Đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII: Không sử dụng vốn đầu tư công

Đến 2030 sẽ cần 134,7 tỷ USD cho các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII, các dự án đầu tư ngành điện sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công.
EVN tập trung triển khai các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII Hoàn tất góp ý Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII trước ngày 24/7

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Theo đó đến 2030 sẽ cần 134,7 tỷ USD đầu tư cho các dự án nguồn điện.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ chế tài chính

Trong tờ trình 6046/TTr-BCT đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII gửi tới Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 31/8/2023 của Bộ Công Thương, nội dung phân kỳ vốn đầu tư cho phát triển nguồn điện giai đoạn 2021-2025 là 57,1 tỷ USD, trong đó nguồn điện 48,1 tỷ USD, lưới truyền tải 9,0 tỷ USD; vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 77,6 tỷ USD trong đó nguồn điện 71,7 tỷ USD, lưới truyền tải 5,9 tỷ USD. Như vậy tổng nguồn vốn đầu tư cho nguồn điện đến năm 2030 là 134,7 tỷ USD.

Tờ trình nêu rõ: “Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư ngành điện sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công”.

Đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII: Không sử dụng vốn đầu tư công
Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư ngành điện sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công. Ảnh: Thu Hường

Tại tờ trình, Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để triển khai có hiệu quả Quy hoạch điện VIII; đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo Quy hoạch đã được duyệt, nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu điện của toàn xã hội.

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 đã xác định được quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành điện, cũng như các giải pháp cụ thể để phát triển ngành điện có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả và bền vững, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh; thích ứng với biến đổi khí hậu; bám sát xu thế phát triển của khoa học - công nghệ trên thế giới nhất là về năng lượng tái tạo, năng lượng mới, gắn với quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp; thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xây dựng Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Dự thảo cũng đã được lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan.

Nội dung tờ trình nêu rõ: "Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là cần thiết trong triển khai các nội dung đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII, đặc biệt là xác định cụ thể về trách nhiệm, tiến độ và việc huy động nguồn lực triển khai thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư của ngành."

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tính toán rà soát tiến độ các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện theo quy hoạch điện VIII; tính toán quy mô phát triển nguồn điện khác (điện gió, điện mặt trời, thủy điện nhỏ, điện sinh khối và rác, pin lưu trữ, nguồn linh hoạt…) phân theo vùng và/hoặc theo tỉnh tại các mốc 2025, 2030; tính toán rà soát tiến độ các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện cần đưa vào vận hành tại các mốc 2025, 2030, phân loại dự án lưới truyền tải do Nhà nước đầu tư và dự án xem xét xã hội hóa; đưa ra nhu cầu sử dụng đất tương ứng với kế hoạch đầu tư nguồn, lưới điện đến 2025, 2030; phân loại dự án đầu tư công và dự án ngoài đầu tư công; nhu cầu vốn đầu tư công và vốn khác ngoài đầu tư công; xác định các nguồn lực và việc sử dựng nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Nội dung Kế hoạch bao gồm 9 chương, cụ thể hóa các nội dung chủ yếu như: Dự báo chi tiết kết quả nhu cầu phụ tải điện; Kế hoạch đầu tư nguồn và lưới điện; Kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất cho đầu tư phát triển điện lực và Các giải pháp, nguồn lực thực hiện.

Nhiệm vụ của từng bộ, ngành

Theo đó, nhiệm vụ của Bộ Công Thương là chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy đinh của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội. Nhiệm vụ được đề nghị giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện xây dựng và trình Chính phủ Luật Điện lực sửa đổi và Luật về Năng lượng tái tạo, sớm trình Quốc hội thông qua. Trình Chính phủ ban hành các chính sách về mua bán điện trực tiếp.

Đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII: Không sử dụng vốn đầu tư công
Rà soát các quy định của pháp luật đối với các nhà máy điện than đang trong quá trình đầu tư. Ảnh: Thu Hường

Đồng thời chủ trì, tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, các nhà máy điện than đang trong quá trình triển khai đầu tư, rà soát kỹ các quy định của pháp luật, các cam kết, thoả thuận giữa các bên để xử lý dứt điểm các dự án.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng cơ chế đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, vốn ODA và các vốn đầu tư tư nhân cho phát triển ngành điện đồng bộ, cân đối, bền vững.

Đối với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tài chính và cơ chế huy động vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo kịp Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện được duyệt nhằm đáp ứng đồng bộ và đầy đủ nhu cầu điện của toàn xã hội. Đồng thời, giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các chính sách về giá điện theo cơ chế thị trường; cơ chế tài chính, cơ chế giá điện, cơ chế khuyến khích để thực hiện.

Cùng với đó, chủ trì, rà soát các văn bản pháp quy về thuế, tài chính, kế toán nhằm đảm bảo thi hành được các cơ chế tài chính, khuyến khích hỗ trợ thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các khách hành, doanh nghiệp đầu tư các dự án điện thuộc Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng một cách thuận lợi theo quy định của pháp luật.

