Hà Nội: Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi)

Chiều 3/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ mười bảy.
Nhiệm vụ nặng nề của Hà Nội trong 6 tháng cuối năm 2024 Hà Nội dự kiến vốn đầu tư công năm 2025 tăng hơn 358 tỷ đồng Hà Nội: Cơ chế mới về tiền điện chiếu sáng đường phố, ngõ xóm

Tại kỳ họp thứ mười bảy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND Thành phố liên quan đến nhóm lĩnh vực về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi)
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND

Cắt giảm, tái cấu trúc tinh gọn nhiều thủ tục hành chính

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, UBND Thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và sâu sát, quyết liệt trong hành động. Thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành ủy, UBND Thành phố đã trình HĐND phê duyệt và thông qua đề án phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước với quan điểm cấp nào gần người dân, doanh nghiệp nhất, thực hiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thì giao cho cấp đó thực hiện.

Qua đó đã cắt giảm, tái cấu trúc tinh gọn nhiều thủ tục hành chính; nhiều nội dung công việc đã được phân cấp, ủy quyền đến các cấp, các ngành xử lý trực tiếp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tầng nấc trung gian, kịp thời đáp ứng nhu cầu, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn (như công tác xác định giá đất; quản lý tài sản công; các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, công thương, lao động, giải quyết việc làm, quản lý đô thị...).

UBND Thành phố chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố đã trình Thành ủy ba lần sửa đổi quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố; UBND Thành phố hai lần quyết định sửa đổi quy chế làm việc và Chủ tịch UBND Thành phố năm lần điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND Thành phố.

UBND Thành phố đã chủ động ban hành Chương trình hành động, Chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, rõ lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo và rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, rõ thời gian hoàn thành. Chương trình công tác được định kỳ rà soát, đôn đốc theo tháng, quý để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm thực hiện tốt nhất các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính (đưa vào sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tăng cường họp trực tuyến; sử dụng tài khoản, chữ ký số và văn phòng điện tử để giải quyết công việc…). Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, UBND Thành phố đã ban hành 4 kế hoạch, 3 chỉ thị và 9 văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc, 44 văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở và gần 1.200 văn bản đôn đốc. UBND Thành phố cũng đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Qua thống kê, Tổ công tác đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc thường xuyên, tổ chức họp, giao ban trực tiếp và trực tuyến đôn đốc, kiểm đếm công việc (với gần 50 văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở và trên 1.100 văn bản đôn đốc công việc); qua đó góp phần giảm số lượng các nhiệm vụ quá hạn (giảm 12%) so với trước khi thành lập Tổ công tác.

Thành phố cũng đã đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra công vụ trên địa bàn với các chuyên đề về kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, tiếp công dân, kiểm tra công vụ nội bộ,…

Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương hành chính của thành phố trong thời gian qua cũng đã đạt được những kết quả tích cực, kết quả kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2023 và 6 tháng đầu năm 2024 đều đạt kết quả tích cực… Nhiều việc lớn như công tác tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo cán bộ, đề án phân cấp, ủy quyền, xây dựng 2 quy hoạch, Luật Thủ đô, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… đã được triển khai và hoàn thành với tiến độ và chất lượng tốt. Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 3/63 tỉnh/thành phố…

Hà Nội: Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi)
Quang cảnh phiên họp ngày 3/7

Nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi)

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, đồng chí Hà Minh Hải cho rằng, kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như ý kiến đại biểu HĐND Thành phố đã nêu tại phiên chất vấn. Trong đó, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư, quản lý tài sản công… còn nhiều khâu hạn chế tồn tại, chậm được khắc phục; một số chỉ số giảm bậc; định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá còn chậm ban hành so với kế hoạch yêu cầu.

Vẫn còn tồn tại nhiều việc chậm, muộn; có những việc tồn tại, kéo dài qua nhiều thời kỳ chính sách khác nhau do khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhưng chậm giải quyết; cá biệt có một số việc chậm muộn kéo dài, gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp và thành phố đã phải thực hiện kiểm tra công vụ và xử lý.

Công tác phối hợp, đặc biệt là phối hợp liên ngành, giữa các ngành với các quận huyện vẫn còn là khâu yếu. Một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, năng lực, kỹ năng, tinh thần thái độ phục vụ hạn chế.

