Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Hướng dẫn số 905/HD-BCT về thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ hai sẽ diễn ra vào cuối năm nay Người dân mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng về bán có vi phạm không?

Tổ chức quán triệt, triển khai công tác quốc phòng

Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự: Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 1/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Quốc phòng; Luật Phòng thủ dân sự; Pháp lệnh về Động viên công nghiệp; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, trung ương, địa phương; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Tổ quốc mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Ban hành Nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của đơn vị.

Công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh

Tổ chức xây dựng, hoạt động và huấn luyện của lực lượng tự vệ: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các đơn vị rà soát kiện toàn Ban CHQS, kiện toàn lực lượng tự vệ; ban hành Quy chế hoạt động của Ban CHQS; xây dựng Quy chế phối họp với công an và các lực lượng khác trong bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện tự vệ; bổ sung nội dung huấn luyện tự vệ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Nội dung huấn luyện quân sự cần sát với đặc điểm nhiệm vụ, phương án chống gây rối, bạo loạn để bảo vệ đơn vị, bảo vệ địa bàn nơi đặt trụ sở.

Duy trì lực lượng tự vệ thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo lực lượng tự vệ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội và tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra tại cơ sở.

Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; phối hợp tổ chức sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị Dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao.

Đối với đơn vị được tổ chức mới trên cơ sở sáp nhập, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với cơ quan quân sự địa phương nhanh chóng kiện toàn lực lượng tự vệ và Ban CHQS để đảm bảo công tác quốc phòng, quân sự và an ninh trật tự.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các đơn vị chủ động phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh địa phương rà soát và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, cử đúng và đủ cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại các Học viện, trường quân sự và tự tổ chức bồi dưỡng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Duy trì, nâng cao hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN). Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo công tác GDQPAN theo quy định.

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ: Tăng cường sự chỉ đạo và phải thực sự chú trọng xem công tác quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội phải đi đôi với đầu tư tăng cường tiềm lực cho công tác quốc phòng, quân sự tại địa phương.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, cán bộ làm công tác quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch động viên công nghiệp theo Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Kế hoặc dự trữ vật tư, trang thiết bị cho xử lý tình huống.

Các đơn vị phối họp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, các cơ quan có liên quan và cơ quan quân sự địa phương các cấp kịp thời nắm bắt, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước để xây dựng và hoàn thiện Hệ thống văn kiện khối chính quyền trong tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố theo quy định; bổ sung, hoàn chỉnh kệ hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng Dự bị động viên; tham gia diễn tập KVPT, hội thao; chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất và phương tiện cần thiết cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng phương án di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp khi địa phương chuyển vào các trạng thái quốc phòng.

Nhiệm vụ Phòng thủ dân sự: Tổ chức phổ biến quán triệt, giáo dục, tuyên truyền những nội dung cơ bản của: Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 1/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Luật Phòng thủ dân sự.

Phối họp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PTDS, PCTT&TKCN tại địa phương trong công tác phòng chống và ứng phó thiên tai, kịp thời phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch PCTT&TKCN phù hợp với đặc thù hoạt động của từng đơn vị và các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong năm. Chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu tại các đơn vị, các địa phương để ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai theo phương châm chỉ đạo “4 tại chỗ”. Lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành Công Thương, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kết cấu hạ tầng của các địa phương.

Quản lý nhà nước về quốc phòng

Thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, trung ương, địa phương trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho Văn phòng Bộ Công Thương, Ban Chỉ huy quân sự Bộ Công Thương làm đầu mối theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu trong hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các đơn vị trong ngành Công Thương trong việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự và tổng họp báo cáo Bộ theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất; phối hợp kịp thời với cơ quan ngành dọc cấp trên và quân sự địa phương trong công tác quốc phòng, quân sự. Các đơn vị định kỳ gửi báo cáo năm về tình hình thực hiện công tác quốc phòng, quân sự trước ngày 30/10/2024 về Bộ Công Thương qua Ban Chỉ huy quân sự Bộ Công Thương.

Công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trong năm 2024, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự và khảo sát thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch Phòng thủ dân sự tại một số đơn vị.

Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự một số đơn vị ngành Công Thương

Các đơn vị: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ huy quân sự Bộ; Cục Kỹ thuật và An toàn công nghiệp; Vụ Thị trường trong nước; Vụ Dầu khí và Than; Tổng Cục QLTT; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Cục Điều tiết Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Hóa chất cùng phối hợp tiến hành kiểm tra, khảo sát các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Dầu khí Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; Xăng dầu Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch Phòng thủ dân sự.

Về công tác tổ chức thực hiện Bộ Công Thương giao, các đơn vị căn cứ hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự năm 2024 phù hợp với đặc thù của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện, xử lý những sai sót; kiến nghị, đề xuất những vướng mắc, khó khăn để kịp thời giải quyết.

Các Tập đoàn, Tổng công ty: Kịp thời kiện toàn, bổ sung hoàn thiện quy chế, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban CHQS; nắm chắc tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc trong công tác quốc phòng và an ninh; Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị có thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp, triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản hướng dẫn. Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn và có báo cáo về Bộ Công Thương theo quy định.

Thanh Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản

Ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản.
Bộ Quốc phòng: Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường

Bộ Quốc phòng: Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường

Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Ngành Quân giới khắc phục khó khăn, đóng góp vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngành Quân giới khắc phục khó khăn, đóng góp vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Quân giới đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư cụm công nghiệp

Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo các đơn vị vào cuộc quyết liệt tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp.
Bộ Công Thương thông tin về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32 về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương thông tin về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32 về cụm công nghiệp

Ngày mai 23/4, Bộ Công Thương dự kiến truyền tải một số nội dung cơ bản trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32 về cụm công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương khẩn trương đưa Nghị định mới về cụm công nghiệp vào thực tiễn

Bộ Công Thương khẩn trương đưa Nghị định mới về cụm công nghiệp vào thực tiễn

Bộ Công Thương khẩn trương triển khai các hoạt động nhằm sớm phổ biến Nghị định số 32 về cụm công nghiệp và thông tư hướng dẫn thực hiện.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP về xét tặng hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
Sản xuất công nghiệp bứt phá, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Sản xuất công nghiệp bứt phá, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Quý I/2024 sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh, với mục tiêu IIP tăng khoảng 7-8% năm 2024, Bộ Công Thương và các địa phương đã và đang quyết liệt vào cuộc.
Nhiều dự báo khả quan cho sản xuất công nghiệp quý II/2024

Nhiều dự báo khả quan cho sản xuất công nghiệp quý II/2024

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục xu hướng tăng trưởng dương, dự báo quý II/2024, tình hình sản xuất công nghiệp sẽ khả quan hơn quý trước.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 thu hút hàng chục quốc gia tham dự

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 thu hút hàng chục quốc gia tham dự

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ trưng bày, giới thiệu các vũ khí, trang thiết bị hiện đại được chế tạo trong nước.
Kato - thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp nặng xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Kato - thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp nặng xúc tiến đầu tư vào Việt Nam

Với 126 năm kinh nghiệm, Kato - thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp đến từ Nhật Bản là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy móc xây dựng.
Ngành công nghiệp "xanh hóa" để tăng tính cạnh tranh

Ngành công nghiệp "xanh hóa" để tăng tính cạnh tranh

Tại Việt Nam, sản xuất xanh đang là một mắt xích quan trọng giúp Việt Nam chuyển dịch xanh và bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero.
4 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu phân bón

4 giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu phân bón

Các chuyên gia khuyến cáo 4 giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng phân bón trong thời gian tới.
Đơn hàng dệt may: Khởi sắc đầu năm, áp lực cuối năm

Đơn hàng dệt may: Khởi sắc đầu năm, áp lực cuối năm

Doanh nghiệp dệt may trong nước “thấm thỏm” lo về tình hình đơn hàng cuối năm, đồng thời xoay sở với thiếu lao động, chi phí tăng.
Dự án Luật Hoá chất (sửa đổi): Nhiều nội dung khắc phục tình trạng sử dụng hoá chất sai mục đích

Dự án Luật Hoá chất (sửa đổi): Nhiều nội dung khắc phục tình trạng sử dụng hoá chất sai mục đích

Một số nội dung tại Dự án Luật Hoá chất (sửa đổi) đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến sẽ khắc phục được tình trạng nhập khẩu và sử dụng hoá chất sai mục đích.
Những điểm mới trong Nghị định 33/2024/NĐ-CP mà các doanh nghiệp ngành hóa chất cần biết

Những điểm mới trong Nghị định 33/2024/NĐ-CP mà các doanh nghiệp ngành hóa chất cần biết

Tại Nghị định 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới mà các doanh nghiệp ngành hoá chất cần lưu ý.
Bộ Công Thương cùng Hải Phòng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công Thương cùng Hải Phòng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ

Ngày 17/4, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có buổi làm việc với Sở Công Thương TP. Hải Phòng về tình hình phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.
TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

Nghị định 33/NĐ-CP quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học có nhiều thay đổi so với Nghị định cũ.
Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam 2024 và EL Vietnam 2024 là cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, công nghiệp mỏ, giao thông và năng lượng điện.
Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Theo tính toán, Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư vào năm 2030, gấp 10 lần con số hiện nay, để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới.
Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Ngày 16/4/2024, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và UNIDO đã khai giảng Chương trình đào tạo về chính sách chuyển đổi số trong ngành công nghiệp.
TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

Vừa qua, TKV có Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng bauxite thời kỳ 2021–2023 và tầm nhìn 2050.
Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức đã thu hút gần 30 đơn vị tham dự.
Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Sự phát triển của cụm công nghiệp trung hòa carbon không chỉ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế với tất cả các nhà đầu tư.
Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2024 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên cần có biện pháp kích thích tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động