Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy đảng các cấp và chính quyền đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên trong việc nỗ lực, chủ động khắc phục mọi khó khăn trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, ngày 3/2/2021, đại diện Ban Thường vụ, các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Công Thương đã tham dự Hội nghị ôn lại truyền thống 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021, Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị tích cực, nghiêm túc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 27, 28/3/2021 tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ đã kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức với 01 điểm cầu và 322 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, đại diện cán bộ chủ chốt, cấp ủy đảng trực thuộc, các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ, các tổ chức đoàn thể tham dự.

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐUB về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ Bộ, quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã kịp thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và 20 nhiệm vụ cụ thể; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phối hợp với các Ban tham mưu, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ Bộ Công Thương.

Ngày 30/6/2021, Đảng ủy Bộ đã kết nối trực tuyến với Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức với 01 điểm cầu và 34 đại biểu đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ và các tổ chức đoàn thể tham dự.

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thành phố Hà Nội và các địa phương; căn cứ tình hình thực tế tại Bộ Công Thương trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường liên tục trong thời gian qua; Đảng ủy Bộ đã trách nhiệm, nghiêm túc, kịp thời ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các tổ chức đảng trực thuộc trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương. Theo đó, các đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị được phân công phụ trách. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết; trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện, nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua các dự thảo chương trình hành động.

Với tinh thần đề cao trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc luôn chủ động, tích cực, bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều phương thức phong phú, linh hoạt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần vừa mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức thực hiện, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Sau thời gian nghiêm túc thực hiện, đến nay, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; được cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ ủng hộ và đánh giá cao. Sau triển khai học tập, quán triệt, các cấp ủy đảng trực thuộc với quyết tâm, ý thức và trách nhiệm đã xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị thể hiện đúng tinh thần “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”, trong đó tập trung chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, đã cụ thể hóa bằng các đề án, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên còn một số đảng viên, chủ yếu ở các tổ chức đảng khối doanh nghiệp, thuộc diện có yếu tố liên quan đến vùng dịch, trong thời gian giãn cách, cách ly chưa được học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng trực thuộc trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt và 100% quần chúng được phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đúng quy định, phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ Nghị quyết, Chương trình hành động của đảng bộ cấp trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động, bổ sung các nhiệm vụ vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm; đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, mang tính chất trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 27/11: Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết về hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 27/11: Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết về hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày này năm xưa 27/11 là Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, ngày ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngày này năm xưa 23/11: Kỷ niệm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngày truyền thống ngành Thanh tra

Ngày này năm xưa 23/11: Kỷ niệm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngày truyền thống ngành Thanh tra

Ngày này năm xưa 23/11: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.
Ngày này năm xưa 22/11: Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu

Ngày này năm xưa 22/11: Liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu

Ngày này năm xưa 22/11: Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu. Thông tư về giá truyền tải điện chính thức có hiệu lực.
VCCI: Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

VCCI: Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

VCCI vừa trả lời công văn số 5923/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Xuất khẩu vào EU, doanh nghiệp cần đổi mới chính mình

Xuất khẩu vào EU, doanh nghiệp cần đổi mới chính mình

Sau 2 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã hỗ trợ tích cực cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 24/11, tại An Giang, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải dự Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ V năm 2022 .
Bộ Công Thương đã rất chủ động rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Bộ Công Thương đã rất chủ động rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Không ít các điều kiện kinh doanh hiện hành liên quan đến lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý đã có sự phù hợp và bảo đảm tính nhất quán.
Báo Công Thương “chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Thái Bình

Báo Công Thương “chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Thái Bình

Vượt hơn 100 km từ Hà Nội đến huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đoàn công tác Báo Công Thương đã tới thăm và tặng quà cho các em học sinh tại xã An Quý và An Ấp.
Ngày này năm xưa 12/11: Ngày phê chuẩn Hiệp định CPTPP, truyền thống ngành Than

Ngày này năm xưa 12/11: Ngày phê chuẩn Hiệp định CPTPP, truyền thống ngành Than

Ngày này năm xưa 12/11 là ngày phê chuẩn Hiệp định CPTPP, ngày truyền thống công nhân vùng mỏ và truyền thống ngành Than, ngày thành lập Cục Xuất nhập khẩu.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ thông tin cuộc họp lãnh đạo Chính phủ chủ trì về điều hành xăng dầu chiều 11/11

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ thông tin cuộc họp lãnh đạo Chính phủ chủ trì về điều hành xăng dầu chiều 11/11

