Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/10/2020 11:40

Đắk Nông cần thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế

18:02 | 15/10/2020
Đắk Nông cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới.

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung Ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 15/10.

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,02%

Tại Đại hội, ông Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung Ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện thành công mục tiêu thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước, ước đạt 8,02%; ngành công nghiệp khai khoáng có sự tăng trưởng khá; quy mô và tiềm lực của nền kinh tế tăng 1,34 lần; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn. Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, có sự đổi mới trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực… Tuy nhiên, đặt trong tương quan phát triển chung của đất nước, so với các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và yêu cầu của nhân dân, quá trình phát triển của Đắk Nông trong 5 năm qua vẫn còn hạn chế, yếu kém.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét; kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm; kết quả phát triển một số mặt trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Tập trung phát triển kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Bình cho rằng, Đắk Nông cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ.

2711-dsc-7806
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung Ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 15/10

Ngoài ra, Đắk Nông cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới. Xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh, tập trung vào chuyển đổi số một cách thực chất và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần huy động, sử dụng kết hợp và hiệu quả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực là nền tảng, nguồn lực bên ngoài là quan trọng”; đẩy mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc. Phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Quan tâm hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; xây dựng một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu tăng trưởng kinh tế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương - cho rằng: Đắk Nông cần tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có thế mạnh như khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng tái tạo, chế biến nông, lâm sản, đồng thời phát triển hợp lý các ngành công nghiệp có tiềm năng trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh tế- xã hội. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, hình thành chuỗi liên kết về chất lượng, giá trị, thương hiệu và thị trường.

“Trong thới gian tới Đắk Nông cần phát triển mạnh các loại hình thương mại, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; quan tâm hơn đến phát triển kinh tế cửa khẩu. Có chiến lược và tư duy đổi mới, sáng tạo về phát triển du lịch để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Đắk Nông với nét đặc sắc riêng trên cơ sở khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và phát huy giá trị của Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông”, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục làm việc và kết thúc vào chiều 16/10.

Hầu Tỷ