Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030

Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến 2030.
Phát triển mô hình kinh tế mới, tạo động lực cho tăng trưởng 3 trụ cột của kinh tế tuần hoàn

Thực hiện kinh tế tuần hoàn là giải pháp trọng tâm cho phát triển bền vững

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030 được xây dựng bám sát các quan điểm sau: Thực hiện kinh tế tuần hoàn là giải pháp trọng tâm để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, cải thiện năng suất lao động, tạo ra các chuỗi giá trị gia tăng mới, hiệu quả cao, hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các cam kết về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, trung hòa các bon và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thực hiện kinh tế tuần hoàn là nhiệm vụ liên ngành và là trách nhiệm của toàn xã hội với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cơ chế, định hướng, cung cấp thông tin, dữ liệu, tạo không gian, động lực và điều kiện cho quá trình chuyển đổi, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn; quyền và lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư, các tổ chức và cá nhân là động lực dẫn dắt thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030

Thực hiện kinh tế tuần hoàn là tiến trình dài và liên tục, cần được đánh giá và điều chỉnh trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa trong suốt quá trình thực hiện. Tận dụng tối đa lợi thế, tiềm năng, đặc điểm của các ngành, lĩnh vực, từng vùng, miền và địa phương để lựa chọn, nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp, hiệu quả, giàu tính cạnh tranh.

Khuyến khích áp dụng, thử nghiệm cơ chế, chính sách mới, phát triển hạ tầng liên kết, đồng bộ giữa các vùng, miền, tổ chức, cá nhân trong thực hiện kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành quả khoa học và công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, gắn với áp dụng kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn thiết kế, sản xuất, phân phối, thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải.

Phát huy nội lực, tính độc lập, tự chủ trong thực hiện kinh tế tuần hoàn, đồng thời tích cực tận dụng và thu hút các cơ hội, nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. Thực hiện kinh tế tuần hoàn là tiến trình dài và liên tục, cần được đánh giá và điều chỉnh trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa trong suốt quá trình thực hiện; phát triển các thói quen tốt, bảo tồn và phát triển các nét văn hóa tốt trong sản xuất và tiêu dùng bền vững là điều kiện để duy trì tính bền vững trong thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Hình thành hệ thống cơ cấu sản xuất, tiêu dùng bền vững, sử dụng hiệu quả giá trị tài nguyên

Mục tiêu chung của Kế hoạch là: Hình thành hệ thống cơ cấu sản xuất, tiêu dùng bền vững, sử dụng hiệu quả giá trị tài nguyên, nguồn nguyên liệu, vật liệu đã qua sử dụng, hạn chế tối đa chất thải ra môi trường, thúc đẩy sự tái sinh của thiên nhiên trên cơ sở lựa chọn, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phổ biến và phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng về đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn, gắn với thực hành tốt, tạo dựng văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tiến tới hình thành xã hội tuần hoàn vật chất.

Mục tiêu đến năm 2025: Hoàn thành việc xây dựng, ban hành kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn của các ngành, lĩnh vực, địa phương; Thiết lập hệ thống tổ chức, quản lý, theo dõi, đánh giá, hỗ trợ và xây dựng khung giám sát chung về thực hiện kinh tế tuần hoàn; Kinh tế tuần hoàn được lồng ghép vào trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý, tái sử dụng, tái chế chất thải ở các cấp, các ngành; Thiết lập cơ chế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về kinh tế tuần hoàn và phát triển mạng lưới kinh tế tuần hoàn.

