Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 5): Nghĩa vụ của các thành viên thị trường

PV

PV

Tiếp nối Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa kỳ trước, Báo Công Thương sẽ làm rõ nghĩa vụ các thành viên thị trường đang hoạt động dưới sự quản lý của MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 3): Điều kiện để trở thành Thành viên của MXV?Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 4): Quyền của các Thành viên thị trường

Bạn đọc Nguyễn Thanh Long (Quảng Ninh) và Lâm Xuân Tiến (Nam Định) có chung câu hỏi: Các Thành viên thị trường của MXV có nghĩa vụ gì? Nghĩa vụ của Thành viên Kinh doanh và Thành viên Môi giới có khác nhau không?

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 5): Nghĩa vụ của các thành viên thị trường
Đoàn công tác của MXV thực hiện kiểm tra định kỳ đối với Thành viên thị trường

Các Thành viên thị trường của MXV có những nghĩa vụ gì?

Nghĩa vụ của các Thành viên thị trường được quy định chi tiết tại điều 23.Nghĩa vụ của Thành viên Kinh doanh và điều 20.Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên Môi giới trong Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP), hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Ngoài ra, nghĩa vụ của các Thành viên Thị trường của MXV được quy định tại Điều 4, Quy chế Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam như sau:

 1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

 2. Tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MXV, các quy định, hướng dẫn do MXV ban hành trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn về: Thành viên; Hoạt động giao dịch; Quản lý rủi ro; Thanh toán bù trừ; Công nghệ thông tin; Giao nhận hàng hóa.

 3. Tuân thủ quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.

 4. Không được kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật cấm; Phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

 5. Tuân thủ đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật.

 6. Nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản Phí, Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên, Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán, Ký quỹ giao dịch và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của MXV.

 7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của MXV về các hoạt động liên quan đến giao dịch mua bán qua MXV (định kỳ hoặc bất thường).

 8. Phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu về hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa theo yêu cầu của MXV, Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 9. Thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch qua MXV.

 10. Hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác (nếu có) đối với MXV, Khách hàng của Thành viên, trước và trong thời gian: (i) Tạm dừng tư cách Thành viên; (ii) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Thành viên Kinh doanh; (iii) Chấm dứt tư cách Thành viên.

 11. Tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn, đào tạo cho Thành viên do MXV tổ chức.

 12. Tuân thủ đầy đủ các chế độ về báo cáo và công bố thông tin theo quy định của MXV.

 13. Đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của MXV về việc sử dụng thương hiệu MXV và Hệ thống Phần mềm giao dịch cùng dữ liệu kèm theo. Thành viên chỉ được sử dụng thương hiệu và Hệ thống Phần mềm giao dịch cùng dữ liệu kèm theo khi đã ký hợp đồng với MXV và chỉ dùng duy nhất vào một mục đích là giao dịch hàng hóa qua MXV.

 14. Không được tiết lộ, chia sẻ thông tin tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng dưới mọi hình thức trừ trường hợp được yêu cầu bởi MXV hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 15. Phải tách bạch tài khoản vốn của mình ra khỏi tài khoản ký quỹ của Khách hàng. Khoản ký quỹ của Khách hàng sẽ được gửi vào tài khoản chuyên biệt và sẽ không được chuyển đổi sang mục đích nào khác.

 16. Chỉ được phép sử dụng tài khoản ký quỹ của Khách hàng để thực hiện nghiệp vụ giao dịch hàng hóa, tất cả các nghiệp vụ ngoài mục đích này (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, cung cấp tín dụng, đảm bảo, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp…) đều không được phép.

 17. Tuân thủ các quy định về Phòng, chống rửa tiền.

 18. Thành viên của MXV, Khách hàng giao dịch phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn tiền sử dụng khi thực hiện các giao dịch tại MXV.

 19. Phải xác nhận về: (i) Nhân thân; (ii) Mức độ tín nhiệm; (iii) Khả năng giao dịch; (iv) Điều kiện giao dịch theo quy định của MXV trước khi ký hợp đồng với Khách hàng.

 20. Phải thực hiện các lệnh giao dịch của Khách hàng nhanh chóng và chính xác. Căn cứ vào kết quả giao dịch, Thành viên sẽ thông báo ngay cho Khách hàng. Thành viên không được phép đại điện cho Khách hàng thực hiện các giao dịch hàng hóa nếu không có lệnh đặt của Khách hàng, trừ trường hợp nhận uỷ thác mua bán hàng hóa/ủy thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng.

