Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

PV

PV

Đảng bộ cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả to lớn, khá toàn diện, nhiều mặt nổi bật.
Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng Profit500 Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả to lớn, khá toàn diện, có nhiều mặt nổi bật.

Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy Tổng công ty); là đảng bộ có tính đặc thù, không có chính quyền cùng cấp.

Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ và đơn vị; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan điều hành; phát huy tốt vai trò của đảng viên và quần chúng với việc giám sát hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

z4016126611266_bb71fb50d5032e333d07903f630d51af.jpg
Đồng chí Triệu Quốc Tuấn – Thường vụ Đảng ủy PV GAS, Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều hành PV GAS phát biểu báo cáo Đảng ủy Tập đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022

Công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tiến hành chủ động, phù hợp với tình hình mới. Công tác tái cơ cấu được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung. Qua tái cơ cấu, tổ chức, bộ máy Cơ quan Điều hành ngày càng tinh gọn, phù hợp; hiệu quả hoạt động của từng tổ chức bước đầu được nâng cao. Quản trị doanh nghiệp với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” được chú trọng thực hiện; phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” được thể hiện trong mọi hoạt động của tập thể và cá nhân; Tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào 3 nhóm cốt lõi, đột phá: Công tác cán bộ, thị trường và cơ chế, chính sách. Công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số vào công tác quản lý, điều hành; chuyển đổi số và xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực (ERP) được triển khai mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí tiếp tục được duy trì, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

z4016127002392_05401f10c491c7205f88d532bb0ccd3a.jpg
Chi bộ An toàn – Kỹ thuật – Điều độ về nguồn, học tập truyền thống tại Hải Phòng

Cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy Cơ quan Điều hành đã góp phần quan trọng để Đảng bộ và Tổng công ty đạt được những thành tích ấn tượng về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022, lập kỷ lục về doanh thu với trên 100 nghìn tỷ đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 25-89% so với kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng trưởng 14-51% so với năm 2021, v.v...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm hơn với 4 quần chúng được kết nạp Đảng, đạt chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 và 9 quần chúng ưu tú được cử học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

z4016127407831_684fbf49440ddb8b50881d6199922f1d.jpg
Chi bộ Thị trường – Hợp đồng – Truyền thông tổ chức sinh hoạt đảng kết hợp tìm hiểu truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng

Đảng bộ cũng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ học tập nghị quyết định kỳ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đoàn thể thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Quan tâm xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Điều hành đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh,“4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); Công tác quản lý đảng viên chặt chẽ; việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, cấp ủy được gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Công tác truyền thông, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp PV GAS; tuyên truyền, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được coi trọng. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Chức năng “hạt nhân chính trị” của Đảng bộ Cơ quan điều hành tiếp tục khẳng định trong thực tế.

z4016127964290_721c3a6818b6d4d2cb7dd41a8903a13e.jpg
Chi bộ Văn phòng – Chuyển đổi số tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới

Kết quả trên đây là kết tinh sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo của Đảng ủy Cơ quan điều hành. Đó cũng là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, đảng viên và người lao động Cơ quan điều hành; là tiền đề vững chắc để Đảng bộ Cơ quan Điều hành tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong năm 2023 và những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

z4016128353048_cce2a8cfd7dec302b05671be237a35c3.jpg
Công đoàn Cơ quan điều hành tổ chức đoàn thăm quan và phối hợp hoạt động tại Công ty Khí Cà Mau

Từ thực tiễn lãnh đạo và kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng bộ Cơ quan điều hành rút được một số bài học kinh nghiệm sau:

Nắm vững tính đặc thù và giữ vững vai trò lãnh đạo xuyên suốt, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trong đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tuân thủ quy chế làm việc đã đề ra.

Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn với lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trực thuộc.

Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra/được giao.