Đến năm 2030: Hoàn thành việc xây dựng, ban hành hướng dẫn áp dụng thực hiện kinh tế tuần hoàn cho các ngành, lĩnh vực trọng tâm; Hình thành môi trường thể chế, hệ thống chính sách, pháp luật, khoa học công nghệ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong áp dụng kinh tế tuần hoàn theo hướng hiện đại trên nền tảng công nghệ số; Phát triển các thói quen, thực hành tốt về áp dụng kinh tế tuần hoàn vào sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; phổ biến, nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với lợi thế và đặc trưng của các ngành, lĩnh vực và từng địa phương; Hình thành các chuỗi cung ứng và thu hồi nguyên liệu, nhiên liệu theo các sản phẩm, dòng chất thải trọng tâm theo các chiến lược, biện pháp và tiêu chí của kinh tế tuần hoàn đối với một số sản phẩm có tiềm năng hoặc tiêu hao nhiều nguyên liệu, vật liệu và năng lượng; Đạt được các chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tài nguyên, tái sử dụng, tái chế chất thải tương đương với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN; đóng góp đáng kể vào mục tiêu phục hồi xanh ở các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; Đóng góp vào thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, mục tiêu quan trọng đã được đề ra trong các Văn kiện của Đảng; chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Các chỉ tiêu cụ thế đến năm 2030

Tại Dự thảo Kế hoạch cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thế đến năm 2030 như sau:

Về sử dụng hiệu quả tài nguyên, vật liệu; tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo: Tổng giá trị sản xuất tạo ra trên 1 đơn vị tài nguyên khoáng sản sử dụng GDP phân theo loại khoáng sản chính (Tỷ VNĐ/1000 tấn hoặc tốc độ tăng của Mr/GDP giảm) đạt nhóm đầu ASEAN; Tổng giá trị sản xuất (GDP) tạo ra trên 1 đơn vị tài nguyên nước sử dụng phân theo các lưu vực sông chính (triệu m3/GDP) đạt nhóm đầu ASEAN; Công suất các nhà máy điện sinh khối, điện sản xuất từ rác đạt 2.270 MW (chiếm 1,5% tổng công suất các nhà máy điện); Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tính trên đơn vị GDP (KgOE/GDP) giảm dần theo các năm; Tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 15-20%.

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 15-20% ( Ảnh minh họa: Thu Hường)

Về kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi trường: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh bình quân người dân (kg/người/ngày) giảm dần theo các năm; Tỷ lệ rác thải hữu cơ ở được tái chế, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn đến năm 2030 đạt 100% ở đô thị, 70% ở nông thôn; Tỷ lệ rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn đến năm 2030 đạt trên 70%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp giảm 10% - 15% so với năm 2020; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng tăng dần theo các năm; Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng theo quy định tăng dần theo các năm; Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đến năm 2030 đạt trên 70%.

Về hiệu quả kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và bền vững: Số lượng việc làm mới được tạo ra từ thực hiện kinh tế tuần hoàn tăng dần theo các năm; Số lượng các mô hình sản xuất, kinh doanh áp dụng các giải pháp của kinh tế tuần hoàn tăng dần theo các năm; Số lượng các công nghệ, thiết bị, sản phẩm được chuyển giao ứng dụng, cấp bằng sáng chế về tái chế, tái sử dụng tăng dần theo các năm; Số lượng tổ chức tham gia vào tư vấn, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn tăng dần theo các năm.

Nhiệm vụ và ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện kinh tế tuần hoàn Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn

Theo dự thảo Quyết định, nhiệm vụ và ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện kinh tế tuần hoàn Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn gồm 03 phần chính sau:

Phần I. Nội dung chủ yếu của các hoạt động về nhiệm vụ và ngành lĩnh vực ưu tiên làm cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động, nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn và định hướng, giải pháp ngành ưu tiên.

Nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn gồm 5 chủ đề, 17 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 56 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể như sau:

05 chủ đề bao gồm: Hỗ trợ thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, bao gồm 5 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 21 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể;

Quản lý chất thải để thực hiện kinh tế tuần hoàn, bao gồm 3 nhóm nhiệm vụ, hoạt động động và 10 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể;

Tăng cường liên kết, hợp tác, giám sát, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn, bao gồm 3 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 8 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.

