Hà Giang ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết 39-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang, giai đoạn 2024-2030.
Hà Giang đẩy mạnh chuyển đổi số Hà Giang công bố các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Hà Giang: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế

Quan tâm phát triển hài hòa giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Nghị quyết chú trọng quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, nguồn lực, động lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng. Quan tâm phát triển hài hòa giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội; tiếp tục tăng cường đầu tư cho phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xây dựng văn hóa Hà Giang gắn kết chặt chẽ với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến của thời đại, chú trọng sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Bồi dưỡng giá trị văn hóa tốt đẹp trong Nhân dân, nhất là đối với thanh niên, học sinh, sinh viên về lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực trí tuệ và bản lĩnh con người Việt Nam.

Ha Giang
Hà Giang quan tâm phát triển hài hòa giữa văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội (Ảnh minh họa)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xác định, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Giang và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện về “Đức - Trí - Thể - Mỹ”, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển bền vững là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xóa bỏ các hủ tục

Hà Giang đặt mục tiêu tổng quát xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đi đôi với đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong giai đoạn 2024-2030, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng miền, địa bàn dân cư. Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và dịch vụ văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người có nhân cách và gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Tập trung đầu tư nguồn lực để phát triển toàn diện văn hóa. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tạo ra các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa, con người Hà Giang; bảo đảm và tôn trọng các giá trị văn hóa của từng dân tộc; xây dựng và củng cố vành đai văn hóa biên cương. Phát triển đa dạng các loại hình văn học - nghệ thuật, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Chủ động, tăng cường quảng bá, hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa.

Theo đó, tỉnh phấn đấu nâng chỉ số phát triển con người Hà Giang (HDI) đạt mức trung bình so với cả nước (0,8 điểm); 100% các trường phổ thông dân tộc nội trú ở trung tâm các huyện có nhà đa năng và sân thể thao; xây dựng đề án bảo tồn tiếng nói và chữ viết của một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; 100% các địa bàn trọng điểm về du lịch xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy chế quản lý kiến trúc truyền thống; hàng năm, phân bổ kinh phí cho văn hóa đạt 2% tổng chi ngân sách địa phương…

Phát huy đặc trưng của con người Hà Giang “Đoàn kết, thân thiện, nghĩa tình, bản sắc, sáng tạo và hội nhập”

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người; tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang. Xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện; nghiên cứu, xác định và cụ thể hóa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Giang. Phát huy đặc trưng của con người Hà Giang “Đoàn kết, thân thiện, nghĩa tình, bản sắc, sáng tạo và hội nhập”, xác định đây là nền tảng, động lực xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa. Xây dựng văn hóa trong Đảng đảm bảo chuẩn mực “Đảng là đạo đức, là văn minh”. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là hạt nhân đi đầu trong xây dựng văn hóa tại địa phương, cơ quan, đơn vị; là trung tâm đoàn kết, tấm gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mỗi đảng viên, công chức, viên chức cần nhận thức rõ và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và phát triển du lịch. Bảo tồn kiến trúc truyền thống, các công trình văn hoá, công trình lịch sử. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương…

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, triển khai hiệu quả các chính sách về văn hóa, thường xuyên rà soát, đề xuất, bổ sung kịp thời chính sách mới phù hợp với điều kiện của tỉnh và tính chất đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động, tăng cường quảng bá, hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; ngăn chặn sự tác động tiêu cực từ quá trình hội nhập về văn hóa, nhất là sự xâm nhập của những yếu tố không phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, dân tộc. Nghiên cứu cơ chế thu hút các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tư vấn phát triển văn hóa Hà Giang…

Thanh Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Giang

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

180 gian hàng tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại ngành Công Thương Hải Phòng năm 2024

180 gian hàng tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại ngành Công Thương Hải Phòng năm 2024

Diễn ra trong 6 ngày, Hội chợ Xúc tiến thương mại ngành Công Thương Hải Phòng 2024 đã thu hút 180 gian hàng đến từ 150 đơn vị, doanh nghiệp.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Cái Mép - Thị Vải cần những gì để trở thành cảng trung chuyển quốc tế?

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cái Mép - Thị Vải cần những gì để trở thành cảng trung chuyển quốc tế?