Xây dựng sự đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, đoàn thể; trong đó, đoàn kết trong cấp ủy là hạt nhân. Coi trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng công ty Khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sheraton Grand Đà Nẵng Resort - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ

Sheraton Grand Đà Nẵng Resort - Điểm đến lý tưởng cho đám cưới hoàn hảo của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ

Tháng 1/2023 vừa qua, Sheraton Grand Đà Nẵng của Tập đoàn BRG vinh dự được chọn là nơi tổ chức tiệc cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ.
Hòa Phát ký hợp đồng gia công sản phẩm trứng gà sạch vào chuỗi các siêu thị WinMart

Hòa Phát ký hợp đồng gia công sản phẩm trứng gà sạch vào chuỗi các siêu thị WinMart

Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ sẽ cung cấp 500.000 – 550.000 quả trứng gà sạch đã được gia công vào chuỗi siêu thị WinMart thông qua đại lý phân phối.
Bắc Ninh: Khánh thành nhà máy sản xuất cấu kiện trong lĩnh vực mỏ và dầu khí

Bắc Ninh: Khánh thành nhà máy sản xuất cấu kiện trong lĩnh vực mỏ và dầu khí

Việc nhà máy sản xuất cấu kiện tại SCF hoạt động rất quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực mỏ và dầu khí...
Supe Lâm Thao tạo đột phá với việc ra mắt 6 “chiến binh” phân bón mới

Supe Lâm Thao tạo đột phá với việc ra mắt 6 “chiến binh” phân bón mới

Sáng 2/2/2023, Supe Lâm Thao đã ra mắt 6 loại phân bón mới, hứa hẹn tạo sự đột phá với ngành nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
FedEx Express bổ nhiệm Giám đốc Khai thác mới tại Việt Nam và Campuchia

FedEx Express bổ nhiệm Giám đốc Khai thác mới tại Việt Nam và Campuchia

FedEx Express (FedEx), một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, bổ nhiệm bà Ee-Hui Tan làm Giám đốc Khai thác mới tại Việt Nam và Campuchia.

Tin cùng chuyên mục

PV GAS đồng hành cùng các chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân

PV GAS đồng hành cùng các chương trình Mừng Đảng – Mừng Xuân

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đồng hành cùng các chương trình xã hội ý nghĩa Mừng Đảng – Mừng Xuân, mang đến tinh thần mới cho cộng đồng và người lao động.
Regal Legend đủ điều kiện chuyển nhượng sổ hồng

Regal Legend đủ điều kiện chuyển nhượng sổ hồng

Cùng với pháp lý ấn tượng, năm 2023, dự án của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung sẽ khánh thành với hàng loạt tiện ích cho cư dân.
Năm 2023, giá trị thương hiệu Viettel tăng mạnh đạt trên 8,9 tỷ USD

Năm 2023, giá trị thương hiệu Viettel tăng mạnh đạt trên 8,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel đạt 8,902 tỷ USD năm 2023 tăng 144 triệu USD so với năm 2022, theo báo cáo của tổ chức Brand Finance (Anh).
Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều chương trình xã hội mừng xuân

Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều chương trình xã hội mừng xuân

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.
Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ tổ chức các chương trình hoạt động đầu năm mới

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ tổ chức các chương trình hoạt động đầu năm mới

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) tích cực triển khai chương trình công tác, với tinh thần nỗ lực, quyền tâm cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023

Các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023

Các đơn vị PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng phong trào thi đua 2023, tạo khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.
3.000 cây phi lao được trồng mới tại Công ty Than Uông Bí

3.000 cây phi lao được trồng mới tại Công ty Than Uông Bí

3.000 cây phi lao xanh đã được trồng mới tại mặt bằng +173, khu Đồng Vông (Công ty Than Uông Bí)
Doanh thu năm 2022 của Vicostone ước đạt 5.660 tỷ đồng

Doanh thu năm 2022 của Vicostone ước đạt 5.660 tỷ đồng

Ngày 30/01/2023, Công ty CP Vicostone (mã chứng khoán: VCS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý IV/2022.
VinBrain và Microsoft Hoa Kỳ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo trong y tế

