Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 22/10/2021 07:36

Hải Phòng quyết liệt đấu tranh các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

19:00 | 28/09/2021
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng đã nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung tham mưu, triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố.

Nỗ lực triển khai nhiệm vụ

Những năm qua, phát huy lợi thế của thành phố, cùng với việc triển khai thực hiện những giải pháp đột phá, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, Hải Phòng đã đạt được những thành tích quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đây là thuận lợi cơ bản, quan trọng đối với công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo thành phố. Tuy nhiên, sự phát triển năng động, cởi mở cùng với xu thế tiếp biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hoá, xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy đối với ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng đã nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung tham mưu, triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố. Một trong những giải pháp được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng quan tâm triển khai, tập trung thực hiện là tổ chức phối hợp, hiệp đồng thường xuyên, chặt chẽ giữa các lực lượng, đơn vị làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, với các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường phối hợp trong chỉ đạo cung cấp, định hướng thông tin báo chí, đẩy mạnh thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội. Từ cuối năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu xây dựng và ban hành Quy định việc tổ chức giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố 2 lần/tháng (được tổ chức định kỳ vào chiều thứ Năm/tuần 2 hằng tháng). Việc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí đột xuất để kịp thời cung cấp thông tin chính thống góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Hải Phòng quyết liệt đấu tranh các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban báo chí

Hai là, chủ động dự báo tình hình; phối hợp nắm bắt thông tin, xu hướng, hoạt động của các đối tượng thù địch, chống đối trên không gian mạng. Ban Tuyên giáo Thành uỷ tích cực phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tổng hợp thông tin, quan điểm, xu thế hoạt động trên mạng xã hội của các đối tượng bất mãn, tiêu cực, chống đối trên địa bàn, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm về đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định, góp phần quan trọng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ba là, tăng cường phối hợp, chỉ đạo xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các trang mạng xã hội đã làm tốt nhiệm vụ cung cấp, định hướng thông tin chính thống, tích cực; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thàn uỷ đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động của các đối tượng chống phá, xuyên tạc để đề xuất biện pháp xử lý theo pháp luật.

Từ năm 2019 đến nay, thành phố đã xác minh, xử lý 26 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xử phạt với tổng số tiền là 220.500.000 đồng, nhắc nhở gỡ 40 bài thông tin sai sự thật tác động không tốt tới tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân.

Tăng tính dự báo các âm mưu, thủ đoạn

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc cung cấp thông tin chính thống, thông tin tích cực để định hướng dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời, đặc biệt đối với với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Tính dự báo, khả năng tham mưu, nhận diện đấu tranh, phản bác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc còn hạn chế.

Từ thực tiễn hoạt động, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng xác định một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục tham mưu, đề xuất, tổ chức, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, truyên truyền trên các trang mạng xã hội; kết hợp hài hoà, có định hướng trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin. Chủ động nắm bắt, định hướng và tham mưu, đề xuất việc đấu tranh, phản bác, xử lý đối với các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư đã ký kết với các đơn vị trong việc thực thi pháp luật…

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các đối tượng cực đoan, chống phá trên địa bàn thành phố; chú trọng việc dự báo tình hình, xu hướng hoạt động, để kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn việc phát tán thông tin không có lợi cho sự phát triển của thành phố.

Thường xuyên tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

PV