Đảng bộ EVN: Thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”

PV

PV

Qua hơn 15 năm thành lập, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025: Sẵn sàng trước thách thức mới

Ngày 8/10/2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sát nhập tổ chức đảng của Cơ quan Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong suốt hành trình 15 năm năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, sát sao, kịp thời toàn diện để EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đóng góp quan trọng để công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng bộ EVN, Tập đoàn đã thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng, EVN đã có những thay đổi chiến lược, tạo nên những đột phá quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Có thể khẳng định, 15 năm xây dựng và đổi mới của Đảng bộ EVN cũng là hành trình gắn liền với giai đoạn phát triển và đổi mới mạnh mẽ nhất của lịch sử ngành Điện Việt Nam nói chung, EVN nói riêng. Với những công trình thế kỷ như Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu; với các công trình trọng điểm như đường dây truyền tải 500kV mạch 2, mạch 3; với quy mô hệ thống điện đứng đầu ASEAN và đứng thứ 22 thế giới; với chỉ số tiếp cận điện năng đứng thứ 27/190 quốc gia...

Tập đoàn đã xây dựng một hệ thống hạ tầng viễn thông đồng bộ, vận hành và khai thác 09 trung tâm dữ liệu (DC) và trung tâm dự phòng (DR), chủ động và tự phát triển 15 hệ thống phần mềm dùng chung trong toàn Tập đoàn và các ứng dụng đặc thù khác. Các hệ thống phần mềm dùng chung đã cơ bản đáp ứng các quy trình nghiệp vụ lõi trong hầu hết các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; đưa 63 Trung tâm điều khiển xa vào hoạt động, 762 trạm biến áp không người trực cấp điện áp 110kV - 220 kV đạt tỷ lệ 100%. Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN đã triển khai 70,9% công tơ điện tử. EVN đã tự nghiên cứu và phát triển hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm EVNHES để đọc dữ liệu công tơ từ xa tất cả các chủng loại công tơ trên lưới điện của EVN.

Tính đến tháng 9/2022 kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của toàn Tập đoàn đã hoàn thành 85,5% khối lượng công việc đề ra. EVN hoàn thành nhiệm vụ sớm 4 tháng so với tiến độ giao về việc thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp 2 dịch vụ là cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện. Kết nối với các Ngân hàng thương mại, Tổng cục Thuế để triển khai Dịch vụ hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt giúp khách hàng thuận tiện trong các hoạt động kết nối với ngành điện và tham gia quá trình thúc đẩy phát triển xã hội số theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, EVN đã hình thành và xây dựng hệ sinh thái EVNConnect để kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thông tin điều hành của Chính phủ, liên thông, chia sẻ dữ liệu và khai thác các dịch vụ điện với các nền tảng số của các tỉnh/thành phố nhằm giảm thủ tục hành chính, tăng tiện ích, minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ điện cho người dân.

Trong những năm qua, EVN luôn nêu cao trách nhiệm xã hội, tiên phong thực hiện công tác an sinh xã hội, các chương trình xoá đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giai đoạn 2007 - 9/2022, Tập đoàn và các đơn vị trong EVN dành khoảng 20.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong 2 năm phòng chống dịch bệnh COVID-19 (2020 - 2021), EVN và các đơn vị thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo chống dịch vừa đảm bảo cung cấp điện, cung cấp các dịch vụ điện liên tục trong bối cảnh giãn cách xã hội. Trong thời gian này, EVN đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện 5 đợt cho khách hành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 với tổng số tiền hỗ trợ là 15.232 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc xin với số tiền hơn 400 tỷ đồng…

Đảng bộ EVN: Thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho EVN, vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954-21/12/2020).

Những bài học kinh nghiệm

Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển của Đảng bộ EVN đều gắn với bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo nên những dấu ấn hết sức quan trọng. Giai đoạn 2007-2010 là giai đoạn Đảng bộ EVN tiếp nhận, kiện toàn các tổ chức đảng, xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy. Từ năm 2011-2015 là giai đoạn thực hiện chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Từ năm 2016-2020 là giai đoạn tập trung cao tiếp tục tái cơ cấu, cổ phần hóa, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, đề cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng doanh nghiệp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quy định 69 của Ban Bí thư. Từ năm 2021 đến nay là giai đoạn cùng cả nước tập trung phòng chống đại dịch COVID-19, củng cố, phục hồi kinh tế, làm nền tảng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển sau đại dịch.