VinBrain và Microsoft Hoa Kỳ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo trong y tế

Công ty VinBrain vừa ký kết hợp tác với Microsoft nhằm đẩy mạnh phát triển tiềm năng và nhân rộng toàn cầu nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chăm sóc y tế.
Hãng hàng không Emirates Skywards kỉ niệm dấu mốc 30 triệu hội viên

Hãng hàng không Emirates Skywards kỉ niệm dấu mốc 30 triệu hội viên

Emirates Skywards đã đạt kỷ lục mới với hơn 30 triệu hội viên đăng ký trên toàn thế giới. Nhân dịp này hãng hàng không này sẽ dành nhiều ưu đãi cho khách hàng.
EVN triển khai nhiệm vụ sau tết Nguyên đán 2023

EVN triển khai nhiệm vụ sau tết Nguyên đán 2023

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, cũng như triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có cuộc họp trực tuyến với các đơn vị.
Thép Hòa Phát đón tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu đầu năm

Thép Hòa Phát đón tín hiệu vui từ thị trường xuất khẩu đầu năm

Đầu năm 2023, xuất khẩu thép của Hòa Phát đón tín hiệu vui với nhiều đơn hàng xuất khẩu tới các thị trường khu vực châu Mỹ, châu Á và châu Úc.
Người dân ùn ùn đổ về các trung tâm thương mại khai xuân

Người dân ùn ùn đổ về các trung tâm thương mại khai xuân

Thời tiết chuyển lạnh, các trung tâm thương mại ấm áp trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình và nhóm bạn tới hẹn hò, vui tiệc tân niên.
Hóa chất Đức Giang lãi “khủng” 6.040 tỷ năm 2022, vượt 72% kế hoạch

Hóa chất Đức Giang lãi “khủng” 6.040 tỷ năm 2022, vượt 72% kế hoạch

“Ông lớn” Hóa chất Đức Giang đã có một năm 2022 lãi “khủng” với con số 6.040 tỷ lợi nhuận, vượt 72% kế hoạch.
Công đoàn PC Hải Phòng đồng hành với đoàn viên, người lao động đón Xuân Quý Mão 2023

Công đoàn PC Hải Phòng đồng hành với đoàn viên, người lao động đón Xuân Quý Mão 2023

Công đoàn PC Hải Phòng triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023
Supe Lâm Thao mở hàng xuất bán trên 2.000 tấn sản phẩm ngày đầu năm mới 2023

Supe Lâm Thao mở hàng xuất bán trên 2.000 tấn sản phẩm ngày đầu năm mới 2023

Sáng mồng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão, Supe Lâm Thao đã tổ chức ra quân mở hàng xuất bán trên 2.000 tấn sản phẩm ngày đầu năm mới.
PV GAS tích cực, sáng tạo, đạt hiệu quả cùng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

PV GAS tích cực, sáng tạo, đạt hiệu quả cùng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

PV GAS tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá hàng hóa Việt Nam.
Đoàn Thanh niên PV GAS với chương trình Xuân ấm áp 2023

Đoàn Thanh niên PV GAS với chương trình Xuân ấm áp 2023

Đoàn thanh niên PV GAS triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương nơi có các công trình, trụ sở của PV GAS.
Phát huy ưu thế của doanh nghiệp có bề dày năng lực và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp khí

Phát huy ưu thế của doanh nghiệp có bề dày năng lực và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp khí

Phóng viên đã cuộc trao đổi với ông Dương Mạnh Sơn – PTGĐ PVN, Chủ tịch HĐQT PV GAS để ghi nhận những kỳ vọng của DN chủ đạo trong ngành công nghiệp khí.
Niềm vui, nụ cười của “Tết ấm no, mùa sung túc” tại 3 tỉnh phía Nam

Niềm vui, nụ cười của “Tết ấm no, mùa sung túc” tại 3 tỉnh phía Nam

Chương trình đã mang xuân sớm, góp thêm niềm vui, nụ cười đến bà con 3 tỉnh khu vực phía Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động