Các giải pháp thực hiện:

Bộ Công Thương cũng đề xuất các giải pháp cần phải thực hiện đồng bộ để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

1.Giải pháp đảm bảo an ninh cung cấp điện đến năm 2025, 2030

2.Giải pháp tạo nguồn vốn và huy động vốn cho phát triển ngành điện

3.Giải pháp về pháp luật, chính sách

4. Giải pháp về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai

5. Giải pháp về khoa học và công nghệ

6. Giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

7. Giải pháp về phát triển nguồn lực

8. Giải pháp về hợp tác quốc tế

9. Giải pháp về tăng cường năng lực trong nước, nội địa hóa thiết bị ngành điện, xây dựng phát triển ngành cơ khí điện

10. Giải pháp về tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động điện lực

11. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quy hoạch điện VIII

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn

Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 2/12/2023: Khu vực Quảng Trị vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 2/12/2023: Khu vực Quảng Trị vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ

Hồ thủy điện 2/12/2023: Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Quảng Trị... vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ, chủ động vận hành phát điện.
Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án đường dây 500kV mạch 3

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 1/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký 02 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư 02 dự án thành phần thuộc đường dây 500kV mạch 3
Nỗ lực đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I - Thanh Hóa

Nỗ lực đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I - Thanh Hóa

Ngày 1/12 tại Thanh Hóa, lãnh đạo EVN và EVNNPT đã đi kiểm tra và họp điều độ tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I -Thanh Hoá.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 1/12/2023: Thủy điện Phú Yên điều tiết hạ mực nước hồ

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 1/12/2023: Thủy điện Phú Yên điều tiết hạ mực nước hồ

Hồ thủy điện ngày 1/12/2023: Thủy điện Phú Yên vận hành điều tiết hồ chứa hạ mực nước hồ, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Tin cùng chuyên mục

Hoàn thành nâng công suất máy biến áp 110kV Trạm biến áp 220kV Huế

Hoàn thành nâng công suất máy biến áp 110kV Trạm biến áp 220kV Huế

Ngày 30/11/2023, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp 110kV thứ 2 (máy biến áp T1)
Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Từ ngày 1/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN.
Chấp thuận đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh

Chấp thuận đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh

UBND Thanh Hoá vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 30/11/2023: Thủy điện Tây Nguyên phát điện theo quy trình của cơ quan điều hành

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 30/11/2023: Thủy điện Tây Nguyên phát điện theo quy trình của cơ quan điều hành

Hồ thủy điện ngày 30/11/2023: Các hồ thủy điện lớn khu vực Tây Nguyên, mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.
EVN cảnh báo trang web giả mạo thương hiệu

EVN cảnh báo trang web giả mạo thương hiệu

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa đưa ra cảnh báo về trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN trên mạng internet.
EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

EVNHANOI đã đảm bảo điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 29/11/2023: Các hồ chứa lưu vực sông, suối nhỏ Bắc Trung Bộ mực nước cao

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 29/11/2023: Các hồ chứa lưu vực sông, suối nhỏ Bắc Trung Bộ mực nước cao

Hồ thủy điện ngày 29/11/2023: Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hồ, chủ động vận hành phát điện.
EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Tháng tri ân khách hàng của EVN năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 28/11/2023: Khu vực Bắc Bộ vận hành phát điện sử dụng hiệu quả nguồn nước

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 28/11/2023: Khu vực Bắc Bộ vận hành phát điện sử dụng hiệu quả nguồn nước

Hồ thủy điện ngày 28/11/2023: Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.
Sóc Trăng: Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cấp điện cho Côn Đảo

Sóc Trăng: Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cấp điện cho Côn Đảo

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đồng ý với chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án cấp điện cho huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 26/11/2023: Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện tránh xả thừa

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 26/11/2023: Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện tránh xả thừa

Hồ thủy điện 26/11/2023: Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.
Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết nguyên đán 2024

Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết nguyên đán 2024

Đến thời điểm này, Truyền tải điện Hòa Bình đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp tết Nguyên đán 2024.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 25/11/2023: Nước về hồ Buôn Kuốp cao, tiếp tục xả tràn 38 m3/s

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 25/11/2023: Nước về hồ Buôn Kuốp cao, tiếp tục xả tràn 38 m3/s

Hồ thủy điện 25/11/2023: Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về dao động nhẹ so với ngày hôm qua, hồ Buôn Kuốp cao 359 m3/s; xả tràn 38 m3/s.
Phó Chủ tịch Hải Dương trực tiếp chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng Đường dây 500kV mạch 3

Phó Chủ tịch Hải Dương trực tiếp chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng Đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hải Dương sẽ trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3.
Công ty Điện lực Bắc Giang: Đẩy nhanh số hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh điện năng

Công ty Điện lực Bắc Giang: Đẩy nhanh số hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh điện năng

Đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số đã và đang được Công ty Điện lực Bắc Giang quan tâm thực hiện.
Thái Bình phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Trạm biến áp 500kV trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

Thái Bình phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Trạm biến áp 500kV trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

EVNNPT vừa được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đấu nối. Tổng giá trị dự án lên tới 1.500 tỷ đồng.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/11/2023: Nam Trung Bộ mực nước cao, hồ A Vương điều tiết xả tràn

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/11/2023: Nam Trung Bộ mực nước cao, hồ A Vương điều tiết xả tràn

Hồ thủy điện ngày 23/11/2023: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, giảm chậm so với ngày hôm qua, nước về hồ A Vương cao 88 m3/s, xả tràn 69 m3/s.
Đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối

Đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối

Ngày 22/11/2023, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối.
Bộ Công Thương bổ sung giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương bổ sung giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trong đó có nhóm khách hàng là trạm, trụ sạc xe điện.
Đề xuất rút biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 xuống 5 bậc

Đề xuất rút biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 xuống 5 bậc

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động