Từ thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Tập đoàn rút ra một số bài học hay, kinh nghiệm quý, đó là: Luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Tập đoàn; cụ thể hóa vào tình hình thực tế của Tập đoàn và đơn vị nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn đối với cấp ủy trực thuộc, chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị toàn ngành. Chủ động, sáng tạo, có cách làm phù hợp theo quy định để kiện toàn mô hình tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của tổ chức… Kịp thời tổng hợp, cập nhật những vấn đề phát sinh, những vướng mắc, bất cập, chủ động đề xuất, báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Khối và cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét kịp thời tháo gỡ hoặc bổ sung, sửa đổi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhất là về mô hình tổ chức đảng, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy.

Cùng với đó, Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy địa phương, qua đó khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập do mô hình tổ chức Đảng không toàn ngành. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn. Bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn sâu thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác Đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có ưu điểm, có tồn tại, hạn chế song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn, Đảng ủy EVN đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã ra sức chung tay xây dựng và phát triển Đảng bộ EVN có được những thành quả như ngày hôm nay, xứng đáng với nhiều danh hiệu mà Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Đảng bộ Tập đoàn.

“Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển” đó là chính là tinh thần của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây cũng là nguồn lực nội sinh, tiếp tục tạo động lực, để cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Tập đoàn trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhờ những thành tích đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của mình, Đảng bộ EVN và Tập đoàn đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lao động… Các bằng khen, cờ thi đua của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương...

Tính đến nay, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 77.705 MW tăng 5,8 lần so với năm 2007. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người tăng 3,33 lần, từ 686,26 kWh/người (năm 2007) lên 2.287 kWh/người (năm 2021).
PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhiều nông dân mua phân bón Supe Lâm Thao trúng vàng

Nhiều nông dân mua phân bón Supe Lâm Thao trúng vàng

Người nông dân mua phân bón nhớ cả ngày truyền thống của Công ty Supe Lâm Thao là câu chuyện đáng nhớ quanh chương trình mua phân bón Lâm Thao trúng vàng!
Tưng bừng Hội thao LILAMA 2022: Chào mừng 62 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam

Tưng bừng Hội thao LILAMA 2022: Chào mừng 62 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam

Sáng 30/11/2022, Công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đã khai mạc Hội thao LILAMA 2022 chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành Lắp máy Việt Nam.
EVNNPC chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

EVNNPC chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ngày 29/11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức buổi hội thảo học tập giữa người lao động ngành điện với các chuyên gia tại Hải Phòng.
BSR xuất bán các lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên

BSR xuất bán các lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên

Ngày 29/11, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ giao nhận các lô sản phẩm mới nhiên liệu quốc phòng đầu tiên sản xuất tại NMLD Dung Quất.
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và công ty Khí Cà Mau sơ kết quy chế phối hợp

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và công ty Khí Cà Mau sơ kết quy chế phối hợp

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và công ty Khí Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 1 năm phối hợp thực hiện và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

100 xe máy điện được Lazada Logistics đưa vào hoạt động giao vận trong năm 2023

100 xe máy điện được Lazada Logistics đưa vào hoạt động giao vận trong năm 2023

Lazada Logistics đã nhận bàn giao lô xe máy điện đầu tiên từ Selex Motors vào ngày 27/11/2022 vừa qua, và cam kết sẽ đưa 100 chiếc xe máy điện vào hoạt động.
Hàng trăm doanh nghiệp lớn quy tụ tại hội nghị nhà cung cấp 2022 của wincommerce

Hàng trăm doanh nghiệp lớn quy tụ tại hội nghị nhà cung cấp 2022 của wincommerce

Hội nghị Nhà cung cấp 2022 của WinCommerce một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi nhằm hiện đại hóa lĩnh vực bán lẻ Việt Nam.
Khẳng định bàn tay, khối óc người thợ lắp máy tại Dự án Tổ hợp Hoá dầu Long Sơn

Khẳng định bàn tay, khối óc người thợ lắp máy tại Dự án Tổ hợp Hoá dầu Long Sơn

Tại Tổ hợp Hoá dầu Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã dồn sức khắc phục khó khăn, hoàn thành tiến độ dự án.
Amazon Web Services ra mắt ba máy chủ ảo sử dụng chip do Amazon tự thiết kế

Amazon Web Services ra mắt ba máy chủ ảo sử dụng chip do Amazon tự thiết kế

Amazon Web Services, Inc. vừa giới thiệu ba máy chủ ảo mới sử dụng ba loại chip mới do Amazon thiết kế, có hiệu năng tính toán cao cùng chi phí thấp hơn.
Hợp tác giảm lãng phí thực phẩm và hỗ trợ lương thực cho cộng đồng