Về phương hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, UBND Thành phố nhận thức được rõ những tồn tại hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, cùng với những nhiệm vụ thường xuyên khác, với tinh thần cầu thị, thái độ nghiêm túc, UBND Thành phố xác định 3 nguyên tắc xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành: Bám sát, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, quản trị hiện đại, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra… Trong đó, tập trung phân công, xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế (đặc biệt là quy chế phối hợp liên thông); xây dựng đầy đủ đồng bộ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức …

Đặc biệt, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính nêu gương, tính chủ động, đổi mới sáng tạo của thành viên UBND Thành phố, người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU, UBND Thành phố sẽ xử lý thay thế ngay các trường hợp vi phạm, không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là không có tinh thần thái độ, tâm thế phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Đề án 06 trong mọi mặt của công tác chỉ đạo điều hành; triển khai quy trình giải quyết công việc theo phương châm “3 rõ, 1 xuyên suốt”… Tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, nâng cao số dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt…

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi), thiết lập kênh tương tác theo thời gian thực giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền để mọi kiến nghị phản ánh của người dân và doanh nghiệp được lắng nghe kịp thời và xử lý nhanh nhất, thuận tiện, hiệu quả nhất cho người dân, doanh nghiệp…

“Đặc biệt tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã cho ý kiến về 2 quy hoạch và thông qua Luật Thủ đô; UBND thành phố sẽ sớm báo cáo Thành ủy, HĐND thành phố để tổ chức triển khai Luật, các quy hoạch của Thủ đô kịp thời, sớm nhất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra “cơ hội mới - giá trị mới” và mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh như Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Phong Vân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thành phố Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Mưa ngớt từ sáng, người dân vẫn

Hà Nội: Mưa ngớt từ sáng, người dân vẫn 'bì bõm' trong biển nước

Dù mưa dã ngớt từ sáng, nhưng một số tuyến phố trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn ngập sâu, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Huy động nhiều xe cấp cứu, bác sĩ túc trực phục vụ Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Huy động nhiều xe cấp cứu, bác sĩ túc trực phục vụ Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để đảm bảo vấn đề y tế trong 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các tổ xe cấp cứu cùng nhiều y bác sĩ đã được huy động.
Đổi mới mô hình tăng trưởng: Kinh nghiệm của Nhật Bản và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Kinh nghiệm của Nhật Bản và gợi ý chính sách cho Việt Nam

GS. Trần Văn Thọ vừa có Chương trình bài giảng đặc biệt với chủ đề “Đổi mới mô hình tăng trưởng: Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học đối với Việt Nam”.
Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 2

Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 2

Hiện lực lượng cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Sơn La đang tập trung lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2.
Hải quân Việt Nam đã cứu gần 3.000 ngư dân gặp nạn trên biển

Hải quân Việt Nam đã cứu gần 3.000 ngư dân gặp nạn trên biển

10 năm qua Quân chủng Hải quân đã tổ chức tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đã cứu được gần 3.000 người và 256 phương tiện hướng dẫn nhiều tàu thuyền tránh trú bão.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám da liễu nhưng chuyên điều trị giảm béo

TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám da liễu nhưng chuyên điều trị giảm béo

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phát hiện phòng khám da liễu thuộc chi nhánh Công ty Olympus Việt Nam (quận 10) thực hiện dịch vụ giảm béo không có căn cứ khoa học.
Dự báo thời tiết ngày mai 25/7/2024: Trên đất liền mưa dông giảm dần, biển động rất mạnh

Dự báo thời tiết ngày mai 25/7/2024: Trên đất liền mưa dông giảm dần, biển động rất mạnh

Dự báo thời tiết ngày mai 25/7/2024 Phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Biển Đông sóng lớn biển động rất mạnh.
Chi tiết lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đông Anh

Chi tiết lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đông Anh

UBND huyện Đông Anh vừa có thông báo về việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Mức hưởng bảo hiểm y tế tăng theo lương cơ sở: Phòng tránh, hạn chế chi phí bất hợp lý

Mức hưởng bảo hiểm y tế tăng theo lương cơ sở: Phòng tránh, hạn chế chi phí bất hợp lý

Trước việc điều chỉnh tăng mức thanh toán bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới, vì vậy cần phòng tránh, hạn chế tối đa các chi phí bất hợp lý.
Vụ sập biệt thự lúc rạng sáng ở Hà Nội: Trắng tay!

Vụ sập biệt thự lúc rạng sáng ở Hà Nội: Trắng tay!

