Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 26/07/2021 23:20

Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, đưa kinh tế - xã hội Yên Bái phát triển bền vững

14:22 | 30/06/2021
Được thành lập ngày 30/6/1945, trải qua chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nhân dân cả nước đấu tranh giành và giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn, thống nhất của Tổ quốc, cũng như cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống người dân được cải thiện

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tạo ảnh hưởng và tác động mạnh đến Yên Bái, thúc đẩy nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân, phong kiến, góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do của đồng bào các dân tộc toàn tỉnh. Ngay sau đó, đầu những năm 40 của thế kỷ XX, những cán bộ của Xứ ủy Bắc Kỳ được cử lên Yên Bái hoạt động và đã xây dựng được một số cơ sở cách mạng ở huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái. Với truyền thông yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm của nhân dân các dân tộc Yên Bái, từ tháng 10/1944 đến đầu năm 1945, nhiều cơ sở cách mạng được xây dựng phát triển ở các huyện trong tỉnh, các tổ chức cứu quốc được thành lập, tập hợp hàng ngàn hội viên.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, đưa kinh tế - xã hội Yên Bái phát triển bền vững

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), khí thế cách mạng của quần chúng khắp nơi trong tỉnh dâng cao. Để đẩy mạnh phong trào cách mạng, ngày 7/5/1945, Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở thị xã Yên Bái. Đến ngày 30/6/1945, tại chiến khu Vần - Hiền Lương, Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái - Phú Thọ do đồng chí Ngô Minh Loan làm Bí thư. Đây là sự kiện trọng đại, một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng Nhân dân cả nước đấu tranh giành và giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn, thống nhất của Tổ quốc, cũng như cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc của toàn tỉnh, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và ngành công nghiệp - xây dựng.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, đưa kinh tế - xã hội Yên Bái phát triển bền vững

Đặc biệt, việc thực hiện 03 đột phá chiến lược đạt kết quả rõ nét. Thứ nhất, toàn tỉnh đã hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và khơi dậy các nguồn lực, thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội và sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Thứ hai, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng đổi thay, khang trang, tươi đẹp. Thứ ba, tỉnh đã quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng và nổi bật. Xây dựng Đảng bộ mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao bản lĩnh, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Sự chỉ đạo của Đảng và sự đoàn kết của toàn tỉnh giúp đời sống của đồng bào nhân dân các dân tộc từ vùng thấp tới vùng cao được cải thiện rõ rệt nhờ thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới cùng các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội mà Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng chặt chẽ, gắn bó. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Các tiềm năng, lợi thế của tỉnh được khai thác tối đa bằng những chính sách đầu tư ưu việt, thông thoáng, cởi mở, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo được đẩy mạnh, huy động sử dụng mọi nguồn lực cho địa phương ngày càng phát triền nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên Yên Bái dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thăm, chúc Tết, ghi nhận, động viên những thành tích mà tỉnh đã đạt được, gói gọn chỉ trong một nhận định: “Chưa bao giờ tỉnh Yên Bái có được cơ đồ như ngày hôm nay”!

Nhấn mạnh đến chỉ tiêu “hạnh phúc”

Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn trước, giai đoạn tiếp theo, để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đảng bộ tỉnh xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Lý giải về ý tưởng đưa "chỉ số hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, ý tưởng này xuất phát từ nhận định: Nếu đặt nặng vấn đề tăng trưởng và thu ngân sách thì Yên Bái mãi là tỉnh khó khăn, mãi là tỉnh nghèo, có trình độ phát triển thấp. Bởi vậy, địa phương chọn hướng đi "làm sao để người dân hài lòng và hạnh phúc”.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Phát huy vai trò lãnh đạo, đưa kinh tế - xã hội Yên Bái phát triển bền vững

Tỉnh đã tham khảo kinh nghiệm của một tổ chức nghiên cứu kinh tế, xã hội ở Anh để "định lượng” được chỉ số hạnh phúc. Theo đó, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính: Sự hài lòng về cuộc sống (gồm sự hài lòng về điều kiện kinh tế - vật chất; về mối quan hệ với gia đình và xã hội; về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội; sự hài lòng về hoạt động của các cơ quan công quyền); đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh (gồm 3 mức 65 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi) và sự hài lòng về môi trường sống (gồm sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã; việc bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải; việc bảo vệ rừng và môi trường cây xanh).

Đồng chí Đỗ Đức Duy chia sẻ, nói về chỉ số hạnh phúc, mỗi người dân ở mỗi vùng có định nghĩa khác nhau. Ở Yên Bái, bà con vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu chi tiêu không lớn, họ chỉ cần cuộc sống an toàn trước thiên tai, bão lũ. Hơn nữa, suốt đời gắn bó với rừng thì họ phải sống được từ rừng, không phải đi xuất nhập cảnh trái phép, không phải đi lao động thuê ở các địa phương. Hay như trong giáo dục, trước đây, trẻ em đi học rất khó khăn, việc vận động cho trẻ đến trường không dễ dàng. Nhưng giờ, tỉnh có trường nội trú, trường bán trú, trẻ em vừa được đi học, vừa được chăm sóc nên thích đến trường. Cha mẹ rất hài lòng vì con đến trường được học, được ăn, được vui chơi. Tỉnh rất quan tâm đến đội ngũ này vì xác định đây là nguồn cán bộ dân tộc thiểu số kế cận…

Ghi nhận đóng góp lớn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, chống kẻ thù xâm lược và trong sự nghiệp đổi mới, năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 120 năm thành lập, tỉnh Yên Bái đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Trước đó, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập cho quân và dân Yên Bái; hơn 290 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 31 tập thể, 06 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, hàng ngàn tập thể, cá nhân được nhận huân, huy chương và rất nhiều phần thưởng cao quí khác vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là những động lực động viên toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chung sức cùng địa phương thực hiện tốt hơn những mục tiêu mới trong thời gian tới.

Hoàng Phương