 21. Nếu có lệnh đóng bắt buộc vị thế của Khách hàng do yêu cầu quản lý rủi ro, Thành viên phải thực hiện ứng xử phù hợp với các tiêu chuẩn và các điều kiện đã quy định và thông báo đến Khách hàng.

 22. Không cho phép Khách hàng rút tiền vượt trên mức khả dụng của tài khoản giao dịch hàng hóa Khách hàng đang sở hữu.

 23. Không được lừa dối Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

 24. Phải duy trì uy tín của MXV. Trong trường hợp khẩn cấp, các Thành viên phải hỗ trợ MXV trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh và giải thích với Khách hàng một cách hiệu quả.

 25. Thực hiện đúng các kết luận tại Biên bản kiểm tra (định kỳ hoặc bất thường) và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản cho MXV.

 26. Phải hoàn thiện hồ sơ thay đổi thông tin với MXV trong vòng tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: Tên doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, Vốn điều lệ, Người đại diện theo pháp luật…

 27. Đăng ký với MXV các nội dung về truyền thông và thương hiệu được sử dụng trong hoạt động giao dịch hàng hóa (Mẫu số: 10/QC/QCTV), bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Thành viên;

 • Trang thông tin điện tử (website);

 • Các kênh truyền thông xã hội chính thức của Thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn: Facebook, Youtube, Tiktok…

 1. Hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa tại Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Thành viên phải được sự chấp thuận của MXV.

 2. Không cho phép cán bộ, nhân viên của MXV mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại Thành viên, thực hiện môi giới, mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

 3. Không cho phép những đối tượng sau: (i) Người đang có quan hệ lao động với MXV; (ii) Người đã chấm dứt quan hệ lao động với MXV trong vòng 24 tháng, được đảm nhiệm các chức vụ tại Thành viên: Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên; Người đại diện theo pháp luật; Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc; Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng; Giám đốc, Kế toán trưởng của Chi nhánh; Trưởng Văn phòng đại diện.

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 5): Nghĩa vụ của các thành viên thị trường

Nghĩa vụ của Thành viên Kinh doanh

Ngoài việc tuân thủ nghĩa vụ Thành viên được quy định tại Điều 4, Quy chế Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Thành viên Kinh doanh có nghĩa vụ tuân thủ các nội dung dưới đây:

 1. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ và trong giao dịch.

 2. Chấp thuận cho MXV sử dụng mọi nguồn tài chính, tài sản tại MXV để bù đắp khi Thành viên Kinh doanh, Khách hàng bị mất khả năng thanh toán.

 3. Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn: Phí giao dịch được hưởng theo nội dung hợp đồng Thành viên Kinh doanh; Tài sản khác của Thành viên Kinh doanh tại MXV khi Thành viên không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của MXV.

 4. Lưu trữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch đã thực hiện qua MXV.

 5. Khi thực hiện hoạt động uỷ thác mua bán hàng hóa, Thành viên có nghĩa vụ:

 • Thông báo mẫu hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá với MXV và ký hợp đồng với Khách hàng theo mẫu đã thông báo;

 • Chỉ được thực hiện giao dịch cho Khách hàng khi nhận được lệnh uỷ thác giao dịch từ Khách hàng;

 • Tách biệt tài khoản Khách hàng và tài khoản Thành viên;

 • Hành động trung thực và vì lợi ích cao nhất của Khách hàng, không sử dụng thông tin về Khách hàng để làm lợi cho mình và gây thiệt hại cho Khách hàng;

 • Ưu tiên thực hiện lệnh uỷ thác giao dịch của Khách hàng trước lệnh giao dịch của chính mình;

 • Lưu giữ, bảo mật tài khoản và hồ sơ giao dịch của Khách hàng theo quy định của pháp luật;

 • Báo cáo về hoạt động uỷ thác mua bán hàng hóa với Khách hàng tại các báo cáo hoạt động định kỳ hàng tháng/quý/năm (Mẫu số: 01/QT/XLBC, 02/QT/XLBC, 03/QT/XLBC) và báo cáo bất thường theo yêu cầu của MXV;

 • Cam kết tuân thủ quy định pháp luật về ủy thác giao dịch hàng hóa.

