Đại biểu Quốc hội băn khoăn về đề xuất đầu tư 256.000 tỷ đồng cho phát triển văn hóa

Theo đại biểu, tổng mức đầu tư của chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được đề xuất là 256.000 tỷ đồng khá lớn, thiếu cơ sở thực tế.
Phát triển văn hoá còn chậm so với phát triển kinh tế Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa Công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP: Mục tiêu đầy triển vọng

Bình quân chi khoảng 1 tỷ USD/năm

Ngày 19/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương
Đại biểu Nguyễn Quang Huân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương

Đại biểu Nguyễn Quang Huân - đoàn Bình Dương cho biết, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, là chủ trương đã được nêu rõ tại nhiều văn kiện nghị quyết của Đảng ta và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu Hội nghị Văn hóa toàn quốc sáng 24/11/2021.

Việc triển khai đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa theo Báo cáo số 166 của Chính phủ ngày 17/4/2024 của Chính phủ là hết sức cần thiết và kịp thời để thể chế hóa chủ trương này. Báo cáo thể hiện sự nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng của cơ quan đề xuất chương trình. Bên cạnh đó, Báo cáo thẩm tra số 2457 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục ngày 23/5 cũng đã nêu chi tiết các điểm mấu chốt còn nhiều ý kiến khác nhau.

Đóng góp một số điểm chính để tăng tính khả thi, hiệu quả của chương trình, đại biểu nêu, hiện nay, chương trình đề xuất tổng mức đầu tư là 256.000 tỷ đồng cho 3 giai đoạn, tương đương với gần 11 tỷ USD. Bình quân chi cho chương trình là khoảng 1 tỷ USD/năm.

"Nếu tính trên tổng GDP 420 tỷ USD của Việt Nam hiện nay, số chi 1 tỷ USD là khá lớn, nhưng vào giai đoạn 2035, GDP có thể 800-900 tỷ USD thì số chi 1 tỷ USD lại là nhỏ" - đại biểu nói.

Theo ông Nguyễn Quang Huân, vấn đề là căn cứ để xác định vốn đầu tư nêu tại trang 95 của Báo cáo số 166 lại không tương thích với 10 thành phần của chương trình, cơ sở để lập khái toán tổng mức đầu tư chủ yếu tham chiếu từ các hạng mục công việc thực hiện từ giai đoạn 2016 - 2020 khi giá cả thị trường và quy mô nền kinh tế liên tục thay đổi.

"Việc đưa ra tổng mức đầu tư chương trình để Quốc hội phê chuẩn thiếu cơ sở thực tế và gây khó khăn cho điều hành của Chính phủ sau này" - đại biểu nhấn mạnh.

Vì vậy, theo đại biểu cần rà soát lại 10 thành phần của chương trình để bao trùm hết mục tiêu và hướng đến giá trị cốt lõi, sau đó khái toán chi phí từng năm bám sát với từng thành phần đó cho cả các hạng mục vật thể và phi vật thể rồi quy ra phần trăm GDP ước tính từng năm theo dự báo trong chiến lược phát triển kinh tế của từng thời kỳ.

Quốc hội sẽ duyệt chi cho chương trình theo tỷ lệ GDP hàng năm, còn các hạng mục cụ thể sẽ do Chính phủ quyết định dựa trên tình hình thực tế.

Ngoài ra, về xác định thời gian thực hiện chương trình, đại biểu cho rằng, hiện nay chương trình đề xuất 3 giai đoạn kéo dài 11 năm là không hợp lý, vì giai đoạn 1 chỉ gồm có 1 năm 2025 để chuẩn bị chương trình, các giai đoạn sau là thực hiện chương trình.

Do đó, đại biểu đề nghị, cần bố trí ngân sách ngay từ bây giờ để các cơ quan Chính phủ có thể bắt tay ngay vào giai đoạn chuẩn bị để xây dựng chương trình một cách kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, sau đó trình Quốc hội phê duyệt toàn bộ chương trình vào Kỳ họp thứ 9 hoặc thứ 10 chỉ với 2 giai đoạn được thực hiện là 2026-2030, 2031-2035, trùng với các kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo tính thống nhất trong hoạch định chính sách của Chính phủ.

Tránh đề xuất quá cao so với khả năng thực hiện và gây lãng phí

Về cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư cũng như huy động về nguồn vốn và các nguồn lực khác, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - đoàn Hưng Yên nêu, dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng, giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương chiếm vai trò chủ đạo.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên
Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên

Trong bối cảnh hiện nay, 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang có nhu cầu thực hiện giai đoạn tiếp của 2026-2030, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tổng mức đầu tư vốn gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, thứ tự ưu tiên thực hiện và tránh đề xuất quá cao so với khả năng thực hiện và gây lãng phí.

Ngoài ra, đối với từng nội dung, chương trình thuộc thành phần chưa xác định được tổng vốn đầu tư theo nguồn và dự kiến từng năm, đại biểu đề nghị nghiên cứu làm rõ hơn dự kiến nguồn kinh phí đối với từng dự án thành phần, trong đó bao gồm nguồn kinh phí trung ương, nguồn kinh phí địa phương và nguồn huy động trên cơ sở phân định rõ nhiệm vụ giữa Trung ương và địa phương để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ và bố trí nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện.

