Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 30/10/2020 08:15

Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025: Những mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

17:34 | 29/07/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong hai ngày: 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ

Đảng bộ Bộ Công Thương là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 804-QĐ/ĐUK ngày 14/5/2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ Bộ Công Thương hiện có 2.179 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 246 đảng viên được triệu tập dự Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020; phương hướng, nhiệm vu, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Bộ Công Thương do đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

5049 cvd 1567 copy
Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
5154 cvd 1490 copy 1
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Đại hội
5313 cvd 1483
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ và các đại biểu dự Đại hội

Cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Bộ, BCH Đảng bộ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần vào thành công chung của kinh tế cả nước, tạo tiền đề tích cực cho nhiệm kỳ tiếp theo.

“Nhiệm kỳ 2015 - 2020 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với những thành tựu nổi bật”- đồng chí Lý Quốc Hùng nhấn mạnh.

5543 cvd 1498 copy
246 đảng viên từ 63 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương dự Đại hội

Thứ nhất, Bộ Công Thương hoạt động theo Nghị quyết số 98/2017NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, trong đó thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại. Các nhóm nhiệm vụ này tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống nhân dân, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tác động đến thị trường trong nước, sự phát triển của các thị trường bên ngoài. Đây cũng là những nền tảng cơ bản giúp chúng ta tiếp tục phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tạo nền tảng thực hiện thành công chiến lược hội nhập sâu rộng với thế giới và thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, văn minh.

5803 cvd 1512 copy
Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương thông qua chương trình Đại hội
5819 cvd 1531
Đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 -2025

Thứ hai, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW gắn với tái cơ cấu ngành Công Thương. Không chỉ cắt giảm về lượng mà các hoạt động của ngành Công Thương cũng được cải thiện về chất. Công tác cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử đã và đang được quan tâm, thực hiện một cách mạnh mẽ và liên tục.

Thứ ba, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương cùng với Đảng ủy Bộ thông qua quy chế phối hợp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giai của toàn ngành, đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua cũng được Đảng bộ Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Bộ Công Thương đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên (Quy định số 102-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐi/TW) được đẩy mạnh, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo.

100% số tổ chức đảng và đảng viên dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết T.Ư khóa XI và XII. Bên cạnh đó với quan điểm coi công tác đảng viên là nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp 391 đảng viên mới và chuyển chính thức cho 349 đảng viên sự bị. Từ năm 2016 đến nay Đảng bộ Bộ đã liên tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm” gắn với triển khai chuyên đề trọng tâm hàng năm.

Đồng chí Lý Quốc Hùng đã nhấn mạnh đến 5 bài học của nhiệm kỳ vừa qua. Một là, nắm vững và vận dụng có hiệu quả những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sát cơ sở. Hai là, giữ gìn đoàn kết trong Đảng bộ trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh phê bình trên tinh thần xây dựng, giữ vững kỷ cương; thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên. Ba là, bám sát sự lãnh đạo của đảng ủy cấp trên để lãnh đạo xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Bốn là, tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ với lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ. Năm là, hướng về cơ sở để làm tốt công tác tổ chức, cán bộ trên tất cả các khâu.

Mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; do tác động của những yếu tố bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, xung đột, chia rẽ về chính trị, kinh tế và xã hội trên toàn cầu; về nhìn chung hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Từ những nhận thức trên, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Công Thương xác định, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đảng bộ Bộ Công Thương cũng xác định 9 chỉ tiêu cơ bản cho nhiệm kỳ mới trong đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025; 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt và 100% số cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; 100% chi bộ hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa dân tộc; 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và cơ quan; hàng năm 70% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên được cơ quan xếp loại lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 250 đến 300 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội đạt vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, vừa bảo đảm tuân thủ các quy định, vừa phát huy tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, xây dựng để xây dựng các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, nhiệm vụ của Bộ trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên mọi nguồn lực và khả năng trí tuệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

0357 cvd 1548
0604 cvd 1564 copy
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đã nêu bật 5 nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới

Bộ trưởng đã nêu lên 5 nhiệm vụ cần được Đảng bộ Bộ Công Thương tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất, sau khi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức thành công thì nhiệm vụ rất quan trọng là phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện chính trị, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội sẽ thông qua.

“Tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa mới ngay lập tức bắt tay vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, giao cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tới từng chi bộ, đảng viên; đồng thời cũng cần có cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện”- Bộ trưởng yêu cầu.

0715 cvd 1657 copy
Trao đổi bên hành lang Đại hội
0814 cvd 1459 copy
Văn nghệ chào mừng Đại hội

Thứ hai, trong bối cảnh của một thế giới toàn cầu hóa đang diễn biến rất phức tạp và luôn có rất nhiều những nhân tố bất ổn, khó đoán định đòi hỏi Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ phải nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những thay đổi, biến động.

Thứ ba, thực hiện tốt việc nghiên cứu, dự báo, sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời báo cáo với Trung ương nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của ngành Công Thương nói riêng cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, trên cơ sở truyền thống phối hợp, theo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa mới, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ cần tiến hành nghiên cứu, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa hai bên để nâng lên một tầm vóc mới với những yêu cầu đòi hỏi chất lượng mới, đảm bảo được tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức đảng và người đảng viên.

Thứ năm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Bộ trưởng tin tưởng, Đảng bộ Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả những thành tích, kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đề ra cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Bộ Công Thương.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ mới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí.

dai hoi lan thu iii dang bo bo cong thuong nhiem ky 2020 2025 nhung muc tieu lon cho nhiem ky moi
Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương - phát biểu tại đại hội

“Đảng bộ Bộ Công Thương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước”- đồng chí Trương Xuân Cừ nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tuấn Anh và đồng chí Trương Xuân Cừ, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cam kết tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Công Thương. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

0925 cvd 1602 copy
Đại hội tiến hành bỏ phiểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025
1134 cvd 1703 copy
Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội
1253 cvd 1600
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 34 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Công tác bầu cử tại Đại hội lần đầu tiên sử dụng phần mềm máy tính với sự hỗ trợ của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng).

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng bộ Bộ Công Thương và hứa, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau Bế mạc Đại hội, Ban chấp hành khóa mới đã tiến hành họp, bầu ra Thường vụ gồm 10 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 với sự đồng thuận tuyệt đối.

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ Bộ Công Thương đã bám sát phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” với chủ đề: “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quang Lộc -Cấn Dũng