 1. Khi thực hiện hoạt động nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa, Thành viên có nghĩa vụ:

 • Thông báo mẫu hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa với MXV và ký hợp đồng với Khách hàng theo mẫu đã thông báo;

 • Hành động trung thực và vì lợi ích cao nhất của Khách hàng, không sử dụng thông tin về Khách hàng để làm lợi cho mình và gây thiệt hại cho Khách hàng;

 • Tách biệt tài khoản ủy thác của Khách hàng và tài khoản Thành viên;

 • Giải thích rõ và cung cấp đầy đủ thông tin cho Khách hàng về mọi rủi ro có thể phát sinh trong việc ủy thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa;

 • Thiết lập bộ phận giám sát độc lập giám sát việc quản lý, giao dịch hàng hóa trên tài khoản giao dịch ủy thác đảm bảo việc giao dịch của tài khoản này phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác và mục tiêu đầu tư của Khách hàng;

 • Cung cấp cho Khách hàng bảng sao kê giao dịch định kỳ hàng tháng hoặc bất thường theo yêu cầu của Khách hàng ủy thác;

 • Báo cáo định kỳ hàng tháng/quý/năm (Mẫu số: 01/QT/XLBC, 02/QT/XLBC, 03/QT/XLBC) hoặc báo cáo bất thường theo yêu cầu của MXV về hoạt động quản lý tài khoản giao dịch ủy thác.

 1. Cung cấp những thông tin cần thiết liên quan đến tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng nhằm mục đích quản lý, giám sát, thanh tra theo yêu cầu của MXV, Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 2. Thực hiện thỏa thuận, hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết hoặc nhận ủy nhiệm theo chỉ định của MXV.

 3. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các quy định khác của MXV

Nghĩa vụ của Thành viên Môi giới

Ngoài việc tuân thủ nghĩa vụ Thành viên được quy định tại Điều 4, Quy chế Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Thành viên Môi giới có nghĩa vụ tuân thủ các nội dung dưới đây:

 1. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ.

 2. Phải ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh bằng văn bản với Thành viên Kinh doanh.

 3. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới.

 4. Báo cáo về việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thành viên Kinh doanh trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi được chấp thuận làm Thành viên Môi giới (Mẫu số: 01B/QT/PHS).

 5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của MXV

Bạn đọc có câu hỏi liên quan đến vấn đề giao dịch hàng hóa vui lòng gửi về email: dientubct@gmail.com hoặc info@mxv.vn
PV
Bài viết cùng chủ đề: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 11): Ký quỹ giao dịch

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 11): Ký quỹ giao dịch

Báo Công Thương sẽ cùng quý bạn đọc giải đáp các khái niệm liên quan tới ký quỹ, là yếu tố quyết định tới số vốn đầu tư trong giao dịch hàng hóa.
Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (Số 10): Các sản phẩm đang giao dịch tại MXV

Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (Số 10): Các sản phẩm đang giao dịch tại MXV

Báo Công Thương đã nhận được các câu hỏi của bạn đọc đang tìm hiểu để tham gia hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 9): Mở tài khoản giao dịch

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 9): Mở tài khoản giao dịch

Báo Công Thương và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan tới hoạt động giao dịch.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 8): Đánh giá và Xếp hạng thành viên

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 8): Đánh giá và Xếp hạng thành viên

Tuần qua, Báo Công Thương đã nhận được nhiều câu hỏi của đọc giả về hoạt động của các thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 7): Nghĩa vụ Báo cáo của Thành viên

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 7): Nghĩa vụ Báo cáo của Thành viên

Tiếp nối chuyên mục Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa, Báo Công Thương sẽ làm rõ nghĩa vụ Báo cáo của các Thành viên thị trường của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 13): Hợp đồng liên kỳ hạn và liên hàng hóa

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 13): Hợp đồng liên kỳ hạn và liên hàng hóa

Trong số trước, Báo Công Thương đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc về hai loại hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và hợp đồng quyền chọn.
Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (số 12): Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và quyền chọn

Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa (số 12): Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và quyền chọn

Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và Hợp đồng quyền chọn là các loại hợp đồng phổ biến trên thị trường giao dịch hàng hóa thế giới.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 6): Xử lý vi phạm đối với Thành viên thị trường

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 6): Xử lý vi phạm đối với Thành viên thị trường

Trong tuần qua, Báo Công Thương đã nhận được một loạt các câu hỏi để hiểu rõ hơn về các Thành viên trên thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 4): Quyền của các Thành viên thị trường

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 4): Quyền của các Thành viên thị trường

Sau số Hỏi đáp về Mô hình hoạt động 2 cấp của MXV, Báo Công Thương đã nhận được các câu hỏi của bạn đọc về những quyền lợi khi trở thành TV thị trường của MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 3): Điều kiện để trở thành Thành viên của MXV?

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 3): Điều kiện để trở thành Thành viên của MXV?