17 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 56 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể theo 5 chủ đề được chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Vật liệu, sản phẩm, ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030 được chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên được chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn lựa chọn các biện pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy định tại các Điều 56, 57, Điều 138, 139 và 140 của Nghị định 08/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn tổ chức phối hợp với các cơ quan, hiệp hội ngành nghề, các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện kinh tế tuần hoàn cho chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Phần II. Định hướng triển khai thực hiện: bao gồm các nội dung về trách nhiệm xây dựng hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện theo Kế hoạch thực hiện kinh tế tuần hoàn và bố trí nguồn vốn thực hiện hoạt động.

Phần III. Tổ chức thực hiện: bao gồm các nội dung về điều phối, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kinh tế tuần hoàn; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại dự thảo Quyết định có 02 Phụ lục kèm theo bao gồm: Phụ lục I. Danh mục các chương trình, nhiệm vụ, hoạt động thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2030; Phụ lục II. Danh mục các vật liệu, sản phẩm, ngành, lĩnh vực ưu tiên kèm theo lộ trình hướng dẫn thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Hiện nay Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được đăng tải lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Chi tiết nội dung dự thảo Kế hoạch tại đây.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kinh tế tuần hoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Gỡ nút thắt về hạ tầng tại Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng

Gỡ nút thắt về hạ tầng tại Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng

UBND tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang tập trung gỡ "nút thắt" về hạ tầng tại Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.
Thừa Thiên Huế: Sắp vận hành nhà máy xử lý rác sản xuất hơn 90 triệu kWh điện/năm

Thừa Thiên Huế: Sắp vận hành nhà máy xử lý rác sản xuất hơn 90 triệu kWh điện/năm

Dự kiến, tháng 3/2024 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế sẽ vận hành và có thể cung cấp hơn 90 triệu kWh điện/năm.
Tái chế sản phẩm bao bì: Cơ hội thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường công nghệ cao

Tái chế sản phẩm bao bì: Cơ hội thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường công nghệ cao

Việc sản phẩm nhựa tái chế của Việt Nam đã xuất khẩu đi 12 quốc gia, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường công nghệ cao.
Hợp tác song phương Úc - Việt Nam về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Hợp tác song phương Úc - Việt Nam về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo chiến lược hợp tác song phương Úc - Việt Nam về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành tôm và lúa gạo sẽ ra mắt vào 27/02.
Phát triển nền kinh tế xanh: Chặng đường phía trước còn dài!

Phát triển nền kinh tế xanh: Chặng đường phía trước còn dài!

Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng chặng đường hướng tới nền kinh tế xanh của Việt Nam vẫn còn dài, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Một doanh nghiệp thép được cấp chứng nhận ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính

Một doanh nghiệp thép được cấp chứng nhận ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính

Vừa qua Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã được BSI cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính cho các sản phẩm thép.
Phát động Tết trồng cây- Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Phát động Tết trồng cây- Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 21/2 tại Khu quần thể sinh thái- tâm linh Tây Yên Tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tỉnh Bắc Giang đã phát động “Tết trồng cây- Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng nhờ ứng dụng AI

Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng nhờ ứng dụng AI

Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo trì tiên đoán đã giúp Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông nâng cao hiệu quả vận hành khai thác và tiết kiệm năng lượng.
ADB cam kết tài trợ 10 tỷ USD cho khí hậu

ADB cam kết tài trợ 10 tỷ USD cho khí hậu

ADB cam kết tài trợ 10 tỷ USD cho khí hậu, giúp các quốc gia thành viên đang phát triển tại châu Á và Thái Bình Dương cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính.
Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Sáng 24/1 tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình “Giới thiệu ứng dụng chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn”
Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược Quốc gia Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Việt Nam vượt mốc giảm phát thải carbon theo mục tiêu NDC

Việt Nam vượt mốc giảm phát thải carbon theo mục tiêu NDC

Việt Nam nằm trong số ít các nước đạt được ngưỡng giảm phát thải carbon đề ra trong mục tiêu Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC).
Việt Nam và Úc đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư nông nghiệp hữu cơ

Việt Nam và Úc đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư nông nghiệp hữu cơ