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ ngành cùng chung tay đảm bảo nguồn cung xăng dầu.
Bộ Công Thương tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Bộ Công Thương tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Chiều 11/11, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Công Thương đã tổ chức tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022

Sáng 11/11, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022.
Thị phần thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ Latinh gia tăng nhờ CPTPP

Thị phần thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ Latinh gia tăng nhờ CPTPP

Xuất khẩu thủy sản sang khối CPTPP đã chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của thủy sản của Việt Nam trong những năm qua.
Bộ Công Thương tổ chức tập huấn công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Bộ Công Thương tổ chức tập huấn công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Chiều 10/11, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.
Ngày này năm xưa 8/11: Chính thức vận hành Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Ngày này năm xưa 8/11: Chính thức vận hành Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Ngày này năm xưa 8/11 với các thông tin nổi bật như: Chính thức vận hành Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành; Bác Hồ đến thăm Nhà máy điện Hà Nội.
Ngày thứ 6 truy quét hàng nhái tại Saigon Square: Phát hiện hàng trăm sản phẩm giả thương hiệu Tommy, Calvin Klein

Ngày thứ 6 truy quét hàng nhái tại Saigon Square: Phát hiện hàng trăm sản phẩm giả thương hiệu Tommy, Calvin Klein

Ngày 7/11, Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra và phát hiện hàng trăm sản phẩm giả các thương hiệu lớn như: Tommy, Zara, Polo, Levis tại Saigon Square.
Diễn đàn Thanh niên Công Thương với pháp luật về thương mại điện tử

Diễn đàn Thanh niên Công Thương với pháp luật về thương mại điện tử

Chiều 07/11, Đoàn thanh niên Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Thanh Niên Công Thương với pháp luật về Thương mại điện tử, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam.
PGS,TS Ngô Trí Long và TS Nguyễn Minh Phong nói về vụ triệt phá “vương quốc” hàng giả Saigon Square

PGS,TS Ngô Trí Long và TS Nguyễn Minh Phong nói về vụ triệt phá “vương quốc” hàng giả Saigon Square

Chuyên gia Ngô Trí Long, Nguyễn Minh Phong đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Quản lý thị trường trong vụ hàng giả tại Saigon Square
Triệt phá “vương quốc” hàng giả, hàng nhái tại Saigon Square: Sức mạnh mô hình hệ thống dọc, sức mạnh kỷ cương phép nước!

Triệt phá “vương quốc” hàng giả, hàng nhái tại Saigon Square: Sức mạnh mô hình hệ thống dọc, sức mạnh kỷ cương phép nước!

Lực lượng Quản lý thị trường vừa tổ chức "đột kích" vào Trung tâm Saigon Square thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng với vấn nạn hàng giả, hàng nhái
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương: Tình nguyện vì cộng đồng và chung tay xây dựng nông thôn mới

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương: Tình nguyện vì cộng đồng và chung tay xây dựng nông thôn mới

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức chương trình “Tình nguyện vì cộng đồng và chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022.
Ngày này năm xưa 30/10: Khánh thành Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, thành lập tỉnh Quảng Ninh

Ngày này năm xưa 30/10: Khánh thành Nhà máy Phân đạm Hà Bắc, thành lập tỉnh Quảng Ninh

Ngày này năm xưa 30/10 là ngày Tổng bí thư Đỗ Mười khánh thành nhà máy Phân đạm Hà Bắc, Hội đồng Chính phủ thành lập Ngân hàng Vietcombank; tỉnh Quảng Ninh.
Ngày này năm xưa 28/10: Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam, quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày này năm xưa 28/10: Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam, quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày này năm xưa 28/10, là Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam, ngày thành lập quận Tây Hồ (Hà Nội), Bộ Luật dân sự được Quốc hội thông qua.
TS.Nguyễn Minh Phong: Cần sự hợp tác tích cực hơn giữa các cơ quan chức năng để giải "bài toán" xăng dầu

TS.Nguyễn Minh Phong: Cần sự hợp tác tích cực hơn giữa các cơ quan chức năng để giải "bài toán" xăng dầu

Giải quyết tình trạng xăng dầu hiện nay, cần có sự hợp tác tích cực giữa các cơ quan chức năng trên tinh thần duy trì lượng cung, đáp ứng yêu cầu thị trường,...
Quản lý, phân phối và điều hành thị trường xăng dầu: Kinh nghiệm quốc tế trong ứng phó rủi ro

Quản lý, phân phối và điều hành thị trường xăng dầu: Kinh nghiệm quốc tế trong ứng phó rủi ro

Từ đầu năm 2022 đến nay, thị trường xăng, dầu thế giới diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động