Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 5/1/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 8 tháng tăng trưởng 32,1% so với cùng kỳ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 9 tháng đầu năm lãi 5.404 tỷ đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn năm 2022

Doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy đơn vị thành viên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: Giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2022 ước đạt 60.301 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm 2022, tăng 20% so với năm 2021; Doanh thu cộng hợp ước đạt 60.200 tỷ đồng (doanh thu cao nhất từ trước đến nay), bằng 115% kế hoạch năm 2022, tăng 13% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước lãi 6.015 tỷ đồng, tăng hiệu quả 3.882 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu khai mạc hội nghị

Toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất cơ bản có nhiều khởi sắc tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; tiếp tục quan tâm, bám sát chủ trương thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ Tập đoàn đã Ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Năm 2022 ban hành 05 Nghị Quyết, 24 Kết luận, 255 Quyết định, Quy chế, Quy định và 520 văn bản chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong công tác Công tác xây dựng tổ chức Đảng: đã chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (Quy định 60-QĐ/TW), trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét, phê duyệt; Kiện toàn cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Hướng dẫn và yêu cầu các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc thực hiện tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023

Năm 2023, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tập đoàn; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn; hoàn thành, triển khai thực hiện đề án thành lập đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Năm 2023, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, trong đó: Doanh thu cộng hợp năm 2023 đạt 60.800 tỷ đồng, tăng 1,0% so với ước thực hiện năm 2022; Lợi nhuận cộng hợp năm 2023 đạt 3.100 tỷ đồng và đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn trong sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đạt được trong năm 2022

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng chí cũng đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023, cụ thể: Thứ nhất là tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; nhiệm vụ then chốt là coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng uỷ Khối và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; Thứ tư, tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng uỷ, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn của các đơn vị.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Đức Phong trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Phong đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tổ chức Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn vì những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác Tổ chức Đảng và công tác Tuyên giáo.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn trao bằng khen cho các Chi, Đảng bộ xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã trao Giấy khen cho các chi đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các đảng viên trực thuộc thẳng Đảng bộ Tập đoàn đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phí Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao bằng khen cho các

cá nhân xuất sắc

Nguyễn Duyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lỗ hơn 34.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines có nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Lỗ hơn 34.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines có nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa có văn bản gửi Vietnam Airlines lưu ý về khả năng bị hủy niêm yết cổ phiếu do kinh doanh thua lỗ kéo dài.
Tỉnh uỷ Bình Định thăm Chi bộ Nhà máy Đèn Quy Nhơn

Tỉnh uỷ Bình Định thăm Chi bộ Nhà máy Đèn Quy Nhơn

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), Tỉnh uỷ Bình Định đã tổ chức đoàn thăm Chi bộ Nhà máy Đèn Quy Nhơn
Doosan Vina và Đại học Chung Ang: Tiếp tục chương trình từ thiện giáo dục lần thứ 8 tại Quảng Ngãi

Doosan Vina và Đại học Chung Ang: Tiếp tục chương trình từ thiện giáo dục lần thứ 8 tại Quảng Ngãi

Vừa qua, Công ty Doosan Vina và Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) đã tiếp tục triển khai chương trình từ thiện giáo dục lần thứ 8 tại Quảng Ngãi.
Ông Bùi Thành Nhơn chính thức trở lại giữ ghế Chủ tịch Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức trở lại giữ ghế Chủ tịch Novaland

Mới đây, Novaland đã công bố thông tin về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và đưa ra phương án tái cấu trúc toàn diện công ty.
Nestlé tiếp tục được ghi nhận nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới

Nestlé tiếp tục được ghi nhận nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới

Tập đoàn Nestlé vừa được ghi nhận trong bảng Chỉ số Bình đẳng giới Bloomberg 2023 (GEI). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Nestlé được lọt vào danh sách của Bloomberg.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Khánh thành nhà máy sản xuất cấu kiện trong lĩnh vực mỏ và dầu khí

Bắc Ninh: Khánh thành nhà máy sản xuất cấu kiện trong lĩnh vực mỏ và dầu khí

Việc nhà máy sản xuất cấu kiện tại SCF hoạt động rất quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực mỏ và dầu khí...
PTC1 phát động phong trào thi đua sản xuất, vệ sinh an toàn lao động năm 2023

PTC1 phát động phong trào thi đua sản xuất, vệ sinh an toàn lao động năm 2023

Ngày 2/2/2023 tại Đội truyền tải điện Tuyên Quang thuộc Truyền tải điện Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1 đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023.
Supe Lâm Thao tạo đột phá với việc ra mắt 6 “chiến binh” phân bón mới

Supe Lâm Thao tạo đột phá với việc ra mắt 6 “chiến binh” phân bón mới

Sáng 2/2/2023, Supe Lâm Thao đã ra mắt 6 loại phân bón mới, hứa hẹn tạo sự đột phá với ngành nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
Khảo sát nhu cầu hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, NIC sẽ thực hiện cuộc khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp.
3.000 cây phi lao được trồng mới tại Công ty Than Uông Bí