Báo Công Thương đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến hoạt động của các Thành viên thị trường của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng, tính đủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng, tính đủ

Chi phí kinh doanh xăng dầu chưa được tính đúng, đủ là một trong những nguyên nhân khiến thị trường xăng dầu biến động, nguồn cung xăng dầu bất ổn cục bộ.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 2): Phân biệt Sở Giao dịch Hàng hóa và Sàn thương mại điện tử

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 2): Phân biệt Sở Giao dịch Hàng hóa và Sàn thương mại điện tử

Báo Công Thương trả lời thắc mắc của nhiều bạn đọc về mô hình hoạt động và các sản phẩm được giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 1): Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là gì?

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 1): Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam là gì?

Trong thời gian qua, Báo Công Thương đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc quan tâm đến hoạt động giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
PGS.TS Ngô Trí Long: 2022 là năm “dị thường” của hoạt động kinh doanh xăng dầu

PGS.TS Ngô Trí Long: 2022 là năm “dị thường” của hoạt động kinh doanh xăng dầu

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, 2022 là năm “dị thường” của hoạt động kinh doanh xăng dầu. Do đó, tác động không nhỏ tới việc điều hành thị trường của cơ quan quản lý
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 4/10: Cơ hội nào cho xuất khẩu Việt Nam những tháng cuối năm?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 4/10: Cơ hội nào cho xuất khẩu Việt Nam những tháng cuối năm?

Dịch Covid -19 cơ bản được khống chế sẽ tạo thuận lợi cho phục hồi kinh tế, gia tăng xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 1/10: Bộ Công Thương kiểm tra giá thành điện của EVN

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 1/10: Bộ Công Thương kiểm tra giá thành điện của EVN

Lĩnh vực năng lượng cụ thể là giá thành điện và giá xăng dầu là nội dung được nhiều cơ quan báo chí phản ánh trong ngày hôm nay 1/10.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 30/9: Công nghiệp chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 30/9: Công nghiệp chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng

Diễn đàn báo chí hôm nay đề cập nhiều đế vấn đề sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2022 tiếp tục “giữ nhịp” tăng trưởng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 27/9: Nâng cao năng lực logistics để tăng tốc xuất khẩu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 27/9: Nâng cao năng lực logistics để tăng tốc xuất khẩu

Góc nhìn báo chí hôm nay 27/9, bàn nhiều về giải pháp nhằm giảm áp lực về chi phí logistics để tăng tốc xuất khẩu vào các thị trường.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 25/9: Vì sao Việt Nam là điểm sáng xây dựng thương hiệu quốc gia toàn cầu?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 25/9: Vì sao Việt Nam là điểm sáng xây dựng thương hiệu quốc gia toàn cầu?

Câu chuyện về xây dựng thương hiệu quốc gia trên toàn cầu và thương hiệu quốc gia Việt Nam là nội dung góc nhìn báo chí phản ánh trong ngày hôm nay 25/9.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 20/9: Xuất nhập khẩu chạy nước rút về đích

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 20/9: Xuất nhập khẩu chạy nước rút về đích

Diễn biến trên thị trường xuất nhập khẩu, thị trường xăng dầu, đang được góc nhìn báo chí tập trung phản ánh nhiều trong ngày hôm nay 20/9.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/9: Tìm giải pháp ổn định thị trường xăng dầu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/9: Tìm giải pháp ổn định thị trường xăng dầu

Ổn định thị trường xăng, dầu trong nước đã và đang được phản ánh nhiều qua góc nhìn báo chí ngày hôm nay 14/9.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 11/9: Doanh nghiệp tận dụng tốt các FTA

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 11/9: Doanh nghiệp tận dụng tốt các FTA

Thương mại, năng lượng và hoạt động xuất nhập khẩu là những thông tin được góc nhìn báo chí phải ánh nhiều trong ngày hôm nay (11/9).
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 6/9: Gạo xuất khẩu không còn “vô danh”

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 6/9: Gạo xuất khẩu không còn “vô danh”

Việc hạt gạo Việt được nhận diện với thương hiệu Việt Nam là một bước chuyển mới của ngành lúa gạo đang được phản ánh đậm qua góc nhìn báo chí ngày 6/9.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 31/8: Xuất nhập khẩu khởi sắc

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 31/8: Xuất nhập khẩu khởi sắc

Năng lượng, thị trường và hoạt động xuất nhập khẩu là những thông tin được góc nhìn báo chí phải ánh trong ngày 31/8.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 30/8: Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh xăng dầu ‘găm hàng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 30/8: Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh xăng dầu ‘găm hàng'

Góc nhìn diễn đàn báo chí hôm nay tiếp tục “nóng” về vấn đề Bộ Công Thương sẽ tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động