Hợp tác giảm lãng phí thực phẩm và hỗ trợ lương thực cho cộng đồng

Ngày 30/11, IHG Hotels & Resorts hợp tác với VietHarvest nhằm cải thiện tình trạng lãng phí thực phẩm và hỗ trợ lương thực cho cộng đồng khó khăn tại Việt Nam.
MM Mega Market đổi mới nhận diện thương hiệu We Are Fresh

MM Mega Market đổi mới nhận diện thương hiệu We Are Fresh

Ngày 30/11, MM Mega Market - nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam đã giới thiệu bộ nhận diện mới cho thương hiệu We Are Fresh.
Thúc đẩy phát triển dịch vụ Mobile Money tại khu vực miền Trung

Thúc đẩy phát triển dịch vụ Mobile Money tại khu vực miền Trung

Thời gian đến, Mobile Money tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt để phục vụ người dân ở địa bàn các tỉnh thành.
TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ

TNG Holdings Vietnam "gieo" nụ cười trên môi trẻ thơ

Trong suốt 26 năm qua, hành trình “gieo” nụ cười trên môi trẻ thơ là một trong ba chân kiềng nhân văn mà TNG Holdings Vietnam vẫn bền bỉ thực hiện.
Tập đoàn Meey Land hợp tác chiến lược với VietinBank AMC

Tập đoàn Meey Land hợp tác chiến lược với VietinBank AMC

Ngày 29/11, Tập đoàn Meey Land và VietinBank AMC đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác, cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch và xác định vị trí tài sản.
PC Đà Nẵng có 4 sáng kiến được vinh danh tại cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần IV

PC Đà Nẵng có 4 sáng kiến được vinh danh tại cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần IV

Lễ trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV" do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực.
EVN đã thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả

EVN đã thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, EVN còn phát huy vai trò trách nhiệm của Doanh nghiệp nhà nước trong công tác an sinh xã hội.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức cho người dân xã Vĩnh Tân tham quan một số nhà máy nhiệt điện than

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức cho người dân xã Vĩnh Tân tham quan một số nhà máy nhiệt điện than

Vừa qua, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức cho một số người dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân tham quan một số Nhà máy Nhiệt điện than ở phía Bắc.
Tập đoàn Masan giải ngân thành công 600 triệu USD từ nguồn vốn ngoại

Tập đoàn Masan giải ngân thành công 600 triệu USD từ nguồn vốn ngoại

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố đã nhận giải ngân thành công toàn bộ khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD từ các tổ chức tài chính ngoại.
HEINEKEN Việt Nam ký Biên bản Ghi nhớ mở rộng nhà máy với Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HEINEKEN Việt Nam ký Biên bản Ghi nhớ mở rộng nhà máy với Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HEINEKEN Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc tiếp tục mở rộng Nhà máy Bia Vũng Tàu.
PC Quảng Trị: Vệ sinh lưới điện miễn phí cho các doanh nghiệp

PC Quảng Trị: Vệ sinh lưới điện miễn phí cho các doanh nghiệp

Đây là một trong những hoạt động mà Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) triển khai “Tháng tri ân khách hàng” năm 2022.
EVNNPC nâng chất nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

EVNNPC nâng chất nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Với mục tiêu chuyển đổi số mạnh mẽ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thích ứng và đạt được mục tiêu đề ra
“Cùng Tỉnh thức và biết ơn” với Trung Nguyên Legend

“Cùng Tỉnh thức và biết ơn” với Trung Nguyên Legend

Ngày 25-26/11, hành trình “Cùng tỉnh thức và biết ơn” do Trung Nguyên Legend tổ chức nhằm tri ân vùng đất Buôn Ma Thuột và những người bạn quý luôn đồng hành
Highlands Coffee® là của chúng mình, bước chuyển mình sau 23 năm

Highlands Coffee® là của chúng mình, bước chuyển mình sau 23 năm

Đánh dấu bước chuyển mình sau 23 năm, Highlands Coffee làm mới logo và ra mắt thông điệp hướng về cộng đồng: “Highlands Coffee® là của chúng mình”
Becamex IDC - Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp

Becamex IDC - Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp

Tổng công ty Becamex IDC và Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác về thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Vietjet đoạt 3 giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax và World Business Outlook

Vietjet đoạt 3 giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax và World Business Outlook

Vietjet vừa đoạt 3 giải thưởng quốc tế danh giá, trong đó 2 giải thuộc về World Business Outlook Awards và một giải do Skytrax trao tặng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động