Căn biệt thự gần 4 tỷ của người dân tại Hà Nội chỉ còn là đống đổ nát sau sự cố xảy ra vào rạng sáng nay 24/7. Cả nhà may mắn thoát chết nhưng trắng tay.
Sửa đổi quy định về tín hiệu đèn giao thông từ 1/1/2025

Sửa đổi quy định về tín hiệu đèn giao thông từ 1/1/2025

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã sửa đổi quy định về đèn giao thông so với Luật Giao thông đường bộ 2008.
TP. Hồ Chí Minh: 2 người tử vong nghi do điện giật ở Gò Vấp

TP. Hồ Chí Minh: 2 người tử vong nghi do điện giật ở Gò Vấp

Công an quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh đang làm rõ nguyên nhân vụ 2 người đàn ông tử vong, nghi do điện giật.
Bánh cuốn Đa Mai, món ngon nên thử khi đến Bắc Giang

Bánh cuốn Đa Mai, món ngon nên thử khi đến Bắc Giang

Bánh cuốn Đa Mai, là một trong những món ngon đặc sản nổi tiếng Bắc Giang với sự hòa quyện của nhân thịt ngon cùng vị bánh thơm mềm.
Người dùng cá nhân trở thành mục tiêu chính trong các vụ lừa đảo công nghệ cao

Người dùng cá nhân trở thành mục tiêu chính trong các vụ lừa đảo công nghệ cao

Bằng việc tận dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh, các hành vi lừa đảo đang trở nên cực kỳ tinh vi, khiến người tiêu dùng phải chịu tổn thất rất lớn.
Người biên soạn sách giáo khoa phải có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy

Người biên soạn sách giáo khoa phải có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định người biên soạn sách giáo khoa phải có ít nhất 3 năm trực tiếp giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên môn phù hợp môn học.
Thời tiết Hà Nội ngày mai 25/7/2024: Hà Nội tăng nhiệt nhưng vẫn có mưa dông

Thời tiết Hà Nội ngày mai 25/7/2024: Hà Nội tăng nhiệt nhưng vẫn có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai 25/7/2024, thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, đêm cục bộ có nơi mưa to.
Hà Nội: Sập biệt thự lúc rạng sáng, 7 người may mắn thoát chết

Hà Nội: Sập biệt thự lúc rạng sáng, 7 người may mắn thoát chết

Sau mưa lớn, căn biệt thự tiền tỷ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội rung lắc và đổ sập vào rạng sáng nay (24/7). 7 người trong gia đình tháo cháy khỏi đống đổ nát.
Chia sẻ nhói lòng của ca sĩ điển trai nhiễm HIV khát khao được sống

Chia sẻ nhói lòng của ca sĩ điển trai nhiễm HIV khát khao được sống

Ca sĩ, diễn viên điển trai Huy Ma đăng clip xác nhận bản thân nhiễm HIV. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, anh nói rằng sẽ không buông xuôi và khát khao được sống.
Kê nội kim là vị thuốc chữa bệnh gì?

Kê nội kim là vị thuốc chữa bệnh gì?

Kê nội kim hay còn được biết đến như là lớp màng bên trong mề gà, theo y học cổ truyền kê nội kim được sử dụng để chữa bệnh, điều trị nhiều bệnh hiệu quả.
Từ 1/1/2025, xe đưa đón học sinh phải có thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ

Từ 1/1/2025, xe đưa đón học sinh phải có thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ

Đây là quy định đáng chú ý tại Điều 46 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025.
Trà Vinh: Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận hình ảnh vi phạm giao thông qua Zalo từ 26/7

Trà Vinh: Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận hình ảnh vi phạm giao thông qua Zalo từ 26/7

Từ ngày 26/7/2024, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp nhận thông tin, hình ảnh và xử lý vi phạm giao thông do người dân cung cấp qua tài khoản Zalo.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/7/2024: Gió mạnh, sóng lớn, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 24/7/2024: Gió mạnh, sóng lớn, biển động

Thời tiết biển hôm nay 24/7/2024, từ Bình Định đến Bình Thuận, Giữa Biển Đông và phía Bắc của Nam Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/7/2024: Mưa to kéo dài; cảnh báo lũ quét sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/7/2024: Mưa to kéo dài; cảnh báo lũ quét sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/7/2024: Bắc Bộ mưa to kéo dài; Trung Bộ có mưa; Nam Bộ, Tây Nguyên chiều có mưa rào và dông. Trên biển có gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/7/2024: Hà Nội mưa to kéo dài

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/7/2024: Hà Nội mưa to kéo dài

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/7/2024, Hà Nội có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đề phòng lốc, sét.
Phân luồng giao thông từ xa phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phân luồng giao thông từ xa phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tối 23/7, Cục CSGT cho biết vừa có phương án phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động