Theo quy hoạch đến 2050, Cái Mép - Thị Vải sẽ trở thành cảng trung chuyển quốc tế tầm cỡ châu Á và thế giới. Vậy cần làm gì để cảng này đạt được mục tiêu trên?
Huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đề nghị sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sầu riêng

Huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đề nghị sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sầu riêng

UBND huyện Đam Rông đề nghị tỉnh Lâm Đồng cho phép sử dụng địa danh “Đam Rông” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đam Rông”.
Ngành Công Thương Hà Nội tăng tốc đạt chỉ tiêu giai đoạn 5 năm

Ngành Công Thương Hà Nội tăng tốc đạt chỉ tiêu giai đoạn 5 năm

Ngành Công Thương Hà Nội đang tăng tốc thực hiện những giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã được giao.
Thanh Hoá triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thanh Hoá triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trong mùa hè nắng nóng, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Bình: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp còn gặp khó

Quảng Bình: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp còn gặp khó

Trong điều kiện hạn mức hỗ trợ không còn, ngân sách địa phương khó khăn nên việc bố trí nguồn vốn để xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung chưa thực hiện.
Sôi động Ngày hội hái quả Mận hậu Mộc Châu 2024

Sôi động Ngày hội hái quả Mận hậu Mộc Châu 2024

Sáng ngày 18/5, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đã diễn ra Ngày hội hái quả với sự tham dự đông đảo của người dân địa phương và du khách.
Hòa Bình: Người trăn trở tìm đầu ra cho cây mía đường

Hòa Bình: Người trăn trở tìm đầu ra cho cây mía đường

Chị Lê Thị Nhâm, Phó Giám đốc Công ty Tiến Ngân (TP. Hòa Bình) luôn trăn trở làm sao để mở rộng thêm thị trường, tìm đầu ra cho cây mía đường.
Hơn 40 doanh nghiệp tham gia khảo sát Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Hơn 40 doanh nghiệp tham gia khảo sát Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Nhằm phát triển du lịch Mộc Châu xanh và bền vững, tỉnh Sơn La đã tổ chức đoàn khảo sát với gần 40 doanh nghiệp du lịch thuộc Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội.
Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức

Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức

Sóc Trăng vừa mới tổ chức Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều ngày 17/5, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp.
Thái Bình: Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một loạt dự án nhà ở thương mại

Thái Bình: Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một loạt dự án nhà ở thương mại

Ngày 17/5, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp thảo luận một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư một số dự án và quy định về xác định giá đất...
Quảng Ninh:  Đồn Biên phòng Trà Cổ đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu khu vực biên giới

Quảng Ninh: Đồn Biên phòng Trà Cổ đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu khu vực biên giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã chủ động triển khai đồng bộ biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên khu vực biên giới.
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trăm triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trăm triệu USD

Dự án nhà máy giấy bao bì công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD vừa được tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Tuyên Quang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số

Tuyên Quang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số

Năm 2022,Tuyên Quang xếp thứ 48/63 tỉnh, thành về chuyển đổi số, địa phương này đang nỗ lực xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Đà Nẵng: Mời doanh nghiệp tham gia tháng khuyến mại kích cầu mua sắm

Đà Nẵng: Mời doanh nghiệp tham gia tháng khuyến mại kích cầu mua sắm

Tháng khuyến mại kích cầu mua sắm đợt 1 năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 8/8/2024.
Quảng Bình: Bố trí nguồn lực sửa chữa các hồ có nguy cơ mất an toàn

Quảng Bình: Bố trí nguồn lực sửa chữa các hồ có nguy cơ mất an toàn

Bố trí nguồn lực phục vụ công tác đầu tư đảm bảo an toàn đập, hồ; ưu tiên duy tu sửa chữa các hồ có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Thái Nguyên "mở rộng cửa" đón các nhà đầu tư nước ngoài

Thái Nguyên "mở rộng cửa" đón các nhà đầu tư nước ngoài

Thái Nguyên cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến khảo sát, hợp tác, đầu tư tại tỉnh.
Nhận diện thách thức, xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Nhận diện thách thức, xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia

Hiện nay, có nhiều nút thắt cần được tháo gỡ để Bà Rịa - Vũng Tàu hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành trung tâm kinh tế biển quốc gia vào năm 2030.
TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư 650 tỷ đồng lắp đặt điện mặt trời áp mái cho 440 trụ sở công

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư 650 tỷ đồng lắp đặt điện mặt trời áp mái cho 440 trụ sở công

Tổng số trụ sở cơ quan, đơn vị công lắp đặt điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất khoảng 43,312 MWp, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng.
Lâm Đồng: Quyết tâm phối hợp giữ vững rừng giáp ranh

Lâm Đồng: Quyết tâm phối hợp giữ vững rừng giáp ranh

Trong mọi tình huống, không chủ quan, lơ là công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.
Lai Châu: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Lai Châu: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã đổi thoại với các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải.
Phú Yên: Dừng thi công dự án nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn

Phú Yên: Dừng thi công dự án nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn

Phú Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương cương quyết dừng thi công xây dựng các dự án, công trình khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn.
Lạng Sơn: Tập huấn nâng cao nguồn nhân lực để phát triển sản phẩm OCOP

Lạng Sơn: Tập huấn nâng cao nguồn nhân lực để phát triển sản phẩm OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nguồn nhân lực cho Chương trình OCOP.
Lào Cai: Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Lào Cai: Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 16/5, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động