Từ 18-21/1, tại Hà Nội, đã diễn ra chuỗi các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường thương mại và đầu tư nông nghiệp hữu cơ giữa Úc và Việt Nam”.
Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng qua các thiết bị làm mát

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng qua các thiết bị làm mát

Là một trong 63 quốc gia tham gia Cam kết làm mát toàn cầu tại COP28, Việt Nam kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Du lịch cộng đồng - "làn gió mới" cho du lịch Hà Nội

Du lịch cộng đồng - "làn gió mới" cho du lịch Hà Nội

Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan.
Trồng lúa xanh bán tín chỉ carbon, vì sao Đắk Lắk muốn tham gia?

Trồng lúa xanh bán tín chỉ carbon, vì sao Đắk Lắk muốn tham gia?

Diện tích trồng lúa của Đắk Lắk đủ lớn, việc tiêu thoát nước rất tốt nên được lựa chọn trồng lúa xanh để bán tín chỉ carbon trước rồi mới tới ĐBSCL.
Theo chân đồng bào Mông xuống chợ phiên Pà Cò ngày giáp Tết

Theo chân đồng bào Mông xuống chợ phiên Pà Cò ngày giáp Tết

Chuẩn bị đón năm mới, ngày cuối năm, đồng bào Mông ở xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) gác hết công việc đồng áng, làm ăn để xuống chợ phiên Pà Cò sắm Tết.
Cụm công nghiệp Phương Trung (Hà Nội) đẩy mạnh thu hút đầu tư xanh

Cụm công nghiệp Phương Trung (Hà Nội) đẩy mạnh thu hút đầu tư xanh

Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đảm bảo các yếu tố về môi trường, hiện Cụm công nghiệp Phương Trung (Hà Nội) đang là điểm đến được các nhà đầu tư quan tâm.
Ra mắt liên minh DAS hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính

Ra mắt liên minh DAS hỗ trợ doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính

Ngày 4/1 tại TP. Hồ Chí Minh, CLB Hydrogen Vietnam ASEAN và Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN đã chính thức thiết lập Liên minh DAS hỗ trợ DN giảm phát thải.
Thực hiện giảm phát thải ròng bằng “0”: Sao chỉ trông chờ ngành điện?

Thực hiện giảm phát thải ròng bằng “0”: Sao chỉ trông chờ ngành điện?

Chỉ còn dưới 3 thập kỷ nữa là đến 2050, để giảm phát thải ròng bằng không, lâu nay Việt Nam mới tập trung vào ngành điện, vậy các ngành khác thế nào?
SCG và các công ty thành viên được vinh danh trong “Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023”

SCG và các công ty thành viên được vinh danh trong “Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023”

SCG và các công ty thành viên được vinh danh ở nhiều hạng mục trong “Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023” nhờ chiến lược ESG 4 Plus của tập đoàn.
Bộ Công Thương trao giải cuộc thi logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Bộ Công Thương trao giải cuộc thi logo và slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chiều 22/12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức trao giải Cuộc thi Logo và Slogan về sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Thừa Thiên Huế: Giám sát chặt việc chẽ sử dụng hoá đơn trong kinh doanh xăng dầu

Thừa Thiên Huế: Giám sát chặt việc chẽ sử dụng hoá đơn trong kinh doanh xăng dầu

Tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám việc phát hành hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng, dầu.
Thừa Thiên Huế: Phạt một thuỷ điện hơn 200 triệu đồng

Thừa Thiên Huế: Phạt một thuỷ điện hơn 200 triệu đồng

Do có nhiều vi phạm trong quá trình xây dựng, vận hành một thuỷ điện tại Thừa Thiên Huế bị cơ quan chức năng phạt hơn 200 triệu đồng.
Hà Nội: Cụm công nghiệp xanh Phương Trung chính thức đi vào hoạt động

Hà Nội: Cụm công nghiệp xanh Phương Trung chính thức đi vào hoạt động

Việc hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục thiết yếu giúp Cụm công nghiệp Phương Trung kịp thời thu hút đầu tư đi vào hoạt động.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động