3.000 cây phi lao được trồng mới tại Công ty Than Uông Bí

3.000 cây phi lao xanh đã được trồng mới tại mặt bằng +173, khu Đồng Vông (Công ty Than Uông Bí)
Doanh nghiệp Việt bắt tay hợp tác phát triển giải pháp an ninh mạng

Doanh nghiệp Việt bắt tay hợp tác phát triển giải pháp an ninh mạng

Chiều 31/1, tại trụ sở của MK Group đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược giữa MK Group và Công ty cổ phần An ninh mạng thông minh SCS.
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh mô hình chuyển đổi số điển hình của cả nước

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh mô hình chuyển đổi số điển hình của cả nước

EVNHCMC là mô hình chuyển đổi số điển hình của cả nước, do đó cần nghiên cứu, đúc kết và phổ biến kinh nghiệm đến cộng đồng doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh.
Doanh thu năm 2022 của Vicostone ước đạt 5.660 tỷ đồng

Doanh thu năm 2022 của Vicostone ước đạt 5.660 tỷ đồng

Ngày 30/01/2023, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý IV/2022.
Hé lộ danh sách doanh nghiệp của các nhóm ngành bị thua lỗ trong năm 2022

Hé lộ danh sách doanh nghiệp của các nhóm ngành bị thua lỗ trong năm 2022

Năm 2022 là năm kinh doanh thậm tệ của hàng loạt doanh nghiệp trong ngành hàng không, bất động sản, chứng khoán.
PC Kon Tum: Đảm bảo cấp điện Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ổn định, an toàn

PC Kon Tum: Đảm bảo cấp điện Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ổn định, an toàn

Để phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của nhân dân trên địa bàn tỉnh, PC Kon Tum đã chủ động kiểm tra, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy.
PC Hưng Yên đẩy mạnh công tác xã hội, chung tay vì cộng đồng

PC Hưng Yên đẩy mạnh công tác xã hội, chung tay vì cộng đồng

Nhân dịp đón xuân Quý Mão 2023, PC Hưng Yên tổ chức thăm, hỏi gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 108 triệu đồng.
Thép Hòa Phát đón tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu đầu năm

Thép Hòa Phát đón tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu đầu năm

Đầu năm 2023, xuất khẩu thép của Hòa Phát đón tín hiệu vui với nhiều đơn hàng xuất khẩu tới các thị trường khu vực châu Mỹ, châu Á và châu Úc.
Growatt giành ‘Giải thưởng tạp chí PV 2022’ cho ắcquy APX HV

Growatt giành ‘Giải thưởng tạp chí PV 2022’ cho ắcquy APX HV

Nhờ sự sáng tạo, đổi mới trong sản phẩm của mình, Công ty Growatt mới đây đã giành ‘Giải thưởng tạp chí PV 2022’ cho ắcquy APX HV.
Delta Group - nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 600 tỷ đồng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Delta Group - nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 600 tỷ đồng tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta - Delta Group vừa trúng gói xây lắp hơn 600 tỷ đồng tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2023

10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2023

Tháng 1/2023, cả nước có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 68,6 nghìn lao động.
Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2): Sôi nổi khí thế ngày làm việc đầu tiên năm 2023

Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2): Sôi nổi khí thế ngày làm việc đầu tiên năm 2023

Đoàn công tác của Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ vừa đến thăm và chúc mừng năm mới Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).
Người dân ùn ùn đổ về các trung tâm thương mại khai xuân

Người dân ùn ùn đổ về các trung tâm thương mại khai xuân

Thời tiết chuyển lạnh, các trung tâm thương mại ấm áp trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình và nhóm bạn tới hẹn hò, vui tiệc tân niên.
Hóa chất Đức Giang lãi “khủng” 6.040 tỷ năm 2022, vượt 72% kế hoạch

Hóa chất Đức Giang lãi “khủng” 6.040 tỷ năm 2022, vượt 72% kế hoạch

“Ông lớn” Hóa chất Đức Giang đã có một năm 2022 lãi “khủng” với con số 6.040 tỷ lợi nhuận, vượt 72% kế hoạch.
Phát động thi đua đầu Xuân tại nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình

Phát động thi đua đầu Xuân tại nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình

Ngày 27/1, tại Hòa Bình, đã diễn ra lễ phát động thi đua liên kết hoàn thành thay bánh xe công tác tổ máy số 5 (H5) – Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
Tổng công ty May 10: Phát động sản xuất Xuân Quý Mão, hướng đến xuất khẩu cho sản phẩm thời trang Việt

Tổng công ty May 10: Phát động sản xuất Xuân Quý Mão, hướng đến xuất khẩu cho sản phẩm thời trang Việt

Trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới Xuân Quý Mão, Tổng công ty May 10 đặt mục tiêu tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thời trang Việt.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động