Về cơ cấu chi, đại biểu đề nghị làm rõ hơn căn cứ xác định tỷ lệ vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương. Tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương chiếm khá cao là 24,6%, nhất là đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa đảm bảo có khả năng tự cân đối ngân sách.

Theo Báo cáo kết quả giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia vừa qua, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc bố trí vốn đối ứng của nhiều tỉnh nghèo, ngân sách phụ thuộc vào trung ương rất thấp. Năm 2022 có 9 tỉnh và năm 2023 có 6 tỉnh không bố trí vốn đối ứng, chỉ ưu tiên bố trí 1-2 dự án hoặc bố trí rất thấp.

Tờ trình của Chính phủ cũng xác định nguồn vốn dự kiến thực hiện chương trình trong năm 2025 là 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 28/7/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, như vậy, đến 2025 là thời điểm tập trung xây dựng khung chính sách của chương trình.

Sau khi khung chính sách thực hiện chương trình được cấp có thẩm quyền ban hành thì các bộ, ngành và địa phương mới có cơ sở pháp lý để xây dựng kế hoạch thực hiện, do đó đề nghị xác định rõ cơ sở bố trí vốn cho chương trình trong năm 2025.

Đối với giai đoạn 2026-2030, đề nghị bổ sung cơ sở phương án xác định tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn và từng nguồn vốn cụ thể theo các dự án, tiểu dự án thành phần và thứ tự ưu tiên tương ứng với mục tiêu, chương trình, đảm bảo đầu tư tập trung, trọng tâm, hiệu quả và thực hiện phân cấp ngân sách giữa trung ương, địa phương phù hợp với nguồn vốn bố trí cho các chương trình, dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, về cơ chế quản lý, điều hành chương trình, đại biểu chia sẻ thêm, theo báo cáo có 21 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ cụ thể, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan tổ chức thực hiện chương trình cũng được giao nhiệm vụ chung.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm từ việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia vừa qua, nghiên cứu kỹ lưỡng việc phân công đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện, đảm bảo tinh gọn, rõ ràng, hợp lý, không chồng chéo và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; cân nhắc việc thu hẹp đầu mối quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình, giảm số lượng văn bản hướng dẫn phải ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, nhất là cấp xã, xây dựng cơ chế quản lý thống nhất với cơ chế quản lý của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang thực hiện.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Công Thương đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Dự án Phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương đã triển khai được 15/26 gói thầu với tiến độ giải ngân tốt.
Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển

Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 4911/BCT-VP thông báo ý kiến của Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển.
Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại Hà Giang

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình triển khai tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nếu như có thêm thuận lợi từ diễn biến kinh tế thế giới thì GDP Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt mức tăng trưởng gần 7% và CPI tăng 4,12%.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.
Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Chiều 12/7, Thủ tướng đi kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau - dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Tại buổi hội kiến với Quốc vương Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho củng cố quan hệ với Campuchia.
Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ rõ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho người dân.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công theo đúng quy định.
Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm

Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm

Chiều 12/7, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Campuchia.
Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Campuchia với nhiều hoạt động quan trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Campuchia với nhiều hoạt động quan trọng

Chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia.
Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua để huy động sức mạnh, tạo động lực, truyền cảm hứng mới phát triển đất nước

Sáng 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) chủ trì Phiên họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.
Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho Trường song ngữ Lào - Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho Trường song ngữ Lào - Việt Nam

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao 30.000 USD hỗ trợ mở rộng trường.
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng: Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam và Campuchia mãi mãi trường tồn

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng: Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam và Campuchia mãi mãi trường tồn

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 đến 13/7.
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI:

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI: ''Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số''

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI do VOV phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức với chủ đề “Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số”.
Thủ tướng chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Thủ tướng chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Công ty Star Telecom - liên doanh của Viettel tại Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Công ty Star Telecom - liên doanh của Viettel tại Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Công ty Star Telecom - liên doanh của Viettel tại Lào.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương.
Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 11/7, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 6,5 -7%

Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 6,5 -7%

Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức 6,5 -7%, lạm phát dưới 4,5%.
Phó Thủ tướng: Bằng mọi giá phải gỡ vướng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Phó Thủ tướng: Bằng mọi giá phải gỡ vướng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu bằng mọi giá phải gỡ vướng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.
Việt Nam tặng Lào 20 xe điện VinFast

Việt Nam tặng Lào 20 xe điện VinFast

Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em là 20 xe điện VinFast.
Việt Nam và Lào tập trung triển khai các thoả thuận cấp cao

Việt Nam và Lào tập trung triển khai các thoả thuận cấp cao

Việt Nam và Lào quyết liệt triển khai các thoả thuận cấp cao, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam và Lào đẩy mạnh các trụ cột hợp tác

Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam và Lào đẩy mạnh các trụ cột hợp tác

Trong buổi hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Lào đẩy mạnh các trụ cột hợp tác.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động