Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

PV

PV

Đảng bộ cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả to lớn, khá toàn diện, nhiều mặt nổi bật.
Tổng công ty Khí Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng Profit500 Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả to lớn, khá toàn diện, có nhiều mặt nổi bật.

Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy Tổng công ty); là đảng bộ có tính đặc thù, không có chính quyền cùng cấp.

Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ và đơn vị; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan điều hành; phát huy tốt vai trò của đảng viên và quần chúng với việc giám sát hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

z4016126611266_bb71fb50d5032e333d07903f630d51af.jpg
Đồng chí Triệu Quốc Tuấn – Thường vụ Đảng ủy PV GAS, Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều hành PV GAS phát biểu báo cáo Đảng ủy Tập đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022

Công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tiến hành chủ động, phù hợp với tình hình mới. Công tác tái cơ cấu được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung. Qua tái cơ cấu, tổ chức, bộ máy Cơ quan Điều hành ngày càng tinh gọn, phù hợp; hiệu quả hoạt động của từng tổ chức bước đầu được nâng cao. Quản trị doanh nghiệp với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” được chú trọng thực hiện; phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” được thể hiện trong mọi hoạt động của tập thể và cá nhân; Tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào 3 nhóm cốt lõi, đột phá: Công tác cán bộ, thị trường và cơ chế, chính sách. Công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số vào công tác quản lý, điều hành; chuyển đổi số và xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực (ERP) được triển khai mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí tiếp tục được duy trì, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

z4016127002392_05401f10c491c7205f88d532bb0ccd3a.jpg
Chi bộ An toàn – Kỹ thuật – Điều độ về nguồn, học tập truyền thống tại Hải Phòng

Cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy Cơ quan Điều hành đã góp phần quan trọng để Đảng bộ và Tổng công ty đạt được những thành tích ấn tượng về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022, lập kỷ lục về doanh thu với trên 100 nghìn tỷ đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 25-89% so với kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng trưởng 14-51% so với năm 2021, v.v...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm hơn với 4 quần chúng được kết nạp Đảng, đạt chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 và 9 quần chúng ưu tú được cử học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

z4016127407831_684fbf49440ddb8b50881d6199922f1d.jpg
Chi bộ Thị trường – Hợp đồng – Truyền thông tổ chức sinh hoạt đảng kết hợp tìm hiểu truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng

Đảng bộ cũng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ học tập nghị quyết định kỳ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đoàn thể thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Quan tâm xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Điều hành đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh,“4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); Công tác quản lý đảng viên chặt chẽ; việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, cấp ủy được gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Công tác truyền thông, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp PV GAS; tuyên truyền, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được coi trọng. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Chức năng “hạt nhân chính trị” của Đảng bộ Cơ quan điều hành tiếp tục khẳng định trong thực tế.

z4016127964290_721c3a6818b6d4d2cb7dd41a8903a13e.jpg
Chi bộ Văn phòng – Chuyển đổi số tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới

Kết quả trên đây là kết tinh sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo của Đảng ủy Cơ quan điều hành. Đó cũng là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, đảng viên và người lao động Cơ quan điều hành; là tiền đề vững chắc để Đảng bộ Cơ quan Điều hành tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong năm 2023 và những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

z4016128353048_cce2a8cfd7dec302b05671be237a35c3.jpg
Công đoàn Cơ quan điều hành tổ chức đoàn thăm quan và phối hợp hoạt động tại Công ty Khí Cà Mau

Từ thực tiễn lãnh đạo và kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng bộ Cơ quan điều hành rút được một số bài học kinh nghiệm sau:

Nắm vững tính đặc thù và giữ vững vai trò lãnh đạo xuyên suốt, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trong đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tuân thủ quy chế làm việc đã đề ra.

Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn với lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trực thuộc.

Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra/được giao.

