Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 5/1/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 8 tháng tăng trưởng 32,1% so với cùng kỳ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 9 tháng đầu năm lãi 5.404 tỷ đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn năm 2022

Doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy đơn vị thành viên hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: Giá trị sản xuất theo giá thực tế năm 2022 ước đạt 60.301 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm 2022, tăng 20% so với năm 2021; Doanh thu cộng hợp ước đạt 60.200 tỷ đồng (doanh thu cao nhất từ trước đến nay), bằng 115% kế hoạch năm 2022, tăng 13% so với thực hiện năm 2021; Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước lãi 6.015 tỷ đồng, tăng hiệu quả 3.882 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu khai mạc hội nghị

Toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất cơ bản có nhiều khởi sắc tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; tiếp tục quan tâm, bám sát chủ trương thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ Tập đoàn đã Ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo công ty, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trước các diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã Ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐU ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Năm 2022 ban hành 05 Nghị Quyết, 24 Kết luận, 255 Quyết định, Quy chế, Quy định và 520 văn bản chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong công tác Công tác xây dựng tổ chức Đảng: đã chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (Quy định 60-QĐ/TW), trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét, phê duyệt; Kiện toàn cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; Ban hành Hướng dẫn và yêu cầu các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc thực hiện tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023

Năm 2023, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của Tập đoàn; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tập đoàn; hoàn thành, triển khai thực hiện đề án thành lập đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Năm 2023, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, trong đó: Doanh thu cộng hợp năm 2023 đạt 60.800 tỷ đồng, tăng 1,0% so với ước thực hiện năm 2022; Lợi nhuận cộng hợp năm 2023 đạt 3.100 tỷ đồng và đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn trong sản xuất kinh doanh, công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đạt được trong năm 2022

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đồng chí cũng đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023, cụ thể: Thứ nhất là tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; nhiệm vụ then chốt là coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thứ ba, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng uỷ Khối và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ; Thứ tư, tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng uỷ, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thứ năm, tập trung nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn của các đơn vị.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Đức Phong trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Phong đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tổ chức Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn vì những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác Tổ chức Đảng và công tác Tuyên giáo.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn trao bằng khen cho các Chi, Đảng bộ xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã trao Giấy khen cho các chi đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các đảng viên trực thuộc thẳng Đảng bộ Tập đoàn đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phí Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao bằng khen cho các

cá nhân xuất sắc

Nguyễn Duyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Cảng Quốc tế Long An nhận bằng khen của Bộ Công Thương

Nhận bằng khen của Bộ Công Thương là thành tích cao quý, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quá trình phát triển bền vững của Cảng Quốc tế Long An.
PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

PVOIL: Thúc đẩy dịch chuyển mô hình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Trong thời gian qua, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng hiệu quả mô hình kinh doanh.
Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí kíp vàng - tự hào 5 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam trên nền tảng số

Bí Kíp Vàng đã trở thành người bạn quen thuộc của bà con nông dân,chia sẻ những thông tin hữu ích, hỗ trợ bà con bắt kịp xu hướng công nghệ số trong nông nghiệp
T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập

T&T Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập

Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 3 và kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn (1993-2023)
PV Power tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

PV Power tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) ngày 30/11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Loyalty App - Xu hướng chăm sóc khách hàng thời 4.0

Chuyển đổi số đã thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng trên nền tảng số để tạo ra luồng trải nghiệm độc đáo.
Đảm bảo cấp điện kịp thời cho Nhà máy SGI VINA tại Quảng Nam

Đảm bảo cấp điện kịp thời cho Nhà máy SGI VINA tại Quảng Nam

Ngành điện đã nhanh chóng triển khai làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ tốt trong công tác tổ chức xây dựng công trình cấp điện.
Đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của EVNGENCO2

Đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của EVNGENCO2

Với định hướng “doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, sản xuất an toàn và xanh, sạch” nên công tác an toàn và môi trường được EVNGENCO2 đặc biệt quan tâm.
Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Từ ngày 1/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN.
Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Công ty CP công nghệ chống giả Việt Nam và Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu đã hợp tác phân phối sản phẩm của nhau để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.
Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Mới đây tại Singapore, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2023 của Bảo hiểm PJICO.
Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã trao xe ô tô Mercedes Benz GLC 200 cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm – Đại lý Nghiêm Thủy ở An Giang.
Doanh nghiệp xoay hướng vượt sóng trong thị trường viễn thông bão hòa

Doanh nghiệp xoay hướng vượt sóng trong thị trường viễn thông bão hòa

Các nhà mạng đang tìm hướng phát triển mới khi thị trường viễn thông truyền thống đã bão hòa cùng sự sụt giảm doanh thu thoại/SMS.
Hơn 200 thương hiệu, công ty tham gia Triển lãm Gốm sứ Đông Nam Á

Hơn 200 thương hiệu, công ty tham gia Triển lãm Gốm sứ Đông Nam Á

ASEAN Ceramics 2023 kéo dài 3 ngày kỳ vọng sẽ là một trải nghiệm đột phá với sự tham gia kỷ lục của hơn 200 thương hiệu và công ty trưng bày đến từ 19 quốc gia.
PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

Ngày 29/11, PC Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối Dịch vụ - Thương mại 1.
11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng.
Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Từ bỏ nghề giáo viên “theo chồng” về Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng công tác, chị Dương Thị Định đã trở thành tấm gương cán bộ trẻ tận tâm, trách nhiệm.
Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Trụ sở chính hãng sữa Nanomilk có địa chỉ tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; nhà máy sản xuất tại lô CN – 2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội).
TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

Tổng công ty TNS Holdings (mã CK: TN1) đang tập trung đầu tư cho công nghệ, mâng cao trải nghiệm khách hàng, nhờ vậy, công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng
EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Tháng tri ân khách hàng của EVN năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”
Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu đầu tư có chiều sâu cho chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo giá thành hợp lý đến tay người dùng.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ trong sản xuất…, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.
Dầu khí -

Dầu khí - 'Đầu tàu' của nền kinh tế Việt Nam

Sau 62 năm, đến nay, ngành Dầu khí Việt Nam, chủ lực là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành “đầu tàu” của nền kinh tế.
Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Việc trang bị một hệ sinh thái giúp xây dựng "Văn phòng điện tử trực tuyến" là rất cần thiết. Nó giúp các tổ chức xây dựng môi trường làm việc một cách dễ dàng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động