Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/10/2021 04:19

Điều kiện thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài

08:44 | 05/08/2021
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài là cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện phê duyệt chủ trương vay nước ngoài, phê duyệt phương án vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình theo quy định của Luật số 69/2014/QH13, pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và quy định có liên quan.

Điều kiện thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài

Doanh nghiệp tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả và trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản vay nợ nước ngoài theo thỏa thuận đã ký kết.

Bộ Tài chính thực hiện thẩm định, chấp thuận khoản vay căn cứ trên kết quả phê duyệt chủ trương vay nước ngoài, phê duyệt phương án vay nợ nước ngoài và các tài liệu do cơ quan đại diện chủ sở hữu cung cấp.

Điều kiện thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài

Theo dự thảo, điều kiện thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài như sau: Dự án đầu tư sử dụng khoản vay nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, trong đó doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án; tài sản hình thành từ dự án đầu tư phải phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp và thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu đã phê duyệt chủ trương vay nước ngoài, phê duyệt phương án vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả.

Bên cho vay đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản về giá trị khoản vay, đồng tiền nhận nợ, thời hạn vay, lãi suất và các khoản phí có liên quan đến khoản vay, phương thức trả nợ, thời gian trả nợ, gia hạn nợ, phạt chậm trả và các điều kiện cơ bản khác liên quan đến khoản vay (nếu có).

Tổng số nợ phải trả (bao gồm cả các khoản bảo lãnh đối với công ty con tại các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài) không vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật số 69/2014/QH13. Trường hợp huy động vốn trên mức quy định này thì phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Có phương án tài chính bảo đảm khả năng trả nợ khoản vay nước ngoài đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Hồ sơ làm căn cứ để Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu cung cấp bao gồm: 1. Công văn của cơ quan đại diện chủ sở hữu đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp; 2. Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt chủ trương vay nước ngoài, phê duyệt phương án vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả; 3. Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của doanh nghiệp tại thời điểm thẩm định; 4. Văn bản chấp thuận cung cấp khoản vay của bên cho vay, trong đó có nêu các điều kiện của khoản vay; 5. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền; 6. Phương án tài chính của dự án sử dụng khoản vay nước ngoài; 7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất; 8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất; 9. Bảng tổng hợp các khoản bảo lãnh của doanh nghiệp.

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ do cơ quan đại diện chủ sở hữu cung cấp, căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo kết quả thẩm định, chấp thuận khoản vay gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng khoản vay nước ngoài của các doanh nghiệp trực thuộc bảo đảm vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và nguồn trả nợ. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng vốn vay không đúng mục đích hoặc gặp khó khăn về tài chính có thể dẫn đến không trả được nợ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu tổ chức kiểm tra, phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và xác định, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo Chinhphu.vn