Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 25/06/2021 05:03

Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo

15:39 | 17/02/2020
Với phương châm “Đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đi cùng với nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam vững vàng bước vào 5 năm tới với mục tiêu tiếp tục phát huy vị trí tổ chức cơ sở đảng nòng cốt của Đảng bộ Tổng công ty. Đây là nhiệm vụ được nêu lên tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Đảng bộ) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Toàn đảng bộ có 81 đảng viên, sinh hoạt tại 5 Chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã nỗ lực, bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng ủy Tổng công ty, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, quản lý và điều hành linh hoạt từng lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của toàn Tổng công ty. Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã chọn Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng công ty là đại hội điểm để triển khai tới đây trong các đảng bộ trực thuộc.

dang bo co quan tong cong ty thuoc la viet nam giu vung vai tro hat nhan lanh dao
Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhiệm kỳ V (2020 - 2025) của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nêu rõ, nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác được coi trọng; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác phòng chống tham nhũng qua việc công khai minh bạch các quy chế chi tiêu nội bộ, quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…có phân công bộ phận theo dõi, giám sát và kiểm tra.

“Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đầy đủ việc kê khai và công khai tài sản của các đối tượng theo quy định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu hiệu lãng phí, tham nhũng” - báo cáo nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, quản lý và điều hành linh hoạt từng lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tổng công ty.

dang bo co quan tong cong ty thuoc la viet nam giu vung vai tro hat nhan lanh dao
Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại Đại hội

Đảng bộ cơ quan Tổng công ty có tỷ lệ đảng viên chiếm 70% tổng số cán bộ công nhân viên, trên 95% có trình độ đại học trở lên. Đặc thù chất lượng đảng viên rất cao cộng với sự đoàn kết, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty là nguyên nhân chính giúp Đảng bộ cơ quan Tổng công ty thực hiện thắng lợi công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty đã chỉ đạo các ban chuyên môn thực hiện tốt và có hiệu quả vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại công ty mẹ và toàn Tổng công ty. Đồng thời bảo đảm cân đối vốn, thực hiện linh hoạt các giải pháp đầu tư bổ sung vốn điều lệ và huy động vốn vay tại Công ty mẹ - Tổng công ty và các công ty con.

dang bo co quan tong cong ty thuoc la viet nam giu vung vai tro hat nhan lanh dao
Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Nguyễn Chí Nhân đọc báo cáo chính trị

Theo đó vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp luôn được bảo toàn và phát triển, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 5,7% năm, từ 1.040 tỷ đồng năm 2015 lên 1.300 tỷ đồng năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm đều đạt trên 15%. Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt và có tăng trưởng, trong đó tổng doanh thu (không bao gồm doanh thu khối bánh kẹo) năm 2015 là 23,8 nghìn tỷ đồng, năm 2019 là 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 1,5%/năm.

Cùng với đó, nộp ngân sách năm 2019 là 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 7,1%/năm và lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 1,6 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 4,1%/năm.

Những bài học thành công trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh doanh được nhìn nhận trong báo cáo chính trị. Một là, phải giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn cơ quan. Đây là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị.

dang bo co quan tong cong ty thuoc la viet nam giu vung vai tro hat nhan lanh dao
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội,… nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền.

Ba là, xác định rõ vị trí, vai trò của cơ quan Tổng công ty; phối hợp tốt cùng Đảng bộ cơ quan đại diện Tổng công ty; kết nối, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, lựa chọn đúng nội dung các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, với quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Bốn là, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ và đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực;

dang bo co quan tong cong ty thuoc la viet nam giu vung vai tro hat nhan lanh dao
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ V (2020 – 2025) được Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định là tiếp tục phát huy vị trí tổ chức cơ sở đảng nòng cốt của Đảng bộ Tổng công ty, thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong Cơ quan văn phòng Tổng công ty Giữ vững đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu toàn Đảng bộ. Khẩu hiệu hành động: “Tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành; phát huy vai trò nòng cốt trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”.

dang bo co quan tong cong ty thuoc la viet nam giu vung vai tro hat nhan lanh dao
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong phát biểu tại Đại hội đã yêu cầu Đảng bộ cơ quan Tổng công ty cần phát huy hơn nữa vài trò là cơ quan tham mưu giúp việc, tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty trong việc hoạch định, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trong toàn tổ hợp Tổng công ty.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ V đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ III Đảng bộ Tổng công ty. Ông Nguyễn Chí Nhân - thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty được bầu là Bí thư Đảng bộ cơ quan Tổng công ty.

Quang Lộc