Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 10:05

Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối thực hiện công việc với VCCI

21:35 | 04/01/2021
Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ là đầu mối của Bộ Công Thương thực hiện xử lý hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo quyết định số 3559/QĐ-BCT mới được Bộ Công Thương ban hành.

Cụ thể, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3559/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc giao Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối của Bộ Công Thương xử lý hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 4344/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến thương mại. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối thực hiện công việc với VCCI
Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối thực hiện công việc với VCCI

Quyết định nêu rõ việc giao Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối của Bộ Công Thương thực hiện việc các nội dung công việc về xử lý hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của VCCI.

Trong đó, trực tiếp hoặc phối hợp Văn phòng Bộ tiếp nhận các hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của VCCI; Xem xét, thẩm định hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định; Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của VCCI; Lấy ý kiến các cơ quan, địa phương liên quan về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của VCCI; Đề nghị VCCI bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định; Trả lời VCCI về việc cho phép, không cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và các nội dung công việc khác liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định.

Quyết định số 3559/QĐ-BCT về việc giao Cục Xúc tiến thương mại là đầu mối của Bộ Công Thương xử lý hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của VCCI có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 và hết hiệu lực khi có quyết định mới thay thế hoặc bãi bỏ.

Thu Trang