Xây dựng sự đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, đoàn thể; trong đó, đoàn kết trong cấp ủy là hạt nhân. Coi trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng công ty Khí Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thu hồi Giấy phép thương nhân xăng dầu của Petrolink

Thu hồi Giấy phép thương nhân xăng dầu của Petrolink

Bộ Công Thương quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Petrolink.
Moody,s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Fe Credit

Moody,s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Fe Credit

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B1 cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng VN Thịnh Vượng SMBC.
Ngắm tuyết giữa mùa hè tại Australia chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

Ngắm tuyết giữa mùa hè tại Australia chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

Vietjet mang tới cho hành khách ưu đãi hấp dẫn đón mùa đông tại “xứ sở chuột túi” với vé bay khứ hồi hạng Eco chỉ từ 0 đồng
Cảng Chu Lai đưa vào vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng

Cảng Chu Lai đưa vào vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng

Công ty Cảng biển Quốc tế Chu Lai - Chu Lai Port thuộc Tập đoàn THILOGI vừa đưa vào vận hành chính thức hệ thống cẩu chuyên dụng mới trị giá hơn 400 tỷ đồng.
TDG Global tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

TDG Global tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 17/5/2024, tai Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Vững bước với hành trình "thắp sáng tương lai"

PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Vững bước với hành trình "thắp sáng tương lai"

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã trưởng thành lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết người dầu khí” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết người dầu khí” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn thanh niên PV GAS VUNGTAU đã chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 2024 "Nhiệt huyết người dầu khí".
Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Gác lại cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, gia đình chính là nơi mọi người tìm về để được chữa lành, được yêu thương, cùng nhau tạo ra vô vàn khoảnh khắc trân quý.
Những trải nghiệm sống đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái

Những trải nghiệm sống đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái

Vinhomes Golden Avenue mang tới cho cư dân tại đây những trải nghiệm lần đầu tiên với một đại đô thị all-in-one thịnh vượng, hội tụ những giá trị sống vượt trội
PV Power: Nhân lực mạnh - Phát triển vững

PV Power: Nhân lực mạnh - Phát triển vững

Sức khỏe, thu nhập, sự an toàn của người lao động luôn được PV Power đặt lên hàng đầu.
PV GAS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP – Giai đoạn 1

PV GAS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP – Giai đoạn 1

PV GAS phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.
Petrovietnam và VRG chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông

Petrovietnam và VRG chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông

Ngày 10/5, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã gặp mặt, trao đổi về công tác truyền thông.
Than Đèo Nai-Vinacomin và Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Than Đèo Nai-Vinacomin và Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất
Khởi công Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân" do PVI tài trợ

Khởi công Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân" do PVI tài trợ

Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau” do PVI tài trợ đã được khởi công.
Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều sự kiện quan trọng

Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều sự kiện quan trọng

Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS đã tổ chức, tham gia và đóng góp tại nhiều sự kiện quan trọng, tiêu biểu.
Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon

Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chung tay cùng Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
DELTA Group và hành trình xây dựng những ngôi trường ước mơ

DELTA Group và hành trình xây dựng những ngôi trường ước mơ

Qua nhiều năm, chương trình “DELTA theo em đến trường” đã góp phần xây dựng nên nhiều ngôi trường ước mơ cho các em nhỏ và thầy cô tại những vùng sâu, vùng xa.
Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: PV Power bị đẩy vào thế khó!

Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: PV Power bị đẩy vào thế khó!

Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 nếu tiếp tục chậm trễ nguy cơ đổ vỡ dự án là rất lớn và khiến PV Power có thể sẽ phải bồi thường.
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông báo về việc hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông báo về việc hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất

Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất.
Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông để chào bán 266 triệu cổ phiếu

Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông để chào bán 266 triệu cổ phiếu

Ngày 13/5, Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (–HoSe: BCG) cho biết đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Những “Giọt nước nghĩa tình” giữa cao điểm hạn mặn tại miền Tây

Những “Giọt nước nghĩa tình” giữa cao điểm hạn mặn tại miền Tây

Tân Hiệp Phát vừa trao tặng gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 và 620 khối nước ngọt đến vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Vượt 4.000km, đoàn Roadshow "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" mang niềm vui khắp mọi miền

Vượt 4.000km, đoàn Roadshow "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" mang niềm vui khắp mọi miền

Đoàn xe Roadshow Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 của Phân Bón Cà Mau mang theo niềm hân hoan tới bà con nông dân khắp mọi miền.
PVOIL: Tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024

PVOIL: Tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024

Ngày 10/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu đạt 700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 345 tỷ đồng...
Bí quyết để doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Bí quyết để doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Chương trình đào tạo do Ngân hàng BIDV phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đã chia sẻ cho doanh nghiệp nhiều bí quyết xây dựng thương hiệu
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động