Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/10/2021 01:15

Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

14:23 | 01/10/2021
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy đảng các cấp và chính quyền đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên trong việc nỗ lực, chủ động khắc phục mọi khó khăn trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, ngày 3/2/2021, đại diện Ban Thường vụ, các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Công Thương đã tham dự Hội nghị ôn lại truyền thống 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021, Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị tích cực, nghiêm túc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 02 ngày 27, 28/3/2021 tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ đã kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức với 01 điểm cầu và 322 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, đại diện cán bộ chủ chốt, cấp ủy đảng trực thuộc, các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ, các tổ chức đoàn thể tham dự.

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐUB về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ Bộ, quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã kịp thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và 20 nhiệm vụ cụ thể; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phối hợp với các Ban tham mưu, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ Bộ Công Thương.

Ngày 30/6/2021, Đảng ủy Bộ đã kết nối trực tuyến với Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức với 01 điểm cầu và 34 đại biểu đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ và các tổ chức đoàn thể tham dự.

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thành phố Hà Nội và các địa phương; căn cứ tình hình thực tế tại Bộ Công Thương trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường liên tục trong thời gian qua; Đảng ủy Bộ đã trách nhiệm, nghiêm túc, kịp thời ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các tổ chức đảng trực thuộc trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương. Theo đó, các đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị được phân công phụ trách. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết; trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện, nghị quyết và chủ trì thảo luận, thông qua các dự thảo chương trình hành động.

Với tinh thần đề cao trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc luôn chủ động, tích cực, bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều phương thức phong phú, linh hoạt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần vừa mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức thực hiện, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Sau thời gian nghiêm túc thực hiện, đến nay, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; được cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ ủng hộ và đánh giá cao. Sau triển khai học tập, quán triệt, các cấp ủy đảng trực thuộc với quyết tâm, ý thức và trách nhiệm đã xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị thể hiện đúng tinh thần “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”, trong đó tập trung chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, đã cụ thể hóa bằng các đề án, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên còn một số đảng viên, chủ yếu ở các tổ chức đảng khối doanh nghiệp, thuộc diện có yếu tố liên quan đến vùng dịch, trong thời gian giãn cách, cách ly chưa được học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng trực thuộc trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt và 100% quần chúng được phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đúng quy định, phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ Nghị quyết, Chương trình hành động của đảng bộ cấp trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động, bổ sung các nhiệm vụ vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm; đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, mang tính chất trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương