, chính sách đúng đắn, từ cuối năm 1941, Mặt trận Việt Minh đã thu hút được ngày càng đông đảo các tầng lớp, giai cấp có tinh thần yêu nước và chống đế quốc thực dân vào các hội cứu quốc như: Hội Nông dân Cứu quốc, Hội Phụ nữ Cứu quốc, Hội Thanh niên Cứu quốc, Hội Công nhân Cứu quốc... Các hội cứu quốc đều là thành viên của Mặt trận Việt Minh, được thành lập ở nhiều tỉnh ở miền Bắc, một số tỉnh miền Trung.

Từ thực tiễn phong trào Việt Minh trong hai năm (1941 - 1942) có những bước phát triển đáng kể và những biến đổi của tình hình thế giới, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp từ ngày 25 - 28/2/1943 ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) để bàn về việc mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất và xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị chủ trương mở rộng hơn nữa Mặt trận Việt Minh, liên minh với các đảng phái, nhóm yêu nước cả trong và ngoài nước. Thực hiện chủ trương đó, năm 1943, Hội Văn hoá Cứu quốc - một thành viên của Mặt trận Việt Minh đã được thành lập. Tháng 6/1944, Đảng ta đã giúp những trí thức tiến bộ, yêu nước thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam, thu hút họ vào Mặt trận Việt Minh.

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2024)
Việc ra đời và phát triển của Mặt trận Việt Minh là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Trong hai năm (1943 - 1944), các đoàn thể của Mặt trận Việt Minh được thành lập và phát triển nhanh chóng ở khắp các tỉnh, thành phố, trong các nhà máy, trường học. Tại Hà Nội, tổ chức Việt Minh đã được phát triển mạnh trong các nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhà máy sửa chữa ô tô AVIA, STAI, ở các trường trung học Bưởi, Gia Lâm, trường Kỹ nghệ thực hành,... Tại Sài Gòn, Gia Định và một số thành phố khác ở miền Nam, tổ chức Việt Minh đã được thành lập với nhiều tổ chức thành viên như công hội, thanh niên, phụ nữ,... Đặc biệt tại Việt Bắc, trên cơ sở các “xã hoàn toàn”, “tổng hoàn toàn”, các căn cứ địa cách mạng đã được thành lập ở khắp các tỉnh.

Bước sang đầu năm 1944, tình hình nước ta và thế giới chuyển biến có lợi cho cách mạng. Cuộc chiến tranh chống phát xít bước vào giai đoạn kết thúc. Trước sự phát triển của Mặt trận Việt Minh và trước yêu cầu của cách mạng, các đội Cứu quốc quân được thành lập. Các đội Cứu quốc quân đã tích cực vận động quần chúng tham gia các hoạt động của Mặt trận, mở rộng căn cứ cách mạng, phát triển vũ trang tuyên truyền.

Đầu tháng 5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”. Không khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi sục trong khu căn cứ. Để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập và lập được chiến công ngay từ những trận đầu ra quân ở Phai Khắt, Nà Ngần.

Như vậy, Mặt trận Việt Minh ra đời với chủ trương đoàn kết tập hợp mọi lực lượng vào Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống Pháp - Nhật đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị lực lượng chính trị và vũ trang cho cách mạng Việt Nam. Với mục tiêu độc lập dân tộc là trên hết, Mặt trận Việt Minh đã trở thành trung tâm tập hợp mọi tầng lớp ở mọi miền Tổ quốc hăng hái tham gia các tổ chức “cứu quốc”, chuẩn bị sẵn sàng để chuyển cách mạng Việt Nam sang thời kỳ cao trào, tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 9/3/1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp. Quân Pháp ở Đông Dương chống cự yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng. Phát xít Nhật độc chiếm Đông Dương, “trao trả độc lập” cho Bảo Đại và dựng lên Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim.

Ngày 15/3/1945, Việt Minh ra lời kêu gọi kháng Nhật cứu nước, chỉ rõ phát xít Nhật là kẻ thù số một của Nhân dân châu Á và của cả loài người. Ngày 25/3/1945, Việt Minh phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước trên khắp cả nước, Báo Cờ giải phóng số 11(ngày 25/3/1945) đăng lời Hiệu triệu của các đoàn thể cứu quốc trong Việt Minh, phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước. Lời Hiệu triệu nêu rõ cần lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân chuyển qua các hình thức đấu tranh cao, như: Biểu tình chính trị, tiến hành thị uy võ trang, mít tinh công khai giữa đình hay giữa chợ... Từ đó, nhiều nơi quần chúng thợ thuyền tự động bãi công, học sinh bãi khóa...

Ngày 14/8/1945, Tổng bộ Việt Minh ra lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào nêu rõ: "Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng Minh, quân đồng minh sắp tràn vào Đông Dương, rời Tổng khởi nghĩa đã đánh. Trước cơ hội có một không hai, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, mang xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đổi lấy tự do, hạnh phúc cho Nhân dân".

Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) trong 2 ngày 16 và 17/8/1945 đã nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa do Đảng Cộng sản kiến nghị, thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca. "Đại hội đã cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, sau này trở thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; trong vòng 2 tuần lễ chính quyền địch hoàn toàn sụp đổ, Ủy ban nhân dân lâm thời được thành lập khắp các địa phương trong cả nước.

Ngày 02/9/1945 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi oanh liệt và nhanh chóng do nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu do có chính sách đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập và lãnh đạo. Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ dân tộc, xác định đúng kẻ thù, có những chủ trương, chính sách đúng đắn, những khẩu hiệu đấu tranh thích hợp, đáp ứng yêu cầu cách mạng, phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi bức thiết của mọi tầng lớp nhân dân, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ, trở thành ngọn cờ tập hợp sức mạnh toàn dân, là động lực cơ bản của Cách mạng Tháng Tám. Thành công của Mặt trận Việt Minh không chỉ tạo dấu ấn lịch sử trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, mà còn để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng Mặt trận, tập hợp lực lượng, đoàn kết dân tộc trong các giai đoạn cách mạng sau này.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: đại đoàn kết

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Báo Công Thương được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII

Báo Công Thương được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII

Tối 21/6, tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023, đúng dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Cần thiết rút ngắn thời hạn tố tụng với người chưa thành niên bằng 1/2 người lớn

Cần thiết rút ngắn thời hạn tố tụng với người chưa thành niên bằng 1/2 người lớn

Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đã quy định là thời hạn tố tụng của trẻ em chỉ bằng một nửa thời hạn tố tụng của người lớn.
Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Bộ Công Thương chỉ đạo cương quyết xử lý nghiêm vi phạm về an toàn điện

Bộ Công Thương chỉ đạo cương quyết xử lý nghiêm vi phạm về an toàn điện

Bộ Công Thương chỉ đạo cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn điện, đặc biệt tại các khu vực mật độ dân cao, chung cư cao tầng, chung cư mini, nhà trọ.

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

Chiều ngày 21/6 đã diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Cần có “đường cao tốc” trong xây dựng thể chế, chính sách

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Cần có “đường cao tốc” trong xây dựng thể chế, chính sách

Đại biểu Vũ Tiến Lộc – Đoàn thành phố Hà Nội cho rằng cần phải xây dựng “con đường cao tốc” trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.
Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội lần thứ XIV của Đảng dự buổi làm việc của Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.
Báo chí đồng hành cùng ngành Công Thương trong chặng đường  đổi mới, vươn tới đỉnh cao

Báo chí đồng hành cùng ngành Công Thương trong chặng đường đổi mới, vươn tới đỉnh cao

Sự đồng hành, tương tác giữa các cơ quan báo chí với ngành Công Thương ngày càng được củng cố và thúc đẩy, tạo điều kiện cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Ngày 21/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ một số nước tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7

Ngày 21/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với 93,84% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề môi trường

Quốc hội lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề môi trường

Sáng 21/6, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề môi trường.
Tổng thống Nga Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Nga Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của Liên bang Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới trong quan hệ hai nước.
Việt Nam nêu quan điểm về Báo cáo ranh giới ngoài thềm lục địa ở Biển Đông của Philippines

Việt Nam nêu quan điểm về Báo cáo ranh giới ngoài thềm lục địa ở Biển Đông của Philippines

Bộ Ngoại giao đã nêu rõ quan điểm của Việt Nam về việc Philippines vừa đệ trình Báo cáo ranh giới ngoài thềm lục địa ở Biển Đông.
Đề nghị phân định rõ ràng các loại khoáng sản theo công dụng, tránh tạo kẽ hở pháp luật

Đề nghị phân định rõ ràng các loại khoáng sản theo công dụng, tránh tạo kẽ hở pháp luật

Đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, quy định phân định rõ ràng các loại khoáng sản cụ thể theo công dụng.
Việt Nam-Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, hiệu quả

Việt Nam-Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào chiều sâu, hiệu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Nga tiếp tục tháo gỡ các rào cản thương mại nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiều 20/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Nga

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Nga

Toàn văn Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.
Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Trì - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi: Mong Báo Công Thương đồng hành cùng Công an Quảng Ninh phòng, chống tội phạm kinh tế

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi: Mong Báo Công Thương đồng hành cùng Công an Quảng Ninh phòng, chống tội phạm kinh tế

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi mong Báo Công Thương sẽ luôn đồng hành cùng Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng.
Bộ Nội vụ thông tin chính thức về cải cách tiền lương từ 1/7

Bộ Nội vụ thông tin chính thức về cải cách tiền lương từ 1/7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội sẽ được điều chỉnh, tăng từ 1/7/2024.
Đề xuất giao Bộ Công Thương lập quy hoạch khoáng sản nhóm I

Đề xuất giao Bộ Công Thương lập quy hoạch khoáng sản nhóm I

Đây là thông tin tại Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản được Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội báo cáo vào chiều 20/6.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Trụ sở Chính phủ, chiều ngày 20/6/2024.
Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyến thăm của Tổng thống Putin có ý nghĩa hết sức quan trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyến thăm của Tổng thống Putin có ý nghĩa hết sức quan trọng

Sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động